2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Інноваційні технології навчання у розвитку комунікативних здібностей учнів на уроках російської мови та зарубіжної літератури

Про матеріал
Дана робота – спроба продемонструвати систему роботи автора. У педагогічній діяльності та практиці вчитель намагається розвивати комунікативні здібності і для цього створює, певні умови: - використовує різноманітні форми та методи організації навчальної діяльності; - створює атмосферу зацікавленості кожного учня в роботі класу; - впроваджує не тільки індивідуальні, але й групові форми роботи; - використовує на уроці дидактичний матеріал, який сприяє більш швидкому запам`ятовуванню лексики, граматичних правил; - оцінює учнів не тільки за остаточним результатом (правильно/неправильно), але й за процесом його досягнення, тобто визначаю оригінальність відповіді, самостійність. І єдиним, на думку автора , найефективнішим засобом досягнення мети є інноваційні технології навчання. Робота призначена для вчителів російської мови та світової літератури.
Перегляд файлу

Автор- упорядник:

Афанасьєва Наталія Дмитрівна, вчитель російської мови та світової літератури , спеціаліст вищої категорії.

Інноваційні технології навчання у розвитку комунікативних здібностей учнів на уроках російської мови та зарубіжної  літератури.

Дана робота – спроба продемонструвати систему  роботи автора. У педагогічній діяльності та практиці вчитель намагається розвивати  комунікативні здібності і для цього створює, певні умови:

-   використовує різноманітні форми та методи організації навчальної діяльності;

-   створює атмосферу зацікавленості кожного учня в роботі класу;

-   впроваджує  не тільки індивідуальні, але й групові форми роботи;

- використовує на уроці дидактичний матеріал, який сприяє більш швидкому запам`ятовуванню лексики, граматичних правил;

-   оцінює учнів не тільки за остаточним результатом (правильно/неправильно), але й за процесом його досягнення, тобто визначаю оригінальність відповіді, самостійність.

І єдиним, на думку автора , найефективнішим засобом досягнення мети є інноваційні технології навчання.

Робота призначена для вчителів  російської мови та світової літератури.

Зміст

І.Вступ.

ІІ. Розвиток комунікативних здібностей на уроках російської мови та світової літератури

ІІ.1.Інноваційні технології навчання.

ІІ.2.Використання інноваційних технологій навчання на уроках

ІІ.3.Висновки.

ІІІ. Список використаної літератури

IV. Додатки

Додаток 1.Розробка уроку з російської мови.

Додаток 2. Розробка уроку з світової літератури.

Додаток 3. Презентації уроків з світової літератури


І.Вступ.

 

Духовне оновлення нашої держави, процес демократизації суспільства передбачають створення сприятливих умов для утвердження атмосфери творчості, багатогранного розвитку особистості, її обдарованості. Завдання щодо виховання людей із високим творчим потенціалом постає не лише як актуальна проблема сучасної педагогічної науки та практики, але і як соціальна необхідність.

Життя доводить, що в складних умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового (нових ідей, задумів, нових підходів та рішень). Це людина, "яка володіє певним переліком якостей, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення, вмінням бачити за межі того, що бачать сучасники і бачили попередники".

Пріоритетним завданням навчально-виховного процесу в сучасній школі є всебічний розвиток школярів, зокрема комунікативних здібностей особистості.

У сучасних умовах гуманізації й демократизації навчального процесу як ніколи актуальні дидактичні заповіді В.Сухомлинського. У книзі „ Сто порад учителю він писав: "Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці...” Вважаю, що завдання вчителя – допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там природою.

У своїй педагогічній діяльності та практиці я намагаюсь розвивати  комунікативні здібності.

Для того, щоб розвивати у дітей творчість, пізнавальну діяльність та комунікативні здібності постійно створюю на уроці певні умови:

- використовую різноманітні форми та методи організації навчальної діяльності. Навчальний матеріал має різний зміст, вид і форми;

- створюю атмосферу зацікавленості кожного учня в роботі класу;

- впроваджую не тільки індивідуальні, але й групові форми роботи;

- використовую на уроці дидактичний матеріал, який сприяє більш швидкому запам`ятовуванню лексики, граматичних правил;

- оцінюю учнів не тільки за остаточним результатом (правильно/неправильно), але й за процесом його досягнення, тобто визначаю оригінальність відповіді, самостійність.

Слід зазначити, що такі якості можуть бути сформовані на уроках, де творче вирішення проблеми, аргументоване висловлювання власної думки, розвиток комунікативної діяльності стоять на першому місці.

І єдиним, на мою думку, найефективнішим засобом досягнення мети є інноваційні технології навчання. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, сприяє розвитку творчої особистості.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу інноваційних технологій навчання. Багато з них варті уваги сучасного педагога, який прагне дати якісний рівень знань, зробити урок цікавим, досягти максимального взаєморозуміння і співпраці між вчителем і учнем.

У своїй педагогічній практиці використовую спосіб інтеграції окремих елементів таких сучасних технологій навчання :

• Проектне навчання;

• Інтерактивна технологія;

• Особистісно-орієнтоване навчання.

Для того, щоб така інтеграція принесла бажаний результат, намагаюся вникнути в методику кожної з освітніх технологій і використовувати на своїх уроках залежно від теми, мети виучуваного матеріалу, а також типу уроку та навчального предмета.

Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок. Яким же повинен він бути? Сучасний урок – це урок демократичний. Для такого уроку характерними ознаками є :

• підготовка не мовознавців-теоретиків, а гуманних освічених людей;

• навчання не словом, а справою;

• проведення його не для учнів, а разом з ними;

• спрямовування діяльності не на клас в цілому, а на особистість кожного учня;

• забезпечення повного засвоєння навчального матеріалу на уроці.

Саме уникненню багатьох недоліків у підготовці до уроку допомагає чітке використання методики тієї чи іншої технології, суттєвою особливістю якої є протиставлення довільних дій чіткому алгоритму, системі логічно вмотивованих дій, послідовному переходу від одного елемента до іншого.

 

Складові ефективності й успішності уроку можна зобразити так:

 

 

 

Постійно поглиблюю свої знання, опрацьовую додаткову літературу, привчаю до цього і своїх учнів. Прагну донести до них таку аксіому – підручник не являється єдиним джерелом знань, тому варто вивчати різні погляди на проблему із посібників, словників, довідників.


ІІ. Розвиток комунікативних здібностей на уроках російської мови та світової літератури

ІІ.1.Інноваційні технології навчання.

Ретельно готуюсь до кожного уроку, продумуючи хід заняття, добираючи ефективні методи та прийоми. Допомагають у цьому сучасні технології.

Інтерактивне навчання, на думку Є.Коротаєвої, це навчання „занурене” у спілкування. У житті людини спілкування не існує як відокремлений процес або самостійна форма активності. Воно входить до складу індивідуальної або групової практичної діяльності. Поза спілкуванням формування особистості взагалі неможливе. Інтерактивні форми роботи сприяють розвитку ініціативи, незалежності, уяви, співпраці з іншими учнями. Учням подобається робота в групах, кожна з яких колективно виконує конкретне навчальне завдання – однакове для всіх груп чи різне. При цьому можна передбачити не лише спільну роботу в одній групі, а й міжгрупову взаємодію. На уроках виконання тренувальних вправ кожна група одержує блок з 4-5 вправ різної складності. Вчитель надає консультації. Учні, у рамках своєї групи, виконують взаємоперевірку та знайомлять з результатами роботи весь клас.

Організована таким чином робота сприяє підвищенню навчальної активності школярів, усуває їхню природну скутість ( запитати у свого товариша значно простіше, ніж у вчителя), дає змогу кожному учневі засвоювати навчальний матеріал у природньому йому темпі, а також є дієвим засобом у посиленні індивідуалізації навчання.

Сучасна методика нагромадила багатий арсенал прийомів інтерактивного навчання від найпростіших.

 

Робота в парах

(Один проти одного, один - вдвох - всі разом, «Думати, працювати в парі, обмінятися думками»[1])

Технологія особливо ефективна на початкових етапах навчання учнів роботі у малих групах. Її можна використовувати для досягнення будь-якої дидактичної мети: засвоєння, закріплення, перевірки знань тощо. За умов парної роботи всі діти в класі отримують рідкісну за традиційним навчанням можливість говорити, висловлюватись. Робота в парах дає учням час подумати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати  свої думки перед класом. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння переконувати й вести дискусію.

Використання такого виду співпраці сприяє тому, що учні не можуть ухилитися від виконання завдання. Під час роботи в парах можна швидко виконати вправи, які за інших умов потребують великої затрати часу. Серед них можна назвати такі:

 

 • Обговорити короткий текст, завдання, письмовий документ.
 • Узяти інтерв'ю і визначити ставлення партнера до заданого  читання, лекції, відео чи іншої навчальної діяльності.
 • Зробити критичний аналіз чи редагування письмової роботи один одного.
 • Сформулювати підсумок уроку чи серії уроків з теми.
 • Розробити разом питання до викладача або до інших учнів.
 • Проаналізувати разом проблему, вправу чи експеримент.
 • Протестувати та оцінити один одного.
 • Дати відповіді на запитання вчителя
 • Порівняти записи, зроблені в класі.

 

Мікрофон

«Мікрофон» надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. Правила проведення такі:

 •       говорити має тільки той, у кого «символічний» мікрофон;
 •       подані відповіді не коментуються і не оцінюються;
 •       коли хтось висловлюється, інші не мають права перебивати, щось говорити, викрикувати з місця.

 

Мозковий штурм

Відома інтерактивна техно­логія колективного обговорен­ня, що широко використовуєть­ся для вироблення кількох вирішень конкретної проблеми. Мозковий штурм спонукає уч­нів проявляти уяву та твор­чість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки. ...«Мета «мозкового штурму» чи «мозкової атаки» в тому, щоб зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів протягом обмеженого періоду часу[2].

 

Дерево рішень

Як варіант технології вирішення проблеми можна використати «дерево рішень», яке допомагає дітям проаналізувати та краще зрозуміти механізми прийняття складних рішень.

 

Рольова гра

 •   гра сприяє розвитку навичок проведення дискусії, співробітництва для досягнення поставленої мети; творчих здібностей у процесі розв'язування поставлених проблем;
 •   учні намагаються відстоювати різні, поліції, знаходити аргументи і формулювати погляди, виконуючи ту чи іншу роль (що часто не співпадає  їх власними поглядами); формується толерантне ставлення до інших думок.

Вміле застосування інноваційних форм роботи, на мою думку, дасть змогу вчителеві успішно розв`язати порушені проблеми. Для цього визначила такий алгоритм:

 •                   визначити рівень підготовленості класу до сприйняття тієї чи іншої технології;
 •                   провести достатню попередню підготовку;
 •                   забезпечити послідовність в освоєнні учнями певних прийомів роботи;
 •                   дати учням інструктивні матеріали.

Важливою проблемою є те, що учні розглядають знання, як щось застигле, що треба просто вкласти в голову. Такі учні не будуть мислити критично, поки учитель не створить творчої атмосфери, яка сприятиме активному залученню учнів до процесу навчання. А для цього треба дозволити дітям вільно розмірковувати, робити припущення, встановлювати їхню очевидність або безглуздість. Дієвим є використання різноманітних форм і методів роботи на уроці: кросворди, ребуси, загадки, лінгвістичні ігри, написання творів-мініатюр( особливо учні полюбляють писати твори-перевтілення типу" Я – шкільна дошка", " Я – квітка у полі", " Я – промінчик сонця"та ін..)

Важливим є спілкування, співпраця вчителя і учнів на уроці.

 Зібратися разом – це початок,

Триматися разом – це прогрес,

Працювати разом – це успіх.

Генрі Форд

На уроці шляхом інтеграції вказаних вище технологій прагну розвивати критичне мислення учнів.

Необхідно врахувати й те, що критичне мислення завжди діалогічне, тобто передбачає дискусії передовсім між тими, хто навчається. У процесі обговорення висуваються критерії мислення, ідентифікуються й обговорюються життєві контексти, а мисленнєвий процес у цілому піддається оцінюванню. Під час бесід немає правильних (неправильних) відповідей, є різні позиції, різні точки зору. Відбувається своєрідний обмін знаннями, колективний відбір змісту. Але завдання учителя - переконати учнів прийняти той зміст, який він пропонує з позиції наукового знання.

 Серед багатьох методів роботи у технології ОЗН, які стимулюють інтерес учнів до нових знань, сприяють розвитку дитини через розв’язання проблем і застосування їх у конкретній діяльності, застосовую метод проектів (першим науково описав його американський вчений Кільпатрик).

 В основі проекту лежить дослідження певної проблеми, що передбачає високий рівень творчої активності учнів. Адже відбувається відхід від традиційної форми уроку, надається свобода у виборі теми, методів, форм роботи. Учні усвідомлюють велику відповідальність. Вони свідомі дуже важливої умови: уникнути штучності, продумати проект так, щоб самим учасникам було цікаво щоразу шукати нову форму, уникаючи готових, заздалегідь спрацьованих кліше.

 

ІІ.2.Використання інноваційних технологій навчання на уроках

Наведу приклади фрагментів уроків де використовуються різні технології навчання для розвитку комунікативних здібностей учнів.

Під час ознайомлення з класифікацією речень колективно склали таку картину:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При складанні схем часто використовую спеціальні позначки, формули, підказки. Наприклад:

Пояснення: ЛЗ- ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, ГЗ – граматичне значення, СР – синтаксична роль, ? –питання.

Таку піраміду можна використати для ілюстрації частоти вживання префіксів без-, бес-,

 

з- перед дзвінкими

с- перед глухими

 

Така робота розвиває у дітей навички аналізу та синтезу, вміння виділяти головне у теоретичному матеріалі. При цьому увагу акцентую на мотивації необхідності вивчення певних наукових понять.

Такий підхід дозволяє практикувати систему уроків різного типу в межах однієї теми, вивільняє час для розв’язання учнями системи усних і письмових завдань, спрямованих на саморозвиток особистості, формування мовленнєвої компетенції.

 

Наприклад урок з російської мови.

 

Тема урока: «Повторение и обобщение изученного по теме “Синтаксис и пунктуация”»

Цели:

 1.   закрепить все изученное по теме «Синтаксис и пунктуация», подготовиться к контрольному диктанту по данной теме;
 2.   развивать мышление, память, сообразительность, умение отстаивать свою точку зрения, анализировать ответы товарищей;

Предварительная подготовка

Выбрать 6 знатоков русского языка из учащихся класса (можно путем анкетирования всех учеников) и команду из 12 человек, которые будут задавать вопросы.

С каждой командой ведется подготовительная работа: с Знатоками – какие темы повторить, на что обратить особое внимание; с остальными ребятами подготовить вопрос, подобрать задание и отработать, как четко и правильно задать вопрос и оценивать ответ знатока.

Оформление
На доске -- заголовок «Что? Где? Когда?», таблички «Команда знатоков», «Команда 5 класса». На специальных табличках из картона наклеены цифры от 0 до 6 – это сет игры. В центре класса -- стол с секторами, в центре -- юла.

Начало урока

Объявляется тема, цели, объявляется команда знатоков. Они поочередно выходят и занимают место у игрового стола. Капитану команды вручается эмблема с изображением совы. Учитель зачитывает правила игры.

 

 1.   Игра ведется до 6 очков.
 2.   Тот ученик, чей вопрос вступил в игру, внимательно выслушивает ответ знатока, комментирует ответ и оценивает.
 3.   Если ответ затока оценен на «5», то команда знатоков получает балл; если ответ оценён ниже, очко зарабатывает команда 5-го класса.
 4.   В каждом раунде будет разыгрываться приз, который достанется победившей команде.
 5.   Игрой команды руководит капитан. Если участники отказываются от ответа, отвечает сам.
 6.   Обсуждение вопроса ведется одну минуту. За досрочный ответ -- минута в запасе.
 7.   В конце игры будет объявлен Лучший Знаток.

Ход игры

Сектор № 1

Вопрос задает...

Что изучает раздел языкознания «Синтаксис и пунктуация»? Назовите отличия словосочетания и предложения. (Устно)

Сектор № 2

Вопрос задает...

Что такое словосочетание? Чем отличается подчинительное словосочетание от сочинительного?

Задание

Выписать из предложения сочинительное и подчинительное словосочетание и разобрать.

С русским языком можно творить чудеса и разные превращения. (К. Паустовский)

Сектор № 3

Вопрос задает...

Какими бывают предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске?

Задание

Устно дать характеристику предложениям по цели высказывания и по эмоциональной окраске.

Как прекрасен русский язык! (Н. Гоголь)

От чего зависит самосохранение языка? (В. Белинский)

С русским языком можно творить чудеса. (К. Паустовский)

Относитесь к родному языку бережно и любовно. (В. Луговской)

Сектор № 4

Вопрос задает...

Какие бывают предложения по наличию второстепенных членов? Назовите все второстепенные члены предложения.

Задание
Подчеркните второстепенные члены, укажите, чем они выражены. Для всего в русском языке имеется великое множество хороших слов. (К. Паустовский)

Сектор № 5

Вопрос задает...

Каковы основные признаки однородных членов? Расскажите о постановке знаков препинания при однородных членах.

Задание

Найти однородные члены, доказать; разобрать предложение, расставив знаки препинания.

Знаки препинания выделяют мысль, дают фразе легкость и правильное звучание. (К. Паустовский)

Сектор № 6

Вопрос задает...

Расскажите о знаках препинания в предложении с обобщающим словом при однородных членах.

Задание

Найти обобщающее слово, подчеркнуть только однородные члены, начертить схему предложения.

Русским словом можно передать все звучание музыки, блеск красок, шум садов, громыхание грозы. (К. Паустовский)

Сектор № 7

Вопрос задает...

Что такое обращение? Где оно может стоять в предложении? Как выделяется на письме?

Задание

Найти и выделить обращение, начертить схемы предложений.

Если слог мой поисками скован,

Обращаюсь к тебе русское слово.

(С. Данилов, якутский поэт)

В тебе русский язык черпаю силы для смелых решений. (М. Геттуев, балкарский поэт)

Сектор № 8

Вопрос задает...

Что такое вводные слова? Для чего они употребляются в предложении? Как выделяются?

Задание

Найти вводные слова, указать значение, выделить, начертить схему. Наш язык безусловно - это наш свет, наша любовь и гордость. (Д. Гранин) Кажется язык показывает интеллект человека. (С. Альтов)

Сектор № 9

Вопрос задает...

Какое предложение называется сложным? На какие группы делятся сложные предложения?

Задание

Синтаксический разбор сложного предложения.

Настанет время и русский язык люди будут изучать по всем меридианам земного шара. (А.Н. Толстой)

Сектор № 10

Вопрос задает...

Что такое прямая речь? Постановка знаков препинания при прямой речи.

Задание

Списать, расставить знаки препинания, начертить схемы предложений.

Тургенев И.С. писал: Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык.

 

Сектор № 11

Вопрос задает...

Что такое диалог? Оформление предложений при диалоге.

Задание

Записать предложение в форме диалога.

Гоголь Н.В. сказал: «Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок».

Сектор № 12

Вопрос задает...

Дайте полную синтаксическую характеристику простого предложения.

В языке одухотворяется весь народ и вся его родина. (К. Ушинский)

 

Робота в парах

 

Наприклад.

Тема: Оноре де Бальзак. Влада золота та її філософія в повісті «Гобсек». 10 клас.

Обговорити та дати відповіді на запитання.

 • Чи згодні ви з тим, що за гроші можна купити совість?
 • На скільки наш час, наша мораль відрізняються від бальзаківських?

 

Тема: Позакласне читання. Дороги, які ми вибираємо. (Новели О.Генрі «Дари волхвів», «Пурпурова сукня».) 7 клас.

 

 • Яким би ви хотіли бачити фінал новели ?  Створіть його.

 

 Учні аналізують художній текст, обмінюються думками, формують загальну точку зору. Іде процес взаємного збагачення знаннями, набувають навички ведення дискусії.

 

Мікрофон.

Наприклад.

Тема: Волелюбний геній. Уроки і вивчення «Кримських сонетів» А.Міцкевича у 8-му класі.

На етапі  підсумку уроку використовую вправу «Мікрофон».

 • Яким ви уявили собі поета А.Міцкевича?

 

Тема: Ф.М.Достоєвський. Еволюція образу Раскольнікова та розвінчання теорії «сильної особистості». 10 клас.

 

Закінчити речення:

 • До Раскольнікова я ставлюся ….
 • Теорія «сильної особистості» і наш час ….
 • Мене дивує (вражає) ….

Мозковий штурм.

Наприклад.

Тема: Позакласне читання. Загадковість людського характеру. Оповідання А.Конан Дойля «Пістрява стрічка» 7 клас.

Хід інтерактивної вправи «Мозковий штурм».

1.Учитель:

 • На вашу думку, яким повинно бути обличчя у нормальної людини і у злочинця? (У нормальної людини добрим, привітним, усміхненим, щирим. У злочинця – злим, сірим, похмурим, сердитим, незадоволеним.)

 

2.На дошці  - два зображення людського обличчя: добре і зле.

 • Яке це обличчя? (Учитель вказує на добре обличчя). Хто з героїв оповідання має таке обличчя? Чому?
 • А яке це обличчя? (Учитель вказує на зле обличчя). Хто з героїв оповідання має таке обличчя? Чому?

      Тема: Російський характер в оповіданні «Доля людини» М.Шолохова. 7 клас.

 

 • У чому полягає загадковість і сила російського характеру в оповіданні «Доля людини»?

 

Рольова гра.

Тема: Фолькльорні балади про Робіна Гуда. 7 клас.

Робіна Гуда обирають ватажком

Робін Гуд. Уже десятий день блукаю я Шервудським лісом, шука­ючи ватагу сміливців, що захищають бідних. Я мушу їх знайти. (Раптом вибігають двоє хлопців. Побачивши незнайомця, вони ха­паються за зброю.) Юнаки. Ти хто?

Робін  Гуд. Не бійтеся, це — друг. Я шукаю удовиних синів.

Один з юнаків. Хлопці! Та це ж Робін в каптурі! Це той смі­ливець, що збив пиху з шерифа, пошив його в дурні та ще й забрав у нього золоту стрілу!

Другий юнак. Друзі, ви знаєте, що нашому загону досі браку­вало справжнього ватажка — сміливого, спритного, шляхетного, ро­зумного. Мені здається, що з цього хлопця (показує на Робіна Гуда) вийде непоганий отаман.

Робін Гуд. Я вдячний вам за добре слово. Та буду радий, коли ви приймете мене у вашу сім'ю простим лучником, бо у вас є старші й досвідченіші, ніж я, люди.

Юнак. Друзі, та він не тільки сміливий, а ще й скромний. Ти мені подобаєшся, хлопче. Я, Віллі Сютлі, один з кращих стрільців Шервудсько-го лісу, даю тобі свою руку і пропоную бути нашим ватажком. Де наш рі­жок, щоб скликати на раду? (Виносять ріжок, віддають Робіну Гудові.)

Робін Гуд. Дякую, друзі! Стаючи вашим отаманом, я клянуся перед вами й Богом забирати гроші та речі в багатіїв, усіляко допома­гати бідним та знедоленим, ніколи не кривдити жінок.

Всі. Хай буде так! Слава Робінові в каптурі! Хай живе Робін Гуд! (Всі обнявшись виходять.)

 

Рольова гра.

Тема: Діалог "скептика» та «оптиміста". Позакласне читання. "Що є істина?" (За оповіданнями Карела Чапека).

Скептик: Істина не може існувати взагалі. Тому що в будь-яку істину суспільство, оточення вносять свої нюанси. Але ж людину не­можливо ізолювати. Який ви бачите вихід?

Оптиміст: Так, у реальному житті людина завжди стоїть перед вибором. А роблячи його, вона й вибирає істину. Ось вам і вихід. Саме так діють герої збірки «Болісні оповідання».

Скептик: Значить, людина не може протистояти владі грошей. Людина безсила. Ось у чому істина.

Оптиміст: Ні, ви не праві. Чапек наче заперечує в оповідан­ні: «Хіба у грошах сенс буття?» Звісно, що ні. У світі багато спокус (гроші — одна з них). Але людина повинна знайти сили протистоя­ти їм. Ось -у чому істина. Письменник уболіває за душу людини, що гине, підкоряючись спокусам. Йому болить, що подібне існує у світі. Ось чому збірка й дістала символічну назву «Болючі оповідання». Ці оповідання — застереження вболіваючого за долю людства серця.

Скептик: Але людина не здатна сприйняти дійсність, бо існує безліч бар'єрів, що заважають цьому. Вона безсила й може лише коритися обставинам.

Оптиміст: Не можна говорити за всіх людей. Кожен сприймає світ по-різному, і цим пояснюється різниця вчинків.

 

Інтерв'ю.

Людина все життя ставить запи­тання і дає відповіді на них. Цей вид ро­боти дає можливість підготувати підлітка до того, щоб він зумів відстояти свою точ­ку зору толерантно, ніколи не образивши і не принизивши себе. Мистецтво спілку­вання — значна частина людського досвіду, який треба набувати з дитинства.

 Проведення інтерв'ю з письменником (беруть участь заздалегідь підготовлені учні)

Журналіст: Пане Стівенсоне, де і коли ви народилися? Стівенсон: 13 листопада 1850 року в Единбурзі. Журналіст: Ким були ваші батьки?

Стівенсон: Мій батько, як і дід, будував маяки. У дитинстві я мріяв наслідувати його професію, навіть вступив на інженерний фа­культет до Единбурзького університету. Але інженером я так і не став. Мати з самого початку мога життя вела щоденник, в якому записува­ла всі найважливіші події мого життя, зберігала кожну сторінку моїх рукописів. Мені соромно, але я не був слухняним сином і часто завда­вав прикрощів своїм батькам.

Журналіст: Ви захоплювалися літературою з дитинства?

Стівенсон: Так, я любив читати. Шекспір, Дюма, Монтень, Дефо, Вітмен полонили мою душу. А друкуватися почав у 1870-х роках. Саме тоді в різних журналах з'явилися мої перші есе, статті, фейлетони, які привернули увагу читачів, однак грошей вони не принесли.

Журналіст: Ваші захоплення?

Стівенсон: Найбільше в житті я люблю писати й мандрувати. Я відвідав Голландію, Бельгію, Італію, Швейцарію.

Журналіст: Яка країна вам сподобалася найбільше?

Стівенсон: Усі. Але особливо запам'яталася Франція. Адже саме там, у Фонтенбло, поблизу Парижа, я зустрів своє кохання — Фанні Осборн.

Журналіст: Ваше кохання було щасливим?

Стівенсон: Так. Незважаючи на те, що нам довелося подолати багато перешкод, ми врешті-решт одружилися. Фанні була поруч завж­ди. Вона — моя муза, втіха, доглядальниця, подруга, кохана.

Журналіст: Які твори ви подарували читачеві?

Стівенсон: «Острів скарбів» (1883), «Викрадений» (1886), «Чорна стріла» (1888), «Володар Баллантре» (1889), збірки віршів, балади.

Журналіст: Чому ви переїхали на Самоа — маленький острів у Тихому океані?

Стівенсон: Усе через хворобу. Теплий клімат цього острова по­довжив мені життя на декілька років. Ми з Фанні дуже полюбили меш­канців цього острова. Я навіть складав для них молитви. Туземці на­зивали мене Туситала (Великий Розповідач).

Журналіст: Ваша заповітна мрія?

Стівенсон: У вірші «Бродяга» є рядки, в яких відображена по­треба моєї душі:

 Вот как жить хотел бы я,

 Нужно мне немного:

Свод небес, да шум ручья,

Да еще дорога.

Смерть когда-нибудь придет,

А пока живется,—

Пусть кругом земля цветет,

Пусть дорога вьется.

(Переклад М. Чуковського)

Журналіст: Щиро вам вдячний за цікаву розмову. Стівенсон: Хай щастить вам. Читайте мої книги: у них я сам.


ІІ.3.Висновки.

Використання цих технологій дає певні результати:

 • підвищення якості навчально-виховного процесу[3];
 • активізація пізнавальної діяльності учнів: творчий підхід до аналізу творів, підвищення читацького інтересу, зацікавленість додатковою літературою;
 • розвиток комунікативних здібностей, вміння висловлювати свою думку, розвиток критичного мислення, розвиток творчих здібностей, розвиток мовлення;

У своїй роботі на уроках світової літератури використовую розроблені мною презентації з окремих тем.

Вважаю, що мені  є з чого порадіти. Адже мої учні неодноразово здобували перемоги у олімпіадах і конкурсах (Зацепа Ірина – І місце 2010-2011н.р, Мерчук Вікторія – ІІІ місце 2011- 2012н.р). Та ці заслуги я, в першу чергу, адресую їм, а не собі, а віддачі шукаю у повазі, щирому ставленні, творчій співпраці та взаєморозумінні .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ІІІ. Список використаної літератури

 

 1. Букатов В.М., Єршова А.П. Я иду на урок. Хрестоматия игровых приёмов обучения. Книга для учителя. М., Первое сентября. 2000г.
 2. Мамченко Н.М. Дидактичний матеріал з літератури на основі впровадження інтерактивних технологій. Зарубіжна література №3 2005р.
 3. Мельник А.О. Зарубіжна література Х.,  «Факт» 2005р.
 4. Мовсесян А.Г. Інтерактивні методи навчання та компаративний аналіз твору. Зарубіжна література №8 2005р.
 5. Помету О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. К., Видавництво А.С.К. 2004р.
 6. З власного досвіду роботи автора.

 


IV. Додатки

 

Додаток 1.Розробка уроку з російської мови.

 

Тема. Обобщение и систематизация изученного об односо­ставных предложениях (урок-практикум).Деловая игра «Редакция», 7 класс.

Цели: обобщить, систематизировать знания, учебно-язы­ковые умения и навыки по теме.

Оборудование: учебные тексты.

Тип урока: урок контроля и коррекции знаний и умений.

С русским языком можно творить чудеса.

К. Паустовский

ХОД УРОКА

 1.   Организационный этап
 2.   Актуализация опорных знаний

Беседа

 •      Охарактеризуйте односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого.
 •      Охарактеризуйте односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего.

III. Мотивация учебной деятельности

Учитель. Сегодняшний урок — это урок повторения и обобщения известного, это урок «приложения сил». Вы станете писателями, худож­никами, поэтами, журналистами, репортерами...

На этом уроке, как и на всех уроках русского языка вообще, мы по­стараемся увидеть, почувствовать, как удается «творить чудеса» великим писателям, поэтам, художникам.

IV. Обобщение, систематизация и контроль знаний и умений учащихся

 

Работа в группах.

 1.               «Редакторы». Виды односоставных предложений. Их роль в речи.

«...А душа есть только в «Грачах».

 И. Н. Крамской

 

Глубокой любовью к родной земле, проникновенной поэзией весны веет от этой несложной по сюжету картины.

Окраина русского провинциального городка. Скромная церк­вушка. Тающий снег. Лёгкие и зябкие берёзки. Стая грачей — первых вестников близкой весны.

Чистый, свежий, бодрящий, прозрачный воздух. Лёгкие облака и голубеющее небо.

Немногим художникам удавалось так просто и трогательно рассказать о весне. Простота и нежность. Мягкость души и доброта сердца. Проникновенное чувство родины.

Эпиграфизречение, краткая цитата, предпосланная произведению или его части и характеризующая их основную идею.

Цитата — точная, буквальная выдержка из какого-нибудь текста.

 

Задание

Сформулируйте главную мысль текста.

Выясните лексическое значение слов  эпиграф, цитата.

Назовите односоставные предложения. Объясните их роль в тексте.

 

 1.               «Проба пера». Сочинение-миниатюра по данному началу.

Задание

Написать миниатюру по данному началу с использованием односоставных и двусоставных предложений.

Вечер. Беру томик стихов А.С.Пушкина…

 

 1.                «Юные литературоведы» (сравнительный анализ текстов)

Задание

Сравните два отрывка, озаглавьте их, определите тему и основную мысль.

Укажите, как раскрывается основная мысль, какие средства выби­рает автор для выражения своего отношения к высказываемому, ка­кую роль играет безличные предложения.

1) Голо и неприветливо в лесу. Либо стоит гнетущая тишина, либо рвется и завывает в черных отсыревших ветвях промозглый ветер. Часто сеет холодная морось, а чуть подморозит — начинают кружится ле­нивые белые мухи. Стихает ветер, ни зверя, ни птицы, будто все кругом вымерло (По Б. Тимофееву).

2) Пробушевала метель — и волшебно преобразился лес. Тихо стало в лесу. Стоит завороженный чарами зимы молчаливый витязь в хвойной кольчуге. Синичка сядет, а ветка не дрогнет. На поляне особняком красуются крохотные елочки. Их совсем занесло. Как хороши они теперь, как пригожи! (По Д. Зуеву)

 

 1.                Коммуникативный тренинг (составление и разыгрывание диалогов)

 

Задание

Составьте диалог двух друзей на тему: «На пикнике», используя односоставные предложения.

 1.               Свободный диктант. Употребление односоставных предложений в речи.

 

ОСЕНЬ НА ПРОРВЕ

Старое русло Оки. Его называют Прорвой. Берега здесь сплошь покрыты ольхой, шиповником, ежевикой. Нигде не видел я таких ре­пейников, колючек, огромных грибов-дождевиков.

Густые заросли трав подходят к самой воде упругой стеной, и с лод­ки часто нельзя высадиться на берег.

Я люблю эти глухие места и каждую осень провожу здесь несколько недель. Устанавливаю палатку. В ней тепло и сухо. Вечером при свете фонаря я даже читаю, но недолго. На Прорве слишком много помех. То за кустом крикнет какая-то птица, то ударит хвостом пудовая рыба, то оглушительно выстрелит в костре ивовый прут. Начинает разгораться зарево, и мрачная луна всходит над просторами вечерней земли.

Осенняя ночь тянется медленно, ей нет конца. К рассвету лицо об­жигает легкий морозец. На востоке наливается тихим светом заря.

Воздух густ и прохладен. Пахнет травянистой свежестью и осокой.

(По К. Паустовскому)

Грамматическое задание

Найдите в тексте диктанта три односоставных предложения (в том числе и те, которые являются частями сложного предложения). Обозначьте в них грамматические основы, определите тип этих предложений.

V. Рефлексия. Подведение итогов урока.

Слово учителя. Сегодня вы убедились в богатстве языковых средств русского языка, его способности выражать самые тонкие смысловые оттенки с помощью различных конструкций. Вы научились распознавать все виды односоставных предложений и уместно употреблять их в устной и письменной речи.

 

VI. Домашнее задание

 1. Повторить теоретический материал об односоставных предложениях.
 2. Написать сочинение-миниатюру (7 – 8 предложений) на свободную тему в любом жанре с использованием односоставных предложений.

 

Додаток 2. Розробка уроку з світової літератури.

 

 

ТЕМА:Всепереможна сила кохання.

Перемога щирих людських взаємин над багатством Снігової Королеви.

За казкою Г.К.Андерсена "Снігова Королева"

Мета: вчити учнів аналізувати текст, цілісно сприймати його, швидко орієнтуватися в ньому; допомогти учням осягнути велич краси людського серця; показати, в чому полягає краса людини; розкрити значення слова «конфлікт», розкрити основний конфлікт казки — зіткнення краси живої й неживої, добра зі злом; розвивати мовлення, мис­лення, уяву, творчість, навички виразного читання; показати боротьбу між двома силами: добром і злом; намагатися виховувати любов, доброту, чуйність, сильну особистість, яку не лякають труднощі, здатну до самопожертви.

Обладнання: тексти, троянда (штучна), сніжинка (ви­готовлена з паперу), малюнки учнів, аркуші з віршем, смужки з написами до логічного ланцюжка,  ватман зі схемою.

Тип уроку: засвоєння знань

Епіграф:

Я не можу дати їй більше сил, ніж у неї є зараз.

Хіба ти не бачиш, що їй підкоряються і люди,

і тварини? Адже вона боса обійшла півсвіту.

Не в нас позичати їй  сили.

Г.К.Андерсен. "Снігова Королева"

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми і мети уроку

II. Актуалізація опорних знань

1. Виставка малюнків. (Виставку слід оформити перед початком уроку.) Аргументація вибору.

2.Літературний диктант. (Учитель диктує, а учні записують лише слова на місці пауз, які робить учи­тель.)

Батьківщина Андерсена — .... Його дитинство про­йшло в невеличкому містечку.... Хлопчик народився у родині.... Його назвали….              Понад усе хлопчик любив... . Дитинство Андерсена було ... . Найбільше малий Ганс любив такі свята, як, ..., ..., бо тоді жителі містечка роздавали дітям подарунки - .... Незабаром, після повернення з…, помер батько.

Перші літературні твори Андерсена —... і.... Та відо­мим письменник став завдяки своїм казкам..., ,......,...,... та ін. Прихильники творчості Андерсена гідно вшанували письменника. Йому поставили пам'ятник у….  та скульптурне зображення…. …. А до входу в порт міста Копенгагена — столиці Данії — знаходиться статуя ... . Письменникам світу за створення кращих творів для дітей вручають….

Слова для довідок: Данія, Оденсе, чоботаря, Ганс Крістіан, читати, напівголодним (без шматка хліба, нужденним, без одягу, без взуття — допускаються різні варіанти), Новий рік, Масляну, Різдво, коржи­ки (пряники, печиво), військового походу, вірші і п'єси, «Ялинка», «Дикі лебеді», «Снігова Королева», «Дюймовочка», «Ромашка» (варіанти відповідей можуть бути іншими, важливо, щоб діти назвали 3—4 казки), Саду казки, Диких лебедів, Русалочки, золоту медаль Ганса Крістіана Андерсена.

3.Логічний ланцюжок. (Учні мають побудувати роз­повідь за ланцюжком.)

Ящик з трояндами — велика сніжинка — майдан — бабуся-чарівниця.

Ворони — принц і принцеса — розбійники — олень. Лапландка — фінка — замок — слово.

4. Ігрове завдання на встановлення правильної послідовності подій у творі.

Завдання. Розташувати оповідання в правильному порядку.

 «Хлопчик та дівчинка» «Маленька розбійниця» «...Про дзеркало та скалки» «Лапландка і фінка» «Принц і принцеса» «...У замку Снігової Королеви...» «Садок жінки, яка знала чари»

III. Систематизація й узагальнення прочитаного

 1. Словникова робота.

Символ— умовне позначення якогось предмета, поняття або явища. Наприклад, хліб-сіль — символ гостинності в українців, білий колір — сим­вол суму в індійців. У художньому творі символічне значення можуть мати персонажі, описи, деталі тощо.

- Що можна назвати символом казки «Снігова Королева»?

2.Бесіда за запитаннями.

—Як ви гадаєте, які предмети є важливими в казці? Підказка: до них постійно звертається автор впродовж усієї казки. (Троянда й сніжинка.)

(На дошці закріплені вирізані з паперу троянда й сніжинка, а у вазі стоїть штучна троянда.)

 •                 Як ви вважаєте, що красивіше — троянда чи сніжинка? Відповідь аргументуйте.
 •                 З якої пори року починається казка? (З літа.)
 •                 У яку пору року переноситься розповідь? (У зиму.) Підтвердіть свої думки рядками з тексту.
 •   Що було окрасою двох суміжних будиночків? (Ящики з трояндами.)
 •   Діти любили сидіти на маленькій лавочці під трояндами і гратися. Зиму змінювала весна, а весну літо. Пригадайте слова автора про троянди? «Троянди цвіли цього літа чудово, як ніколи! Дівчинка навчилася співати пісеньку, в якій теж говорилося про троянду. Вона співала її хлопчикові, думаючи про свої троянди, і він підспівував їй. Діти тримали одне одного за руки, цілували троянду, дивилися на сонечко і розмовляли з ним. Які стояли прекрасні літні дні, як добре було під кущами запашних троянд, що, здавалося, вічно цвістимуть і ніколи не пов'януть!»)
 •   Зверніть увагу на те, як часто повторюється слово «троянди». Як ви гадаєте, чому? Що символізують троянди? (Красу, вічність, любов, пам'ять.)

3. Розповідь про троянду. (Учні мають самостійно підготувати розповідь.)

Троянда прийшла до нас з Давньої Греції. З нею пов'язано багато легенд. Одна з них говорить про те, що ця квітка супроводжувала богиню кохання Афродіту повсюди. Виникла вона тоді, коли прекрасна богиня виходила з моря, а її тіло покривали крапельки біло­сніжної піни. Зібравши частину піни в долоні, богиня дмухнула на неї. Піна перетворилася на білу троянду, яку богиня закріпила на лівому плечі, сколовши легке і ніжне вбрання. Під променями сонця крапельки піни перетворилися на маленькі ніжні білі троянди, які по­кривали хітон богині. Саме тому традиційно вбрання нареченої має білий колір, що нагадує морську піну. Білі троянди є ознакою подружнього життя, вірності і чистоти. Вони пов'язані з грецької німфою Евридікою. У день весілля голову Енридіки прикрашав вінок із білих троянд.

А ми повертаємося до Афродіти її настигло нещастя, — коханий Адоніс загинув. Сподіваючись ще застати свого коханого живим, Афродіта поспішала до місця трагедії. Необхідно було підніматися високо в гори, проходити через чагарники. Колючки кололи ноги, руки і тіло Афродіти. Та вона не відчувала болю — все поспішала на зустріч і коханим Крапельки крові впали на троянди і так забарвили  їх у рожевий і червоний колір.

 

4.Бесіда за запитаннями.

 •   Назвіть епізоди, в яких автор згадує про троянди. З яким персонажем асоціюється у вас ця квітка? Доведіть свою думку.
 •   Що автор протиставляє троянді у казці? З яким персонажем пов'язані сніжинки?
 •   Що спільного і відмінного між трояндою і сніжинкою?
 •   Що символізують у казці троянди, сніжинки?

5. Порівняння образів Герди та Снігової Королеви

 

План порівняльної характеристики літературних персонажів

ГЕРДА

СНІГОВА КОРОЛЕВА

Зовнішність

 

 

Мовлення

 

 

Поведінка, вчинки

 

 

Ставлення до Кая, інших персонажів твору

 

 

Авторська
характеристика

 

 

 

6. Робота зі схемою.

 

 

КРАСА

 

ТРОЯНДА

 

СНІЖИНКА

 

жива

 

нежива

 

літо

 

зима

 

життя

 

смерть

 

тепло

 

холод

 

радість

 

смуток

 

світло

 

темрява

 

сміх

 

сльози

 

гомін

 

тиша, німота, спокій

 

квіти

 

сніг

 

жаркий

 

крижаний

 

любов

 

ненависть

 

добро

 

зло

 

ГЕРДА

В

КАЙ

Вічність

 

 

7. Бесіда. Словникова робота.

 •                 Як з'ясувалося, автор постійно вживає слова «сніжинка» і «троянда», порівнюючи їх і протиставляючи. Окрім того автор протиставляє й інші речі, предмети, явища. Згадайте, які саме.
 •                 Навіщо письменник постійно використовує прийом протиставлення: троянда — сніжинка, літо — зима,чудові краєвиди — варений шпинат, краса — потворність, теплий весняний сад бабусі — холодний осінній день, радість Герди — байдужість Кая, гарні обличчя —перекривлені обличчя, гаряче серце — холодна крижинка, маленький Кай — велика безкінечна зала? (Можна дати учням завдання, знайти всі прийоми протиставлення і записати їх у зошити.)
 •                 Запишіть у зошити визначення антитези.
 •                 Антитеза — стилістичний прийом, що полягає у зіставленні протилежних думок або образів для по­силення враження.

8. Дослідна робота.

Завдання.. Начніть антитези у казці Андерсена «Снігова Королева». По­ясніть їх роль

9. Бесіда за запитаннями.

 •                 Яким був шлях Герди у пошуках Кая?
 •                 У чому була сила Герди?
 •                 Як ви розумієте слова фінки, які взяті епіграфом до уроку?
 •                 Герда наближалася до палацу Снігової Королеви. "В цей час в величезні ворота, що їх пробили буйні вітри, входила Герда.  Вітри тут затихли і лягли, ніби захотіли спати». Чому буйні вітри, які ніколи не вщухали біля палацу Снігової Королеви, відразу затихли, щойно Герда увійшла у ворота?
 •                 Чому Герда і Кай, повертаючись додому, йшли тим самим шляхом, яким Герда йшла сама?
 •                 Герда дуже часто плаче. Знайдіть епізоди, в яких ми бачимо сльози Герди. Зачитайте. Чому дівчинка плакала?
 •                 Чому так часто ми бачимо сльози Герди?
 •                 Символом чого є сльози?
 •                 Цілунки Снігової Королеви були дуже сильними. Вони заморозили не тільки серце Кая, а й його душу і тіло, зробивши його нечутливим, блідим, крижаним, ніби неживим. Чому сльози Герди розтопили серце Кая,  не просто серце, а міцний, твердий шматок льоду?

10. Бесіда.

 • Що ви уявляєте, коли чуєте слово «краса?»
 • Що означає для вас краса?
 • А чим визначається краса людини: її зовнішністю чи вчинками?
 • Як ви розумієте вислів: «Краса душі людської»?
 • Що означає для вас «краса душі»?

 

Слово вчителя.

Є такі поняття, як «внутрішня краса» і «зовнішня краса» людини. Те, що ми бачимо в будь-якій людині (гарне обличчя, ясні очі, чарівну посмішку), називаємо зовнішньою красою. Але цього недостатньо, щоб ска­зати, що людина хороша, прекрасна. Кай зовні також гарний, чимось схожий на Герду. Однак йому прита­манні холодність, байдужість, зневага до оточуючих. І Снігова Королева також надзвичайно гарна, але її краса холодна, мертва, відштовхує від себе, наводить страх. Отже, не достатньо бути гарним зовні. Краса визнача­ється вчинками людини, рисами її характеру, такими як милосердя, доброта, людяність, повага, чемність, щи­рість, співчуття, бажання прийти на допомогу, вміння пожертвувати собою заради іншого. Саме це називають внутрішньою красою. Василь Симоненко писав:

Мені здається, може я не знаю,

Було і буде так у всі часи,

Любов, як сонце, світу відкриває

Безмежну велич людської краси.

 •                 Що, на вашу думку, справжня краса?
 •                 У чому полягає велич людської краси?
 •                 У чому ж сила, краса і велич Герди?

IV. Рефлексія (підсумок)

1. Бесіда за запитаннями. З'ясування конфлікту казки.

—Відображенням чого є заголовок?

Конфлікт — зіткнення протилежних інтересів і по­глядів, які призводять до боротьби. (Учні записують в зошити.)

 •                 Між чим (ким) відбувається зіткнення в казках?
 •                 Між чим (ким) відбувається зіткнення в казці «Снігова Королева»?

2. Заключне слово вчителя.

К. Паустовський казав: «Андерсен навчив мене світлої віри у перемогу сонця над темрявою і доброго людського серця над злом». Як ви розумієте ці слова? А чого вас навчив Андерсен?

V. Домашнє завдання

Підготуватися до розповіді казки від імені однієї з дієвих осіб (Кая, Герди, маленької розбійниці, Снігової Королеви та ін.). Скласти кросворд до казки.

 

Додаток 3. Презентації уроків з світової літератури (Додається)

 

 

    1

 


[1]Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ Видавництво А.С.К. 2004 р.[ст..33]

 

[2]Мамченко Н.М. Зарубіжна література №3 2005.

[3] Моніторинг додається

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ellen
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
2347
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку