19 липня о 18:00Вебінар: Реалізація національно-патріотичного проекту в закладах дошкільної та середньої освіти

ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Про матеріал
Нагальною потребою сучасної системи освіти при викладанні математики - є впровадження нових форм та методів навчання і виховання, що забезпечують розвиток особистості кожного школяра. Даний посібник допоможе молодому вчителю у освітньому процесі.
Перегляд файлу

 

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0754/000746cb-f1c90ada/hello_html_6866e00b.png
 

                                                                                                                             Посібник підготувала

керівник ММО вчителів 1 класів ЗЗСО

 Заярченко Людмила Ярославівна,

 вчитель вищої категорії,

 «Старший вчитель»

 

 

http://uriy-kalentev.ru/images/nach.jpg

 

2019

 

 

 

 

 

  "Математика вчить мислити і разом з тим вселяє віру

                  у безмежні сили людського розуму.

                                                       Вона виховує волю, характер".

                                                                 

   В.О.Сухомлинський

 

     «Сперечайтеся, помиляйтеся,але заради Бога, ромірковуйте, і хоча криво, та зате самі»

                                                                     Г.Е. Лессінг
 
                                                  Те, що я чую, я забуваю.

                                               Те, що я бачу, я пам’ятаю.

                                             Те, що я роблю, я розумію.

 

                                                                       Конфуцій

 

https://svitppt.com.ua/images/50/49958/960/img31.jpg

 

 

http://forchel.ru/uploads/posts/2014-06/1401601909_ryirsr-rrrirrrr-copy.jpg

 

Вступ

Інтерактивне навчання

 • Слово “інтерактив” прийшло від англійської “interakt”, де “inter” – взаємний і “akt”- діяти.
 • Інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу.
 • Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Суть інтерактивного навчання

 • Навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють.
 • Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.
 • Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії. Дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/04bf/0009dc46-3e146cc1/640/img2.jpg

 

 

 

 

Розділ І

Інтерактивні форми організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики

 

  У сучасному навчально-виховного процесу притаманні переважання вербальних методів навчання і виховання, недооцінка значення спілкування школярів для розв'язування провідних задач і завдань на уроках математики, відсутність цікавих для учнів форм та методів організації навчальної діяльності тощо. Тому нагальною потребою сучасної системи освіти при викладанні математики - є впровадження нових форм та методів навчання і виховання, що забезпечують розвиток особистості кожного школяра.

Розв'язанню цієї проблеми сприяє впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках математики. Саме вони ефективніше, ніж інші педагогічні технології, сприяють інтелектуальному, соціальному й духовному розвитку школяра, готовність жити й працювати в гуманному, демократичному суспільстві.

В. Сухомлинський говорив, що школа має бути не коморою знань, а середовищем думки. Тоді предмет, що його викладає вчитель, стає не кінцевою метою його діяльності, а засобом розвитку дитини.

З метою розвитку особистості дитини я використовую інтерактивні методи у навчально-виховній діяльності. Ці методи набули поширення в практиці американської школи наприкінці ХХ ст. Дослідження, проведені Національним тренінговим центром США показують, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити процент засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише свідомість, а й на його почуття.

Сутність інтерактивних методів полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії учнів. Це – співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. На своїх уроках намагаюся бути організатором процесу навчання. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, спільне розв’язання проблем. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії.

Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення, виховуються почуття толерантності.

Інтерактивне навчання суттєво впливає на свідомість і почуття особистості з метою виховання компетентного й відповідального учня який є вільною і водночас законослухняною, високоморальною, соціально та політично активною особистістю, повноправним членом шкільного колективу; на формування в учнів громадських поглядів, почуттів та переконань, належної поведінки, єдності слова і діла.

Інтерактивні вправи на уроках математики зорієнтовані на:

 • розвиток належності мислення школярів, певної самостійності думок: спонукають учнів до висловлення своєї думки, стимулюють вироблення

 

 •  

 

творчого ставлення до будь-яких висновків, правил тощо. Деякі з інтерактивних  вправ (наприклад, "Робота в парах", "Робота в групах", "Карусель", "Пошук інформації" та інші) спрямовані на самостійне осмислення матеріалу, допомагають замислитися ("Чи справді це так?"), дослідити факти, проаналізувати алгоритм розв'язків, розуміти їхню суть, перевірити і себе і свого товариша, знайти помилку;

 • розвиток опору до навіювання думок, зразків поведінки, вимог інших: спонукають учнів до відстоювання власної думки, створюють ситуацію дискусії, зіткнення думок. Застування вправ "Аналіз ситуації", "Вирішення проблем", вчать дітей протистояти тиску більшості, відстоювати свою думку. Виявити помилку у судженнях, відповідях, вказати за неї і довести це спонукає завдання, де вчитель допускає помилки. Коли в завданнях наявна певна проблемна ситуація, то розв'язання їх в умовах інтерактивних технологій активно стимулює діяльність мислення, спрямовану на подолання протиріччя, непорозумінь. Через зіткнення поглядів учні осягають суть, причини дій, вчинків;
 • вироблення критичного ставлення до себе, уміння бачити свої помилки та адекватно ставитися до них;
 • сприяють розвитку таких умінь, як бачити позитивне і негативне не тільки в діях товаришів, а й у власних;
 • порівнювати себе з іншими й ретельно себе оцінювати. Ці вправи сприяють самопізнанню особистості і на цій основі взаєморозумінню вчителів і учнів та розумінню школярами вимог і критичних зауважень учителя. А розуміння власних дій є необхідним для формування дисциплінованої поведінки. Завдяки правильному, адекватному усвідомленню не лише позитивного, а й негативного у власній поведінці, діях, навчанні виникає критичне ставлення до себе, що конче потрібне насамперед для сприймання вимог інших;
 • розвиток пошукової спрямованості мислення, прагненню до знаходження кращих варіантів вирішення навчальних завдань: передбачають вправи, які ставлять дітей у реальну ситуацію пошуку. Інколи вони пропонують нестандартні виходи із ситуацій, які ми, дорослі, часто відкидаємо як нереальні, неможливі. Такий категорійний підхід до ідей дитини гальмує в неї бажання ділитися власними ідеями, підриває віру у свої можливості. У процесі інтерактивних вправ "Розумовий штурм", "Коло ідей", "Вирішення проблем", "Незакінчені речення" приймаються всі думки дітей як реальні, так і вигадані. Вправа "Пошук інформації" вчить школярів самостійно працювати з додатковою літературою, дає можливість віднайти факт, який може заперечувати те, що раніше приймалося як незаперечне. Отже, це дає можливість для розвитку розумового скепсису щодо існуючих правил, висновків, думок;
 • інтерактивні вправи спрямовані і на розвиток уміння знаходити спільні рішення з однокласниками;
 • на підвищення інтересу школярів до вивченого матеріалу.

 

 

 

Розділ ІІ

Інтерактивні форми:

 •          Кейс-технологія

 

Кейс-метод (від англ. саsе studу – вивчення ситуації - випадок), відомий у вітчизняній освіті як метод ситуативного навчання на конкретних прикладах.

Суть методу досить проста: для організації навчання використовується опис конкретних ситуацій. Учням пропонують осмислити реальну життєву ситуацію, опис якої одночасно відбиває не тільки будь-які практичні проблеми, а і актуалізує певний комплекс знань, які необхідно засвоїти при вивченні даної проблеми. При цьому сама проблема не має однозначних рішень.

Наприклад:

Задача. Для здорового росту та розвитку дитини молодшого шкільного віку сніданок повинен становити 600 ккал. Склади собі меню для повноцінного сніданку. Розрахунок ккал для 100 г продуктів.

Комплексні задачі 

Задача 1. Свої літні канікули Максим, Оленка та Галинка проводили у бабусі. Діти вирішили допомогти їй заготовити ягоди для консервації. Максим нарвав 2 кошики вишень по 5 кг, Оленка — 3 кошики черешень по 2 кг, а Галинка принесла 2 кг малини. Скільки всього кг ягід назбирали діти? 

Завдання 1. Бабуся вирішила приготувати компоти з цих ягід, взявши третю частину. Скільки ягід залишилося у бабусі? 

Завдання 2. Із 10 кг ягід бабуся зварила варення. 6 кг вишневого варення вона розклала у 3 однакові банки. Скільки таких банок потрібно, щоб розкласти 4 кг варення.

Завдання 3. Із решти ягід бабуся спекла пиріг прямокутної форми. Діти двома розрізами розділили його на 4 частини так, щоб 2 із них були чотирикутної форми, а інші — трикутної. Як вони це зробили?

 

https://fs01.infourok.ru/images/doc/88/105440/img2.jpg

Пов’язане зображення

http://karabash.depon72.ru/wp-content/uploads/sites/157/2014/12/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.jpg

 

 

 •   «Перевернуте навчання»

Результат пошуку зображень за запитом "перевернуте навчання на уроках математики в початковій школі українською мовою"

  Перевернуте навчання — це форма активного навчання, яка дозволяє «перевернути» звичний процес навчання таким чином: домашнім завданням для учнів є перегляд відповідних відео фрагментів з навчальним матеріалом наступного уроку, учні самостійно проходять теоретичний матеріал, а у класі час використовується на виконання практичних завдань.

Наприклад:

 при вивченні таблиці множення на 5 :

 переглянути вдома навчальне відео , вивчити таблицю, а на уроці відтворити набуті знання через творчі завдання,приклади,задачі.

Вдома повторити матеріал вивчений у 2 класі, а в класі відтворити знання.

 

Результат пошуку зображень за запитом "перевернуте навчання на уроках математики в початковій школі українською мовою"

 

 • Сторітелінг

Сторітеллінг - це спосіб передачі інформації через розповідання історій.

Результат пошуку зображень за запитом "сторітелінг; на уроках математики в початковій школі українською мовою"

Наприклад:

Запропонуйте дітям створити короткі повчальні історії про взаємини цифр. Наприклад, на уроках, де учні вчаться додавати та віднімати, вони можуть розповідати про те, як дві цифри (наприклад, 6 і 4) посварилися, і почалися втрати для обох сторін (6-4=2). А потім цифри знову зустрілися і почали дружити (6+4=10).

Можна використовувати історії. Запропонуйте учням поміркувати над запитаннями: «Про що мріє Х?», «Навіщо існують дії множення і ділення?», «Якими предметами могли би бути трикутник, коло?».

Це (Персоніфікація цифр, математичних символів та елементів) допоможе дітям краще запам’ятати конкретні приклади, формули та способи розв’язування задач. Крім того, такі ігри-історії допомагають розрядити навчальну атмосферу, дати перепочити перед новою порцією інформації. Діти вчаться з думкою про те, що наука — ближча, ніж здається. Адже коло, наприклад, асоціюватиметься з тортом та історією, у якій воно фігурувало.

 

http://anandglobalschool.in/images/story-telling.jpg

 

 • Технологія квестів

Результат пошуку зображень за запитом "технологія квестів"

 

Урок на свіжому повітрі. Для цього потрібно вийти на вулицю (парк, шкільне подвір’я, або ж поїхати на якусь екскурсію), де діти будуть шукати різноманітні підказки та предмети, щоб потім, зібравши їх, розв’язати головоломку, знайти скарб або ж відповісти на запитання.

  Урок у замкненому приміщенні. Принцип квесту ­– знайти вихід. Діти мають виконати низку тих чи інших дій, щоб знайти ключ та врятуватися.

Наприклад:

Яким чином можна перевірити дію множення дією ділення? Як складати ланцюги живлення?

Мета квест-технології:

 • формування предметних компетентностей: ознайомлення учнів з прийомом перевірки дії множення дією ділення; вправляти у складанні задач за поданим виразом; розвивати критичне мислення; розвивати вміння встановлювати зв'язки між рослинним і тваринним світом , наводити приклади ланцюгів живлення та вміти складати їх; виховувати дбайливе ставлення до природи.
 • формування ключових компетентностей:
 • уміння вчитися: розвивати вміння під керівництвом учителя визначати мету роботи і її план виконання, вміння організовувати своє робоче місце;
 • комунікативної: розвивати вміння доводити власну думку; вчити дітей спілкуватися та формувати вміння підтримувати дружні стосунки;
 • соціальна: розвивати вміння продуктивно працювати в команді (парах , групах);

 

Результат пошуку зображень за запитом "квест технологія"

 

 

 • Технологія «кольорові капелюхи»

(6 капелюхів мислення Едварда Де Боно)

Результат пошуку зображень за запитом "6 капелюхів"

Метод «Шість капелюхів» – це психологічна рольова гра, сенс якої полягає в тому, щоб розглянути одну і ту ж проблемну ситуацію з 6 незалежних одна від одної точок зору. Це дозволяє сформувати найбільш повне уявлення про предмет дискусії та на логічному й емоційному рівнях оцінити переваги і недоліки.

Капелюх певного кольору передбачає включення відповідного режиму мислення, якому має слідувати учень чи команда в момент аргументації своєї позиції у процесі дискусійної гри.

Наприклад:

Тема: Міри часу. Визначення часу. Вирішення задач.

Мета: формувати знання і виробити навички визначення часу по годинах, вміння вирішувати завдання і вирази на визначення часу; розвивати обчислювальні навички, увагу, акуратність; виховувати пізнавальний інтерес, любов до математики.

Тип уроку: урок формування умінь і навичок.

Обладнання: капелюхи де Боно, годинник, таблиця одиниць виміру часу.

Методи: інтерактивний метод «Шість мислячих капелюхів де Боно».

Які одиниці вимірювання часу ви знаєте? Як вимірювали час у старовину?

фокусування уваги на інформації (аналіз відомих фактів та цифр, а також оцінка того, яких відомостей не вистачає та з яких джерел їх можна отримати).

На сьогоднішній день існують такі одиниці вимірювання часу: секунда, хвилина, година, доба, місяць (30 або 31 день), в лютому 28 діб, або 29, якщо рік високосний; рік звичайний становить 365 діб, високосний 366; століття - це 100 років. Люди в давнину відзначали проміжки часу, пов'язані з природними явищами: сезон кладки яєць, сезон виведення пташенят. Природа сама підказувала, як поділити рік на менші проміжки часу.

У давнину мисливці визначали, як довго вони знаходяться на полюванні, вважаючи кількість ночей. Єгиптяни поділили день і ніч на годинник. Сонячний годинник для визначення денного часу був відкритий в Стародавньому Єгипті понад 5000 років тому.  Приблизно  1300  років  нашої  ери  з'явилися  перші

 

 

механічні годинники. У 1581 році італієць Галілей створив маятниковий годинник, які точно вимірювали час за допомогою колишеться маятника.

 

Що змусило людей ввести єдину міру часу? Якими годинами користуються сучасні люди?

увага до емоцій, відчуттів та інтуїції. Не вдаючись у подробиці та міркування,на цьому етапі висловлюються всі інтуїтивні здогадки.

Людям важко було зрозуміти один одного. Сучасні люди користуються більш точними годинами. У 1929 році були вперше використані кварцові генератори, що дозволило точність ходу до 1 секунди на 3 роки. У 1948 році винайдені атомний годинник. Вони настільки точні, що похибка склала 1 секунду за 1,6 мільйона років.

З цього роблю висновок, що людство зробило великий крок у пошуках точності вимірювання часу, а це свідчить про велику залежність людей від часу.

1) 120 міс.+ 2 міс. = 122 місяці

2) 34 роки 8 міс. - 9лет 9 міс. = 24 роки 11 міс.

Які переваги в вимірі часу зараз над тим, як вимірювали час у давнину?

дослідження можливих успіхів, пошук переваг та оптимістичний прогноз події/ідеї/ситуації, яка розглядається

По-перше, в давнину люди користувалися великими проміжками часу (сезон кладки яєць). Люди не знали, як визначити, наприклад, день народження, а зараз можуть визначити число, місяць, рік, століття, навіть хвилину з секундами.

По-друге, сучасні люди всієї планети мають загальні одиниці вимірювання часу: секунда, хвилина. годину, рік, століття. Цього не було в старовину. Якщо одна людина вимірював час водними годинами, то інший - пісочним. Люди не були впевнені, що зустрінуться, була відсутня загальна одиниця часу.

Сучасні люди мають надточний годинник, які зручні і доступні кожному, навіть школяреві. А в давнину годинники були великими, їх важко було носити, та й були вони не в кожного. Користуватися ними могли тільки спеціально навчені люди.

Завдання.

18 деталей слюсар виготовляє за 3 години, а учень - за 6 годин. За скільки годин можуть виготовити таку ж кількість деталей слюсар і учень, якщо будуть працювати разом?

1) 18: 3 = 6 (дет.) - за 1 годину слюсар

2) 18: 6 = 3 (дет.) - за 1 годину учень

3) 6 + 3 = 9 (дет.) - разом слюсар і учень за 1 годину

4) 18: 9 = 2 (години) - виготовлять 18 деталей разом.

Відповідь: за 2 години

 

 

Поясніть призначення одиниць виміру часу.

 

 

 

пошук альтернатив, генерація ідей, модифікація вже наявних напрацювань

Хвилини використовують в школі, робочий день вимірюється в годинах і хвилинах, досягнення в спорті позначають хвилинами, секундами і часток секунди, в розкладі поїздів і літаків використовують рік, місяць, день, годину і хвилину. Термін «доба» зустрічається в повідомленнях синоптиків і в тривалості польоту в космос.

Тривалість навчального року - 9 місяців, канікул - 3 місяці. Рік розписаний по місяцях і числах. Тижнями в календарях, в пресі теж позначають рік випуску. При складанні біографії використовують рік народження, число, місяць.

Приклад:

1) 2013 - тисяча дев'ятсот вісімдесят два = 31год

2)1500 + 31 = 1531год = 15 століть 31 рік

3)Богдан Хмельницький жив в кінці XV - початку XVI століття; Тарас Шевченко жив у XVIII столітті; Леся Українка жила в кінці XVIII - початку IX століття.

 

Які недоліки вимірювання часу існують сьогодні?

 

 

 

оцінка ситуації з точки зору наявності недоліків, ризиків та загроз її розвитку

У кожній частині планети годинник показує різний час. Наприклад, якщо на півдні годинник показує 12 годин, то на півночі - 0 годин. Кожну хвилину доби в різних точках земної кулі відбувається схід і захід сонця: десь зараз північ, а де-то - південь.

Світ поділений на 24 часові пояси. Якщо летіти на схід, то при перетині кожного пояса потрібно переставити годинник на 1 годину вперед, а їли летіти на захід - то на 1 годину назад.

Якщо ви перетинаєте лінію зміни дати, то необхідно змінити день в календарі. Рухаючись на захід, потрібно додати 1 день, на схід - відняти 1 день.

Результат пошуку зображень за запитом "міри часу"

 

 

 

Що ми сьогодні вивчали на уроці?  Навіщо потрібно знати міри часу?

 

 

 

управління процесом дискусії, підбиття підсумків і обговорення користі та ефективності методу в конкретних умовах

Заходи часу займають важливе місце в житті сучасної людини. Робочий день розписаний по хвилинах. Важливо знати міри часу, щоб визначити дату історичної події, дня народження.

Потрібно вчитися цінувати час з дитинства, дотримуючись режиму дня. На уроці, якщо ти добре попрацював, то використовував час з користю для себе.

Можна зробити висновок, що знання заходів часу для сучасної людини є необхідною умовою. Люди різних професій залежать від часу. Користуватися годинами вміє кожен школяр. А вміння оперувати одиницями часу допоможе нам не тільки в побуті, але і в нашій майбутньої професії.

 

 

Результат пошуку зображень за запитом " технологія «кольорові капелюхи» (6 капелюхів мислення Едварда Де Боно);"

 

 

Розділ ІІ

Дидактичні ігри на уроках математики

 

 Математика в початкових класах має як практичне, так і навчально-пізнавальне значення. Математичні знання, набуті в початкових класах, потрібні в повсякденному житті, під час вивчення інших дисциплін, для розуміння повідомлень засобів масової інформації. Істотним на початковому етапі є оволодіння обчислювальними уміннями і навичками. 

 Математичні ігри допомагають швидко вивчити і закріпити знання таблиці множення, засвоїти відповідні випадки ділення. Гра активізує увагу дітей до вивченого матеріалу, викликає бажання не тільки брати участь у грі, але й перемагати, а це вселяє впевненість у свої сили, сприяє розвитку кмітливості. Відповідно до навчально-виховних завдань виготовляємо наочні посібники, намічаємо прийоми і способи, які б пов’язували програмовий матеріал з грою, визначаю ступінь власної участі в ній, щоб розширювалося поле самостійної ігрової діяльності дітей. Потрібно навчати їх правильному спілкуванню, дотримання правил. Особливо це необхідно для успішного проведення змагань, конкурсів, коли учням доводиться співвідносити свої дії з діями інших, щоб досягти спільних результатів, у яких зацікавлена вся команда. Щоб та сама гра не набридала, через певний час вносимо в неї деякі зміни, ускладнюємо завдання, враховуючи засвоєний матеріал, індивідуальні особливості учнів класу.

 В процесі проведення уроків математики з елементами гри реалізуються ідеї співдружності, змагання, самоуправління, виховання через колектив, відповідальності кожного за результати своєї праці, а мовне - формується мотивація навчальної діяльності й інтерес дітей до математики. 
 Систематичне застосування ігор приводить до того, що ігрові інтереси стимулюють пізнавальні, які в результаті стають ведучими и навчальній діяльності дитини. Гра допоможе серйозну і напружену навчальну працю пізнання з математики зробити цікавою і кмітливою для дітей, що знаходяться в постійному розвитку своїх духовних і фізичних сил. 

        Учителям початкових класів слід пам'ятати слова великого педагога С.Т. Шацького: "Гра, це життєва лабораторія дитинства, що дає той аромат, ту атмосферу молодого життя, без якої ця пора її була б втрачена для людства. В грі, цій спеціальній обробці життєвого матеріалу, є якраз здорове ядро розумної школи дитинства". 

 Ось деякі приклади простих ігор, які дозволяють міцно засвоїти програмовий матеріал.

  ГРА «ПОЛАТАЙ ДІРКИ»

 На підлозі мишка Підібрала книжку. Сторінки гортала, До дірок читала.

   Учитель говорить, що треба полатати сторінки книжки з математики.

   3        = 21    6           = 18

   2        = 12    5           = 20

   4        =16     4           = 24

   Гру можна організувати як змагання між рядами.

 

  

 

ГРА «МАГАЗИН»

     На поличках виставлені різні іграшки. Замість таблички з ціною записаний на картці приклад. Ціни стануть відомі тоді, коли діти - покупці «купуючи» іграшку, розв'яжуть записаний під нею приклад.

 ГРА «МАТЕМАТИЧНИЙ ЦИФЕРБЛАТ»

http://referatdb.ru/pars_docs/refs/170/169915/169915_html_m7bba9b3f.jpg

    Діти по черзі називають і шукають вивчені цифри

  ГРА «ХЛОПЧИКИ – ДІВЧАТКА»

  На картках вчитель записує приклади так, щоб їх було видно всьому класу. Зворотній бік одних карток пофарбовано червоним кольором, інших — зеленим. Учитель бере одну з карток, показує приклад класу і перевертає зворотнім боком. Якщо картка червоного кольору, то відповідь хором називають дівчатка, якщо зеленого — хлопчики. Виграє той, хто менше зробить помилок.

  ГРА «ЛІСОВІ ДЗВІНОЧКИ»

 — Діти, сьогодні нас зустрічають лісові дзвіночки і пропонують нам розв'язати приклади (на квітках написані приклади).

  Ми дзвіночки Лісові дзвіночки,

  Славим день.

  Ми співаєм,

  Дзвоном зустрічаєм:

  День! День!     

  ГРА «МОВЧАНКА»

  Учень повинен відповідати на запитання вчителя, не говорячи жодного слова, а показуючи лише картку з числами, Запитання вчителя пов'язані з вивченими таблицями множення і ділення.

  Таку гру корисно проводити» коли учні збуджені і їм важко зосередитися без допомоги вчителя

  ГРА «УВАГА!ТАБЛИЦЯ!»

        Наприклад, повторюємо на уроці таблицю числа 8.

         На набірному полотні числа 16, 32,40, 54, 80. Запитання до класу;

        - З більшості добутків визначте, яка це таблиця?

        - Таблиця чиста 8.

        - Яке число зайве? -54.

        - Яких добутків не вистачає?

        -  8, 24, 48, 56, 64, 72.

      Щоб визначити таблицю, вичленити зайве число, назвати добутки, яких бракує дитина    тричі повторює таблицю, отже, краще запам'ятовує її.

 

  

 

 ГРА «ПЕРЕВІР СЕБЕ»

   Учитель заготовляє картки, на яких записані результати множення.

 Наприклад: Учитель показує картку, а учні записують приклад на множення з  такою відповідаю або піднімають картки з числами 2 і 8.

 Ігри можна пропонувати на початку уроку (усна лічба, повторення матеріалу, який буде опорою уроку; збагачення уявлень про геометричні фігури).

 Ігри, що пропонуються на початку уроку, мають збудити думку учня, допомогти йому зосередитись і виділити основне, найважливіше, спрямувати увагу на самостійну діяльність. Інколи гра може бути ніби фоном для побудови всього уроку. Коли ж учні стомлені, їм доцільно запропонувати рухливу гру. 

       Проте слід пам'ятати, що окремі ігри збуджують дітей емоційно, надовго відвертають їх увагу від основної мети уроку. Тому ігри, пов'язані з сильним емоційним збудженням, слід проводити лише в кінці уроку. 

 Дуже доречно використовувати ігри під час перевірки домашнього завдання. В цьому випадку вчитель використовує гру на початку уроку. 

 Застосовується гра і під час вивчення нового матеріалу, його закріплення в кінці уроку. Особливо доречно використовувати гру в кінці уроку на закріплення. Діти стомлюються від сприйнятого матеріалу і затрудняються його повторити. Гра дасть можливість учням відпочити і повторити вивчене, краще запам'ятати новий матеріал. 

 

http://uroki-shkola.ru/wp-content/uploads/2012/07/naiti_mnozhitel.jpg

 

 

 

 

Заключна частина

     

Інтерактивні методи навчання дають можливість активізувати мислення учнів, залучати учнів до плідної бесіди, мотивувати навчання, показувати різні точки зору, допомагає ставити свої запитання та формувати власну думку.

Впровадження інтерактивних методів у практику роботи, разом з тим, пов’язане з певними труднощами і проблемами. Насамперед, найчастіше доводиться стикатися з обмеженістю інформації, яку доводиться додатково готувати до уроку, недосконалістю підручників, і, часто, з байдужістю учнів до вирішення проблем, які стоять на уроці. Основним недоліком групової роботи є різний рівень знань і можливостей учнів, що, в кінцевому результаті, впливає на результативність роботи всієї групи і створює психологічну напругу.

  Важко провести урок у тому випадку, коли учні в недостатній мірі оволоділи фактичним матеріалом по темі і тому не можуть аргументовано довести свою думку. До того ж підготовка кожного інтерактивного уроку вимагає значних затрат часу. Все це разом не дозволяє робити всі уроки інтерактивними. У кінцевому підсумку такими є окремі, найбільш зручні за темою уроки, або ж на уроці використовуються окремі методи інтерактивного навчання.

Готуючись до кожного уроку, думаю над тим, щоб був побудований методично вірно, намагаюся, щоб урок на урок не був схожий. На своїх уроках намагаюся стимулювати творчий пошук, використовую різні методи і форми роботи, прищеплюю учням навички самостійної роботи з книгами; розвиваю навички роботи в групі, вміння слухати товаришів та висвітлювати свою думку; привчаю до дослідження, пошуку, спостережливості.

Таким чином, використання інтерактивних технологій на уроках математики дає можливість збагачувати світоглядну і моральну основу суджень як окремої особливості, так і громадської думки учнівського колективу. За допомогою подібних інтерактивних вправ можна глибше осмислювати актуальні явища громадського, культурного, міжнародного життя, навчитися поважати власну думку, зрозуміти, що не завжди те, що висловлює більшість, є істиною.

http://nakhodka-lib.ru/wp-content/uploads/2016/03/313ed3018450.jpg

 

 

 

 

 

  https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/08ec/00002ffb-e4e31944/img31.jpg

 

 

http://www.sch435.spb.ru/public/users/pedagogi/afanaseva/pero.png

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури:

 

 • Інформаційно-методичний журнал «Школа», 6, червень 2006 р

 

 • Інтерактивні технології навчання: теорія, досвід: Методичний посібник. / Авт. -уклад. О. Пометун, Л. Пироженко. - 2004.

 

 

 • . Інтерактивні технології навчання: теорія, досвід: Методичний посібник. / Авт. -уклад. О. Пометун, Л. Пироженко. - 2007.

 

 • Науково-методичний журнал "Математика", 30, жовтень 2007 р.

 

 • Науково-методичний журнал "Математика", 13-14, травень 2007 р.

 

 • Побірченко Н. Інтерактивне навчання в системі нових освітніх

 

 • технологій //Початкова школа. - 2004. - 10. - C. 8-10

 

 •  Яроцька Г. Ф. Інтерактивне навчання: його сутність та перші спроби //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2005. - 9. - C. 14-15

 

 • MON-EDERA-OSVITORIA: Інтегроване навчання 
 • Інтернетресурси

 

http://3.bp.blogspot.com/-ryZYkbdylkM/VHtW3xS2uPI/AAAAAAAAEHc/G6YBRqft1UE/s1600/222.png

 

 

 

 

 

http://cs543100.vk.me/v543100548/93a0/POq4PsUHlHg.jpg

 

 

 

 

1