19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ» для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Про матеріал

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни

«ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ»

для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Перегляд файлу

БЕРДЯНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ КОЛЕДЖ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни

«ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ»

 

для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття 1 ( 2год.)

ТЕМА: СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ ТА  ЙОГО СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ

Мета: закріпити отримані теоретичні знання з теми, з’ясувати сутність маркетингу, набути вмінь використовувати концепції маркетингу на практиці.

 

Питання для обговорення:

1. Дайте декілька визначень маркетингу. Стосовно кожного з них з`ясуйте:

 •                                       що є предметом маркетингу;
 •                                       яким концепціям маркетингу відповідає кожне з цих визначень;
 •                                       які цілі маркетингу витікають з цих визначень;
 •                                       що становить зміст маркетингової діяльності.

2. Розгляньте основні концепції маркетингу. Поясніть сутність кожної з них щодо використовуваного маркетингового інструментарію, основного об`єкта уваги та ринкових орієнтирів. Поясніть логіку еволюції концепції маркетингу.

3. Охарактеризуйте сучасні тенденції розвитку маркетингу.

4. Дайте визначення та наведіть приклади потреб. Розгляньте їхні види щодо класифікації.

5. Дайте визначення побажань (запитів). Поясніть, чим вони відрізняються від потреб та попиту.

6. Дайте визначення попиту та охарактеризуйте його види.

7. Що означає поняття “тип вимірювання попиту”?

8. Наведіть маркетингове визначення ринку. Охарактеризуйте основні типи ринків.

9. Охарактеризуйте поняття “цільовий ринок підприємства”, “побічний ринок”, “зона байдужості”.

Практичні завдання

Завдання 1. Пошук стійкої переваги над конкурентами за допомогою задоволення запитів споживачів є основним джерелом стратегічного маркетингу. Суть теорії конкурентної раціональності полягає в тому, що рушійної силою маркетингу (реалізація і одержання прибутку шляхом обслуговування клієнта і максимального задоволення його потреб) є конкуренція. Чим міцніша конкуренція серед продавців, тим якіснішим буде сервіс. У світлі такого розуміння теорії чи бачите Ви які-небудь проблеми, пов`язані з описаною вище концепцією стратегічного маркетингу.

Завдання 2. Карл Маркс стверджував, що економічний процес постійно змінюється, підриваючи економічні та політичні інститути. Він помилявся в тому, що визнавав основною рушійною силою економічного процесу пролетарську революцію – повстання робітничого класу. Використайте теорію конкурентної раціональності для аналізу і пояснення помилки К.Маркса.

Завдання 3. Зробіть опис елементів ринку, які необхідно включати в аналіз ринкової кон`юнктури, здійснений університетом, що розробляє маркетинговий план, котрий ставить за мету – збільшення набору студентів.

Рекомендована література

Базова 

 1.                Примак Т.О. Маркетинг: Н. пос. - К.: МАУП, 2004. – 228 с.
 2.                Примак Т.О. Маркетингові  комунікації на сучасному ринку: Н. пос. - К.: МАУП, 2003. – 200 с.
 3.                Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості : Підручник. - К.: ЦНЛ, 2004. – 248 с.
 4.                Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг. Підручник.  - К.: ЦНЛ, 2003. – 192 с.
 5.                Гардарика, 1999. – 528 с.
 6.                Павленко А., Войчак А. Маркетинг. Підручник. – К.: КНЕУ, 2003.
 7.                Павленко А., Войчак А. Маркетинг. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001.
 8.                Маркетинг / Под. ред М. Бейкера. Спб.: Питер, 2002. – 1200 с.
 9.                Котлер Ф., Армстронг Г, Сондерс Дж.,  Вонг В. Основы маркетинга. – К.: Вильямс, 1999. - 1055 с.
 10.            Гаркавенко С.С. Маркетинг. – Київ.: Лібра, 2002. -  705 с.

 Допоміжна література

 1.      Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Пер. с анг. Под ред. Божук С. Г. - Спб.: Питер, 2001. – 864 с.
 2.      Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений. - Спб.: Питер, 2001. – 384 с.
 3.      Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга.: Пер. с англ.: Уч. Пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 688 с.
 4.      Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент / Пер. з анг. — СПб.: "Питер ком", 1999.— 896 с.
 5.                .Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 393 с..
 6.      Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998.- 276с.
 7.                Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 257 с.
 8.                Павленко А.Ф, Корінєв В.Л. Маркетингова політика ціноутворення: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004.- 332 с.
 9.      Павленко А. Ф., Войчак А. В., Примак Т. О. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика: Монографія. - К.: КНЕУ, 2005. – 408 с.
 10. Павленко А. Ф., Решетнікова І. Л., Гончарова І. І. Формування комплексу маркетингових комунікацій на ринку банківських продуктів: Монографія. - К.: КНЕУ, 2005.- 248 с.
 11. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия. - М.: ИНФРА, 1999, 804 с.
 12.  Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. - М.: Экономика, 1999. -  702 с.
 13.   Диксон П.Р. Управление маркетингом. – М.: «БИНОМ», 1998. – 560 с.
 14.  Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1998. – 156с.

 

 Інформаційні ресурси

1. http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет з статистики України

2. http://www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів

3.http://www.me.gov.ua – Міністерство економіки

4.http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України

5.http://www.bank.gov.ua – Національний банк України

6.http://www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень

7.http://www.cpsr.org.ua – Центр перспективних соціальних досліджень

8.http://www.hdr.undp.org – Human development report

9.http://www.portal.rada.gov.ua – Верховна Рада України

 

 


Практичне заняття 2 ( 2год.)

ТЕМА 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

Мета: закріпити отримані теоретичні знання з теми, з’ясувати основні напрямки дослідження ринку.

Питання для обговорення:

 1. Назвіть і прокоментуйте основні принципи маркетингу.
 2. Охарактеризуйте основні завдання маркетингу.
 3. Назвіть і прокоментуйте основні стратегічні і тактичні завдання маркетингу.
 4. Назвіть і поясніть сутність основних функцій маркетингу.
 5. Поясніть сутність та наведіть приклади продуктового і споживчого маркетингу.
 6. Порівняйте маркетинг промислових і споживчих товарів.
 7. Охарактеризуйте особливості торгового маркетингу.
 8. Поясніть сутність стратегічного, тактичного й оперативного маркетингу.
 9. Поясніть сутність та охарактеризуйте інструментарій видів маркетингу залежно від попиту.
 10. Дайте визначення поняття “системи засобів маркетингу”. Охарактеризуйте його основні елементи відповідно до концепції “ЧР”.
 11. Дайте визначення поняття “навколишнє середовище маркетингу”. Назвіть та охарактеризуйте його основні суб`єкти, сили та умови.
 12. Поясніть, у чому полягає основне завдання досліджень навколишнього середовища маркетингу?

 

Ситуація 1. Схема маркетингової діяльності фірми.

Зовнішнє середовище

 

Цілі підприємства:

а) повернення капіталовкладень;

б) оплата праці персоналу;

в) соціальна відповідальність перед суспільством

 

 

 

 

 

Цілі маркетингу:

а) задоволення споживачів;

б) перемога на конкурентами;

в) завоювання частки ринку;

г) забезпечення зростання продажу

 

 

 

 

Аналіз:

а) ринкової ситуації:

б) купівельного попиту;

в) конкурентів;

г) товарної пропозиції

 

Система інформації та управління

 

 

 

Планування

Нові товари та їх випробування, вибір ринку, прогноз ринку, управління виробництвом.

 

 

 

Маркетингові рішення:

товар, місце торгівлі, система формування попиту та стимулювання збуту, цінова політика, тощо

 

 

 

Аналіз та контроль:

ринку, покупців, товарів, конкурентів

Покажіть на схемі стрілками прямі та зворотні зв`язки між різними елементами маркетингу.

 

Завдання 1. Необхідно заповнити графу 4 табл. 2.1.

Таблиця 2.1 – Взаємозв`язок попиту та типів маркетингу

№ п/п

Вид попиту

Зміст маркетингової діяльності

Тип маркетингу

1

2

3

4

1

Негативний

Переборювання негативного від­ношення до товару, створення ак­тивного попиту зниженням цін, стимулювання збуту, поліпшення якості товару

 

2

Нульовий

Надання товару нових характерис­тик, рекламування, пропонування товарів іншим ринкам (сегментам)

 

3

Спадний

Надання товару ринкової новизни, репозиціювання

 

4

Коливальний

(сезонний)

Згладжування сезонних коливань виробництва та продажу, викори­стання гнучких цін, політики знижок

 

5

Формований

(латентний)

Стимулювання збуту, поліпшення якості товару, рекламування

 

6

Оптимальний

(повноцінний)

Підтримка попиту, якості товарів, сервіс

 

7

Перевищений оптимальний рівень (аксіо­топений)

Зниження цін, рекламної активності, посилення збутової діяльності

 

8

Ірраціональний (небажаний)

Зменшення небажаного попиту. Ліквідування попиту

 

Обрати тип маркетингу та вписати відповідний номер у графу 4 з 8 нижче запропонованих: з метою протидії; демаркетинг; підтримуючий; розвиваючий; синхромаркетинг; ремаркетинг; стимулюючий; конверсійний.

Ситуація 2. Харківський ЗЗБК – 5 реалізує на українському ринку чотири групи товарів:

1) пустотні плити;

2) шпали;

3) фундаментні блоки;

4) плитку тротуарну.

Деякі дані про реалізацію товарів ЗЗБК-5, конкурентів і про розвиток ринку наведені в табл. 2.2.

Таблиця 2.2. – Стан ринку залізобетонної продукції.

Стратегічна господарська одиниця

Реалізація по заводу ЗЗБК-5, тис. грн.

Кількість конку­рентів

Реалізація трьома основними

конку­рентами тис. грн.

Річне

зро­стання обсягу ринку, %

Пустотні плити

840

7

910

750

340

6

Шпали

670

9

550

130

97

14

Фундаментні блоки

 

210

 

16

 

340

 

23

 

200

 

8

Плитка тротуарна

 

135

 

6

 

108

 

93

 

59

 

12

 

Виористовуючи метод Бостонської консалтингової групи для аналізу стану ЗЗБК-5 і його перспектив, дати відповідь, якою є оцінка стану кожної стратегічної господарської одиниці?

Рекомендована література

Базова 

 1. Примак Т.О. Маркетинг: Н. пос. - К.: МАУП, 2004. – 228 с.
 2. Примак Т.О. Маркетингові  комунікації на сучасному ринку: Н. пос. - К.: МАУП, 2003. – 200 с.
 3. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості : Підручник. - К.: ЦНЛ, 2004. – 248 с.
 4. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг. Підручник.  - К.: ЦНЛ, 2003. – 192 с.
 5. Гардарика, 1999. – 528 с.
 6. Павленко А., Войчак А. Маркетинг. Підручник. – К.: КНЕУ, 2003.
 7. Павленко А., Войчак А. Маркетинг. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001.
 8. Маркетинг / Под. ред М. Бейкера. Спб.: Питер, 2002. – 1200 с.
 9. Котлер Ф., Армстронг Г, Сондерс Дж.,  Вонг В. Основы маркетинга. – К.: Вильямс, 1999. - 1055 с.
 10. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – Київ.: Лібра, 2002. -  705 с.

 Допоміжна література

 1. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Пер. с анг. Под ред. Божук С. Г. - Спб.: Питер, 2001. – 864 с.
 2. Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений. - Спб.: Питер, 2001. – 384 с.
 3. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга.: Пер. с англ.: Уч. Пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 688 с.
 4. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент / Пер. з анг. — СПб.: "Питер ком", 1999.— 896 с.
 5. .Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 393 с..

 

Інформаційні ресурси

1. http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет з статистики України

2. http://www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів

3.http://www.me.gov.ua – Міністерство економіки

4.http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України

5.http://www.bank.gov.ua – Національний банк України

6.http://www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень

7.http://www.cpsr.org.ua – Центр перспективних соціальних досліджень

8.http://www.hdr.undp.org – Human development report

9.http://www.portal.rada.gov.ua – Верховна Рада України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття  ( 4 год.)

ТЕМА З. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА

Мета: закріпити отримані теоретичні знання з теми, з’ясувати алгоритм розробки нової продукції.

Питання для обговорення:

 1. Дайте визначення маркетингової товарної політики та охарактеризуйте її структуру.
 2. Які основні атрибути товару?
 3. Дайте визначення та поясніть маркетингову концепцію конкуренто­спроможності товару.
 4. Поясніть сутність експортного методу оцінки конкурентоспроможності товару.
 5. Поясніть сутність та охарактеризуйте алгоритм оцінки конкурентоспро­можності товару за його основними параметрами.
 6. Поясніть логіку алгоритму розробки нової продукції.
 7. Поясніть сутність поняття “новий товар”.
 8. Поясніть сутність трьох способів планування нової продукції трьох рівнів створення товару.
 9. Назвіть та прокоментуйте основну мету розробки підприємством нової продукції.
 10. Назвіть та поясніть сутність методів розробки нової продукції.
 11. Назвіть та поясніть сутність критеріїв відбору нової продукції.
 12. Поясніть сутність стратегій маркетингу нової продукції.
 13. Поясніть сутність позиціювання продукції. Наведіть приклади різних товарів і спробуйте побудувати їхню перцепційну карту.
 14. Дайте визначення марки товару. Назвіть типи марок та поясніть актуальність цього питання в сучасній маркетинговій діяльності.
 15.  Охарактеризуйте роль упаковки товару в сучасній маркетинговій діяльності.
 16. Охарактеризуйте методи ринкового випробування нових товарів.
 17.  Дайте визначення життєвого циклу продукції та охарактеризуйте його основні етапи.
 18. Охарактеризуйте особливості маркетингу на різних етапах життєвого циклу продукції.
 19. Які головні причини, що можуть завадити успіху нової продукції на ринку?
 20. Поясніть сутність та охарактеризуйте основні характеристики товарного асортименту.
 21. Поясніть сутність та охарактеризуйте методи елімінування продукції.
 22. Поясніть сутність та охарактеризуйте види товарної диференціації та диверсифікації.
 23.  Охарактеризуйте основні організаційні форми управління продукцією підприємства.
 24. Назвіть основні проблеми управління продукцією підприємства.

Практичні завдання

Завдання 1. Які показники якості будуть найважливішими для споживача, якщо цими товарами є: а) авіадвигун; б) комбайн зернозбиральний; в) кросівки; г) чайник; д) диван.

Завдання 2. Товар – авторучка кулькова з набором пишучих стержнів. Показники якості: надійність, довговічність; можливість і простота заміни стержня; ціна; дизайн; тривкість у поводженні; чистота; якість письма; втомленість руки; наявність або відсутність гарантії; термін гарантії. Проранжируйте дані показники з точки зору їх значущості для споживача.

Завдання 3. Який етап життєвого циклу переживають нині перелічені нижче товари? Занесіть номери позицій товарів у відповідні стовпчики табл. 3.1 життєвого циклу товару.

Таблиця 3.1 – Етапи життєвого циклу різних видів товарів.

Види товарів

Етапи життєвого циклу товару

введення на ринок

зростання

зрілість

спад

1

2

3

4

5

Портативні кольорові телевізори

Чорно-білі телевізори

Побутова техніка

Універсальні верстати загального користування

Біотехнологія

Автомобілі

Відеодиски

Мило “Люкс”

Шампунь-кондиціонер

 

 

 

 

Лляна тканина

Мінеральна вода в пляшках

Соус, приправа імпортного виробництва

Сирокопчені ковбаси

М`ясні та молочні консерви для дитячого харчування

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття  ( 4 год.)

ТЕМА 4. МАРКЕТИНГОВА  ЦІНОВА  ПОЛІТИКА

Мета: закріпити отримані теоретичні знання з теми, набути вмінь розробки маркетингової цінової політики

Питання для обговорення:

 1. Яка роль ціни і маркетингової цінової політики в умовах ринкової економіки?
 2. Як Ви розумієте сутність цінової політики?
 3. Поясніть логіку та назвіть етапи маркетингового алгоритму розрахунку цін.
 4. Назвіть можливі цілі маркетингової цінової політики та розкрийте їх сутність.
 5. Поясніть сутність обмежень, що існують у маркетинговій політиці цін.
 6. Поясність сутність дії закону попиту та пропозицій.
 7. Охарактеризуйте чинники, що впливають на цінову еластичність попиту.
 8. Охарактеризуйте види витрат, що мають місце у процесах виробництва та реалізації продукції.
 9. Поясніть сутність методів розрахунку цін на підставі витрат. Розкрийте їх переваги та недоліки.
 10. Побудуйте графік беззбитковості продукції та поясніть його використання, з точки зору маркетингової цінової політики.
 11. Поясніть сутність та охарактеризуйте підходи до визначення ціни на підставі суб`єктивної оцінки споживачем цінності товару.
 12. Охарактеризуйте конкурентне маркетингове ціноутворення.
 13. У чому полягає сутність тендерного ціноутворення?
 14. У чому полягає сутність і якими є цілі ціноутворення у межах товарної номенклатури?
 15. У чому полягає сутність маркетингового ціноутворення за географічними ознаками?
 16. Які закони, норми чи правила діють в Україні щодо процесів ціноутворення?
 17. У чому полягає сутність біржового ціноутворення?
 18. Розкрийте суть та охарактеризуйте види маркетингового непрямого ціноутворення.
 19. Назвіть види знижок на ціни.
 20. Що таке сконто?
 21. Що таке бонус?
 22. Розкрийте суть та умови використання таких маркетингових цінових політик:
 • поступового зниження цін;
 • “зняття вершків”
 • високих цін;
 • проникнення;
 • диференціювання цін;
 • стабільних цін;
 • престижних цін;
 • традиційного ціноутворення;
 • психологічного ціноутворення;
 • шикування цін;
 • послідовного проходження сегментів ринку;
 • “збиткового лідера”;
 • еластичних цін;
 • конкуруючих цін;
 • цін на продукти, що зняті з виробництва;
 • “заохочувальних цін”;
 •  цін виживання.

Практичні завдання

Завдання 1. У результаті збільшення розмірів оподаткування роздрібна ціна шпалер збільшилась із 16 до 20 грн. за рулон. Відповідно обсяг їх продажу зменшився із 70 до 60 тис. шт. за рік. Необхідно визначити коефіцієнт цінової еластичності попиту на шпалери.

Завдання 2. Потрібно визначити коефіцієнт прямої еластичності попиту за ціною, якщо відомо, що при ціні 4 грн. за одиницю, приблизний обсяг попиту на товар станови­тиме 20 тис. одиниць за рік, а при ціні 3 грн. – 30 тис. одиниць за рік.

Завдання 3. Еластичність попиту населення на товар за ціною становить – 0,6, а за дохо­дом – 0,8. Надалі доходи населення збільшаться на 6 %, а ціна зросте на 20 %. Обчисліть, як зміниться обсяг попиту на даний товар?

Завдання 4. Підприємець виявив, що магазин реалізовував його продукцію з націнкою 30 % до продажної ціни. Обчисліть розмір націнки до собівартості продукції, якщо вона становить 35 грн.

Завдання 5. Необхідно розрахувати ціну товару, якщо відомо наступне:

Обсяг виробництва – 50 000 одиниць.

Питомі змінні витрати – 20 умов. одиниць.

Постійні витрати – 600 000 умов. одиниць.

Бажаний прибуток – 20 %.

Завдання 6. На основі наступних даних (див. табл. 4.1) розрахуйте роздрібну ціну товару.

Таблиця 4.1. – Розрахунок ціни товару.

№ п/п

Показники

Сума, грн.

1

Собівартість виробництва одиниці продукції

8,0

2

Вартість послуг оптовика на одиницю продукції

1,2

3

Вартість послуг фірми на одиницю продукції

2,0

4

Прибуток для кожного учасника каналу розподілу, %

15

Завдання 7. Розрахуйте мінімальний обсяг виробництва та реалізації послуг (точку беззбитковості), виходячи з таких даних:

а) ціна реалізації послуг – 40 грн.;

б) постійні витрати на виробництво послуг – 15000 грн.;

в) змінні витрати на одиницю послуг – 34 грн.

4.5. Методичні рекомендації до розв`язання практичних завдань

Ступінь реакції споживача відображається в понятті еластичності попиту. Вона вимірюється відношенням відсотка зміни попиту на товар до відсотка зміни деякої змінної х, що виступає в якості аргументу щодо попиту.

                                                      зміна попиту

Еп = ---------------------  *  100 .

змінна х

В якості змінних можуть виступати різні фактори, але найбільш суттєвий – ціни і доходи.

Еластичність попиту по ціні (Епц) – це відношення відсотка зміни попиту кількості благ до відсотка зміни в ціні цього блага.

Коефіцієнт цінової еластичності попиту визначається зо формулою:

                              П2 – П1                Ц2

Епц = --------------  *    ----------  .

                                 П                    Ц2 – Ц1 

Відомості про коефіцієнт еластичності попиту – це важлива інформація, особливо для продавців, оскільки дозволяють розрахувати зміни в обсязі продажів, що відбудуться внаслідок зміни ціни.

Еластичність попиту по доходу – відношення відсотка зміни попиту щодо відсотка зміни доходів споживачів. Вона визначається за формуліою:

                                         П2 – П1          Д2 – Д1

Епд = --------------  *  ------------  .

                                         Д2 – Д1           П2 – П1

Розрахувавши коефіцієнт еластичності попиту до доходу, можна дізнатися, як зміна доходу споживачів на 1% відіб’ється на величині попиту на товар.

Найбільш поширеним є метод ціноутворення, що базується на витратах фірми на виробництво та реалізацію продукції, тобто ціну визначають, виходячи з повних питомих витрат і прибутку, який фірма бажає отримувати від реалізації виробленої продукції.

Користуючись методом простих формул, ціну (Ц) можна розрахувати так:

Ц = В * К,

де В –витрати на виробництво та реалізацію продукції; К – коефіцієнт, який залежить від розмірів податків та балансового прибутку (К > 1).

Використання методу “середні витрати + прибуток” передбачає використання іншої формули

Ц = Вп : (1 - ),

де Вп – прямі витрати на виготовлення одиниці продукції; П – бажаний прибуток, %.

Метод беззбитковості – це оперування різними результативними значеннями прибутку за певний період та фактичними значеннями витрат і обсягів виробництва.

Точку беззбитковості (Тб) можна визначити за формулою

                                                              Впос

Тб = ----------- ,

                                                            Ц – Вз

де Впос – постійні витрати; Ц- ціна; Вз – питомі змінні витрати.


Практичне заняття  ( 6 год.)

ТЕМА 5. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ

Мета: закріпити отримані теоретичні знання з теми, з’ясувати сутність та основні складові політики комунікацій, набути вмінь розробки рекламної програми.

Питання для обговорення:

 1. Дайте визначення маркетингової політики комунікацій.
 2. У чому полягає логіка алгоритму формування комплексу маркетингових комунікацій? Назвіть його основні етапи.
 3. У чому можуть полягати цілі комплексу маркетингових комунікацій?
 4. Назвіть основні аспекти аналізу ринкової ситуації, який проводиться для визначення потрібного комплексу маркетингових комунікацій.
 5. Охарактеризуйте основні елементи аналізу цільової аудиторії.
 6. Які головні питання треба вирішити, формуючи комунікативне звернення?
 7. Охарактеризуйте канали поширення маркетингової інформації.
 8. Що таке властивості джерел розміщення звернення?
 9. Охарактеризуйте цілі реклами.
 10. Дайте визначення комунікативних засобів впливу. Охарактеризуйте їх переваги, недоліки та особливості використання.
 11. Дайте характеристику чинників, які впливають на вибір комунікаційних засобів впливу.
 12. Охарактеризуйте підходи до розрахунку бюджету маркетингових комунікацій. Назвіть найбільш прогресивний, на Вашу думку, підхід.
 13. Охарактеризуйте види реклами за її цілями.
 14. Поясніть логіку алгоритму процесу прийняття рішень щодо рекламування.
 15. Охарактеризуйте вимоги до текстової частини реклами.
 16. Назвіть стильові форми рекламного звернення. Наведіть відповідні приклади.
 17. Назвіть види носіїв реклами. Охарактеризуйте їхні переваги, недоліки та особливості використання.
 18. Дайте характеристику чинників, які впливають на графік рекламування.
 19. Назвіть та охарактеризуйте методи тестування реклами.
 20. У чому полягає контроль рекламування?
 21. Охарактеризуйте особливості різних форм пропаганди.
 22. Охарактеризуйте головні принципи, що відрізняють рекламу від пропаганди.
 23. Охарактеризуйте особливості стимулювання збуту як компоненту комплексу маркетингових комунікацій.
 24. Дайте характеристику засобів стимулювання збуту. Назвіть переваги та недоліки цих засобів.
 25. Охарактеризуйте процес планування персонального продажу.
 26. Назвіть види реклами.
 27. У чому полягає економічна роль реклами?
 28. Що являє собою стимулювання збуту?

Практичні завдання

Завдання 1. Якими видами і засобами реклами краще користуватися:

 • при виведенні на ринок нового товару рідкого попиту;
 • у рекламній кампанії товару повсякденного попиту на останній завершальній стадії життєвого циклу товару;
 • у рекламі медичних послуг;

Завдання 2. Ваша фірма виводить на ринок автопослуг новий вид послуг. Складіть план комплексу маркетингових комунікацій.

Завдання 3. Ви торговий агент ДСС. Якими формами персонального продажу Ви б користувалися?

Завдання 4. Ви генеральний директор підприємства з виробництва дитячих іграшок, якими засобами стимулювання збуту ви б користувалися для залучення посередників?

Завдання 5. Фірма продає побутову техніку. Перед відділом реклами поставлене завдання: провести рекламну компанію. Рекламний відділ обґрунтував фінансування 6 публікацій в газеті і 5 передач на радіо (на 2000 грн.).

Керівництво виділило 1200 грн. Після рекламних заходів було продано техніки на 16000 грн. (або 10 % товару). Чи була ця реклама економічно ефективна, якщо:

 • мета реклами – продаж усієї техніки;
 • мета реклами – стимулювання збуту?

Завдання 6. Скласти річний кошторис рекламного бюджету компанії “Фенікс”. Вихідні дані по варіантах наведені в табл. 5.1

Таблиця 5.1 – Розрахунок рекламного бюджету компанії “Фенікс”

№ п/п

Канали розповсюдження реклами

Питома вага по варіантах, %

Сума по варіантах, тис. грн.

 

 

1

2

3

1

2

3

1

Реклама у пресі

15

20

12

 

 

 

2

Друкована реклама

12

10

12

 

 

 

3

Виставки

12

10

12

 

 

 

4

Пряма поштова розсилка “директ-мейл”

25

35

44

 

 

 

5

Заходи СТИЗ

7

5

6

 

 

 

6

Витрати на відрядження агентів

8

12

9

 

 

 

7

Заходи “паблік рилейшнз”

9

3

5

 

 

 

8

Інші витрати

6

-

2

 

 

 

 

Разом

100

100

100

950

1200

18500

 

5.5. Методичні рекомендації до розв`язання практичних завдань

Економічна ефективність реклами у завданні 5 визначається співвідношенням результатів господарської діяльності фірми та витрат.

Для складання річного кошторису в завданні 6 треба суму по варіантах прийняти за 100 %, а за х – питому вагу по варіантах у %. Розв`язуючи ці рівняння, можна визначити суму по варіантах, тис. грн.

Рекомендована література

Базова 

 1. Примак Т.О. Маркетинг: Н. пос. - К.: МАУП, 2004. – 228 с.
 2. Примак Т.О. Маркетингові  комунікації на сучасному ринку: Н. пос. - К.: МАУП, 2003. – 200 с.
 3. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості : Підручник. - К.: ЦНЛ, 2004. – 248 с.

Допоміжна література

 1. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Пер. с анг. Под ред. Божук С. Г. - Спб.: Питер, 2001. – 864 с.
 2. Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений. - Спб.: Питер, 2001. – 384 с.
 3. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга.: Пер. с англ.: Уч. Пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 688 с.

 Інформаційні ресурси

1. http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет з статистики України

2. http://www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів

3.http://www.me.gov.ua – Міністерство економіки

4.http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України

6.http://www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень

7.http://www.cpsr.org.ua – Центр перспективних соціальних досліджень

8.http://www.hdr.undp.org – Human development report

9.http://www.portal.rada.gov.ua – Верховна Рада України

Практичне заняття ( 6 год.)

ТЕМА 6. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ ТОВАРІВ

Мета: закріпити отримані теоретичні знання з теми, набути вмінь вибору ефективних каналів збуту.

Питання для обговорення:

 1. Дайте визначення маркетингової політики розподілу.
 2. Дайте визначення маркетингових каналів розподілу. Охарактеризуйте їх основні функції.
 3. Наведіть приклади і охарактеризуйте основні види каналів розподілу.
 4. У чому полягають три основні проблеми (питання), які необхідно вирішити під час конструювання каналів розподілу?
 5. Поясніть логіку процесу конструювання каналів розподілу.
 6. Назвіть основні характеристики каналів розподілу.
 7. У чому полягає сутність ексклюзивного, селективного та масового розподілу?
 8. Коли виникає потреба у створенні нових каналів розподілу?
 9. У чому полягає сутність специфікації завдань розподілу?
 10. Охарактеризуйте змінні, які аналізують, обираючи канал розподілу.
 11. Охарактеризуйте підходи, що використовуються для вибору каналу розподілу.
 12. Назвіть критерії вибору суб`єктів каналу розподілу.
 13. Дайте визначення та охарактеризуйте принципи посередницької діяльності в каналах розподілу.
 14. Охарактеризуйте основні типи посередницьких підприємств та організацій.
 15. Дайте характеристику системи оплати послуг посередників.
 16. Що таке стандарти обслуговування? Наведіть відповідні приклади.
 17. Назвіть типи конфліктів у каналах розподілу та способи їх ліквідації.
 18. Дайте характеристику методів оцінки каналів розподілу.
 19. Охарактеризуйте сутність логістичних систем розподілу.

Практичні завдання

Завдання 1. Розрахуйте значення точки беззбитковості, якщо відомо, що постійні витрати становлять 20000 умовних одиниць, відпускна ціна – 100 умовних одиниць, умовно-змінні витрати – 80 умовних одиниць.

Завдання 2. Необхідно вибрати посередника за експертними оцінками на базі даних, що наведені в табл. 6.1.

 

Таблиця 6.1 – Експертні оцінки посередників.

№ п/п

Критерії оцінки

Рейтинг критеріїв посередників

А

Б

1

Збутова діяльність

7

8

2

Підтримка рівня запасів

5

4

3

Можливості збільшення обсягів збутової діяльності

 

6

 

9

4

Відносини зі споживачами

4

2

5

Менеджмент

3

4

 

Завдання 3. Необхідно визначити доцільність вибору прямого чи опосередкованого каналу розподілу, якщо відомо таке.

Обсяги збуту, що їх необхідно забезпечити, – 1600000 грн. на місяць. Кількість споживачів – 1200. Кількість контактів з кожним споживачем – один телефонний дзвінок на 2 тижні. Кількість контактних дзвінків на день, які може зробити один працівник відділу збуту підприємства, – 8.

Середня заробітна плата працівника відділу збуту – 500 грн. на місяць. Складські та офісні витрати відділу збуту – 400000 грн. на місяць. Нарахування на заробітну плату працівників відділу збуту – 13 %. Націнка торговельного посередника за весь обсяг виконаних робіт – 10 %.

Завдання 4. Відповідно до контракту поставлена партія товару на суму 120000 грн., у результаті приймання її 20 % партії не відповідає вимогам стандартів. Визначте суму штрафних санкцій, якщо в контракті обумовлена торгова знижка 10 %, штраф за невідповідність якості – 15 %.

Завдання 5. При збуті товарів за участю посередників торговельна знижка виробника складає 20 % від роздрібної ціни. Посередник для покриття власних потреб знімає 6 %. Товару поставлено на суму 80000 грн.

Визначте дохід посередника та покупця.

Завдання 6. Виробник здійснює збут товарів трьом оптовим покупцям на загальну суму 300000 грн. відповідно до рознарядки. Перший покупець одержує 50 %, другий – 30 %, третій – 20 %. Відповідно до угоди торговельна знижка на товар першому покупцеві – 6 %, другому – 5%, третьому – 3 %.

Визначте суму доходу кожного покупця.

Завдання 7. При постачанні товарів оптовий покупець розраховується за товар власними та кредитними обіговими коштами. Товарів поставлено на суму 500000 грн., кредитні засоби складають 80 %, торговельна знижка – 10 %. Відсоток за кредит – 7 %. Визначте доход покупця, одержаний від власних та кредитних витрат у результаті продажу товарів.

6.5. Методичні рекомендації до розв`язання практичних завдань

1. Точку беззбитковості (Тб) можна визначити за формулою:

                                                      Впос

Тб = ----------- ,

                                                     Ц – Вз

де Впос – постійні витрати; Ц- ціна; Вз – питомі змінні витрати.

2. Найменша сума рейтингів по посередниках А і Б дозволяє вибрати кращого з них.

3. Для оцінки каналів розподілу користуються двома підходами – вартісною оцінкою (порівнювання витрат на канал і отриманим результатом) та аудитом.

4. Сума штрафних санкцій (торгова знижка + штраф за невідповідність якості) із результату х пропорції 120000 – 100%;

    х – 20%.

5. Доход (у) посередника буде складатися із рішення пропорції 8000 – 100%

х – 6%

Доход (у) покупця буде складатися із рішення пропорції 8000 – 100%

у – 14%

6. Для визначення сум доходу кінцевого покупця, треба знати суми поставок товарів кожному із трьох покупців. Потім одержані відповідні суми приймати за 100 %, а за х – дані в умові задачі відсотки.

7. Доход покупця (х), отриманий від загальної суми продажу товарів складає:

х = .

Доход покупця (у1), одержаний від кредитованих витрат за мінусом 7 % за кредит (у2), складає:

у1 = ; у2 = .

Доход покупця (Z), отриманий від власних та кредитованих витрат у результаті продажу товарів:

Z = х – у2.

 

Рекомендована література

Базова 

 1. Примак Т.О. Маркетинг: Н. пос. - К.: МАУП, 2004. – 228 с.
 2. Примак Т.О. Маркетингові  комунікації на сучасному ринку: Н. пос. - К.: МАУП, 2003. – 200 с.
 3. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості : Підручник. - К.: ЦНЛ, 2004. – 248 с.

Допоміжна література

 1. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Пер. с анг. Под ред. Божук С. Г. - Спб.: Питер, 2001. – 864 с.
 2. Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений. - Спб.: Питер, 2001. – 384 с.
 3. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга.: Пер. с англ.: Уч. Пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 688 с.

 Інформаційні ресурси

1. http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет з статистики України

2. http://www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів

3.http://www.me.gov.ua – Міністерство економіки

4.http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України

6.http://www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень

7.http://www.cpsr.org.ua – Центр перспективних соціальних досліджень

8.http://www.hdr.undp.org – Human development report

9.http://www.portal.rada.gov.ua – Верховна Рада України

 

 

 

 


Семінарське заняття (4 год.)

ТЕМА 7. КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета: закріпити отримані теоретичні знання з теми, з’ясувати сутність та рівні маркетингового контролю .

Питання для обговорення:

 1. Розкрити сутність і зміст маркетингового контролю.
 2. Охарактеризувати рівні контролю.
 3. Розкрити зміст  контролю маркетингової діяльності
 4. Розкрити зміст  контролю збутової діяльності фірми
 5. Розкрити зміст  контролю прибутковості та маркетингових затрат
 6. Охарактеризувати етапи аналізу маркетингових затрат
 7. Розкрити сутність стратегічного нагляду

Рекомендована література

Базова 

 1. Примак Т.О. Маркетинг: Н. пос. - К.: МАУП, 2004. – 228 с.
 2. Примак Т.О. Маркетингові  комунікації на сучасному ринку: Н. пос. - К.: МАУП, 2003. – 200 с.
 3. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості : Підручник. - К.: ЦНЛ, 2004. – 248 с.

Допоміжна література

 1. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Пер. с анг. Под ред. Божук С. Г. - Спб.: Питер, 2001. – 864 с.
 2. Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений. - Спб.: Питер, 2001. – 384 с.
 3. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга.: Пер. с англ.: Уч. Пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 688 с.

 Інформаційні ресурси

 1. http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет з статистики України
 2. http://www.me.gov.ua – Міністерство економіки
 3. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України
 4. http://www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень
 5. http://www.cpsr.org.ua – Центр перспективних соціальних досліджень
 6. http://www.hdr.undp.org – Human development report
 7. http://www.portal.rada.gov.ua – Верховна Рада України

 

 

 

docx
Додано
3 січня
Переглядів
166
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку