19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Історія України.10 клас. Тематичне оцінювання з теми "Початок Української революції. 1917 р."

Про матеріал

Даний матеріал є тематичною контрольною роботою з теми "Початок Української революції. 1917 р." з курсу Історія України 10 клас. Дана розробка містить різноманітні типи завдань, відповідно до вимог МОНУ до ЗНО

Перегляд файлу

Тематичне оцінювання «Українська революція 1917-1921 рр.» Ч. І

І варіант

1. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд – Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення».

А  М. Грушевського;        Б  В. Винниченка;           В  Д. Дорошенка;        Г  С. Петлюру

2. Що зумовило появу газетного повідомлення, уривок з якого наведено:

 «У Київ очікується приїзд професора М. Грушевського, засланого в адміністративному порядку в Симбірськ, за межі Київського військового округу. Ужиті заходи зі звільнення греко-католицького митрополита Шептицького, а також із повернення з Далекого Сходу всіх українців-галичан. Відновлюється закрите адміністрацією українське товариство “Просвіта”…»?

А більшовицький переворот у Росії

Б успіхи російських військ у Галицькій битві

В початок Української революції

Г проголошення УНР

3. У якому універсалі УЦР оголосила програму перебудови українського суспільства на демократичних засадах?

А І   Б II  В III  Г IV

4. Які політичні погляди були домінуючими серед членів УЦР?

А націоналістичні Б ліберальні В соціалістичні   Г консервативні

5. Яка подія стала однією з причин збройного виступу самостійників у Києві (липень 1917 р.)?

А скликання Українського національного конгресу

Б оприлюднення Українською Центральною Радою Другого Універсалу

В укладення Брестського мирного договору

Г початок корніловського заколоту в Росії

    6. Визначте  хронологічну послідовність історичних подій:

А Збройний виступ самостійників

Б Проголошення  ІІІ Універсалу УЦР

В Бій під Крутами

Г Проголошення незалежності України

7. Яка подія стала свідченням патріотизму і самовідданість української молоді в боротьбі з більшовицькою агресією проти УНР?

А бій на горі Маківка   Б бій під Крутами

В бій під Мотовилівкою  Г бій на горі Лисоня

8. До якого періоду Української революції належать цитовані документи?

1) «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана... ми [Центральна Рада] рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...»

2) «На час до вирішення справи про місцеве врядування [Україною] Установчими Зборами... вищим органом тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає тимчасовий уряд по пропозиціям Центральної Ради...»

А березень—квітень 1917 р.            Б  липень—серпень 1917 р.

В  жовтень—листопад 1917 р.          Г листопад—грудень 1917 р.

9. Якими цифрами на картосхемі позначені регіональні радянські республіки, утворені більшовиками на початку 1918 р. під час наступу австро-німецьких військ в Україні?

А 1, 2, 3

Б 1, 3, 4

В 1, 2, 4

Г 2, 3, 4

10. Яке твердження є правильним?

У роки боротьби за збереження державної незалежності України (1918—1920 рр.):

1) було винищено українську інтелігенцію під приводом боротьби з буржуазією;

2) українська інтелігенція залишалася осторонь революційних змін у суспільстві.

А обидва правильні   Б тільки перше правильне

В тільки друге правильне  Г обидва неправильні

11. Якої умови не було в Брест-Литовському мирному договорі?

А) проголошення Української Радянської республіки; 

Б) Припинення війни між Україною та країнами Четвертного Союзу; 

В) Німеччина і Австро-Угорщина стають союзниками УНР; 

Г) Зобов’язання УНР поставляти продовольство до Німеччини.

12. Установіть послідовність обрання діячів на посаду.

А  Симона Петлюру – головним отаманом Армії УНР

Б  Дмитра Донцова – головою Союзу визволення України

В  Михайла Грушевського – головою Української Центральної Ради

Г  Андрея Шептицького – митрополитом Української греко-католицької церкви

13. Прочитайте уривок з історичного документа та виконайте завдання.

«На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, який призначає Тимчасовий уряд за пропозицією Центральної Ради. Повноваження Генерального Секретаріату поширюються на губернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську…»

Поява цитованого документа призвела до

А  надання Українською Центральною Радою допомоги Тимчасовому уряду в боротьбі з більшовиками.

Б  оформлення компромісу між Українською Центральною Радою та Тимчасовим урядом у вигляді Другого Універсалу.

В  підтримки Українською Центральною Радою генерала Л. Корнілова – очільника заколоту проти Тимчасового уряду.

Г  загострення стосунків між Українською Центральною Радою та Тимчасовим урядом.

 

 

 

 

Тематичне оцінювання «Українська революція 1917-1921 рр.» Ч. І

ІІ варіант

1. Розташуйте в хронологічні послідовності:

1) Утворення Центральної Ради;

2) Повалення самодержавства в Росії;

3) Створення Легіону січових стрільців (УСС);

4) І Універсал Центральної Ради. 

5) Збройний виступ полуботківців;

6) ІІ Універсал Центральної Ради;

7) Тимчасова інструкція Генеральному секретаріатові Тимчасового уряду;

8) Перемога Лютневої демократичної революції в Росії.

2. Визначте основні положення II Універсалу:

1) проголошення УНР;

2) делегування до Центральної Ради представників національних меншин;

3) вимога підготовки законопроекту про автономію; 

4) встановлення 8-годинного робочого дня;

5) проголошення курсу на соціалізацію землі;

6) визнання Тимчасовим урядом Генерального секретаріату;

7) відкладення проголошення автономії України до Установчих зборів;

8) проголошення незалежності УНР.

      3. Встановіть відповідність між датами та  історичними подіями:

А 29 січня 1918р.                    1 ІV Універсал 

Б 22 січня 1918р.                     2 Бій під Крутами   

В 11-12 грудня 1917р.            3 Збройне повстання на заводі «Арсенал»

Г 16 січня 1918р.                     4 І Всеукраїнський з’їзд  рад у Харкові

                                                  5 Ультиматум Раднаркому  Росії до УЦР     

4. «Допомагаючи українському урядові та його боротьбі з насильниками й грабіжниками, ці війська не мають ніяких ворожих нам намірів...». Про війська яких країн ідеться у відозві уряду УНР?

А Англії та Франції  Б Німеччини та Австро-Угорщини

В Польщі та Румунії  Г радянських республік

5. «Що це за уряд український, що його члени зовсім не знають і не хочуть знати української мови? Що не тільки не користуються жодним впливом серед українського суспільства, але воно навіть ніколи й не чуло раніш їхніх прізвищ?...». Якому уряду давав таку характеристику його член В. Шахрай?

А Генеральному Секретаріату Української Центральної Ради

Б Народному Секретаріату радянської Української Народної Республіки

В Раді Народних Комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки

Г Кабінету Міністрів Української Держави П. Скоропадського

6. Кого в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст. називали «артільний батько», вказуючи на його велику роль у розвитку кооперативного руху?

А М. Левитського       Б М. Міхновського        В К. Трильовського         Г М. Терещенка

7. Українські січові стрільці в 1914—1916 рр. склали офіційну присягу на вірність:

А Українській Державі    Б Троїстому союзу

В Імператору Австро-Угорщини  Г Російському імператору

8. Українська Народна Республіка проголошена:

А I Універсалом   Б II Універсалом  В III Універсалом  Г IV Універсалом

9. Відновлення влади Української Центральної Ради в умовах окупації стало наслідком укладення:

А Брест-Литовського договору     Б Версальського договору

В  Варшавського договору      Г Ризького договору

10. Незалежність Української Народної Республіки було проголошено

А Першим Універсалом   Б Другим Універсалом

В Третім Універсалом   Г Четвертим Універсалом

11. Які положення розкривають основний зміст Другого Універсалу Української Цент-ральної Ради?

1 Проголошення автономії України в складі федеративної Росії

2 Пропозиція Тимчасовому уряду затвердити Генеральний Секретаріат як найвищий крайовий орган влади

3 Відмова від самочинного проголошення автономії до Всеросійських Установчих зборів

4 Поповнення Центральної Ради представниками національних меншин

5 Поширення влади Центральної Ради на Київщину, Поділля, Волинь і частину Чернігівщини

6 Оголошення про початок мирних переговорів із країнами Четверного союзу.

12. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1 Консерватизм  2 Ідеологія  3 Лібералізм  4 Геополітика

А Стійкі структури глибинного рівня колективної та індивідуальної свідомості й підсвідомості, що визначають устремління людей, виявляють національний характер

Б  Суспільно-політична течія, що обстоює свободу підприємництва, парламентський лад, демократичні права та свободи людини В Система політичних, економічних, правових, моральних, естетичних, філософських і релігійних поглядів, що виражає інтереси певних соціальних груп суспільства

Г  Суспільно-політична течія, що прагне поєднати зміни в суспільстві зі збереженням традиційних, перевірених досвідом минулого цінностей і форм життя суспільства

Д Політична концепція, що пов’язує політику держави зі співвідношенням географічних чинників (розташування країни, наявність природних ресурсів, густота населення тощо).

13. Які регіональні радянські республіки були створені більшовиками взимку та навесні 1918 р.?

1 Донецько-Криворізька республіка

2 Українська Народна Республіка

3 Кримська Автономна Республіка

4 Одеська радянська республіка

5 Радянська Соціалістична Республіка Тавриди

6 Українська Соціалістична Радянська Республіка

13. Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання.
«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернулася, без всякої офіційної відповіді... до Києва. А в той час... Правительство, нарешті, вирішило й ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради».

1. У якому році відбулася подія, описана в джерелі?
А 1917 р.  Б 1918 р.  В 1919 р.  Г 1920 р.

2. Хто з діячів, зображених на фото, очолював делегацію Української Центральної Ради до Петрограда?

Симон ПетлюраМихайло Грушевський http://histpol.narod.ru/person/pers-18/pers18-007.jpg Володимир Винниченко

А    Б   В                             Г

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Шарапова Олена Олексіївна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Lynchak Olena
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Vitaly Prosto
  Ответы на тест где найти?
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Шарова Лариса Анатоліївна
  дуже вдячна за матеріал
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
25 жовтня 2018
Переглядів
17376
Оцінка розробки
4.9 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку