7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Інструкція про ведення касових операцій банками України.

Про матеріал
Інструкція про ведення касових операцій банками України.. Ця Інструкція розроблена згідно із статтями 7, 33 Закону України "Про Національний банк України", Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", іншими законами та нормативно-правовими актами Національного банку України (далі - нормативно-правові акти).
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління Національного банку

України

01.06.2011 № 174

(зі змінами внесеними постановою НБУ від

26.07.11 р. № 252)

 

Інструкція

про ведення касових операцій банками в Україні

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена згідно із статтями 7, 33 Закону України "Про Національний банк України", Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", іншими законами та нормативно-правовими актами Національного банку України (далі - нормативно-правові акти).

 

2. Ця Інструкція встановлює порядок і вимоги щодо здійснення банками, їх філіями та відділеннями касових операцій у національній та іноземній валюті, регулює взаємовідносини банків (філій, відділень) з Операційним, територіальними управліннями Національного банку України (далі – територіальні управління), іншими банками (філіями, відділеннями) та клієнтами з цих питань.

Предметом регулювання цієї Інструкції є такі касові операції:

 • приймання через касу банку готівки національної та іноземної валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки інших юридичних і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку (філії, відділення);
 • видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам з їх рахунків через касу банку;
 • приймання від фізичних та юридичних осіб готівки національної та іноземної валюти для переказу і виплати отримувачу суми переказу в готівковій формі через операційну касу ;
 • отримання банком (філією, відділенням) у територіальному управлінні підкріплення готівкою та здавання надлишків, у тому числі пачок банкнот у касетах;
 • вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) та надсилання їх на дослідження;
 • обмін клієнтам не придатних до обігу та вилучених з обігу банкнот (монет) національної валюти на придатні, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот (монет) одних номіналів на банкноти (монети) інших номіналів;
 • оброблення готівки.

 

3. Вимоги цієї Інструкції щодо оформлення касових документів та оброблення банкнот (монет), а також порядку здавання та отримання банками готівки національної валюти в територіальних управліннях, порядку видачі (приймання) банкнот у касетах поширюються на територіальні управління та Центральне сховище Національного банку України (далі - Центральне сховище).

Вимоги цієї Інструкції в частині здійснення операцій з переказу готівки в національній валюті, у тому числі із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПТКС), та оформлення касових документів поширюються на небанківські фінансові установи.

 

4. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

автоматична касова машина (далі - АТМ) – машина, що обслуговує клієнтів в автоматичному або частково автоматичному режимі. До АТМ належать ПТКС, депозитні системи, пристрої з видачі/приймання готівки та інших цінностей;

бандероль – паперова стрічка (кільце) з установленими характеристиками, яка (яке) використовується для пакування корінців банкнот або пачки (в упаковці Банкнотно-монетного двору);

банкноти – паперові грошові знаки;

банкноти (монети) з дефектами виробника – банкноти (монети) національної валюти, що не відповідають затвердженому зразку;

відповідальні особи сховища цінностей – посадові особи, на яких покладено обов' язки щодо зберігання готівки та інших цінностей у сховищі цінностей;

готівка – грошові знаки у вигляді банкнот і монет;

депозитна система - система з обладнанням для внесення на зберігання цінностей до приймального блоку, яка відповідає вимогам ДСТУ 4012.2;

дослідження сумнівних банкнот (монет) національної та іноземної валюти – аналіз банкнот (монет) з метою перевірки наявності ознак справжності та платіжності, оцінки їх відповідності встановленим зразкам;

зразок банкноти – контрольний примірник банкноти національної та іноземної валюти, виготовлений на замовлення банку-емітента, з повною системою ознак платіжності та захисних елементів, який має нульову нумерацію і на який за допомогою перфорації або друку нанесено слово "ЗРАЗОК" будь-якою мовою. Як виняток, зразок банкноти може бути виготовлений з обігової пронумерованої банкноти шляхом перфорації слова "ЗРАЗОК";

ідентифікаційний номер індикаторної пломби - унікальна чисельна, та/або чисельно-літерна, та/або штрихкодова комбінація, яка використовується для обліку та ідентифікації індикаторних пломб;

індикаторна пломба - пристрій разового використання, який забезпечує опломбування і контроль за захищеністю об' єкта шляхом індикації несанкціонованого доступу та обліковування і відповідає вимогам ДСТУ 4551;

каса банку - сукупність операційних кас банку, його філій, відділень, пунктів обміну іноземної валюти, а також ПТКС (програмно-технічних комплексів обслуговування);

касове обслуговування - надання послуг з приймання, видачі та обміну готівки;

касовий документ - документ, який оформляється для здійснення касової операції;

корінець банкнот - 100 (сто) банкнот одного номіналу, які упаковані бандероллю;

критерії оцінки якості сортування банкнот - стандарти з питань придатності банкнот до обігу, що застосовуються під час налаштування обладнання для автоматизованого оброблення банкнот;

монети - металеві грошові знаки різного номіналу;

надлишки банкнот (монет) - кількість (сума) зайвих банкнот (монет) щодо кількості (суми), що зазначена на упаковці банкнот чи монет або в касовому документі;

невідсортовані банкноти - банкноти гривні одного номіналу та зразка , які попередньо не сортувалися на придатні до обігу та зношені, за винятком значно зношених банкнот;

недостача банкнот (монет) - кількість (сума) банкнот (монет), яких не вистачає, щодо кількості (суми), яка зазначена на упаковці банкнот чи монет або в касовому документі;

неповний корінець банкнот - менше 100 (ста) банкнот одного номіналу, які упаковані бандероллю;

номінал банкнот (монет) - вартість, що зазначена на банкнотах (монетах);

обігові монети - монети національної валюти номіналом від 1 гривні, що виконують функцію законного платіжного засобу;

обладнання для автоматизованого оброблення банкнот - обладнання для роботи з готівкою, яке незалежно від кількості виконуваних функцій забезпечує в автоматичному режимі (без втручання оператора) перераховування банкнот, ідентифікацію захисних ознак банкнот, установлених у цій Інструкції, та фізичне відокремлення (сортування) банкнот на придатні до обігу, не придатні до обігу, сумнівні банкноти;

оброблення готівки - комплекс операцій, що включає визначення справжності та платіжності банкнот (монет), сортування, перераховування, формування та пакування відповідно до вимог нормативно-правових актів;

операційна каса - касовий вузол банку (філії, відділення), у якому здійснюються касові операції;

пачка банкнот - 1000 банкнот одного номіналу і зразка , що складається з 10 корінців банкнот по 100 банкнот (менше 10 корінців - неповна пачка);

післяопераційний час - частина робочого дня банку (філії, відділення) після закінчення операційного часу, уключаючи роботу у вихідні та святкові дні, протягом якої здійснюються касові операції з їх відображенням у бухгалтерському обліку не пізніше наступного операційного дня;

пред' явник банкнот (монет) - фізична або юридична особа, яка пред' явила на дослідження сумнівні банкноти (монети);

розмінні монети - монети національної валюти номіналом 1 коп., 2 коп., 5 коп., 10 коп., 25 коп. та 50 коп., які виконують функції розміну банкнот і обігових монет та законного платіжного засобу;

сумнівні банкноти (монети) - банкноти (монети), справжність або платіжність яких викликає сумнів, а також ті, що мають ознаки підроблення , до проведення їх дослідження та складання експертом Національного банку України відповідного акта;

сховище цінностей - спеціально обладнане приміщення банку (філії, відділення), сейф, депозитна система та АТМ-сейфи, що використовуються для зберігання готівки та інших цінностей, технічний стан яких відповідає нормативно-правовим актам;

технічні засоби для роботи з готівкою - машини, пристрої, прилади для оброблення банкнот (монет), за допомогою яких виконуються кілька або окремі операції з перераховування банкнот (монет), контролю захисних ознак банкнот (монет), обандеролювання корінців банкнот, упаковування банкнот (монет);

цінності – готівка національної та іноземної валюти, сумнівні (уключаючи підроблені) банкноти, зразки банкнот, пам' ятні та інвестиційні монети, сувенірна продукція, банківські метали, дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, цінні папери та інші цінності, які мають вартість.

Інші терміни вживаються в значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами.

 

5. Банк (філія, відділення) зобов' язаний:

- здійснювати касове обслуговування клієнтів на підставі договору через касу банку;

- забезпечувати оброблення готівки в операційній касі;

- забезпечувати контроль за платіжністю і справжністю банкнот (монет) під час приймання та оброблення готівки з використанням відповідного обладнання (приладів);

- визначати платіжність банкнот (монет) відповідно до вимог нормативно-правових актів та з використанням довідкової інформації , що надається Національним банком України (далі -Національний банк), банками-емітентами або іншими уповноваженими установами;

- здійснювати операції лише з тими видами і номіналами банкнот іноземної валюти, які перебувають в обігу в країнах-емітентах або підлягають обміну в порядку, установленому банком-емітентом.

 

6. Банк (філія, відділення) організовує роботу операційної каси з касового обслуговування клієнтів протягом операційного часу та в післяопераційний час відповідно до внутрішніх положень (інструкцій ) банку.

За рішенням керівника банку в операційній касі застосовується АТМ.

Робоче місце з приймання готівки має бути обладнане таким чином, щоб клієнт міг спостерігати за перерахуванням готівки.

Банк (філія, відділення) зобов' язаний протягом операційного часу (у післяопераційний час) без будь-яких обмежень безкоштовно обмінювати фізичним та юридичним особам вилучені з обігу, непридатні до обігу, платіжні банкноти та монети національної валюти на придатні. Банк (філія, відділення) зобов' язаний також здійснювати на вимогу клієнта обмін банкнот на монети, монет на банкноти, банкнот (монет) одних номіналів на банкноти (монети) інших номіналів. Такий обмін, якщо справжність та платіжність банкнот (монет) не викликає сумніву, банк (філія, відділення) здійснює безпосередньо під час приймання готівки без відображення в бухгалтерському обліку.

 

7. Видача готівки під звіт працівникам банків для здійснення розрахунків, пов' язаних із виробничими (господарськими) потребами, у тому числі на відрядження, проводиться безпосередньо з операційної каси.

Банк здійснює видачу готівки під звіт відповідно до нормативно-правових актів.

Готівка під звіт працівникам банків на виробничі (господарські) потреби видається на строк не більше двох робочих днів, уключаючи день отримання готівки під звіт.

Якщо підзвітній особі одночасно видана готівка як на відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні виробничих (господарських) питань, то строк, на який видана готівка під звіт на ці цілі, може бути продовжено до завершення строку відрядження.

Звітування за одержання під звіт готівки здійснюється відповідно до законодавства України.

 

8. Банк під час здійснення касових операцій має забезпечувати:

 • визначення справжності та платіжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти;
 • обов' язкове приймання банкнот і монет на вимогу клієнта, у тому числі таких, що вилучаються з обігу Національним банком;
 • своєчасне повне оприбутковування готівки національної та іноземної валюти, що надійшла до каси банку, та її зарахування на зазначені клієнтами рахунки згідно з вимогами нормативно-правових актів;
 • своєчасну видачу клієнтам придатних до обігу банкнот (монет) національної та іноземної валюти, у тому числі під час здійснення сплати платежів;
 • документальне оформлення руху готівки національної та іноземної валюти в касі банку;
 • своєчасне відображення касових операцій у бухгалтерському обліку;
 • належний внутрішній контроль за касовими операціями;
 • здавання готівки національної валюти до територіальних управлінь відповідно до встановлених відповідним договором умов;
 • створення безпечних умов роботи з готівкою та її зберігання;
 • задоволення потреб своїх клієнтів у готівці насамперед за рахунок власних надходжень,
 • перерозподілу готівки у власній мережі, а в разі її недостатності - отримання підкріплення готівкою в територіальному управлінні, придбання її в інших банках;
 • систематичний аналіз стану надходжень і видачі готівки в національній та іноземній валюті;
 • ідентифікацію клієнтів відповідно до вимог законодавства України.

 

9. Банк на підставі цієї Інструкції та з урахуванням переліку касових операцій зобов' язаний розробити і затвердити внутрішні положення (інструкції ) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій, у яких слід визначити порядок:

 • роботи операційної каси в операційний та в післяопераційний час;
 • приймання, видачі, зберігання готівки та інших цінностей в операційній касі, у тому числі із застосуванням АТМ;
 • внутрішнього переміщення готівки і цінностей між працівниками банку (філії, відділення);
 • роботи каси перерахування;
 • зведення залишків готівки в операційній касі;
 • підкріплення готівкою власних філій (відділень) і приймання від них готівки;
 • роботи із застосуванням спеціальних платіжних засобів через операційну касу;
 • роботи з ПТКС;
 • контролю за касовими операціями;
 • організації роботи відповідальних осіб сховища цінностей (їх кількість та посади);
 • надання в оренду та зберігання цінностей клієнтів банку (філій, відділень) в індивідуальних сейфах,
 • приймання від клієнтів цінностей на відповідальне зберігання;
 • відкривання і закривання сховищ цінностей;
 • роботи депозитної системи, здавання під охорону та прийняття з-під охорони сховищ цінностей і депозитних систем, а також зберігання ключів (дублікатів ключів) до них та здійснення ревізії цінностей;
 • урегулювання спорів між банком (філією, відділенням) і клієнтом з питань касового обслуговування, у тому числі через ПТКС.

 

10. Банк (філія, відділення) зобов' язаний зберігати готівку та цінності у власних сховищах цінностей.

 

11. Банк (філія, відділення) встановлює ПТКС як у приміщенні банку (філії, відділення), так і за його межами на території адміністративно-територіальних одиниць України.

 

12. Банк (філія, відділення) допускає до роботи з готівкою та цінностями працівників, які склали залік щодо знання вимог цієї Інструкції, нормативно-правового акта щодо визначення ознак справжності і платіжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти та внутрішніх положень про організацію роботи щодо здійснення касових операцій (змін до них) у межах тих питань, що належать до їх функціональних обов' язків.

Банку (філії, відділенню) забороняється допускати до касової роботи неповнолітніх осіб.

Про складання працівником заліку банк (філія) оформлює відповідний протокол, який зберігається в особовій справі працівника.

 

13. Банк наказом призначає відповідальними особами сховища цінностей, на яких покладаються обов' язки щодо зберігання цінностей у сховищі цінностей банку або філії, посадових осіб (не менше двох), стаж роботи яких у банківській системі становить не менше ніж один рік , а у відділеннях банку - не менше ніж шість місяців.

 

14. Керівник банку (філії, відділення), а також відповідальні особи в разі незабезпечення схоронності цінностей в касі банку несуть відповідальність згідно із законами України.

 

II. Порядок забезпечення банків готівкою

1. Порядок здавання та отримання банками підкріплень готівкою національної валюти через територіальні управління

1.1. Територіальні управління здійснюють підкріплення банків (філій) готівкою національної валюти, приймання від них придатних та не придатних до обігу банкнот (монет) на підставі укладених договорів про касове обслуговування, якими має визначатися порядок отримання підкріплень готівкою та здавання готівки з урахуванням технічних можливостей.

1.2. У разі потреби касового обслуговування територіальним управлінням відділення банку, яке не має самостійного балансу, територіальне управління, яке здійснюватиме касове обслуговування такого відділення, і банк (філія), на балансі якого (якої) обліковується відділення, укладають договір про касове обслуговування з урахуванням технічних можливостей.

Касове обслуговування відділення, яке розташоване за межами області (регіону), де розміщений банк (філія), на балансі якого (якої) воно обліковується, може здійснювати територіальне управління за місцезнаходженням цього відділення.

1.3. Банк (філія), на балансі якого (якої) обліковується відділення, подає територіальному

управлінню два примірники картки зі зразками підписів та відбитка печатки, затверджені керівником і головним бухгалтером, за формою, установленою нормативно-правовими актами з питань міжбанківських розрахунків. У картці містяться зразки підписів осіб (не менше двох) цього відділення, які відповідають за схоронність цінностей, а також відбиток печатки відділення. Один примірник картки передається до служби перевезення цінностей та організації інкасації територіального управління для користування під час доставки підкріплень готівкою, другий – відділу готівкового обігу і касових операцій. У разі зміни посадових осіб, які відповідають за схоронність цінностей, або печатки відділення банк (філія), на балансі якого (якої) воно обліковується, у тижневий строк подає нові відповідно оформлені картки із зразками підписів та відбитка печатки.

1.4. Банк (філія) для підкріплення готівкою та здавання готівки (придатної та не придатної до обігу) завчасно надсилає засобами програмного комплексу "Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет" до територіальних управлінь відповідні заявки за підписом уповноваженої особи банку (філії) з розподілом сум у розрізі номіналів (для здавання - з орієнтовним визначенням загальної суми та розподілом її за номіналами). Територіальне управління обумовлює за погодженням з банком (філією) форму, строк і час подання заявок в договорі про касове обслуговування, у якому, зокрема, мають передбачатися можливість та порядок коригування банком (філією) заявок, надання банком (філією) до територіального управління повідомлень про відмову щодо підкріплення та/або здавання надлишків готівки.

Банк (філія) зазначає в заявках на підкріплення та здавання готівки кількість касет, необхідних для перевезення банкнот.

1.5. Територіальне управління розглядає заявки на підкріплення банків (філій, відділень) готівкою, здійснює аналіз структури банкнот і монет в обігу, насиченості обігу банкнотами та монетами всіх номіналів, розмінності банкнот і монет, що перебувають в обігу, і, ураховуючи фактичну наявність банкнот і монет у запасах готівки територіального управління, визначає остаточні обсяги підкріплень готівкою.

1.6. Територіальне управління здійснює видачу банкам (філіям, відділенням) підкріплень готівкою з оборотних кас за умови надходження до територіального управління відповідних сум із кореспондентських рахунків банків (філій).

1.7. Банк (філія, відділення) отримує в територіальному управлінні підкріплення готівкою лише в упаковці територіальних управлінь, Центрального сховища та Банкнотно-монетного двору.

1.8. Банк (філія, відділення) отримує готівку через уповноважених осіб безпосередньо з видаткової каси територіального управління за видатковим касовим ордером на підставі довіреності, форма якої передбачена законодавством України.

Інкасатори отримують у територіальному управлінні підкріплення готівкою через приміщення для приймання-передавання готівки відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань перевезення валютних цінностей.

1.9. Перерахування коштів територіальному управлінню за готівку, яку отримує відділення, що не має окремого балансу, здійснює банк (філія), на балансі якого (якої) обліковується це відділення.

Надання підтвердження територіальному управлінню про отримання готівки здійснює банк (філія), на балансі якого (якої) обліковується це відділення, у день отримання готівки в разі доставки готівки підрозділом перевезення цінностей та організації інкасації територіального управління.

1.10. Банк (філія, відділення) складає у разі виявлення під час перерахування готівки касового прорахунку або сумнівних чи неплатіжних банкнот (монет) акт про розбіжності (додаток 1).

Національний банк приймає до розгляду акти про розбіжності, затверджені керівником банку (філії), у разі встановлення недостачі банкнот (монет) в упаковці територіального управління, Центрального сховища та Банкнотно-монетного двору від тих банків (філій, відділень), яким було видано безпосередньо підкріплення готівкою через інкасаторів.

До примірника акта про розбіжності, який надсилається до Національного банку, банк (філія, відділення) додає: для банкнот - бандеролі від усіх корінців та упаковку пачки, розрізані зі збереженням їх первинних розмірів, для монет - обв' язку з пломбою, поліетиленову упаковку та ярлик (етикетку) від упаковки з монетами.

Національний банк не приймає від банків (філій, відділень) претензій щодо недостачі банкнот (монет), якщо уповноважена особа банку (філії, відділення) не перерахувала готівку, не відходячи від видаткової каси територіального управління або у відведеному для цього приміщенні під наглядом призначеного працівника.

Банк (філія) перераховує суму надлишку, виявлену в упаковці територіального управління, Центрального сховища, Банкнотно-монетного двору, на підставі акта про розбіжності до територіального управління, в якому була отримана готівка.

1.11. Територіальні управління надсилають акти про розбіжності, складені територіальними управліннями, Центральним сховищем у зв' язку з виявленими під час перерахування готівки в упаковці банків (філій, відділень) недостачами (неплатіжні, підроблені) банкнот (монет), банкам (філіям), у пачках (мішечках) яких виявлено недостачі, разом з пакувальним матеріалом (накладка бандероль з усіх корінців та упаковка пачки, ярлик і пломба від мішечка) для відшкодування протягом трьох робочих днів з дня отримання акта.

Територіальне управління на підставі звіту про розбіжності, сформованого за допомогою автоматизованої системи оброблення банкнот (BPS-200, BPS-1000 або BPS-3000), складає акт про розбіжності, один примірник якого надсилає до банку (філії). До одного примірника акта про розбіжності, який складений на підставі звіту про розбіжності автоматизованої системи BPS-200 або BPS-1000, додаються накладка, одна бандероль з корінця та упаковка пачки. До одного примірника акта про розбіжності, який складений на підставі звіту про розбіжності автоматизованої системи ВPS-3000, додається бандероль з корінця, у якому виявлено розбіжності.

Банк (філія) самостійно визначає джерела відшкодування сум недостач.

Сума надлишку, установленого територіальним управлінням, Центральним сховищем під час перерахування готівки в упаковці банку (філії, відділення), оформляється актом про розбіжності і зараховується на кореспондентський рахунок відповідного банку (філії). Акт про розбіжності разом з пакувальним матеріалом надсилається банку (філії).

1.12. Банк (філія, відділення) зобов' язаний здійснювати вивезення готівки, у тому числі не

придатної до обігу, до територіального управління лише в упаковці свого банку (філії, відділення).

1.13. Банк (філія, відділення) здає готівку (у тому числі не придатну до обігу) через уповноважених осіб до прибуткової каси територіального управління, а через інкасаторів - до приміщення для приймання-передавання готівки. Банк (філія, відділення) здає банкноти повними пачками, а банкноти номіналами 100, 200 та 500 грн. і неповними пачками (по одній за кожним номіналом і зразком) без поаркушного перерахування. Банк (філія, відділення) здає значно зношені банкноти, банкноти, що вилучаються з обігу, та банкноти з дефектом виробника як повними, так і неповними пачками (по одній за кожним номіналом і зразком) та через прибуткову касу неповними корінцями з поаркушним перерахуванням.

Банк (філія, відділення) здає до територіального управління пачки банкнот з корінців, сформованих тільки одним касиром за однією датою.

Банк (філія, відділення) здає монети повними мішечками, а зношені та з дефектами виробника – неповними.

1.14. Територіальне управління має право під час укладання договорів про касове обслуговування передбачати приймання від банків (філій, відділень) пачок невідсортованих банкнот гривень для оброблення на автоматизованих системах оброблення банкнот.

2. Забезпечення банків (філій, відділень) зразками банкнот національної валюти та їх

зберігання

2.1. Банк (філія) отримує від територіального управління зразки банкнот національної валюти, відповідні плакати та буклети.

Для інформування клієнтів щодо зразків банкнот банк (філія) використовує плакати та буклети, що розміщуються в операційній касі на видному місці.

2.2. Зразки банкнот банк (філія) обліковує на відповідному позабалансовому рахунку за номінальною вартістю і має забезпечувати їх зберігання у сховищі цінностей.

2.3. Банк (філія) надає територіальному управлінню під час отримання зразків банкнот національної валюти зобов' язання (додаток 2) щодо забезпечення ним схоронності, непошкодженості (виключаючи їх наклеювання) та використання зразків банкнот за призначенням і повернення їх на першу вимогу територіальному управлінню. Зобов' язання оформляється у двох примірниках, які засвідчуються підписами керівника банку (філії). У разі повернення банком (філією) зразків банкнот до територіального управління це зобов' язання територіальне управління повертає банку (філії), а в разі повернення частини зразків банкнот оформляється нове зобов' язання на кількість і суму зразків банкнот, що залишаються в банку (філії).

2.4. У разі виявлення пошкодження або недостачі зразків банкнот банк (філія) сплачує територіальному управлінню відшкодування у сумі, що дорівнює номіналу зразка банкноти.

2.5. Банк (філія), на балансі якого (якої) обліковуються відділення, або територіальне управління, з яким укладено договір про касове обслуговування відділення, забезпечує відділення зразками банкнот. Для отримання зразків банкнот із територіального управління відділення оформляє відповідне зобов' язання, що засвідчується підписами працівників, які відповідають за схоронність цінностей.

Банк (філія), а також територіальне управління, яке безпосередньо видало відділенню зразки банкнот, контролюють забезпечення відділенням схоронності зразків банкнот, їх непошкодженість та використання за призначенням.

2.6. У разі реорганізації філії (відділення) з правонаступництвом зразки банкнот залишаються у відділенні (філії) з обов' язковим переоформленням зобов' язання у відповідному територіальному управлінні.

2.7. У разі ліквідації відділення зразки банкнот передаються банку (філії), на балансі якого (якої) воно обліковується, а в разі ліквідації банку повертаються територіальному управлінню.

2.8. Банк (філія, відділення) повертає пошкоджені зразки банкнот до територіального управління, а територіальне управління відправляє їх до Центрального сховища для утилізації.

3. Порядок передавання готівки банками своїм філіям (відділенням), а також іншим банкам

3.1. Банк (філія) має право самостійно передавати готівку своїм філіям (банку), відділенням або іншим банкам (філіям, відділенням) незалежно від їх місця розташування на території України.

3.2. Передавання готівки між банками (філіями) здійснюється на підставі укладених між ними договорів, у яких визначається відповідальність за виявлення недостач (неплатіжних, підроблених) банкнот (монет).

3.3. Банк (філія, відділення) видає готівку банку-отримувачу за прибутково-видатковим касовим ордером та довіреністю (через уповноважену особу) або за описом цінностей у національній валюті України, що перевозяться (далі - опис цінностей), прибутково-видатковим касовим ордером та дорученням на перевезення валютних цінностей (через інкасаторів).

3.4. Відділення банків, які не мають самостійного балансу, мають право передавати готівку філіям та відділенням свого банку, іншим банкам, їх філіям (відділенням) тільки з дозволу банку (філії), на балансі якого (якої) вони обліковуються.

Договори про передавання відділеннями готівки укладаються між банками (філіями), на балансі яких обліковуються відповідні відділення.

Розрахунки за готівку тих відділень, які не мають самостійного балансу, здійснюють банки (філії), на балансі яких вони обліковуються.

3.5. У разі передавання готівки національної валюти своїм філіям та іншим банкам незалежно від їх місцезнаходження, а також відділенням банку, які розташовані за межами області, не пізніше наступного робочого дня надсилається повідомлення про передавання готівки як банком, що передає готівку, так і банком, що її одержує, відповідному територіальному управлінню засобами електронної пошти. У повідомленні про передавання готівки мають зазначатися найменування банку, що видав готівку, дата її видачі, сума готівки та найменування банку-отримувача.

4. Вимоги щодо порядку оброблення банкнот (монет) національної валюти

4.1. Банк (філія, відділення) здійснює оброблення банкнот і монет ручним способом з використанням технічних засобів для роботи з готівкою або автоматизованим способом з використанням обладнання для автоматизованого оброблення банкнот і має право повторно випускати банкноти в обіг, якщо вони перевірені на відповідність захисним ознакам, що властиві цим банкнотам, та визначені як придатні до обігу відповідно до встановлених критеріїв якості.

Під час організації оброблення банкнот ручним способом мають бути застосовані критерії якості банкнот, що встановлені нормативно-правовими актами.

Під час організації оброблення банкнот автоматизованим способом мають бути застосовані критерії оцінки якості сортування банкнот, що наведені в додатку 3 до цієї Інструкції.

Банк (філія, відділення) має забезпечити контроль за результатами налаштування обладнання для автоматизованого оброблення банкнот та експертну оцінку якості сортування банкнот відповідно до встановлених критеріїв оцінки якості сортування банкнот. Налаштування цього обладнання має здійснюватися з використанням банкнот, попередньо підготовлених банком (філією, відділенням) відповідно до критеріїв оцінки якості сортування банкнот, з урахуванням описів ознак банкнот, що наведені в офіційних виданнях та повідомленнях Національного банку.

4.2. Банк (філія, відділення) має право повторно випускати банкноти в обіг через мережу АТМ лише після їх оброблення автоматизованим способом з використанням обладнання для автоматизованого оброблення банкнот.

4.3. Територіальні управління приймають від банку (філії, відділення) готівку національної валюти за умови дотримання таких вимог:

 • банкноти (монети) мають бути розсортовані за номіналами, кожен номінал - на придатні до обігу, зношені, значно зношені та з дефектами виробника, а банкноти також відповідно до їх зразка;
 • розсортовані за номіналами і зразком банкноти формуються лицьовим боком догори в одному напрямку та пакуються окремо;
 • надірвані та розірвані (розрізані) на дві частини банкноти мають бути склеєні прозорими клейкою полімерною або за допомогою клею паперовою стрічкою завширшки не більше ніж 10 мм у такий спосіб, щоб це не призводило до склеювання сусідніх банкнот у корінці. Склеювати розірвані на дві частини банкноти потрібно впритул без накладання однієї частини на іншу.

До значно зношених відсортовуються і пакуються окремо такі банкноти:

 • що не викликають сумніву щодо їх справжності, але пошкоджені, розірвані (розрізані) та склеєні в установлений вище спосіб, у тому числі банкноти з утраченими частинами (якщо залишилося не менше ніж 55 % початкової площі банкноти);
 • які склеєні з порушенням установлених вимог, що перешкоджає їх обробленню на автоматизованих системах оброблення банкнот;
 • прийняті від правоохоронних органів, оброблені спеціальними хімічними реактивами під час проведення слідчо-оперативних заходів (для уникнення забруднення перерахування таких банкнот доцільно здійснювати в захисних латексних рукавичках або за допомогою пінцета).

Невідсортовані банкноти, що приймаються від банків (філій, відділень), відповідно до укладених договорів мають бути розсортовані за номіналом та зразком без сортування на придатні та зношені, за винятком значно зношених.

4.4. Під час пакування готівки, яка передається банком (філією, відділенням) до територіальних управлінь, а також у територіальних управліннях, Центральному сховищі та Банкнотно-монетному дворі застосовуються такі види пакування.

Кожні 100 аркушів банкнот, відсортованих за критеріями якості, одного номіналу й зразка формуються в корінець банкнот та пакуються хрестоподібно або поперечно бандероллю або з використанням бандерольних кілець з відповідними кольоровими смугами (додаток 4). Поперечне обандеролювання потрібно здійснювати таким чином, щоб кінці бандеролей не потрапляли між банкнот корінця та не насувалися на його торець. Склеювання банкнот з бандероллю не допускається.

4.5. На бандеролі корінця банкнот мають бути такі реквізити:

 • найменування банку, код банку або номер за електронною поштою;
 • номінал;
 • кількість банкнот;
 • сума;
 • дата формування (ДД/ММ або МММ/місяць цифрами або скорочено літерами/РРРР);
 • підпис та іменний штамп (код) працівника, який здійснював оброблення банкнот, а в разі
 • колективної (бригадної) матеріальної відповідальності - відбиток штампа із зазначенням коду бригади.

4.6. У разі оброблення банкнот на автоматизованій системі, яка має функцію автоматичного обандеролювання корінців банкнот, на бандеролі зазначаються такі реквізити: ідентифікатор користувача, скорочене найменування банку, код банку, номер автоматизованої системи оброблення банкнот, дата і час формування корінця банкнот, а за можливості і номер укладальника автоматизованої системи оброблення банкнот.

4.7. На бандеролі корінця банкнот в упаковці Банкнотно-монетного двору залежно від способу оброблення банкнот мають зазначатися такі реквізити:

 • під час оброблення на автоматизованій системі контролю за якістю BPS-2000 – абревіатура "НБУ",
 • номінал, сума, дата і час формування корінця банкнот, ідентифікатор оператора, номер
 • укладальника;
 • під час оброблення на автоматизованих лініях і попримірникового оброблення – абревіатура "НБУ",
 • номінал, сума, дата, код бригади, кодова мітка у вигляді квадрата.

4.8. Кожні 10 корінців банкнот формуються в пачку по 1000 аркушів одного номіналу і зразка, яка споряджається верхньою та нижньою накладками з картону. На верхній накладці пачки, сформованої вручну або на автоматизованих системах оброблення банкнот, крім реквізитів, які визначені пунктом 4.5 цієї глави, після реквізиту "номінал" у нижньому лівому куті проставляється реквізит "зразка ____ року". У верхньому правому куті бандеролей та накладки пачки не придатних до обігу банкнот проставляється штамп "зношені", "значно зношені" або "з дефектами виробника".

У разі пакування пачок банкнот бригадою працівників, з якою укладений договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність, на накладці пачки проставляються відбиток штампа із зазначенням коду бригади та підпис працівника, який пакував пачку. На накладках пачок банкнот, оброблених на місці ручного дооброблення на автоматизованих системах оброблення, проставляються підпис та відбиток іменного штампа працівника, який здійснював оброблення цих банкнот.

4.9. На накладках пачок не придатних до обігу банкнот, сформованих банками (філіями, відділеннями), які відправлятимуться територіальними управліннями до Центрального сховища, проставляється відбиток штампа з найменуванням територіального управління, яке відправляє ці пачки (крім пачок, упакованих у поліетиленову плівку та/або касети).

4.10. Сформована таким чином пачка банкнот з хрестоподібним обандеролюванням корінців пакується одним з таких способів:

 • обв'язується стрічкою з полімерного матеріалу (із зварюванням кінців стрічки) два рази впоперек пачки симетрично щодо центру і один раз уздовж по центру пачки із зварюванням перехрещень стрічки. Зварні кінці стрічки мають розташовуватися збоку пачки. На стрічці проставляються код банку або номер за електронною поштою та особистий код працівника або номер закріпленого за ним пломбіра. Під час автоматичного нанесення кодів на стрічку вони проставляються на місцях зварювання стрічки, а під час ручного нанесення - проставляються за допомогою пломбіра на повздовжній стрічці у двох - трьох місцях, після чого здійснюється обв'язка. Відбитки кодів банку та працівника мають бути чіткими, що дасть змогу однозначно ідентифікувати банк і працівника;
 • запаковується на відповідному обладнанні для оброблення банкнот у термоусадкову плівку. Зварні шви можуть бути зверху і знизу пачки або з її торців і їх має бути не більше ніж три. На один із широких боків пачки в термоусадковій плівці наклеюється перфорована клейка етикетка, яка виготовлена з матового паперу білого кольору розміром 70 х 55 мм, що унеможливлює її несанкціоноване зняття без пошкодження. На перфоровану клейку етикетку друкарським способом ставляться реквізити "номінал", "кількість " і "сума", а всі інші реквізити, визначені для накладок, проставляються під час пакування пачок. У цьому разі верхні та нижні накладки можуть не використовуватися;
 • пакується в поліетиленові пакети із зварюванням країв (у разі застосування відповідного обладнання для оброблення банкнот). Під час пакування застосовуються накладки встановленого зразка. Пакети зварює працівник, який формував корінці банкнот, із проставленням свого особистого коду;
 • обв'язується, як виняток, до придбання обладнання шпагатом, що не має вузлів та надривів, хрестоподібно на чотири глухих вузли. На верхній або нижній накладці на обох кінцях шпагату біля вузла накладається пломба, на якій зазначаються код банку або номер за електронною поштою, номер пломбіра (для банків).

Пачка банкнот, сформована одним з вищезазначених способів, повинна мати щільну обв'язку, щоб унеможливити зміщення корінців у пачці.

Пачка банкнот з корінцями, обандероленими поперечно, обов'язково запаковується в термоусадкову плівку або в поліетиленові пакети в установленому порядку.

4.11. Банк (філія, відділення) зобов'язані здавати до територіальних управлінь пачки зношених банкнот, упаковані в термоусадкову плівку чи поліетиленові пакети.

4.12. На бандеролі пачки банкнот, упакованої Банкнотно-монетним двором на автоматизованій лінії, мають зазначатися такі реквізити: "Національний банк України" та "Банкнотно-монетний двір", номінал, кількість банкнот, сума, дата формування і код бригади. На пачках, які перевірялися обліковцем та працівником відділу контролю якості, додатково проставляються відповідні підписи та штампи.

Банкноти, оброблені на автоматизованій системі контролю за якістю BPS-2000, формуються в півпачки по 5 корінців у кожній, обв'язуються поліетиленовою стрічкою із зварюванням її кінців. На один із широких боків півпачки наклеюється етикетка, яка виготовлена з паперу білого кольору розміром 65 х 33 мм. На етикетці мають зазначатися такі реквізити: "Національний банк України", "Банкнотно-монетний двір", номінал, кількість банкнот, сума, дата формування та ідентифікатор оператора, номер машини, порядковий номер вихідного масиву і номер пачки, а також штрих-код для контролю за якістю етикетки.

Пачка формується з двох напівпачок, повернутих одна стосовно одної на 180°.

Пачка банкнот пакується в термоусадкову плівку і може мати два зварних шви з боків або два зварних шви зверху та знизу пачки й один зварний шов на її торці.

4.13. На накладках неповних пачок і бандеролях неповних корінців банкнот, крім передбачених реквізитів, кількість та сума проставляються від руки.

4.14. Придатні до обігу монети одного номіналу пакуються в стандартні мішечки без зовнішніх швів.

Горловина кожного мішечка прошивається разом з ярликом із тканини і щільно зав' язується шпагатом, що не має вузлів і надривів. Кінці шпагату зав' язуються глухим вузлом з накладенням пломби, на якій зазначаються код банку або номер за електронною поштою та номер пломбіра. До неповних мішечків з монетами прикріплюється ярлик з картону із зазначенням відповідних реквізитів.

Кількість та суму вкладення монет в упаковку визначено в додатку 5 до цієї Інструкції.

4.15. На ярликах до мішечків з монетами зазначаються такі реквізити: найменування банку, код банку або номер за електронною поштою, номінал, а для пам' ятних монет - назва монети, сума, дата пакування, прізвище (код) та підпис працівника, а в разі колективної (бригадної) матеріальної відповідальності – підпис працівника та код бригади, який формував мішечок.

4.16. На ярликах, прикріплених до мішечків, в які пакуються розмінні та обігові монети на Банкнотно-монетному дворі, зазначаються такі реквізити: повне найменування виробника монет, його логотип, номінал монет, сума вкладень, номер пакувальника, дата (місяць, рік) пакування.

Горловина мішечка разом із ярликом з тканини прошивається та опломбовується свинцевою пломбою з такими реквізитами: логотип Монетного двору, особистий номер пакувальника.

Банкнотно-монетний двір пакує пам'ятні монети з дорогоцінних і недорогоцінних металів в індивідуальну упаковку, малі та великі картонні коробки, які обандеролює хрест-навхрест полімерною стрічкою зі зварюванням її кінців на кришці коробки. У місці перехрестя стрічок на кришці малої та великої картонних коробок наклеюється паперова етикетка з такими реквізитами:

 • повне найменування виробника, логотип Монетного двору, назва монети, позначка технічних умов,
 • назва металу, номінал монети, кількість монет, сума вкладення, маса брутто, дата (число, місяць, рік) пакування, номер пакувальника (або відбиток його штампа) та підпис, а також
 • попереджувальний напис "Зберігати при вологості не більше ніж 60 %".

Кількість і сума вкладення пам' ятних монет з дорогоцінних і недорогоцінних металів в упаковку визначені в додатку 6 до цієї Інструкції.

4.17. Розмінні та обігові монети, виготовлені Банкнотно-монетним двором, пакуються в паперові ролики на автоматичних пакувальних установках. На пакувальному папері, що формує ролик, зазначаються такі реквізити: повне найменування виробника, його логотип, номінал, сума вкладень, кількість монет у ролику, номер пакувальника, позначення пакувальної машини літерами, дата (число, місяць, рік) пакування.

Ролики з монетами в кількості, зазначеній у додатку 5 до цієї Інструкції, пакуються в термоусадкову плівку (поліетиленові пакети).

Два пакети з роликами (без наклеювання на них етикеток) пакуються в блоки шляхом перехресного обандеролювання блоку полімерною стрічкою. На перехресті стрічок наклеюється самоклеювальна перфорована етикетка, з' єднуючи їх між собою, з такими реквізитами: найменування виробника, його логотип; номінал; кількість роликів; сума вкладення в блок; номер пакувальника; дата пакування; маса брутто блока.

На пакеті, який не упакований Банкнотно-монетним двором у блоки, на одному із широких боків має бути наклеєна самоклеювальна перфорована етикетка з такими реквізитами: найменування виробника, його логотип; номінал; кількість роликів; сума вкладення в пакет; номер пакувальника; дата пакування.

4.18. Банк (філія) у разі підкріплення власних структурних підрозділів банкнотами (монетами) та для касового обслуговування клієнтів може формувати готівку в порядку, установленому внутрішніми положеннями, а для передавання готівки іншим банкам - відповідно до вимог, обумовлених договором.

 

III. Порядок видачі (приймання) територіальними управліннями банкам, їх філіям та відділенням (від банків, їх філій та відділень) банкнот у касетах

1. Організація роботи з касетами

1.1. Банк (філія, відділення) має право отримувати підкріплення банкнотами від територіального управління (здавати надлишки або зношені банкноти) у касетах на умовах, передбачених договором про касове обслуговування. У договорі про касове обслуговування зазначаються порядок повернення банком касет та відшкодування вартості пошкоджених або втрачених касет.

1.2. Територіальні управління визначають один із таких способів роботи з банком (філією, відділенням) із застосуванням касет:

 • за банком (філією, відділенням) закріплюється певна кількість касет, видача яких оформляється актом про приймання-здавання. Обмін касет на таку саму їх кількість проводиться під час видачі (приймання) банкнот;
 • банку (філії, відділенню) видається підкріплення банкнотами в касетах з подальшим їх поверненням до територіального управління з готівкою або порожніми.

Територіальне управління обліковує видані банку (філії, відділенню) касети в книзі позасистемного обліку касет для транспортування і зберігання банкнот.

1.3. Банк (філія, відділення) придбаває сертифіковані індикаторні пломби, які мають відповідати вимогам ДСТУ 4551.

1.4. Банк (філія, відділення) виготовляє супровідні ярлики до касет з банкнотами (далі – супровідний ярлик) (додаток 7).

1.5. Особи, які здійснювали опломбування касет, забезпечують наявність належної кількості пачок банкнот у касеті, цілісність упаковки цих пачок, відповідність їх формування вимогам цієї Інструкції, а також відповідність суми банкнот згідно з написами на накладках (етикетках) тій сумі, що зазначена на супровідному ярлику, за умови, що корпус касети та її пломби не пошкоджені, а номер індикаторної пломби відповідає тому номеру, що зазначений на супровідному ярлику.

У разі пошкодження касет, порушення цілісності індикаторних пломб на касетах чи невідповідності номерів пломб даним, зазначеним на супровідному ярлику, особи, які відповідали за ці касети, забезпечують належну кількість пачок у касеті та повноту вкладення готівки (у разі порушення цілісності пачки).

Працівники, які формували пачки, забезпечують повноту суми вкладень банкнот у пачках за умови, що упаковка пачок, укладених у касету, не пошкоджена.

Зазначені особи несуть матеріальну відповідальність відповідно до закону .

1.6. Банк (філія, відділення) зобов'язаний зберігати пачки банкнот, доставлені в касетах, у сховищі цінностей. Пачки банкнот можуть зберігатися як у касетах, так і вилученими з них (у стосі з касетами повинно бути не більше 16 штук).

1.7. Банк (філія, відділення) самостійно визначає порядок обліку та місце зберігання порожніх касет у своєму приміщенні.

1.8. Банк (філія, відділення) зобов’язаний перевіряти під час підрахунку залишків готівки у сховищі цінностей опломбовані касети з банкнотами за їх кількістю і за написами на супровідних ярликах без їх відкриття.

1.9. Територіальні управління щороку за станом на 1 січня та 1 липня зобов'язані здійснювати звіряння кількості касет, що позасистемно обліковуються в територіальному управлінні, і касет, які зберігаються в банку (філії, відділенні). Банк (філія, відділення) зобов'язаний надати територіальному управлінню інформацію про кількість касет, що перебувають у них на зберіганні.

Форма і строки надання такої інформації зазначаються в договорах про касове обслуговування.

2. Порядок пакування пачок банкнот у касети

2.1. Пакування пачок банкнот у касети, закриття та опломбування касет здійснюють Банкнотно-монетний двір, Центральне сховище, територіальні управління (далі - установи Національного банку) і банки (філії, відділення).

2.2. Для пакування пачок банкнот у касети територіальне управління, Центральне сховище призначають матеріально відповідальних осіб, касових працівників у кількості двох осіб, банк (філія, відділення) - двох працівників (далі - пакувальники).

2.3. До однієї касети вкладають 10 повних пачок одного номіналу та зразка , що сформовані відповідно до вимог цієї Інструкції.

2.4. Територіальні управління під час підготовки готівки для видачі банку (філії, відділенню) з оборотної каси, а банки (філії, відділення) під час здавання готівки мають право пакувати як повні, так і неповні (до 10 пачок) касети з пачок банкнот одного номіналу та зразка або повні та неповні касети з пачок банкнот різного номіналу й зразка (збірні касети).

Територіальні управління перевкладають пачки зношених банкнот із неповних або збірних касет, прийнятих від банків (філій, відділень), і формують повні касети та відправляють їх до Центрального сховища.

2.5. Пакувальники зобов'язані перевіряти перед укладанням пачок банкнот у касету відповідність пачок банкнот даним супровідного ярлика і відсутність пошкоджень на упаковці пачок банкнот, а також на корпусі та кришці касети.

2.6. Пакувальники після вкладання пачок банкнот у касету вкладають за захисну прозору пластину зовнішнього відділення касети супровідний ярлик. На супровідному ярлику мають обов'язково зазначатися: найменування та код територіального управління (Центрального сховища, Банкнотно-монетного двору), банку (філії, відділення), що здійснювали пакування касети, індекс, для банків (філій, відділень) - банкноти зразка року, у разі необхідності штамп - "зношені", номінал, кількість пачок банкнот, сума, ідентифікаційний номер індикаторної пломби, дата вкладання банкнот, прізвища, ініціали та підписи пакувальників (для Банкнотно-монетного двору - прізвище, ініціали та підпис контролера).

2.7. Пакувальники зобов'язані здійснювати опломбування касети не менше ніж двома індикаторними пломбами. Пакувальники вставляють індикаторні пломби в отвори для опломбування, що розміщені на касеті ближче до центру.

Кожний із пакувальників зобов'язаний опломбувати касету отриманою ним індикаторною пломбою.

У разі пакування касети матеріально відповідальними особами територіального управління одна з матеріально відповідальних осіб опломбовує касету отриманими нею індикаторними пломбами.

2.8. Керівник банку (філії, відділення) має право надати повноваження щодо приймання, зберігання, видачі та контролю за використанням індикаторних пломб особі, до посадових обов'язків якої не належить здійснення операцій з готівкою.

Уповноважена особа зобов'язана здійснювати облік приймання і видачі індикаторних пломб у журналі, що ведеться у довільній формі, у якому мають обов'язково зазначатися: дата приймання або видачі, прізвище пакувальника банку, якому видано індикаторні пломби, його підпис про одержання індикаторних пломб, перший і останній ідентифікаційні номери індикаторних пломб з одержаної або виданої партії.

Пошкоджені або невикористані індикаторні пломби пакувальник здає уповноваженій особі, що фіксується в журналі.

3. Порядок видачі банкам (філіям, відділенням) підкріплень пачок банкнот у касетах та приймання касет від банків (філій, відділень)

3.1. Приймання-видачу пачок банкнот у касетах в територіальних управліннях здійснюють матеріально відповідальні особи або відповідальні особи, а в банках (філіях, відділеннях) -відповідальні особи сховища цінностей.

3.2. Передавання банкнот у касетах як у територіальному управлінні, так і безпосередньо в банку (філії, відділенні) здійснюється за описами цінностей без відкриття касет і порушення індикаторних пломб, якими ці касети опломбовані, за даними, що зазначені на супровідному ярлику.

Видача інкасаторам порожніх касет здійснюється за описом цінностей, у якому зазначається їх кількість.

3.3. Інкасатори, матеріально відповідальні особи (відповідальні особи) територіального управління, банк (філія, відділення) під час приймання касет зобов'язані перевірити:

 • відповідність номерів індикаторних пломб номерам, зазначеним на супровідному ярлику;
 • відсутність пошкоджень на корпусі касети та індикаторних пломбах;
 • правильність оформлення реквізитів і наявність підписів пакувальників на супровідному ярлику.

3.4. Інкасатори приймають касети з пачками банкнот від банку (філії, відділення) або матеріально відповідальних осіб (відповідальних осіб) територіального управління тільки за умови відповідності упаковки касет вимогам глави 2 розділу III цієї Інструкції.

3.5. Банк (філія, відділення), матеріально відповідальні особи (відповідальні особи) територіального управління в разі виявлення під час приймання від інкасаторів опломбованої касети невідповідностей в оформленні супровідного ярлика, пошкодження індикаторної пломби, корпусу та/або кришки касети здійснює приймання банкнот за пачками в установленому порядку. Для цього така касета розкривається, а всі вкладені в неї пачки банкнот виймаються під наглядом інкасаторів.

Банк (філія, відділення), матеріально відповідальні особи (відповідальні особи) територіального управління під час виймання пачок банкнот із касет зобов' язані здійснювати в установленому порядку перевірку пачок банкнот, що вкладені в касети.

У разі виявлення під час зняття індикаторних пломб їх пошкодження та/або розпломбування без зламування фіксуючого елемента, а також у разі виявлення невідповідностей в оформленні пачки банкнот чи її пошкодження, банк (філія, відділення) перераховує банкноти в цій пачці згідно з вимогами нормативно-правових актів.

У разі встановлення невідповідності вкладення готівки даним супровідного ярлика результати перевірки оформляються актом про розбіжності в установленому порядку.

IV. Касові операції банків (філій, відділень) з клієнтами

1. Загальні вимоги до оформлення касових документів

1.1. До касових документів, які оформляються згідно з касовими операціями, визначеними цією Інструкцією, належать:

 • заява на переказ готівки (додаток 8),
 • прибутково-видатковий касовий ордер (додаток 9),
 • заява на видачу готівки (додаток 10),
 • прибутковий касовий ордер (додаток 11),
 • видатковий касовий ордер (додаток 12),
 • грошовий чек (додаток 13),
 • рахунки на сплату платежів,
 • сліп, квитанція, чек банкомата, що формуються ПТКС, платіжними терміналами, імпринтерами, та документи для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлені відповідною платіжною системою.

Валютно-обмінні операції, а також операції з банківськими металами здійснюються на підставі касових документів, визначених іншими нормативно-правовими актами.

Для проведення операцій з цінностями, які обліковуються на позабалансових рахунках, використовуються видатковий позабалансовий ордер (додаток 14) і прибутковий позабалансовий ордер (додаток 15).

1.2. Цією Інструкцією визначені зразки касових документів, на підставі яких здійснюються приймання і видача готівки з операційної каси. Бланки касових документів виготовляються з урахуванням їх зразків друкарським способом або з використанням комп' ютерної техніки з відображенням обов'язкових реквізитів, передбачених цією Інструкцією , крім грошових чеків, які виготовляються лише друкарським способом.

Зразки касових документів, які застосовуються під час приймання переказу готівки та виплати її суми отримувачу готівкою, визначаються відповідною платіжною системою.

Форми касових документів, що формуються із застосуванням ПТКС, платіжними терміналами, імпринтерами, встановлюються банком / небанківською фінансовою установою з урахуванням обов'язкових реквізитів, установлених цією Інструкцією , та технічними можливостями ПТКС.

1.3. Касові документи мають містити такі обов'язкові реквізити: найменування банку, який здійснює касову операцію, дату здійснення операції, зазначення платника та отримувача, суму касової операції, призначення платежу, підписи платника або отримувача та працівників банку, уповноважених здійснювати касову операцію.

До обов'язкових реквізитів касових документів, які оформляються для зарахування суми готівки на відповідні рахунки (крім зазначених вище), також належать номер рахунку отримувача та найменування і код банку отримувача.

У грошових чеках, заявах на видачу готівки, на підставі яких видається клієнтам готівка, незалежно від суми, за винятком реалізації пам'ятних та інвестиційних монет, мають зазначатися дані паспорта особи-отримувача або документа, що його замінює, найменування документа, серія, номер і дата його видачі, найменування установи, що його видала.

У прибуткових, видаткових та прибутково-видаткових касових ордерах на приймання та видачу готівки працівникам банку (філії, відділення) зазначаються прізвище, ім'я, по батькові отримувача, найменування та номер документа (посвідчення/перепустки).

Крім обов'язкових, касові документи можуть містити й додаткові реквізити, потрібні для здійснення окремих касових операцій, визначених банком.

Реквізити в усіх касових документах заповнюються згідно з правилами, зазначеними в додатку 16 до цієї Інструкції.

1.4. Клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів або системи автоматизації банку (далі – САБ).

Правильність заповнення банком (філією, відділенням) реквізитів касового документа із застосуванням технічних засобів або САБ клієнт засвідчує своїм підписом.

1.5. Прибуткові, видаткові та прибутково-видаткові касові ордери, заяви на видачу готівки банк (філія, відділення) оформляє за допомогою технічних засобів із зазначенням номера примірника в правому верхньому кутку або виписує з використанням копіювального або самокопіювально паперу.

1.6. Банк (філія) визначає відповідальних працівників, яким надається право підписувати касові документи, і визначає систему контролю за виконанням касових операцій.

1.7. Друкується така кількість примірників касових документів, крім грошового чека, яка потрібна для учасників розрахунків.

1.8. Проведення ідентифікації клієнтів, які здійснюють касові операції без відкриття рахунку, здійснюється відповідно до законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму .

1.9. Пункт 1.9 глави 1 розділу IV виключено

(згідно з постановою Правління Національного банку України від 26.07.2011 р. № 252, у зв'язку з цим пункти 1.10 - 1.24 уважати відповідно пунктами 1.9 - 1.23)

1.9. Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних днів з дня їх виписки, не враховуючи день виписки. Дата на чеку зазначається так: дата та рік цифрами, місяць словом. Грошовий чек має містити відбиток печатки та підписи (підпис) уповноважених осіб (особи) клієнта згідно з карткою зразків підписів. Використання факсиміле не допускається.

1.10. Прибутково-видаткові касові ордери застосовуються для оформлення операцій з приймання та видачі готівки територіальним управлінням, банкам, філіям (відділенням) за описом цінностей, а також видачі підкріплень власним філіям (відділенням) в опломбованих інкасаторських сумках з проставленням додаткових реквізитів, що передбачені у додатку 16 до цієї Інструкції.

Крім цього, прибутково-видаткові касові ордери застосовуються для оформлення касових операцій із завантаження і розвантаження ПТКС, видачі та приймання готівки під звіт працівниками банку (філії, відділення) під час ведення аналітичного обліку, переміщення готівки з відповідних рахунків, а також для оформлення загальної суми проведених касових операцій (приймання платежів за рахунками від фізичних осіб, операції, виконані із застосуванням спеціальних платіжних засобів через операційну касу та ПТКС).

1.11. У заявах на переказ готівки для нарахування податків, зборів та інших платежів до бюджету і фондів соціального страхування у додаткових реквізитах банк (філія, відділення) зазначає код бюджетної класифікації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органі державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

1.12. Банк (філія, відділення) приймає платежі готівкою за рахунками на сплату платежів (квартплата та комунальні послуги, телефонний зв'язок, кабельне телебачення, електроенергія, газ інше ), які формуються юридичною особою - отримувачем платежів. Такий документ має містити всі обов' язкові реквізити, що передбачені пунктом 1.3 цієї глави.

Усі операції з приймання платежів готівкою за рахунками на сплату платежів банк зобов'язаний фіксувати в протоколі САБ або реєстрі у формі, яка не допускає зміни його змісту, що підтверджує виконання зазначених касових операцій.

1.13. У разі здійснення касових операцій протягом операційного часу банк (філія, відділення) на касових документах проставляє поточну дату здійснення касової операції, а в післяопераційний час – поточну дату і час приймання документів або напис чи штамп "вечірня" або "післяопераційний час".

Виконані протягом операційного часу касові операції відображаються в бухгалтерському обліку в цей самий операційний день, а в післяопераційний час - не пізніше наступного операційного дня.

1.14. Банку (філії, відділенню) забороняється під час здійснення касових операцій виправляти в касових документах такі реквізити: номери рахунків (за винятком зміни номера рахунку на грошових чеках у зв' язку з реорганізацією банку), найменування клієнта, суми, призначення платежу, прізвища, імені, по батькові отримувача (платника).

1.15. Якщо прибутковий документ не заповнено або заповнено з порушенням вимог, що встановлені цією Інструкцією, або якщо сума наявних коштів менша, ніж сума платежу, то клієнт додає потрібну суму готівки або операція не виконується, а документ і готівка повертаються платнику. Порядок анулювання касової операції визначається внутрішнім положенням банку.

1.16. Клієнт має право зазначити в заяві на переказ готівки дату валютування, яка не може перевищувати 10 календарних днів після складання касового документа (день складання не враховується). Якщо дата валютування перевищує 10 календарних днів, то банк (філія, відділення) не приймає касовий документ до виконання.

Виплату отримувачам сум переказів готівкою банк (філія, відділення) здійснює, починаючи з визначеної дати валютування. Якщо дата валютування припадає на неробочий день, то банк (філія, відділення) здійснює виплату переказу, починаючи з першого робочого дня, наступного за днем, який визначено датою валютування.

До настання дати валютування клієнт може відкликати кошти, у зв'язку з чим подає відповідному банку (філії, відділенню) лист (для юридичних осіб) або заяву (для фізичних осіб) про відкликання коштів.

Якщо отримувач переказу протягом тридцяти робочих днів з дати валютування не отримав суму переказу, то банк (філія, відділення) отримувача зобов'язаний протягом трьох робочих днів повернути суму переказу банку (філії, відділенню) платника.

Виплата відкликаних (повернутих) коштів готівкою здійснюється фізичним особам та само зайнятим особам як виплата переказу без відкриття рахунку, а юридичним особам - шляхом зарахування на їх поточні рахунки.

1.17. За операціями з видачі готівки або приймання її для зарахування на відповідний рахунок із застосуванням ПТКС, імпринтерів і платіжних терміналів формується та роздруковується відповідний касовий документ (квитанція / чек банкомата, сліп) на паперовому носії, який видається клієнту. За операціями з видачі готівки із застосуванням банкомата формується і роздруковується чек банкомата на вимогу клієнта.

1.18. Банк (філія, відділення) оформляє за підсумками касових операцій, виконаних із застосуванням ПТКС, імпринтерів , платіжних терміналів, на загальну їх суму за видами платежу прибутково-видатковий касовий ордер для відображення в бухгалтерському обліку.

1.19. Касові документи, що формуються із застосуванням ПТКС, імпринтерів, платіжних терміналів, мають містити такі обов'язкові реквізити:

 • ідентифікатор банку (філії, відділення) або інші реквізити, за допомогою яких є можливість його ідентифікувати;
 • номер ПТКС (крім імпринтерів);
 • дату та час здійснення операції;
 • суму та валюту операції;
 • вид операції;
 • реквізити спеціального платіжного засобу, які передбачені правилами безпеки платіжної системи, якщо операція здійснювалася з її використанням;
 • код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі;
 • суму комісійної винагороди.

1.20. Квитанція платіжного термінала, сліп, що складається в разі здійснення касової операції в операційній касі, мають містити, крім зазначених у пункті 1.19 цієї глави, такі реквізити:

 • (абзац перший пункту 1.20 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 26.07.2011 р. № 252)
 • підпис працівника банку (філії, відділення), якщо це передбачено внутрішньо-банківськими правилами, правилами платіжної системи;
 • підпис держателя спеціального платіжного засобу (у разі оформлення сліпа - обов'язково, а в разі оформлення квитанції платіжного термінала - якщо це передбачено внутрішньобанківськими правилами, правилами платіжної системи).

1.21. Квитанції / чеки банкоматів, що формуються з використанням ПТКС за результатами операцій з приймання готівки для зарахування її суми на рахунки без застосування спеціального платіжного засобу, крім реквізитів, зазначених у пункті 1.19 цієї глави, мають містити такі реквізити:

 • (абзац перший пункту 1.21 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 26.07.2011 р. № 252)
 • платник;
 • отримувач;
 • код отримувача;
 • номер рахунку отримувача;
 • найменування банку (філії, відділення) отримувача;
 • код банку отримувача.

1.22. Реквізити касових документів, що формуються із застосуванням ПТКС за результатами касових операцій, заповнюються як клієнтами, так і в автоматичному режимі ПТКС, які використовують бази даних автоматизованої системи.

1.23. Банк (філія, відділення) / небанківська фінансова установа має право у внутрішніх правилах визначати додаткові реквізити касових документів, що формуються із застосуванням ПТКС, імпринтерів , платіжних терміналів, необхідні для здійснення касових операцій.

2. Приймання готівки

2.1. Банк (філія, відділення) приймає від клієнта готівку для здійснення її переказу через операційну касу і ПТКС.

2.2. Банк (філія, відділення) здійснює приймання від клієнта готівки національної валюти через операційну касу за такими прибутковими касовими документами:

 • за заявою на переказ готівки – від юридичних осіб для зарахування на власні поточні рахунки, від
 • фізичних осіб – на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, а також від юридичних та фізичних осіб – на рахунки банку (філії, відділення), у тому числі на погашення кредиту , інших юридичних або фізичних осіб, які відкриті в цьому самому банку або в іншому банку, та переказ без відкриття рахунку;
 • за рахунками на сплату платежів – від фізичних осіб на користь юридичних осіб;
 • за прибутковим касовим ордером – від працівників та клієнтів банку (філії, відділення) за внутрішньобанківськими операціями;
 • за документами, установленими відповідною платіжною системою – від фізичних і юридичних осіб для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті.

2.3. Банк (філія, відділення) здійснює приймання готівки іноземної валюти від клієнтів за такими прибутковими касовими документами:

 • за заявою на переказ готівки – від  юридичних осіб-резидентів, фізичних осіб – підприємців та представництв-нерезидентів для зарахування на власні поточні рахунки; від уповноваженого представника нерезидента - суб'єкта господарювання для зарахування на розподільчий рахунок в іноземній валюті, відкритий цим банком (філією, відділенням) резиденту - суб'єкту господарювання;
 • від фізичних осіб – на поточні, вкладні (депозитні) рахунки та переказ без відкриття рахунку;
 • за прибутковим касовим ордером – від працівників та клієнтів банку (філії, відділення) за внутрішньобанківськими операціями;
 • за документами, установленими відповідною платіжною системою – від фізичних осіб на відправлення переказу, який приймається в готівковій формі.

2.4. Банк (філія, відділення) перевіряє у прибуткових касових документах таке:

 • повноту заповнення реквізитів;
 • наявність і тотожність підписів відповідальних працівників банку (філії, відділення) із зразками підписів (у разі прийняття заяви на переказ готівки через відповідальних працівників).

2.5. Банк (філія, відділення) здійснює приймання платежів від клієнтів із застосуванням САБ.

2.6. Погашення клієнтом кредиту в іноземній валюті готівкою іноземної валюти здійснюється банком (філією, відділенням) із використанням поточного рахунку цього клієнта відповідно до укладених між ними договорів.

2.7. За згодою банку-отримувача та банку-ініціатора отримувачу переказу може бути надіслане повідомлення про надходження на його ім'я переказу в порядку, установленому банком отримувача.

2.8. Банк (філія, відділення) приймає від клієнтів готівку в операційну касу так: банкноти шляхом суцільного поаркушного перерахування, монети - за кружками.

2.9. За рішенням банку (філії, відділення) іноземна валюта у вигляді монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, приймається в операційну касу лише в разі:

 • касового обслуговування юридичних осіб, що мають право використовувати іноземну валюту як засіб платежу або здійснювати розрахунки, пов'язані з відрядженнями за кордон;
 • здійснення касових операцій з фізичними особами.

Банк (філія, відділення) купує у фізичної особи після виконання переказу, який приймається в готівковій формі, залишок суми в іноземній валюті, якщо він менший, ніж номінальна вартість мінімальної банкноти, що перебуває в обігу, за гривні за курсом, установленим банком на час здійснення касової операції.

2.10. Банк (філія, відділення) зобов'язаний видати клієнту після завершення приймання готівки квитанцію (другий примірник прибуткового касового ордера) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі. Квитанція або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі, має містити найменування банку (філії, відділення), який здійснив касову операцію, дату здійснення касової операції (у разі здійснення касової операції в післяопераційний час – час виконання операції або напис чи штамп "вечірня" чи "післяопераційний час"), а також підпис працівника банку (філії, відділення), який прийняв готівку, відбиток печатки (штампа) або елек-тронний підпис працівника банку (філії, відділення), засвідчений електронним підписом САБ.

2.11. Банк (філія, відділення) приймає від клієнта плату за банківські послуги за окремим касовим документом (прибутковий касовий ордер або заява на переказ готівки), оформленим банком (філією, відділенням).

2.12. Банк (філія, відділення) у частині використання реєстраторів розрахункових операцій застосовує їх у межах, визначених законодавством України.

2.13. Банк (філія, відділення) після закінчення касового обслуговування клієнтів підраховує суми за касовими документами, за якими проведені касові операції, і звіряє їх та залишок готівки в операційній касі з даними бухгалтерського обліку.

3. Порядок видачі готівки

3.1. Банк (філія, відділення) зобов'язаний видавати з каси банку клієнтам тільки придатні до обігу банкноти (монети).

Банк (філія, відділення) видає іноземну валюту у вигляді монет у разі її наявності в операційній касі юридичним особам, що мають право використовувати іноземну валюту як засіб платежу або здійснювати розрахунки, пов'язані з відрядженнями за кордон, та фізичним особам.

3.2. Банк (філія, відділення) видає з операційної каси готівку національної валюти за такими видатковими касовими документами:

 • за грошовим чеком - юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам-підприємцям;
 • за заявою на видачу готівки - фізичним особам з поточних, вкладних (депозитних) рахунків та фізичним і юридичним особам переказ без відкриття рахунку (з представленням юридичною особою довіреності на уповноважену особу), за операціями з клієнтами (видача кредиту, відшкодування сумнівних банкнот, які за результатами дослідження визнані справжніми, інше );
 • за документом на отримання переказу готівкою в національній валюті, установленим відповідною платіжною системою, – фізичним і юридичним особам (з представленням юридичною особою довіреності на уповноважену особу);
 • за видатковим касовим ордером – працівникам банку (філії, відділення) за внутрішньобанківськими операціями.

3.3. Клієнт-юридична особа (фізична особа-підприємець) заповнює для одержання грошової чекової книжки заяву про видачу грошової чекової книжки (додаток 17) в одному примірнику, на якій після відповідної перевірки проставляється дозвільний напис уповноваженого працівника банку.

Банк (філія, відділення) заповнює до видачі клієнту грошової чекової книжки на кожному чеку належні реквізити (найменування та код банку, найменування юридичної особи (прізвище, ім' я, по батькові фізичної особи), номер його поточного рахунку) і реєструє їх номери в порядку, визначеному банком.

3.4. Банк (філія, відділення) здійснює видачу з операційної каси готівки іноземної валюти за такими видатковими касовими документами:

 • за заявою на видачу готівки – юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам - підприємцям з їх поточних рахунків на цілі, передбачені нормативно-правовими актами;
 • фізичним особам з їх поточних, вкладних (депозитних) рахунків та переказу без відкриття рахунку, а також за операціями з відшкодування банкнот іноземної валюти, прийнятих на інкасо;
 • за видатковим касовим ордером – працівникам банку (філії, відділення) за внутрішньобанківськими операціями;
 • за документами на отримання переказу в готівковій формі, установленими відповідною платіжною системою, - фізичним особам.

3.5. Банк (філія, відділення) перед видачею готівки у видаткових касових документах (заява на видачу готівки, видатковий касовий ордер, грошовий чек) перевіряє таке:

 • повноту заповнення реквізитів на документі;
 • наявність підписів відповідальних осіб банку (філії, відділення), яким надано право підпису касових документів, і тотожність їх зразкам;
 • належність пред'явленого паспорта або документа, що його замінює, отримувачу, відповідність даних паспорта тим даним, що зазначені в касовому документі;
 • у разі отримання готівки за довіреністю - відповідність оформлення довіреності на отримання готівки вимогам законодавства України;
 • наявність підпису отримувача.

3.6. Якщо клієнт отримує готівку за кількома видатковими касовими документами з різних рахунків, то готівка видається за кожним таким документом окремо.

3.7. Банк (філія, відділення) у разі звернення до банку (філії, відділення) отримувача переказу з вимогою про виплату суми переказу готівкою перевіряє наявність інформації про надходження такого переказу.

3.8. Банку (філії, відділенню) забороняється здійснювати виплату переказу готівкою без відкриття рахунку за видатковим касовим документом на суму, меншу, ніж сума переказу, що надійшла.

3.9. Видача банкнот із операційної каси проводиться повними пачками та корінцями банкнот у непошкодженій упаковці за зазначеними на накладках (етикетках) і бандеролях сумами без поаркушного перерахування або окремими банкнотами. Банк (філія, відділення) перераховує суцільно банкноти з розкритих або неповних корінців, а також пачки та корінці банкнот з пошкодженою упаковкою попередньо перед видачею.

Монети в непошкодженій упаковці, що розфасовані в мішечки (блоки), пакети та ролики, видаються за написами на ярликах, пакетах і роликах, а також окремими кружками.

3.10. Видача банком (філією, відділенням) готівки іноземної валюти за кредитом в іноземній валюті здійснюється із використанням поточного рахунку клієнта відповідно до укладених між ними договорів.

3.11. Операції з виплати готівки іноземної валюти з поточних, вкладних (депозитних) рахунків або фізичним особам за переказами без відкриття поточних рахунків здійснюються через операційну касу за наявності цієї валюти в повній сумі.

Залишок іноземної валюти менший, ніж номінальна вартість мінімальної банкноти, що перебуває в обігу, купується у фізичної особи за гривню за курсом, установленим банком на час здійснення касової операції.

3.12. Клієнт видану з операційної каси готівку, не відходячи від неї, має перевірити: банкноти – за пачками та корінцями, монети - за мішечками (блоками), пакетами і роликами, а окремі банкноти (монети) перерахувати поаркушно (за кружками).

3.13. Банк (філія, відділення) зобов'язаний видати клієнту після завершення видачі готівки один примірник видаткового касового документа (заява на видачу готівки, видатковий касовий ордер, інше). Видатковий касовий документ, крім реквізитів, передбачених пунктом 1.3 глави 1 цього розділу, має містити відбиток печатки (штампа) банку (філії, відділення).

3.14. Якщо отримувач готівки виявив бажання перерахувати в приміщенні банку (філії, відділення) банкноти в повних пачках поаркушно, а монети в повних мішечках за кружками, то в такому разі перерахування готівки здійснюється у відведеному для цього приміщенні під контролем працівника банку (філії, відділення).

3.15. Працівник банку (філії, відділення) під час здійснення візуального контролю за перерахуванням готівки стежить за тим, щоб верхня і нижня накладки (етикетка), бандеролі з корінців банкнот, упаковка пачки, а також ярлики і обв' язка з пломбою від мішечка, упаковка блока, пакета, роликів з монетами зберігалися до закінчення перерахування.

3.16. Банк (філія, відділення) у разі виявлення клієнтом під час перерахування готівки недостач або надлишків банкнот (монет) у пачках, окремих корінцях або мішечках (блоках, пакетах, роликах) уживає заходів щодо перевірки готівки і в разі підтвердження розбіжностей складає акт про розбіжності у двох примірниках, що засвідчується підписами осіб, які були присутні під час перерахування, та затверджується його керівником.

3.17. Банк (філія, відділення) виявлену клієнтом під час перерахування готівки суму недостачі відшкодовує отримувачу готівки (юридичній або фізичній особі) з операційної каси, а її надлишок приймає до операційної каси відповідно до оформленого акта про розбіжності.

3.18. Якщо готівка не була перерахована клієнтом у приміщенні банку (філії, відділення) під контролем працівника банку (філії, відділення), то претензії від клієнта щодо відшкодування недостачі не приймаються. Про це на видному місці в операційній касі розміщується відповідне оголошення.

3.19. Банк (філія, відділення) після закінчення касового обслуговування клієнтів підраховує суми за касовими документами, за якими проведені касові операції, і звіряє їх та залишок готівки в операційній касі з даними бухгалтерського обліку.

4. Порядок вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот (монет)

4.1. Банк (філія, відділення) у разі виявлення під час приймання, видачі, оброблення готівки сумнівних щодо справжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти, а також неплатіжних, навмисно пошкоджених з метою шахрайських дій, банкнот національної валюти зобов'язаний вилучити їх з оформленням довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження (додаток 18) у трьох примірниках.

4.2. Банку (філії, відділенню) забороняється видавати клієнтам, а також повертати чи тимчасово передавати виявлені в них сумнівні щодо справжності банкноти (монети) національної та іноземної валюти, а також неплатіжні, навмисно пошкоджені з метою шахрайських дій, банкноти національної валюти.

Банк (філія, відділення) у разі виявлення в одного клієнта двох або більше таких банкнот (монет) має терміново за телефоном та не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити про це органи Міністерства внутрішніх справ України за місцезнаходженням банку (філії, відділення) (далі - правоохоронні органи). До повідомлення в обов'язковому порядку додається копія довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження.

4.3. Банк (філія, відділення) має також приймати для проведення досліджень сумнівні банкноти (монети) національної валюти та сумнівні банкноти іноземної валюти, які пред'являються тільки з метою отримання висновку установи Національного банку. Фізичні та юридичні особи, які пред'являють такі банкноти (монети) до банку (філії, відділення), заповнюють заяву (додаток 19). На підставі заяви оформляється довідка про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження у трьох примірниках.

4.4. Прибутковий позабалансовий ордер для зарахування сумнівних щодо справжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти, а також неплатіжних, навмисно пошкоджених з метою шахрайських дій, банкнот національної валюти оформляється на позабалансовий рахунок на підставі одного примірника довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження або акта про розбіжності.

Один примірник прибуткового позабалансового ордера та один примірник довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження або акта про розбіжності формуються в документи дня банку.

Один примірник прибуткового позабалансового ордера, засвідченого відбитком печатки або штампа банку (філії, відділення), та один примірник довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження видаються клієнту, який пред'явив до банку (філії, відділення) банкноти (монети) для проведення досліджень. Банк (філія, відділення) за бажанням пред'явника може не надавати примірник прибуткового позабалансового ордера.

Банк (філія, відділення) один примірник довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження або один примірник акта про розбіжності та в разі потреби заяву пред'явника разом із сумнівними банкнотами (монетами) передає для дослідження.

4.5. Дослідження сумнівних щодо справжності банкнот (монет) та неплатіжних, навмисно пошкоджених з метою шахрайських дій, банкнот національної валюти здійснюють територіальні управління, Центральне сховище та Департамент готівково -грошового обігу (далі - установи). Банк (філія, відділення) надсилає такі банкноти (монети) безпосередньо до відповідного територіального управління, яке в разі неможливості прийняти відповідне рішення відправляє їх для проведення додаткових досліджень до Центрального сховища.

Департамент готівково-грошового обігу здійснює дослідження сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти. Банк (філія, відділення) надсилає такі банкноти безпосередньо до Операційного управління Національного банку (далі - Операційне управління).

4.6. Банк (філія, відділення) здійснює відправлення вилучених з обігу сумнівних щодо справжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти і неплатіжні, навмисно пошкоджені з метою шахрайських дій, банкноти національної валюти для проведення досліджень до відповідного територіального управління або Операційного управління не пізніше третього робочого дня після їх вилучення.

4.7. Банк (філія, відділення) складає перед відправленням для дослідження сумнівних щодо справжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти і неплатіжних, навмисно пошкоджених з метою шахрайських дій, банкнот національної валюти опис (додатки 20, 21) у чотирьох примірниках.

Один примірник опису залишається в документах дня банку разом з видатковим позабалансовим ордером.

Два примірники опису, довідка про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження або акт про розбіжності, а в разі потреби і заява пред'явника разом із сумнівними банкнотами (монетами) укладаються до конверта (пакета) або мішечка, які опечатуються або пломбуються в установленому порядку. На конверті (пакеті) або ярлику мішечка зазначається "Цінності для дослідження".

Один примірник опису разом з відповідним конвертом (пакетом) або мішечком, де зазначено "Цінності для дослідження", передаються службі інкасації або уповноваженій особі банку.

Доставка конвертів (пакетів) або мішечків з банкнотами для дослідження до територіальних управлінь або Операційного управління здійснюється через службу інкасації, власними силами (через уповноважену особу банку) або спецзв'язком (після належного додаткового упакування).

4.8. Установи проводять безкоштовно дослідження сумнівних щодо справжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти та неплатіжних, навмисно пошкоджених з метою шахрайських дій, банкнот національної валюти протягом п'яти робочих днів, починаючи з наступного дня після їх надходження.

У разі потреби проведення додаткового дослідження іншими структурними одиницями

Національного банку строк проведення дослідження продовжується, але не може перевищувати 30 робочих днів.

Установи за результатами досліджень сумнівних банкнот (монет) оформляють акт про дослідження сумнівних банкнот (монет).

4.9. Установи, які провели дослідження сумнівних щодо справжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти та неплатіжних, навмисно пошкоджених з метою шахрайських дій, банкнот національної валюти, мають забезпечити:

 • відправлення протягом трьох робочих днів банку (філії, відділенню) згідно з результатами
 • досліджень одного примірника опису банкнот (монет) та акта про дослідження сумнівних банкнот (монет);
 • відправлення на вимогу банку (філії, відділення) (у разі надходження від нього в двомісячний строк письмового запиту) банкнот (монет) національної валюти, визнаних за результатами проведеного дослідження неплатіжними;
 • зарахування (у день відображення за бухгалтерським обліком результатів досліджень) на відповідний балансовий рахунок банку (філії) суми платіжних банкнот (монет) національної валюти;
 • відправлення протягом трьох робочих днів банку (філії, відділенню) справжніх банкнот іноземної валюти незалежно від ступеня їх зношеності (Операційне управління через відповідні територіальні управління повертає банку (філії, відділенню) справжні банкноти);
 • передавання підроблених банкнот (монет) національної та іноземної валюти і неплатіжних, навмисно пошкоджених з метою шахрайських дій, банкнот національної валюти до правоохоронних органів за їх вимогою.

4.10. Банк (філія, відділення), який вилучив сумнівні щодо справжності банкноти (монети) національної та іноземної валюти та неплатіжні, навмисно пошкоджені з метою шахрайських дій, банкноти національної валюти або прийняв їх для дослідження від фізичних та юридичних осіб за заявою, зобов'язаний на підставі результатів досліджень:

 • списати підроблені банкноти (монети) національної та іноземної валюти і неплатіжні, навмисно пошкоджені з метою шахрайських дій, банкноти національної валюти з відповідних позабалансових рахунків;
 • проінформувати пред'явників про результати досліджень та за їх бажанням ознайомити під підпис з актом про дослідження сумнівних банкнот (монет);
 • повністю відшкодувати пред'явникам суму банкнот (монет) національної валюти, визначених за результатами дослідження справжніми;
 • повернути пред'явникам справжні банкноти іноземної валюти або за їх бажанням прийняти для здійснення касових операцій;
 • за вимогою пред'явника повернути неплатіжні банкноти (монети) національної валюти протягом шести місяців з дня їх прийняття для дослідження. Після закінчення цього терміну неплатіжні банкноти (монети) утилізуються встановленим порядком з оформленням відповідного акта.

 

Директор Департаменту

готівково-грошового обігу          Р. В. Кисельов

 

Заступник начальника управління -

начальник відділу методології і

організації касової роботи        К. В. Солошенко

 

1

 

doc
Додав(-ла)
хлопенко Інна
Додано
19 березня
Переглядів
33
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку