28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з навчальної дисципліни «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

Про матеріал

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З КУРСУ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

Наведені методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення курсу «Бухгалтерський облік»

Зібрані ті теми курсу, які вивчаються аудиторно та потребують поглибленого самостійного вивчення. Студенти денної форми навчання виконують індивідуальне завдання.

Метою самостійної роботи студентів курсу «Бухгалтерський облік» є поглиблення, узагальнення та закріплення теоретичних знань, застосування цих знань на практиці та оволодіння навиками прийняття управлінських рішень. Специфічною формою самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань — розв'язання задач, аналіз ситуацій, написання рефератів, аналітичних оглядів.

Перегляд файлу

БЕРДЯНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ КОЛЕДЖ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з навчальної дисципліни

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

 

для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З КУРСУ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

 

Наведені методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення курсу «Бухгалтерський облік»

Зібрані ті теми курсу, які вивчаються аудиторно та потребують поглибленого самостійного вивчення. Студенти денної форми навчання виконують індивідуальне завдання.

Метою самостійної роботи студентів курсу «Бухгалтерський облік» є поглиблення, узагальнення та закріплення теоретичних знань, застосування цих  знань на практиці та  оволодіння навиками прийняття управлінських рішень. Специфічною формою самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань — розв’язання задач, аналіз ситуацій, написання рефератів, аналітичних оглядів.

 

 

 


ІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

ІІ.1. РОЗРАХУНКОВО-ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ ДО ДИСЦИПЛІНИ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”

 

Розрахунково-практичне завдання (далі ─ Завдання) запропоновано нами в 10 варіантах. Воно складається з двох взаємозв'язаних частин.

У першій його частині представлені початкові дані про фінансово-майновий стан і господарську діяльність умовного промислового підприємства: Баланс ПАТ “Антель” на початок звітного періоду (табл. 2.1) і опис всіх його господарських операцій за звітний рік (табл. 2.2).

У другій частині завдання знаходяться: Оборотна відомість ПАТ “Антель” (табл. 2.3), що є необхідною для складання Балансу підприємства на звітну дату.

Вирішення всього комплексу завдань розрахунково-практичного завдання обов'язково повинне бути послідовним, тобто, тільки на основі отримання результатів рішення по одному етапу завдання може виконуватись наступний його етап.

 

Вихідні дані

У запропонованому нами завданні умовним промисловим підприємством є акціонерне товариство відкритого типу ─ ПАТ “Антель” як звітний період узятий 200 Х рік.

У таблиці 2.1 (гр. 4) Баланс ПАТ “Антель”  на 31.12. 200 Х р.”, в розрізі статей Балансу наведені залишки по рахунках умовного промислового підприємства на початок звітного періоду, тобто, на  01.01. 200 Х р.

Таблиця 2.2 містить комплекс умовних господарських операцій ПАТ “Антель”  за 200 Х р.

В процесі виконання завдання необхідно:

1) відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку (табл. 2.2) і  показати графічно  (за допомогою “Т”-рахунків)  зміну  залишків  по

рахунках за звітний період (за 200 Х р.);

2) узагальнити в Оборотній відомості (табл. 2.3) інформацію про рух активів (ресурсів), капіталу і зобов'язань умовного підприємства на рахунках бухгалтерського обліку протягом звітного періоду;

3) скласти Баланс ПАТ “Антель”  на звітну дату (на 31 грудня 200 Х року).

При виконанні завдання обов’язково слід використовувати типову форму Балансу (форму № 1) та необхідно керуватися рекомендаціями Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” з метою поглиблення практичної спрямованості завдання. Також обов’язково дотримуйтесь запропонованих нами  методичних рекомендацій!

 

Етапи завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання

 

Етап 1. На початку виконання Завдання Ви повинні отримати реальний Баланс умовного підприємства ПАТ “Антель”   на 01.01.200 Х р.

Для цього уважно ознайомтеся з усією інформацією таблиці 2.1. Ці дані необхідні для складання балансу ПАТ “Антель”  станом на                         31.12. 200 (Х-1) року.

У графі 1 таблиці 2.1 наведені статті Балансу підприємства на початок звітного періоду і рахунки, що входять до їх складу. Виберіть дані по статтях, що відносяться до Вашого варіанта, і перенесіть їх до Балансу типового вигляду ─ до форми 1 “Баланс”, до графи “На початок звітного періоду”, відповідно.

 

Примітка 1. Нагадаємо, що під час складання цього (початкового) Балансу підприємства слід використовувати єдиний грошовий вимірник ─ “тис. грн.”.

 

Етап 2. Далі ви повинні скласти бухгалтерські проведення до тих умовних господарських операцій ПАТ “Антель” що мали місце в діяльності на-шого умовного підприємства протягом звітного періоду ─ 200 Х року (табл. 2.2).

Усі господарські операції виділені нами як окремі блоки (групи) відповідно до тих господарських процесів, до яких вони безпосередньо відносяться.

П е р ш і   д в а   б л о к и   Завдання відносяться до процесу постачання на підприємство матеріально-сировинних ресурсів і необоротних активів.

 

Примітка 2. Слід пам'ятати про те, що більшість підприємств України (юридичні особи) є платниками податку на додану вартість (далі ПДВ). Ставка цього виду податку в Україні складає 20 % від вартості товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ). Отже, при купівлі будь-якого виду ТМЦ (включаючи матеріально-сировинні ресурси, продукти незавершеного виробництва інших підприємств, товари, а також різні види об'єктів основних засобів) у підприємства-покупця виникає податковий кредит з ПДВ. Його відображення в бухгалтерському обліку залежить від того, що є “першою подією” під час придбання та розрахунку: “спочатку гроші (оплата) ─ потім доставка” (передплата ТМЦ) або, навпаки, “спочатку отримання ТМЦ ─ потім їх оплата” (подальша оплата).

Щоб надати Вам підтримку у виконанні цієї частини Завдання, нижче ми наведемо необхідні пояснення щодо відображення у бухгалтерському обліку тих господарських операцій, які є найскладнішими для Вас. Ваша ж подальша самостійна робота полягає у тому, щоб, уважно використовуючи наведені нами коментарі, мати змогу скласти бухгалтерські проведення до кожної (без винятку) господарської операції у табл. 2.2. При необхідності треба розрахувати деякі суми до операцій та включити їх до табл. 2.2.

 

 Пояснення до операції 1. У схемі “Перша подія ─ оплата” відбувається наступне.

Операція 1а. Спочатку постачальнику матеріально-сировинних ресурсів ПАТ “Антель”  перераховує кошти за ті ТМЦ, які воно придбає. Причому загальна вартість їх  оплати  вже  включає  в  себе  суму  ПДВ  (тобто 20 % понад

вартістю ТМЦ).

Операція 1б. У платіжному дорученні ─ документі, який пред'являє підприємство-покупець ТМЦ у свій банк на оплату угоди – величина ПДВ вказується (виділяється) окремим рядком. Отже, у підприємства-покупця (тобто, у ПАТ “Антель”) виник податковий кредит з ПДВ.

Сума податкового кредиту з ПДВ складає 1/6 всієї вартості оплати, вказаної в платіжному дорученні підприємства-покупця.

Бухгалтерський запис до цієї операції виглядає наступним чином:

 

Дебет     641/ПДВ субрахунку,

Кредит   644 субрахунку

 

Примітка 3. Нами наведені лише коди бухгалтерських рахунків. Вам треба визначити їх назву за Планом рахунків бухгалтерського обліку та призначення відповідно до Інструкції щодо застосування Плану рахунків.

Операція 1в. Далі підприємство-покупець (ПАТ “Антель»)отримує матеріально-сировинні ресурси на свій склад виробничих запасів. Це означає, що бухгалтерія нашого умовного підприємства повинна відбити в бухгалтерському обліку вартість товарно-матеріальних цінностей (без ПДВ) на момент їхнього оприбутковування (зарахування до складу виробничих запасів підприємства-покупця). Таким чином, з цього моменту матеріально-сировинні ресурси, що були придбані ПАТ “Антель”), стають його виробничими запасами. Одночасно перед постачальником цих ресурсів виникають розрахункові зобов’язання (або утворюється кредиторська заборгованість підприємства-покупця за товари).

Бухгалтерський запис до цієї операції:

 

Дебет  20 рахунка (вказується субрахунок цього

   рахунка залежно від виду виробничих запасів)

 

Кредит  631 субрахунку

Операція 1г. Під час оприбутковування виробничих запасів не слід забувати про необхідність “погашення” податкового кредиту з ПДВ, який раніше був відображений за кредитом 644 субрахунку(див. операцію 1б). Далі слід зробити такий запис:

 

Дебет      644 субрахунку

Кредит    631 субрахунку

Таким чином, 644 субрахунок “закривається ”.

 

Операція 1д. Якщо ми уважно простежимо за ланцюжком бухгалтерських проведень, що мав місце в операції 1 (див. операції 1а) ─ 1г)), то побачимо, що у нас залишились дебіторська (відображена на 371 субрахунку) і кредиторська (на субрахунку 631) види заборгованості. Ми повинні їх погасити через те, що ТМЦ вже знаходяться у підприємства ПАТ “Антель” на складі. Тому нам треба зробити наступний бухгалтерський запис:

 

Дебет     631 субрахунку

Кредит   371 субрахунку

 

Пояснення до операції 2. У схемі “Перша подія ─ отримання ТМЦ” бухгалтерський облік менш складний: спочатку ми повинні оприбуткувати ТМЦ на складі підприємства-покупця (без ПДВ), потім треба відобразити податковий кредит з ПДВ (20 % від вартості оприбуткованих на складі ТМЦ) і, нарешті, ми маємо розрахуватися з постачальником на всю вартість товарно-матеріальних цінностей, разом з ПДВ (сума операцій 2а та 2б).

 Пояснення до операції 3.

 При придбанні ТМЦ  від підзвітних осіб ми маємо справу з типовим процесом видачі під звіт грошових коштів з каси і з подальшим звітом по їх використанню. Тільки в операції 3б відбувається оприбутковування ТМЦ на склад підприємства, що придбало їх, отже за  дебетом цієї операції повинен вказуватися рахунок окремого виду товарно-матеріальних цінностей або субраху-нок для більш точного визначення їх виду (20 рахунок або субрахунки 201, 202  та ін.; 22 рахунок або відкриті до нього субрахунки; 28 рахунок або відкриті до нього субрахунки).

Пояснення до операції 4.

Операції, пов’язані з придбанням необоротних активів, багато в чому схожі на операції по придбанню ТМЦ, однак, головна їх відмінність полягає в тому, що необоротні активи ніколи не стануть виробничими запасами: вони засоби праці, а не предмети праці. Тому при придбанні необоротних активів підприємство-покупець стає інвестором цих активів (він тільки інвестує (вкладає)гроші в їх придбання).

Бухгалтерський запис до операції 4а показує вкладення коштів у нове виробниче обладнання. При цьому дебетується відповідний субрахунок                 15 рахунку “Капітальні інвестиції”:

 

Дебет     152 субрахунка,

Кредит   631 субрахунка

 

Відображення ПДВ і оплата рахунка постачальника робляться також, як і в операції 2 (оскільки перша подія – отримання устаткування).

Якщо підприємство вирішить самостійно використати придбані ним необоротні активи, то воно після прийняття рішення про це повинно ввести їх в  експлуатацію. Це означає, що дані об’єкти мають бути виведені зі складу капітальних інвестицій підприємства, а їх вартість повинна бути додана до відповідного виду тих об’єктів необоротних активів, що вже використовуються  підприємством. У нашому випадку (операція 4г) бухгалтерський запис вказує на введення в експлуатацію виробничого устаткування, тобто збільшується вартість цього виду об’єктів основних засобів:

 

Дебет     104 субрахунка,

Кредит   152 субрахунка

Т р е т і й    б л о к   Завдання стосується процесу виробництва продукції, тобто формування собівартості продукції, що виготовляється.

 

Пояснення до операції 6.

Окрім витрат, які закономірно формуються в складі виробничої собівартості продукції (що пов’язано з необхідністю використання у виробництві  матеріально-сировинних ресурсів, основних засобів, трудових ресурсів), відповідно до діючого законодавства підприємство зобов’язане надавати допомогу суспільству в різних сферах соціального страхування. Тому в собівартість продукції, що виробляється підприємством, включаються також витрати, пов’язані з соціальними заходами.

Бухгалтерський запис до операції 6б має вигляд:

 

Дебет      23 рахунка,

Кредит  65 рахунка (або ж можуть бути вказані відповідні субрахунки           65 рахунка, якщо нам конкретно відомий вид соціального страхування).

 

Процес визначення суми по 65 рахунку вимагає окремого пояснення, що не є метою даного завдання. Ми проаналізуємо цей обліковий механізм пізніше. Тому в нашому завданні сума до операції 6б нами вже представлена в готовому вигляді, щоб полегшити ваші подальші розрахунки.

Операція 6 в. Крім того, що підприємства беруть участь у забезпеченні соціальних програм держави, їх працівники (незалежно від рівня займаної посади та кваліфікації праці) також беруть участь у цьому процесі: вони сплачують податок з доходів фізичних осіб і вносять свій вклад у розвиток соціальних програм зі своєї зарплати. Працівники бухгалтерської служби підприємства виконують всі необхідні утримання з заробітної плати працівників підприємства “автоматично” відповідно до діючого законодавства України. По-перше, такий порядок усуває можливі незручності, що можуть виникнути у працівників, коли б вони самі здійснювали ці платежі, по-друге, держава отримує систему надійного контролю за цим процесом.  Таким чином, замість номінальної заробітної плати (тобто тієї, що не “очищена”  від податків і зборів різного роду) працівник одержує в касі підприємства реальну заробітну плату, з якої вже зроблені всі необхідні утримання.

В  операції 6 в  дебетується  661 рахунок і кредитуються 64 і 65 рахунки.

Ч е т в е р т и й   б л о к   Завдання включає в себе господарські операції, пов’язані з реалізацією продукції. Цей процес досить складний, тому зупинимося на ньому більш детально. При реалізації продукції її передплата може мати місце чи не може мати. У нашому завданні ми виходимо з того, що з підприємством ПАТ “Антель” покупці розраховуються не одразу, а тільки після того, як отримають його продукцію.

Пояснення до операції 9.

Операція 9а. Спочатку підприємство ПАТ “Антель” відвантажує готову продукцію покупцям. При цьому відбувається збільшення його дебіторської заборгованості (з боку покупців) та одночасно збільшується доход підприємства від реалізації готової продукції. Це оформлюється бухгалтерським записом:

 

Дебет     36 рахунка,

Кредит   701 субрахунка

 

Нагадаємо, що ПДВ складає 20 % від вартості продукції, що продається.

Операція 9 б). При відвантаженні продукції у нашого підприємства виникають податкові зобов’язання з ПДВ. Це означає, що прибуток підприємства повинен  бути зменшений на суму ПДВ:

 

Дебет     701  субрахунка,

Кредит   641/ ПДВ субрахунка

 

Операція 9в.

Прибуток від реалізації має бути списаний на фінансовий результат діяльності підприємства. При цьому слід врахувати, що прибуток по операції 10а

був зменшений в операції 10б на суму ПДВ:

Дебет     701  рахунка,

Кредит   79 рахунка.

 

Операція 9г.

Далі ми повинні віднести фактичну собівартість готової продукції на собівартість її реалізації, бо цієї продукції вже немає на складі підприємства            ПАТ “Антель”:

 

Дебет     90 рахунка,

Кредит   26 рахунка

 

Операція 9д.

Собівартість реалізованої продукції повинна бути списана в свою чергу на фінансові результати діяльності підприємства:

Дебет     79 рахунка,

Кредит   90 рахунка.

Операція 9є.

Ми розглянули, як підприємство відвантажило продукцію і віднесло на фінансові результати доходи та витрати, що пов’язані з її реалізацією. Та є ще одна операція, коли підприємство отримає на свій поточний рахунок кошти від покупців (за продукцію і ПДВ), тоді зменшиться сума дебіторської заборгованості підприємства (зі сторони покупців).

Таким чином , остання операція, зв’язана з реалізацією продукції, на умовах наступної оплати її свідчить про необхідність погашення підприємством ПАТ “Антель” наявної у неї дебіторської заборгованості, оскільки покупці вже розрахувалися з ним за одержану від нього продукцію.

П’я т и й  б л о к  Завдання включає в себе операції, пов’язані з поверненням на поточний рахунок коштів своєчасно не виданої працівникам, але належної їм заробітної плати, та операції, що пов’язані з погашенням на підприємстві

його кредиторської заборгованості.

 

Етап 3.

Розглянувши оформлення в бухгалтерському обліку господарських операцій, приведених в таблиці 2.2, потрібно сказати і ще про один важливий факт, що має місце в бухгалтерському обліку.

Йдеться про необхідність визначення фінансового результату підприємства – прибутку чи збитку. Для цього рахунки 7 і 9 класів у кінці кожного звітного періоду обов’язково “закриваються” на 79 рахунку (тобто не повинні мати залишку на початок наступного звітного періоду). Сам  79 рахунок, у свою чергу, “закривається” на 44 рахунку. Якщо доходи перевищують витрати, то фінансовий результат – прибуток; якщо, навпаки, доходи менше видатків, то – збиток.

 

Етап 4.

Щоб скласти оборотну відомість і на її основі вивести баланс підприємства на кінець звітного періоду, необхідно спочатку визначити залишки та обороти по рахунках бухгалтерського обліку. Для цього ми повинні відкрити “Т” – рахунки. Кількість “Т” рахунків відповідає всім рахункам, що брали участь у початковому балансі підприємства ( див. табл. 2.1 ) та з допомогою яких робився запис господарських операцій ( див. табл. 2. 2).

 

Етап 5.

Підрахувавши суми оборотів і вивівши кінцеві залишки по кожному рахунку, приступаємо до складання сальдової Оборотної відомості (табл. 2.3).

 

Етап 6.

Одержані нами підсумкові дані в оборотній  відомості переносимо в типову форму 1 “Баланс”, в графу “На кінець звітного періоду”. При цьому всі дані повинні бути попередньо переведені вами в “тис. грн.”

 

Таким чином, використовуючи цей приклад, ми змогли практичним шляхом відпрацювати процедуру складання кінцевого балансу умовного підприємства (на  кінець звітного року).


Таблиця 2.1 – Дані для складання балансу ПАТ “Антель” на  31.12. 200 (Х-1)   року, грн.

 

Стаття балансу та рахунки, що входять

до її складу

Варіант завдання

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

АКТИВ

 

 

 

 

 

1. Основні засоби:

 

 

 

 

 

залишкова вартість (розрахунково: рядок 031 балансу за вираховуванням рядка 032)

6 231 500

1 903 340

661 054

4 100 000

3 558 180

первісна вартість (сальдо рахунку 10)

1 5262 200

1 4403 740

1 063 100

5 300 000

8 098 960

знос (частка сальдо рахунку 13, що відноситься до основних засобів)

9 030 700

12 500 400

402 046

1 200 000

4 540 780

2. Запаси:

 

 

 

 

 

2.1 виробничі запаси (сальдо рахунків 20, 22), у тому числі

1 194 300

70 000

109 620

95 000

85 600

- сировина і матеріали

869 500

50 000

93 220

70 000

60 000

- малоцінні та швидкозношувані предмети

324 800

20 000

16 400

25 000

25 600

2.2 незавершене виробництво (сальдо рахунку 23)

656 500

130 000

164 700

240 000

40 000

Продовження табл. 2.1

 

1

2

3

4

5

6

2.3 готова продукція (сальдо рахунків 26, 25)

997 000

292 100

543 000

620 000

1 200 000

2.4 товари (сальдо рахунка 28)

47 100

 

93 140

45 000

20 000

3. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість (розрахунково: рядок 161 балансу за мінусом рядка 162)

32 000

350 000

98 800

850 000

1 400 720

первісна вартість (сальдо рахунка 36)

32 000

350 000

98 800

850 000

1 400 720

резерв сумнівних боргів (сальдо рахунка 38)

0

0

0

0

0

4. Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

 

за виданими авансами (сальдо субрахунка 371)

5 200

 

34 650

 

8 000

5. Інша поточна дебіторська заборгованість (сума усіх субрахунків рахунка 37, окрім внесених до рядків 170, 180, 190, 200 балансу)

82 500

1 000

55 000

 

2 500

6. Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті (сума рахунків 30 і 31 у тій їхній частині, що належить до національної валюти), у тому числі:

- залишок по рахунка 301

- залишок по рахунка 311

176 000

 

800

175 200

2 257 640

 

2 750

2 254 890

2 812 061

 

1 100

2 810 961

1 000 800

 

2 800

998 000

150 000

 

740

149 260

БАЛАНС (код рядка 280)

9 422 100

5 004 080

4 572 025

6 950 800

7 365 000

Продовження табл. 2.1

 

1

2

3

4

5

6

(ПАСИВ)

 

 

 

 

 

1. Статутний капітал (сальдо рахунка 40)

8 409 700

3 900 850

3 188 327

5 000 000

4 500 000

2. Інший додатковий капітал (сума субрахунків рахунку 42, окрім 421 субрахунку)

148 700

300 000

299 133

150 200

110 000

3. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)      (сальдо рахунка 44)

154 000

120 000

102 406

509 300

95 000

4. Довгострокові кредити банків (сальдо рахунку 50, окрім субрахунків 505 і 506)

47 200

 

431400

220 800

 

5. Короткострокові кредити банків (сальдо рахунка 60)

10 500

 

70 000

 

40 000

6. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (сальдо рахунка 63)

154 000

320 000

178 715

561 200

2 400 000

7. Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

 

 

з одержаних авансів (сальдо субрахунка 681)

13 900

 

9 289

 

 

з бюджетом (сальдо рахунка 64)

191 700

203 230

12 780

80 000

130 000

зі страхування (сальдо рахунка 65)

202 300

60 000

13 480

50 000

10 000

з оплати праці (сальдо рахунка 66)

55 700

100 000

37 155

379 300

80 000

Інші поточні зобов'язання (субрахунки рахунка 68, окрім 681, 682, 683 та інших рахунків класу 68)

34 400

 

229340

 

 

БАЛАНС (код рядка 640)

9 422 100

5 004 080

4 572 025

6 950 800

7 365 000


Продовження табл. 2.1

 

Стаття балансу та рахунки, які входять

до її складу

Варіант завдання

6

7

8

9

10

1

7

8

9

10

11

АКТИВ

 

 

 

 

 

1. Основні засоби:

 

 

 

 

 

залишкова вартість (розрахунково: рядок 031 балансу за вирахуванням рядка 032)

5 904 000

2 628 944

4 618 201

2 492 664

1 200 000

первісна вартість (сальдо рахунка 10)

6 884 000

7 189 244

5 649 081

10 047 664

5 300 000

знос (частка сальдо рахунка 13, що відноситься до основних засобів)

980 000

4 560 300

1 030 880

7 555 000

4 100 000

2. Запаси:

 

 

 

 

 

2.1 виробничі запаси (сальдо рахунків 20, 22), у тому числі

136 800

172 000

112 131

93 800

23 3928

- сировина і матеріали

100 000

122 000

90 031

78 000

205 228

- малоцінні та швидкозношувані предмети

36800

50 000

22 100

15 800

28 700

2.2 незавершене виробництво (сальдо рахунка 23)

345600

532 000

283 278

174 200

590 976

2.3 готова продукція (сальдо рахунків 26, 25)

892800

111 700

731 803

391 414

1 526 688

Продовження табл. 2.1

 

1

7

8

9

10

11

2.4 товари (сальдо рахунка 28)

64 800

81 000

53 114

 

110 808

3. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість (розрахунково: рядок 161 балансу за мінусом рядка 162)

224 000

1 530 000

93 258

469 000

383 040

первісна вартість (сальдо рахунка 36)

224 000

1 530 000

93 258

469 000

383 040

резерв сумнівних боргів (сальдо рахунка 38)

0

0

0

0

0

4. Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

 

за виданими авансами (сальдо субрахунка 371)

 

 

800

 

 

5. Інша поточна дебіторська заборгованість (сума всіх субрахунків рахунка 37, крім внесених до рядків 170, 180, 190, 200 балансу)

 

 

700

1340

1500

6. Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті (сума рахунків 30 і 31 у тій їхній частині, що належить до національної валюти), у тому числі:

- залишок по рахунку 301

- залишок по рахунку 311

2 441 152

 

2 800

2 438 352

1 801 440

 

3 100

1 798 340

2 300 000

 

1 000

2 299 000

3 055 377

 

4 377

3 051 000

4 174 368

 

4 368

4 170 000

БАЛАНС (код рядка 280)

10 009 152

6 857 084

8 193 285

6 677 795

8 221 308

Продовження табл. 2.1

 

1

7

8

9

10

11

(ПАСИВ)

 

 

 

 

 

1. Статутний капітал (сальдо рахунка 40)

7 200 000

5 000 000

5 901 630

5 227 139

6 000 000

2. Інший додатковий капітал

 (сума субрахунків рахунка 42, окрім 421 субрахунка)

216 288

70 360

177 285

402 000

284 544

3. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(сальдо рахунка 44)

733 392

916 740

601 140

160 800

 

4. Довгострокові кредити банків (сальдо рахунка 50, окрім субрахунків 505 і 506)

317 952

397 550

260 700

428 800

543 697

5. Короткострокові кредити банків (сальдо рахунка 60)

 

 

 

172 328

 

6. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (сальдо рахунка 63)

808 128

310 160

651 400

 

138 189

7. Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

 

 

з одержаних авансів (сальдо субрахунка 681)

 

 

 

 

 

з бюджетом (сальдо рахунка 64)

115 200

44 000

94 426

72 328

197 770

зі страхування (сальдо рахунка 65)

72 000

50 000

59 016

80 400

123 120

з оплати праці (сальдо рахунка 66)

546 192

68 274

447 688

134 000

933 988

Інші поточні зобов'язання (субрахунки рахунка 68, окрім 681, 682, 683 та інших рахунків класу 68)

 

 

 

 

 

БАЛАНС (код рядка 640)

10 009 152

6 857 084

8 193 285

6 677 795

8 221 308

Таблиця 2.2 – Опис господарських операцій і бухгалтерських проведень ПАТ “Антель”  за 200 Х рік, грн.

 

з/п

Зміст господарської операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Сума

1

2

3

4

5

 

  1. Операції з  придбання (закупівлі) сировини і матеріалів

Підприємство ПАТ “Антель” придбало матеріально-сировинні ресурси (комплектуючі вироби з пластмаси і металовироби ) у двох постачальників ─ ПП “Пластик” та ПАТ «Металік» Причому , якщо за пластмасові вироби ПАТ “Антель”  розрахувалось відразу ж, то з підприємством ПАТ“Металік” була укладена домовленість про оплату виробів з металу тільки після їх отримання

1

а)

І.1 Перша подія – оплата матеріальних ресурсів

 

З поточного рахунка в банку АКБ “Аваль” перерахована передплата фірмі            ПП “Пластик” за комплектуючі вироби з пластмаси

 

 

 

 

12 000

б)

Відображений податковий кредит з ПДВ

 

 

2 000

в)

Надійшли до підприємства ПАТ “Антель” комплектуючі вироби з пластмаси та оприбутковувані на його складі 

 

 

(опер.1а – опер.1б)

г)

Відображений розрахунок з податкового кредиту з ПДВ (вказати суму)

 

 

 

д)

Зарахована сума попередньої оплати за пластмасові вироби

 

 

(див.

опер. 1а)

Продовження табл. 2.2

 

1

2

3

4

5

2

а)

 

І.2 Перша подія – отримання матеріальних ресурсів

Отримані металовироби від ПАТ «Металік», їх оприбутковано на складі ВАТ “Електробритва”

 

 

 

 

22 000

б)

Відображений податковий кредит з ПДВ (суму визначити самостійно)

 

 

 

в)

Перерахована оплата за металовироби ПАТ «Металік»

 

 

26 400

3

а)

 

І.3 Придбання (закупівля) товарно-матеріальних цінностей через підзвітних осіб

 

Завідуючому господарством ПАТ “Антель” Петренку П.П. видано з каси під звіт для придбання електролампочок для освітлення основного виробничого цеху підприємства

 

 

 

 

 

300

б)

Завгосп Петренко П.П. відзвітував про використання наданих йому коштів (надав товарні чеки та склав авансовий звіт). Електролампочки (МШП) здані до комори цеху основного виробництва

 

 

 

250

в)

Невикористані підзвітною особою гроші повернуті до каси підприємства

 

 

50

 

II. Операції з  придбання (закупівлі) необоротних активів

4

У підприємства ПрАТ «Станкоприлад” було закуплене нове виробниче устаткування на суму 60 000 грн. (перша подія ─ отримання устаткування)

Продовження табл. 2.2

 

1

2

3

4

5

а)

Підприємством ПАТ “Антель оприбутковувано устаткування

 

 

50 000

б)

Відображений  ПДВ

 

 

10 000

в)

Сплачений рахунок постачальника – підприємства ПрАТ «Станкоприлад”

 

 

(опер.4а + опер.4б)

г)

Нове виробниче устаткування введено в експлуатацію в основному цеху ПАТ “Антель»

 

 

(див.

опер. 4а)

 

III. Операції виробничого циклу

5

а)

До виробництва зі складу ПАТ “Антель” надійшли матеріально-сировинні ресурси, загальною сумою 23 000 грн., з них:

комплектуючі вироби з пластмаси

 

 

 

 

8 000

б)

вироби з металу

 

 

15 000

6

За звітний період нарахована заробітна плата основним виробничим працівникам; проведені нарахування на фонд заробітної плати загальнообов’язкових страхових зборів та утримання з заробітної плати робітників, передбачені діючим законодавством України

а)

Нарахована зарплата працівникам основного виробництва

 

 

48 000

б)

Здійснені нарахування на фонд заробітної плати основних виробничих працівників

 

 

19 200

Продовження табл. 2.2

 

1

2

3

4

5

 

(до Пенсійного Фонду України, органам загальнообов'язкового державного соціального страхування з безробіття, на випадок термінової втрати працездатності, від нещасного випадку на виробництві)

 

 

 

в)

Із загальної суми зарплати, яка була нарахована працівникам, проведені обов’язкові загальнообов'язкові державні утримання, з них:

- податок з доходів фізичних осіб (прибутковий податок) ─ до бюджету

 

 

6 000

 

- на соціальні потреби ─ до Пенсійного Фонду України, органам державного соціального страхування (з безробіття та на випадок термінової втрати працездатності)

 

 

1 820

7

Нарахована амортизація верстатів та виробничого устаткування

 

 

100 000

8

Виготовлена та оприбуткована на складі готова продукція за фактичною собівартістю (суму визначити самостійно)

 

 

 

 

IV. Операції з реалізації продукції

9

Реалізована готова продукція на суму 180 000 грн. (з ПДВ). Перша подія – відвантаження продукції

а)

Відвантажена готова продукція покупцям

 

 

180 000

б)

Нарахована сума податкових зобов'язань з ПДВ

 

 

30 000

Продовження табл. 2.2

 

1

2

3

4

5

в)

Віднесений дохід від реалізації на фінансовий результат (суму визначити самостійно)

 

 

 

г)

Відображена собівартість реалізації продукції (суму визначити самостійно)

 

 

 

д)

Списана собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат (суму визначити самостійно)

 

 

 

є)

У повному обсязі сплачена покупцями реалізована їм продукція за операцією 9 (суму визначити самостійно)

 

 

 

 

V. Розрахункові операції (розрахунки з кредиторами)

10

Сплачена заробітна плата працівникам. У той же час у касі залишилася сума зарплати, яка не могла бути отримана працівниками своєчасно, з різних причин

а)

Отримані в касу для виплати заробітної плати грошові кошти

 

 

40 180

б)

Сплачена заробітна плата згідно з платіжною відомістю

 

 

38 900

в)

Депонована сума своєчасно неотриманої працівниками заробітної плати (суму визначити самостійно)

 

 

 

г)

Повернута до банку сума депонованої зарплати (суму визначити самостійно)

 

 

 

11

З поточного рахунку ПАТ “Антель ” перераховані утримання:

- до бюджету (заборгованість за податками)

 

 

28 000

 

- суми зі страхування (до Пенсійного фонду України та органам загальнообов'язкового державного страхування) у повному обсязі

(загальну суму визначити, виходячи з того, що 65 рахунок, як і його субрахунки, не матимуть залишку)

 

 

 

 

 

Таблиця 2.3 – Сальдова Оборотна відомість підприємства ПАТ “Антель” за звітний період, грн.

 

рахунка

Назва

синтетичного рахунка

Сальдо на початок звітного періоду

Обороти

Сальдо на кінець звітного періоду

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Основні засоби

 

 

 

 

 

 

13

Знос необоротних активів

 

 

 

 

 

 

15

Капітальні інвестиції

 

 

 

 

 

 

20

Виробничі запаси

 

 

 

 

 

 

23

Виробництво

 

 

 

 

 

 

26

Готова продукція

 

 

 

 

 

 

28

Товари

 

 

 

 

 

 

30

Каса

 

 

 

 

 

 

31

Рахунки в банках

 

 

 

 

 

 

36

Розрахунки з покупцями і замовниками

 

 

 

 

 

 

37

Розрахунки з різними дебіторами

 

 

 

 

 

 

40

Статутний капітал

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 2.3

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

42

Додатковий капітал

 

 

 

 

 

 

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

 

 

 

 

 

 

50

Довгострокові позики

 

 

 

 

 

 

60

Короткострокові позики

 

 

 

 

 

 

63

Розрахунки з постачальниками і підрядниками

 

 

 

 

 

 

64

Розрахунки по податках і платежах

 

 

 

 

 

 

65

Розрахунки зі страхування

 

 

 

 

 

 

66

Розрахунки по оплаті праці

 

 

 

 

 

 

68

Розрахунки за іншими операціями

 

 

 

 

 

 

70

Доходи від реалізації

 

 

 

 

 

 

79

Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

90

Собівартість реалізації

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 


 

doc
Додано
3 січня
Переглядів
207
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку