ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

Про матеріал

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ДИСЦИПЛІНОЮ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

Практичне заняття є однією із форм навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування завдяки індивідуальному виконанню студентом відповідно сформульованих завдань. Основна мета практичного заняття полягає в розширенні, поглибленні та деталізації теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях, в процесі самостійної роботи, і спрямуванні їх на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення вмінь і навичок, розвитку наукового мислення та усного мовлення студентів.

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, вмінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування завдань з їх обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття враховуються при виставлені поточної модульної оцінки з даної навчальної дисципліни.

Детальний зміст кожного з практичних занять, з переліком вправ, питань для самоперевірки та літературних джерел до кожної з теми, викладено далі.

Перегляд файлу

БЕРДЯНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ КОЛЕДЖ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

 

для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ДИСЦИПЛІНОЮ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

 

Практичне  заняття  є  однією  із  форм  навчального  заняття,  на  якому викладач  організовує  детальний  розгляд  студентами  окремих  теоретичних положень  навчальної  дисципліни  та формує  вміння  і  навички  їх  практичного застосування  завдяки індивідуальному  виконанню  студентом  відповідно сформульованих  завдань.  Основна  мета  практичного  заняття  полягає  в розширенні,  поглибленні  та  деталізації  теоретичних  знань,  отриманих студентами  на  лекціях,  в  процесі  самостійної  роботи,  і  спрямуванні  їх  на підвищення  рівня  засвоєння  навчального  матеріалу,  прищеплення  вмінь  і навичок, розвитку наукового мислення та усного мовлення студентів.

Практичне  заняття  включає  проведення  попереднього  контролю  знань, вмінь  і  навичок  студентів,  постановку  загальної  проблеми  викладачем  та  її обговорення  за  участю  студентів,  розв’язування  завдань  з  їх  обговоренням, розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

Оцінки,  отримані  студентом  за  окремі  практичні  заняття  враховуються при виставлені поточної модульної оцінки з даної навчальної дисципліни.

Детальний зміст кожного з практичних занять, з переліком вправ, питань для самоперевірки та літературних джерел до кожної з теми, викладено далі.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1 ДО ТЕМИ №1

«ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ,

ЙОГО ПРЕДМЕТ І МЕТОД»

 

Мета  заняття  придбання  навичок  аналітичної  оцінки  важливості застосування  підприємствами  інформаційних  можливостей  бухгалтерського обліку для прийняття управлінських рішень.

Завдання:

1)  Сформулювати  визначення  бухгалтерського  обліку,  навести характеристику його організаційним аспектам та ролі у діяльності підприємств.

2)  Дослідити  предмет  і  метод  бухгалтерського  обліку,  висвітлити  їх принципи, об'єкти та елементи.

Порядок виконання:

  ознайомитися з існуючими визначеннями поняття «бухгалтерський облік»;

  вивчити існуючі нормативно-правові акти, що регламентують порядок ведення бухгалтерського  обліку  підприємствами  України.  Дати  оцінку  нормативно-правовому  полю  бухгалтерського  законодавства,  визначити  які  риси  йому притаманні (постійність та незмінність, або мінливість та непередбачуваність);

  проаналізувати  основні  принципи  бухгалтерського  обліку,  навести класифікаційні види об’єктів бухгалтерського обліку;

  виявити принципові відмінності між видами діяльності підприємств;

  дослідити класифікаційні  групи  господарських  засобів підприємства  за  складом і розміщенням та визначити порядок групування джерел їх  формування;

  ознайомитися з елементами методу бухгалтерського обліку, проаналізувати їх тісний взаємозв’язок.

Завдання 1

Маємо  перелік  господарських  засобів  підприємства «Лія»  та  джерел  їх формування:

  статутний капітал;

  заборгованість працівникам підприємства із заробітної плати;

  комп’ютери;

  програмне забезпечення;

  готова продукція;

  грошові кошти на поточному рахунку у банку;

  заборгованість постачальникам;

  короткострокові кредити банків;

  будівля гуртожитку;

  заборгованість бюджету за платежами.

Необхідно  здійснити   класифікацію  господарських  засобів (об’єктів бухгалтерського  обліку)  за  складом  і  розміщенням,  а  також  за  джерелами  їх формування.

Завдання 2

У табл. 1 наведено господарські  засоби підприємства (об'єкти обліку) та групи їх класифікації.

Таблиця 1 – Господарські засоби підприємства та групи їх класифікації

Господарські засоби

Спосіб групування

а) витрати майбутніх періодів;

б) доходи майбутніх періодів;

в) необоротні активи;

г) власний капітал,

д) забезпечення майбутніх витрат и платежів;

є) групи вибуття;

ж) довгострокові зобов’язання

з) поточні зобов’язання;

і) оборотні активи.

1) Відносяться до класифікації

господарських засобів за

складом і розміщенням;

2) Відносяться до класифікації

господарських засобів «За

джерелами формування та

цільовим розміщенням»

 

Необхідно, встановити відповідність між двома стовпцями табл.2. Спосіб відображення відповіді може мати наступний вигляд: 1) – а), в); 2) – б) і т.д.

Питання для самоперевірки знань

1.  В чому полягає сутність, актуальність та роль бухгалтерського обліку. Перелічити завдання ведення бухгалтерського обліку.

2.  Навести визначення господарської операції. Окреслити зміст оперативного, статистичного та бухгалтерського обліку як складових елементів господарського обліку підприємств.

3.  Обґрунтувати  сутність  специфічних  рис  бухгалтерського  обліку.  Навести  визначення «фінансовий облік», «управлінський облік» та «податковий облік».

4.  Обґрунтувати правові основи регулювання, організації й ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності в Україні. Перелічити фактори, що впливають на організацію бухгалтерського обліку на підприємстві.

5.  Визначити,  що  є  предметом  та  об’єктом  бухгалтерського  обліку.  Перелічити  принципи бухгалтерського обліку.

6.  Навести  групи  класифікації  господарських  засобів  підприємства.  Надати  характеристику поділу господарських засобів за складом і розміщенням.

7.  Охарактеризувати порядок групування джерел формування господарських засобів.

8.  Розкрити сутність елементів методу бухгалтерського обліку,  пояснити їх взаємозв’язок.

Рекомендовані літературні джерела

основні: 3-4; 7; 21; 31-32; 38; 41; 44-45; додаткові: 1; 9.

 


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2 ДО ТЕМИ №2 «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС»

Мета  заняття  вивчення  змісту  та  будови  бухгалтерського  балансу.

Дослідження груп господарських операцій з позицій  їх впливу на зміну статей бухгалтерського балансу.

Завдання:

1) Навести особливості та принципові аспекти будови балансу.

2)  Сфокусувати  увагу  на  чотирьох  типах  операцій,  що  обумовлюють

зміну статей балансу.

Порядок виконання:

  ознайомитися із визначенням категорії «бухгалтерський баланс»;

  вивчити  нормативно-правові  акти,  що  регламентують  порядок  ведення,

складання та подання бухгалтерського балансу підприємствами України;

  дослідити основні розділи активу та пасиву бухгалтерського балансу;

  проаналізувати принципове правило рівності активної та пасивної частини балансу. Пояснити закономірність формули балансового рівняння;

  ознайомитися із відмінностями між необоротними активами утримуваними для продажу, та групами вибуття;

  проаналізувати чотири типи  господарських операцій, виходячи  зі ступеня їх впливу на зміну активу й пасиву балансу.

Завдання 1

Відомо,  що  у  підприємства «Тетта»  інформація  балансу  представлена наступним переліком статей (табл. 2).

Таблиця 2 – Початковий баланс підприємства «Тетта»

Актив

 

Сума, тис.

грн.

 

Пасив

 

Сума,

тис. грн.

Основні засоби

690,0

Статутний фонд

810,0

Матеріали

150,0

Прибуток

50,0

Незавершене виробництво

24,0

Цільове фінансування

20,0

Каса

1,0

Кредити банків

30,0

Рахунки в банку

85,0

Кредиторська зоборгованість

40,0

Разом

950,0

Разом

950,0

Протягом  місяця  на  підприємстві «Тетта»  було  здійснено  наступні господарські  операції:  оприбутковано  на  склад  підприємства  матеріали, придбані у постачальників, на суму 50 тис. грн.

Необхідно:

1) визначити, зміну яких статей балансу підприємства дана господарська операція обумовила;

2)  розрахувати  зміни  за  відповідними  статтями  та  побудувати  форму балансу підприємства «Тетта» після здійсненої господарської операції;

3)  визначити,  до  якого  з  чотирьох  типів  господарських  операцій (виходячи зі ступеня їх впливу на баланс) можна віднести дану операцію.

Завдання 2

Підприємство «І-Тем» має наступний перелік статей балансу (табл. 3).

Таблиця 3 – Початковий баланс підприємства «І-Тем»

Актив

 

Сума, тис.

грн.

 

Пасив

 

Сума,

тис. грн.

Основні засоби

690,0

Статутний фонд

810,0

Матеріали

150,0

Прибуток

50,0

Незавершене виробництво

24,0

Цільове фінансування

20,0

Каса

1,0

Кредити банків

30,0

Рахунки в банку

85,0

Кредиторська зоборгованість

40,0

Разом

950,0

Разом

950,0

Протягом  місяця  на  підприємстві «І-Тем»  було  здійснено  наступні  госпо-дарські

операції: зараховано на збільшення статутного капіталу прибуток у сумі 30 тис. грн.

Необхідно:

1) визначити, зміну яких статей балансу підприємства дана господарська

операція обумовила;

2)  розрахувати  зміни  за  відповідними  статтями  та  побудувати  форму

балансу підприємства «І-Тем» після здійсненої господарської операції;

3)  визначити,  до  якого  з  чотирьох  типів  господарських  операцій (виходячи зі ступеня їх впливу на баланс) можна віднести дану операцію.

Завдання 3

Виходячи  з  наведеного  нижче  переліку  господарських  операцій, необхідно  визначити,  до  якого  з  чотирьох  типів  господарських  операцій (виходячи зі ступеня їх впливу на баланс) можна віднести дані операції:

  на склад надійшли товари;

  нараховано заробітну плату працівникам підприємства;

  зараховано на поточний рахунок кредит банка;

  надійшли грошові кошти на поточний рахунок від дебіторів;

  перераховано  з  поточного  рахунку  грошові  кошти  для  погашення заборгованості за раніше одержаним кредитом;

  •                  оприбутковано у касу грошові кошти з поточного рахунку в банку.

Питання для самоперевірки знань

1.  Перелічити нормативні акти, що регламентують зміст й форму будови балансу, а також загальні вимоги до визначення його статей.

2.  Сформулювати поняття «Баланс», «актив», «пасив», «стаття», «розділ».

3.  В чому полягає схематична будова балансу підприємства. Пояснити рівність активу та пасиву балансу як обов'язкову умова його складання.

4.  Визначити основні бухгалтерські категорії: «необоротні активи», «необоротні активи», «витрати  майбутніх  періодів», «групи  вибуття», «власний  капітал», «забезпечення майбутніх  витрат  і  платежів», «довгострокові  зобов'язання», «поточні  зобов'язання»,«доходи майбутніх періодів».

5.  Навести  принципові  відмінності  між  необоротними  активами  утримуваними  для продажу, та групами вибуття.

6.  Перелічити основні типові зміни в балансі, обумовлених господарськими операціями.

 

Рекомендовані літературні джерела

основні: 3-4; 7-8; 21-22; 31; 38; 41-42; 45; додаткові: 2; 6; 8.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3 ДО ТЕМИ №3

РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС»

Мета заняття – дослідження призначення, порядку будови та класифікаційних видів бухгалтерських рахунків. Вивчення послідовності складання бухгалтерських проведень.

Завдання:

1) Розкрити зміст, порядок будови та особливостей застосування рахунків бухгалтерського обліку.

2)  Обґрунтувати  необхідність  подвійного  запису.  Окреслити  основні аспекти будови Плану рахунків бухгалтерського обліку, як засобу систематичного групування інформації бухгалтерського обліку.

Порядок виконання:

- визначити закономірності будови рахунків бухгалтерського обліку;

- дослідити  особливості  та  принципові  відмінності  активних  та  пасивних бухгалтерських рахунків;

- вивчити  зміст класифікації рахунків бухгалтерського обліку:  за  економічним змістом,  за  рівнем  узагальнення  даних  про  господарську  діяльність,  за структурою і призначенням;

- проаналізувати необхідність застосування позабалансових рахунків;

  ознайомитися із сутністю термінів «спосіб подвійного запису», «бухгалтерське

проведення» та «кореспонденція рахунків»;

  визначити  послідовність 10  класів  рахунків Плану  рахунків  бухгалтерського

обліку (Додаток 1).

Завдання 1

Маємо  активний  рахунок «Каса».  На  початок  звітного  періоду  залишок коштів  у  касі  дорівнював 5 000  грн. Протягом  звітного  періоду  у  касі  відбулося збільшення коштів на 30 000 грн. В той же час витрачено коштів із каси було у сумі 34 000 грн.

Необхідно:

1)  Відобразити  наведені  вище  дані  на  рахунку «Каса» (представивши його у вигляді Т-рахунку);

2) Визначити розмір залишку коштів у касі (кінцеве сальдо).

Завдання 2

Маємо  пасивний  рахунок «Статутний  капітал».  На  початок  звітного періоду  залишок  статутного  капіталу  дорівнював 800 000  грн.  Протягом звітного  періоду  відбулося:  збільшення  капіталу  на 160 000  грн.  і  одночасне його зменшення на 120000 грн.

Необхідно:

1)  Відобразити  наведені  вище  дані  на  рахунку «Статутний  капітал»

(представивши його у вигляді Т-рахунку);

2) Визначити розмір залишку статутного капіталу (кінцеве сальдо).

Завдання 3

Відобразити перелічені операції за допомогою бухгалтерських проведень:

  маємо два рахунки: 30 «Каса» та 31 «Рахунки в банках». Обидва – активні рахунки. Відомо, що  відбулася  така  господарська  операція –  отримано  в касу з поточного рахунку в банку грошові кошти у розмірі 30 000 грн.;

  маємо два рахунки: 30 «Каса» та 372 «Розрахунки з підзвітними особами».

Обидва –  активні  рахунки.  Відомо,  що  відбулася  така  господарська операція – повернуто до каси підзвітною особою невитрачений аванс;

  маємо два рахунки: 30 «Каса» та 372 «Розрахунки з підзвітними особами». Обидва –  активні  рахунки.  Відомо,  що  відбулася  така  господарська операція – видано з каси підзвітній особі аванс;

маємо два рахунки: 10 «Основні засоби» та 40 «Статутний капітал». Рахунок 10 – активний, рахунок 40 – пасивний. Відомо, що відбулася така господарська операція – на склад підприємства оприбутковано основні засоби (обладнання вартістю 200 000 грн.), внесені засновниками до статутного капіталу.

Завдання 3 – Дати відповідь на наступні тест-завдання

Тест-завдання 3.1

найдіть декілька правильних відповідей із запропонованого переліку.

Рахунки бухгалтерського обліку мають вигляд двосторонньої таблиці:

ліву сторону якої позначають терміном «актив»;

праву сторону якої позначають терміном «пасив»;

ліву сторону якої позначають терміном «кредит», а праву, відповідно, – «дебет»;

ліву сторону якої позначають терміном «дебет»;

праву сторону якої позначають терміном «кредит».

Тест-завдання 4.2

Доповнити  твердження,  вписавши  назву  економічної  категорії  у відповідному відмінку:

«Згідно зі способом _________ запису суму господарської операції записують

певному порядку двічі: за дебетом одного рахунку та кредитом – іншого».

 

Питання для самоперевірки знань

1.  В  чому  полягає  призначення  рахунків  бухгалтерського  обліку.  Чому  бухгалтерські рахунки мають вигляд двосторонньої таблиці.

2.  Чим зумовлений факт, що сторони рахунку носять назву «дебет» та «кредит».

3.  Яким чином порядок визначення кінцевого сальдо за активним рахунком відрізняється від порядку визначення кінцевого сальдо за пасивним рахунком.

4.  Розкрити  зміст  груп  рахунків  бухгалтерського  обліку  відповідно  до   різних  ознак  їх класифікації.

5.  Перелічити відмінні риси позабалансових рахунків.

6.  Обґрунтувати  необхідність  використання  способу  подвійного  запису  під  час

відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку.

7.  Визначити основні моменти будови Плану рахунків бухгалтерського обліку.

 

Рекомендовані літературні джерела

основні: 3; 7-8; 24-25; 32; 38; 41-42; 44; додаткові: 1-3; 8; 10; 13.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4 до ТЕМИ №4 «ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ»

Мета  заняття  вивчення  особливостей  документації  як  способу первинного відображення об’єктів бухгалтерського обліку. Розгляд сутності та механізму  проведення  інвентаризації.  Аналіз  техніки  облікової  реєстрації  та діючих форм бухгалтерського обліку.

Завдання:

1) Розкрити організаційні аспекти  застосування документації та порядку проведення інвентаризації.

2)  Зосередити  увагу  на  вивченні  техніки  облікової  реєстрації  та  форм бухгалтерського обліку.

Порядок виконання:

  проаналізувати  визначення  термінів «документація», «первинні документи»;

  розглянути  типові  форм,  які  використовують  на  підприємствах  України для документації господарських явищ і процесів;

  дослідити необхідність застосування бланків суворої звітності;

  ознайомитися із порядком документообігу та змістом кожного з його етапів;

  розкрити  сутність  категорії «облікові  регістри».  Визначити  відмінність  між

регістрами синтетичного, аналітичного обліку та комбінованими регістрами;

  проаналізувати визначення інвентаризації, як складової частини (елементу) методу бухгалтерського обліку;

  визначити, в чому полягає техніка облікової реєстрації;

  розглянути  форми  бухгалтерського  обліку.  Вивчити  основні  відмінні ознаки, що визначають особливості окремих форм бухгалтерського обліку.

Завдання 1

Вивчення  порядку  заповнення  документів  бухгалтерського  обліку  на прикладі документального оформлення касових операцій.

Відомо,  що  документи  складаються  на  бланках  типових  форм, затверджених Державним  комітетом  статистики України,  а  також  на  бланках спеціалізованих  форм,  затверджених  міністерствами  та  відомствами  України, або  виготовлених  самостійно  бланках,  які  повинні  обов’язково  містити реквізити  типових  або  спеціалізованих форм. Однією  з  таких форм  є форма №КО-1 – «Прибутковий  касовий  ордер»,  яким  оформлюється  будь-яке надходження  готівки  у  касу (рис.1)  та  форма  №КО-2 «Видатковий  касовий ордер», що призначений для оформлення видачі готівки з каси (рис.2).

Проаналізувати  порядок  заповнення  даних  документів  бухгалтерського обліку.

Завдання 2

Вивчення  порядку  заповнення  документів  бухгалтерського  обліку  на прикладі документального оформлення руху товарно-матеріальних цінностей.

На підприємствах України для обліку руху матеріалів для внутрішньої їх передачі  або  при  відпуску  на  власні потреби  використовується форма №М-11 «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів» (рис.3).

Для  встановлення  взаємозв’язку  даних  складського  та  бухгалтерського обліку  товарно-матеріальних цінностей призначена Відомість  обліку  залишків матеріалів на складі (форма №М-14) (рис.4).

Необхідно  проаналізувати  порядок  заповнення  даних  документів бухгалтерського обліку.

Завдання 3

Вивчення  порядку  проведення  інвентаризації  на  прикладі  інвентаризації

товарно-матеріальних цінностей.

Підприємства для  забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під  час  якої  перевіряються  і  документально  підтверджуються  їх  наявність  стан  і оцінка.

Під час проведення інвентаризації складається так званий інвентаризаційний опис. Товарно-матеріальні цінності  зносяться до  інвентаризаційного опису (рис.5) за кожним окремим найменуванням із зазначенням номенклатурного номеру, виду, групи, артикулу, сорту і кількості.

Проаналізувати  порядок  заповнення  даного  документу  бухгалтерського обліку.

Завдання 4 – Дати відповідь на наступні тест-завдання

Тест-завдання 4.1

Зробіть правильний вибір із запропонованих альтернатив.

Первинні документи представляють собою:

а) документи, що засвідчують особу, подію, право, освіту, виробничий стаж і т.ін.;

б)  письмові  свідоцтва,  що  фіксують  і  підтверджують  господарські  операції,

включаючи розпорядження й дозволи уповноваженої особи на їх проведення;

в) спосіб суцільного й безперервного відображення господарських операцій  за

допомогою бухгалтерських документів;

г) документи, що обслуговують грошовий обіг.

Тест-завдання 4.2.

Зробіть правильний вибір із запропонованих альтернатив.

Облікові регістри – це:

а)  спеціальні форми документів у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, призначені для систематизації, групування та накопичення даних первинних документів;

б)  проїзні документи (квитки на поїзд у залізничному, морському, річковому й повітряному транспорті; документи на перевезення вантажів);

в)  знаки поштової оплати (поштові марки, конверти з марками);

г)  зв'язок рахунків, який виникає в результаті відображення на них господарських операцій подвійним записом.

Питання для самоперевірки знань

1.  Обґрунтувати,  в  чому  полягає  значення  документів  в  бухгалтерському  обліку  та управлінні діяльністю підприємства.

2.  Перелічити  вимоги  до  змісту  та  оформлення  документів.  Які  реквізити  документів  є обов’язковими.

3.  Пояснити мету використання підприємствами бланків суворої звітності.

4.  Визначити, що розуміють під документообігом. В чому полягає порядок його організації.

5.  Навести  визначення  облікових  регістрів  та  охарактеризувати  регістри  синтетичного, аналітичного обліку та комбіновані регістри.

6.  Охарактеризувати сутність та види інвентаризації.

7.  Розкрити основні аспекти техніки облікової реєстрації.

8.  Назвати найбільш поширені сучасні форми бухгалтерського обліку.

Рекомендовані літературні джерела

основні: 3; 7; 24-27; 32; 38; 42; додаткові: 3; 5; 8; 12-13.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5 до ТЕМИ №5 «ОЦІНЮВАННЯ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ»

Мета заняття – вивчення засад вартісної оцінки та порядку оцінки об’єктів обліку.  Визначення  сутності  та  необхідності  застосування  калькулювання  як прийому вартісного вимірювання в системі бухгалтерського обліку.

Завдання:

1)  Ознайомлення  із  сутністю  вартісного  вимірювання,  як  особливої характеристики бухгалтерського обліку, що відрізняє його від інших видів обліку.

2) Дослідження значення калькулювання – як способу правильної оцінки господарських коштів підприємства.

Порядок виконання:

  вивчити  необхідність  та  переваги  відображення  об'єктів  бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірнику. Навести приклади;

  дослідити приклади господарської діяльності, у процесі якої необхідна оцінка;

  проаналізувати відмінні риси між економічними, експертними, статистичними і страховими (актуарними) грошовими оцінками;

  розглянути зміст кожної з базових оцінок, які передбачені МСБО;

  ознайомитися  із  характеристикою порядку  оцінки  активів (основних  засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, дебіторської заборгованості);

  дослідити  сутність  термінів «калькулювання», «об'єкти  калькулювання», «калькулювання собівартості продукції»;

  проаналізувати  порядок  вибору  об’єктів  калькулювання (витрат)  або калькуляційної одиниці.

Завдання 1 – Дати відповідь на наступні тест-завдання

Тест-завдання 5.1

Доповнити  твердження,  вписавши  назву  економічної  категорії  у

відповідному відмінку:

«_______  – це відображення об'єктів бухгалтерського обліку в  єдиному грошовому  вимірнику,  за  допомогою  якого  підприємство  визначає  загальну вартість основних  і обігових коштів, що перебувають у його розпорядженні,  і контролює їх використання».

Тест-завдання 5.2

Зробіть правильний вибір із запропонованих альтернатив.

Калькулювання являє собою:

а)  підрахунок  обсягу  матеріальних  ресурсів,  що  доводяться  на  одиницю продукції, що виготовляється (робіт, послуг);

б) витрати, які  зростають  зі  збільшенням випуску продукції та  зменшуються  з його зниженням;

в) підрахунок витрат, що доводяться на одиницю продукції, що виготовляється

(робіт,  послуг),  з  метою  визначення  фактичної  собівартості  виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг);

г) систему аналітичного обліку витрат на виробництво.

Тест-завдання 5.3

На наведене запитання обрати одну з перелічених нижче букв, у якій містяться

правильні відповіді.

А

Б

В

Г

Д

Якщо правильне тільки 1,3

Якщо правильне 2,4

Якщо правильне 1,2

Якщо правильне 2,3

Якщо усе правильно

Об'єктами калькулювання собівартості виробництва продукції є:

1.  Витрати  виробництва,  які  згруповані  за  відповідними  ознаками  для формування показників собівартості.

2.  Господарські  операції  підприємства,  які  ведуть  до  зміни  у  фінансовому

стані.

3.  Витрати виробництва, які реально виникають.

4.  Господарські засоби підприємства.

Питання для самоперевірки знань

1.  Навести  основні  аспекти  використання  вартісної  оцінки  в  процесі  діяльності

підприємств.

2.  Перелічити вимоги, що ставляться теорією бухгалтерського обліку до оцінки.

3.  Охарактеризувати  економічні,  експертні,  статистичні  і  страхові (актуарні)  грошові оцінки.

4.  Розкрити сутність базових оцінок, які передбачені МСБО.

5.  Навести характеристику порядку оцінки різних об'єктів обліку;

6.  Розкрити  сутність  категорій: «калькулювання», «об'єкти  калькулювання»,

«калькуляційний облік».

 

Рекомендовані літературні джерела

основні: 3; 7; 24; 33; 38-39; 42; додаткові: 4; 7; 11.

 


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6 ДО ТЕМИ №6 «ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ

АКТИВІВ»

Мета заняття – вивчення порядку обліку основних засобів підприємства.

Дослідження  особливостей  нарахування  амортизації  основних  засобів  та порядку документування операцій з ними.

Завдання:

1)  Проаналізувати  нормативне  регулювання,  визнання  та  види  оцінки

необоротних активів.

2)  Здійснити  аналіз  існуючої  практики  обліку,  амортизації  основних

засобів та документального оформлення операцій з ними.

Порядок виконання:

  вивчити  групи необоротних активів підприємства  згідно  із класифікацією

П(С)БО №7 «Основні засоби»;

  проаналізувати  визначення  термінів «основні  засоби», «група  основних засобів» та «об'єкт основних засобів»;

  дослідити класифікаційні ознаки групування основних засобів;

  проаналізувати  групування  основних  засобів  підприємства  згідно  із вимогами Податкового Кодексу України;

  ознайомитися  із  основними  аспектами  синтетичного  та  аналітичного

обліку основних засобів;

  • дослідити  характерні  риси  механізму  нарахування  амортизація  основних засобів.

Завдання 1

Відомо, що  підприємство «Елім»  придбало  офісні меблі  вартістю 4 800 грн.(у т. ч. ПДВ). Крім того, були сплачені витрати з доставки меблів у сумі 360грн. (у т.ч. ПДВ) і витрати на складання та встановлення меблів у сумі 250 грн. Використовуючи  вищенаведені  дані,  відобразити  господарські  операції  із придбання основних засобів за грошові кошти на рахунках бухгалтерського обліку.

      Завдання 2

Підприємство  безоплатно  отримало  верстат,  справедлива  вартість  якого на дату отримання становила 3 000 грн. Витрати підприємства на транспортування та монтаж отриманого верстата склали 400 грн. (без ПДВ). Необхідно  відобразити  господарські  операції  із  безоплатного  отримання основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку. Зосередити увагу на порядку визначення первісної вартості таким чином отриманих основних засобів.

Завдання 3

При  створенні  підприємства «Конт»  одним  із  засновників  як  внесок  до статутного фонду (за  узгодженням  усіх  засновників)  була  внесена  виробнича лінія  справедливою  вартістю 11 000  грн.,  витрати  на  доставку  і  монтаж  якої склали 1 200 грн. (у т.ч. ПДВ).

Необхідно  проаналізувати  порядок  оцінки  отриманих  основних  засобів, якості  внеску  до  статутного  фонду.  Відобразити  господарські  операції  з основними засобами на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 4

Підприємство «Аква»  придбало  виробничого  устаткування  початковою вартістю 330000 грн. Загальний розрахунковий обсяг виробництва визначений підприємством у розмірі

1 600 000 од. Ліквідаційна вартість устаткування після його  експлуатації  за  попередньою  оцінкою  може  скласти 10 000  грн. Очікуваний термін корисного використання складає 4 роки.

Розглянути  на  даному  прикладі  порядок  застосування  різних  методів нарахування амортизації.

Завдання 5 – Дати відповідь на наступні тест-завдання

Тест-завдання 5.1

Знайдіть декілька правильних відповідей із запропонованого переліку.

Основні засоби – це матеріальні активи:

а)  які  підприємство  утримує  з  метою  тільки  їх  продажу  або  здійснення

фінансових операцій;

б) очікуваний строк використання яких менше одного року;

в) очікуваний строк використання яких менше двох років;

г)  які  підприємство  утримує  з  метою  використання  їх  у  процесі  виробництва

(постачання товарів, надання послуг,  здачі в оренду  іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій);

д) очікуваний строк використання яких більш одного року.

Тест-завдання 5.2

Доповнити  твердження,  вписавши  назву  економічної  категорії  у

відповідному відмінку:

«________ основні фонди функціонують у сфері матеріального виробництва та  переносять  свою _________  на  продукцію,  що  виготовляється,  частинами, поступово  піддаючись  зносу.  До ___________  основних  фондів  відносяться будинки  й  споруди,  такі  як  житлові  будинки,  дитячі  й  спортивні  заклади,  що функціонують  з  метою  задоволення  культурно-побутових  потреб  персоналу підприємства».

Питання для самоперевірки знань

1.  Обґрунтувати  порядок  класифікації  необоротних  активів.  Сформулювати  сутність

категорії «основні засоби».

2.  Розкрити  порядок  групування  основних  засобів.  Дати  характеристику  кожній  з

класифікаційній груп основних засобів.

3.  Методи оцінки основних засобів: пояснити особливості  застосування в  залежності від

типу операцій з основними засобами.

4.  Охарактеризувати  порядок  будови  рахунку 10 «Основні  засоби».  Навести  приклади

типових бухгалтерських проведень з обліку основних засобів.

5.  Перелічити  типові  форми  документів,  що  використовуються  для  документального

оформлення операцій з основними засобами

6.  Амортизація  і  знос  основних  засобів:  пояснити  відмінність  між  двома  термінами.

Розкрити сутність методів нарахування амортизації основних засобів.

 

Рекомендовані літературні джерела

основні: 1; 2-3; 7-8; 12; 21-22; 25; 29; 33; 39; 42-43; 44-45; додаткові: 4; 8; 12.

 


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7 ДО ТЕМИ №7 «ОБЛІК ЗАПАСІВ»

Мета заняття – дослідження загальної характеристики та методів оцінки руху  запасів підприємства. Вивчення документального оформлення операцій з руху запасів, а також їх синтетичного обліку.

Завдання:

1) Проаналізувати організаційні засади та методику обліку запасів.

2) Визначити принципові аспекти методів оцінки руху запасів.

Порядок виконання:

  вивчити  основи  нормативного  регулювання  порядку  обліку  виробничих запасів підприємства;

  проаналізувати  сутність  терміну «запаси»  та  його  складу  у  бухгалтерському обліку

  дослідити  методи  оцінки  запасів (при  надходженні;  при  вибутті  та  на  дату балансу);

  вивчити основні первинні документи з обліку руху запасів на підприємствах;

  розглянути порядок синтетичного обліку виробничих запасів;

  з’ясувати методичні аспекти обліку товарів.

Завдання 1

Відомі наступні вихідні дані про рух товару «А» підприємства «Еніо» за

місяць (табл. 1).

Таблиця 1 – Дані про рух товару «А» підприємства

Дата

Показник

Кіл. одиниць

Ціна за 1 од., грн

01.03.2011

залишок на початок міс.

15

10

14.03.2011

придбано

15

12

17.03.2011

продано

10

20

24.03.2011

придбано

17

13

29.03.2011

продано

12

20

Використовуючи  існуючі  методи  оцінки  вибуття  запасів  визначити собівартість товару «А».

Питання для самоперевірки знань

1.  Визначити сутність, порядок класифікації запасів підприємства.

2.  Дати характеристику методам оцінки запасів. Які саме відмінності та специфічні риси

методів оцінки вибуття запасів можна назвати.

3.  Проаналізувати порядок документального оформлення руху запасів.

4.  Розкрити порядок синтетичного і аналітичного обліку виробничих запасів.

5.  Перелічити основні риси обліку товарів.

 

Рекомендовані літературні джерела

основні: 3; 7; 13; 24-25; 28; 31; 37-39; 42; додаткові: 4-6; 8.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8 ДО ТЕМИ №8 «ОБЛІК ПРАЦІ, ЇЇ ОПЛАТИ

ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ»

Мета заняття – аналіз змісту терміну «заробітна плата», її видів та форм.

Вивчення організаційних аспектів синтетичного обліку  праці та порядок обліку витрат на оплату праці.

Завдання:

1) Дослідити соціальне призначення заробітної плати. Визначити її види;

2)  Сфокусувати  увагу  на  відмінностях  та  порядку  визначення  розміру нарахувань та утримань із заробітної плати;

3)  Відстежити  механізм  синтетичного  обліку   праці  та  порядок  обліку витрат на оплату праці.

Порядок виконання:

  дослідити зміст поняття «заробітна плата»;

  вивчити види заробітної плати;

  проаналізувати  перелік  нарахувань  та  утримань  із  заробітної  плати. З’ясувати відмінність між ними;

  дослідити  характерні  риси  обов’язкових  та  здійснюваних  з  ініціативи підприємства утримань із заробітної плати;

  • вивчити механізм обліку операцій із заробітною платою;
  • дослідити  перелік  первинних  документів  та  регістрів   бухгалтерського обліку з обліку операцій із заробітною платою.

Тест-завдання 1.2

Доповнити  твердження,  вписавши назву  економічної  категорії  у  відповідному

відмінку:

«Фонд  оплати  праці  складається  з  фонду __________  заробітної  плати,

фонду __________ заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат».

Тест-завдання 1.3

Знайдіть декілька правильних відповідей із запропонованого переліку.

Основна заробітна плата – це:

а) винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці;

б)  винагорода  за  виконану  роботу,  яка  встановлюється  самостійно  кожним підприємством у вигляді натуральних виплат;

в) заохочувальні і компенсаційні виплати персоналу підприємства;

г) інші виплати при звільненні, по закінченню трудової діяльності працівникам;

д) винагорода, яка встановлюється у вигляді тарифних ставок і окладів.

Тест-завдання 1.4

Знайдіть декілька правильних відповідей із запропонованого переліку.

Додаткова заробітна плата – представляє собою:

а) винагороду за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм

часу, посадових обов'язків тощо);

б) винагороду за працю понад установлені норми, за трудові успіхи, а також за

особливі умови праці;

в) винагороду, що встановлюється у вигляді тарифних ставок і окладів;

г)  включає  в  себе  доплати,  надбавки,  гарантійні  й  компенсаційні  виплати;

премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій;

д) винагороду, що включає в себе  інші виплати при  звільненні, по  закінченню

трудової діяльності працівникам.

Тест-завдання 1.5

Знайдіть декілька правильних відповідей із запропонованого переліку.

Сутність інших заохочувальних й компенсаційних виплат:

а) це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи, а також

за особливі умови праці;

б) це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці;

в)  представляють  собою  виплати  у формі  винагород  за  підсумками  роботи  за

рік,  премії  по  спеціальних  системах  і  положенням,  компенсаційні  й  інші

грошові й матеріальні виплати;

г) встановлюються підприємством самостійно, виходячи з виробничих задач та

фінансових можливостей;

д) встановлюються у вигляді тарифних ставок і окладів.

Тест-завдання 1.6

Доповнити  твердження,  вписавши  назву  економічної  категорії  у

відповідному відмінку:

«_________ __________  плата  являє  собою  законодавчо  встановлений

розмір заробітної плати, нижче якого не може вироблятися оплата за виконану

працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт)».

Питання для самоперевірки знань

1.  Дати  визначення  термінам «заробітна плата», «мінімальна  заробітна плата», «система

оплати праці» та «тарифна система оплати праці».

2.  Перелічити види нарахувань та утримань із заробітної плати.

3.  Навести рахунки бухгалтерського обліку, що призначені для відображення нарахувань

та утримань із заробітної плати.

4.  Перелічити первинні документи та регістри  бухгалтерського обліку з обліку операцій

із заробітною платою.

5.  Окреслити особливості синтетичного обліку праці та його оплати на  підприємствах.

 

Рекомендовані літературні джерела

основні: 1; 3-7; 14-15; 20; 25; 31-33; 37-39; 42; 44-45; додаткові: 3; 6-8; 12-13.

 

doc
Додано
3 січня
Переглядів
336
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку