Календарне планування 3 клас 2 семестр

Про матеріал
Календарне планування за індивідуальною формою навчання для учнів 3 класу ll семестр Предмети: українська мова математика природознавстро російська мова мистецтво інформатика літературне читання трудове навчання...
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

з інформатики

складено на учня 3 класу

___________ за індивідуальною формою навчання

II семестр на 2018-2019 н.р 0.25 годин на тиждень

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Тема 4. Алгоритми і виконавці

17-22

План дій. Поняття алгоритму. Алгоритми і виконавці. Складання алгоритмів для виконавців. Середовища програмування для дітей: створення та змінювання послідовності команд у вигляді словесних, символьних блоків. Порядок виконання команд виконавцем. Пошук пропущених дій в знайомій послідовності. Складові частини об’єктів. Схема складу. Зв’язки у схемах. Істинні й хибні висловлювання. Логічне слідування. Використання логічних висловлювань з «не», «і», «або».

08.02.19

 

Тема 5. Текст

23-28

Середовища для читання текстів. Закладки в тексті, цитати тощо. Віртуальні бібліотеки, довідники, енциклопедії, словники. Текстові редактори. Переміщення в текстовому документі. Виділення частин тексту.  Змінювання  та вдосконалення текстів. Основні команди редагування: вирізати, копіювати, вставити, видалити. Уведення символів за допомогою клавіатури. Доповнення текстів зображеннями. Таблиці в тексті: орієнтування в клітинках. Доповнення таблиць. Порівняння текстів з оманливою та правдивою інформацію. Пошук хибних висловлювань у текстах (на основі інформації з інших предметів).

07.03.19

 

Тема 6. Презентації

29-33

Доповідач/доповідачка та презентація. Культура презентування. Слайд-шоу із зображень як вид презентування. Середовище створення презентацій.

Переміщення слайдами презентації. Режим показу презентації та режим змінювання слайдів.

Переміщення текстових вікон/полів та зображень на слайдах. Утворення нового слайду, текстового вікна/поля.

12.04.19

 

34-35

Доповнення презентації текстом, зображенням, схемою. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

10.05.19

 

Календарно-тематичне планування

з української мови,

складено на учня 3 класу

__________ за індивідуальною формою навчання

II семестр на 2018-2019 н.р 0.75 годин на тиждень

 

№ з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

IІ семестр

Частини мови

65-67

Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять? скільки? котрúй? котрá? котрé? котрí? де? коли? як?, а також за службовими словами, до яких не можна поставити питання (і, та, на, від, до, але тощо). Розпізнавання таких слів.

Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови.

Спостереження і добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні та за граматичним і смисловим зв’язком з іншими словами (в межах словосполучень і речень). Контрольна робота :Диктант

14.01.19

 

Іменник

68-73

Загальне поняття. Іменники, що означають назви істот (хто?), та іменники, які означають назви неістот (що?). Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках.  Формування поняття предметності на прикладах іменників, які означають опредмечені якості.

28.01.19

 

74-76

Рід іменників. Вправи на визначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями іменників. Іменники, які вживаються тільки в однині чи множині.

 

11.02.19

 

77-83

Контрольна робота: Списування. Аналіз перевірної роботи. Змінювання іменників за числами (однина і множина).

25.02.19

 

Прикметник

84-90

Загальне поняття про прикметник. Встановлення зв’язку прикметників з іменниками за допомогою питань від іменника до прикметника. Змінювання прикметників за числами. Змінювання прикметників за родами  Родові закінчення прикметників: -ий, -ій, -а, -я, -е, -є. Визначення роду і числа прикметників за іменниками. Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Використання їх у зв’язних висловлюваннях.

11.03.19

 

91-97

Закріплення вивченого. Повний аналіз прикметника як частини мови. Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками. Контрольна робота: Перевірка мовних знань і вмінь. Аналіз контрольної роботи.

25.03.10

 

Дієслово

98-105

Загальне поняття. Зв’язок дієслова з іменником у реченні. Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. Спостереження за влучним добором дієслів автором тексту для змалювання подій, явищ. Дієслова синоніми. Дієслова антоніми. Контрольна робота: Диктант. Аналіз контрольної роботи.

15.04.19

 

106-109

Час дієслова. Змінювання дієслів за часами. Розпізнавання часових форм дієслів у тексті. Використання їх у власних висловлюваннях.

Дієслова завершеної і незавершеної дії. Закріплення знань і вмінь про часові форми дієслова.

Закріплення вивченого.

30.04.19

 

110-116

Правило написання не з дієсловами. Використання дієслів з не в монологічному та діалогічному мовленні. Контрольна робота Перевірка  мовних знань і вмінь з теми  «Дієслово»

13.05.19

 

117-119

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого матеріалу. Узагальнюючий урок.

27.05.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

з математики

складено на учня 3 класу

___________ за індивідуальною формою навчання

II семестр на 2017-2018 н.р 1 годин на тиждень

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел

(450 + 270, 450 – 270)

65-69

Віднімання трицифрових чисел виду 450 – 270.

Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Розв’язування рівнянь             

Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через десяток. Прості задачі на віднімання.

16.01.19

 

70-73

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам. Задача з буквеними даними

Віднімання трицифрових чисел у випадку, коли зменшуване містить один нуль. Складені за- дачі на дві і три дії. Дії з іменованими числами. Периметр прямокутника. Складена задача на три дії

23.01.19

 

74-77

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). Розв’язування нерівностей способом випробування. Задача на три дії (різницеве порівняння двох сум).

30.01.19

 

78-80

Додавання трицифрових чисел способом округлення . Віднімання трицифрових чисел способом округлення. Контрольна робота № 5

06.02.19

 

Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел

81-83

Властивості множення та ділення на 1 і одиниці на число, множення на нуль, нуля на число. Складені задачі на 2–3 дії, що є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів). Множення і ділення на 100. Розв’язування задач

13.02.19

 

84-87

Ділення виду 80 : 8; 700 : 7. Задача на дві дії, пов’язана з одиничною нормою. Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове. Множення одноцифрового числа на розрядне.

Ділення виду 90 : 30; 600 : 30; 800 : 200.

20.02.19

 

88-91

Множення суми на число. Множення числа на суму. Складання задачі за поданим рівнянням. Множення одноцифрового числа на двоцифрове (на основі переставної властивості дії множення) виду 3 ∙ 24. Розв’язання задач. Обчислення значень буквених виразів

27.02.19

 

92-96

Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Розв’язування задачі на порівняння двох часто             

Множення різниці на число. Випадки множення і ділення в межах 1000, що зводяться до табличних. Задачі на три дії, що містять збільшення (зменшення) числа в кілька разів. Множення виду 320 ∙ 3. Самостійна робота. Повторення і закріплення вивченого матеріалу.

06.03.19

 

97-98

Контрольна робота № 6. Аналіз контрольної роботи. Ділення суми на число. Розв’язування задач двома способами

13.03.19

 

Позатабличне множення і ділення: усні обчислення

99-102

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39 : 3; 72 : 3 і 50 : 2. Розв’язування рівнянь. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків. Перевірка ділення множенням.

20.03.19

 

103-106

Перевірка множення діленням. Складання і розв’язування задачі за поданим виразом та скороченим записом.   Ділення виду 360 : 3; 64 : 16. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків. Розв’язування рівнянь             

Розв’язування і порівняння складених задач на три дії. Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Задачі на три дії, пов’язані з порівнянням двох часток

27.03.19

 

107-111

Вивчені випадки ділення на двоцифрове число. Побудова прямокутника за допомогою креслярських інструментів. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів).  Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Пропорційна залежність величин. Контрольна робота № 7. Аналіз контрольної роботи.

10.04.19

 

Частини

112-116

Поняття «частини» . Утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них. Понят­тя про дріб, чисельник і знаменник дробу. Знаходжен­ня частини від числа. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач. (Арифметичні дії першого і другого ступенів). Поняття   «чисельник»,   «знаменник».   Риска дробу як знак ділення. Порівняння частин. Побудова кола (круга). Знаходження частини від числа. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу. Задачі на знаходження частини від числа, які пов'язані з іменованими числами.

17.04.19

 

117-121

Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа. Знаходження числа за його частиною. Повторення   і   закріплення   вивченого   про   частини. Розв'язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів).Контрольна робота № 8

24.04.19

 

Повторення вивченого за рік

122-226

Аналіз контрольної роботи. Повторення нумерації трицифрових чисел. Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях довжини Читання і запис чисел у нумераційній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі. Задачі на 2-3 дії, які містять збільшення, зменшення числа на кілька одиниць.

08.05.19

 

127-130

Додавання і віднімання іменованих чисел. Задачі, які пов'язані з пропорційними величинами: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів. Задачі на зве­дення до одиниці. Множення і ділення трицифрових чисел.

15.05.19

 

129-131

Закони та властивості множення й ділення. Задачі на кратне порівняння двох добутків Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості множення й ділення. Задачі на кратне порівняння двох добутків

 

22.05.19

 

132-136

Ділення з остачею. Властивість остачі. Прийоми раціональних обчислень. Розв'язування складених задач на 2-4 дії. Повторення вивченого про частини. Підсумковий урок за рік

29.05.19

 

 

Календарно-тематичне планування

з мистецтва

складено на учня 3 класу

__________ за індивідуальною формою навчання

II семестр на 2018-2019 н.р 0.25 годин на тиждень

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Комічні та фантастичні образи

15-19

Гумористичні і фантастичні образи в музиці. Жанри: гумореска, фантазія. Виражальні засоби музики (гармонія). М.Римський-Корсаков “Золотий півник” (4 портрети). Укр. нар. комічні пісні: «Іде , іде дід, дід», ”Грицю, Грицю, до роботи”,

01.02.19

 

20-25

Комічні й трагічні, чарівні й фантастичні образи в різних видах мистецтва. Скульптурні зображення в архітектурних спорудах (ознайомлення). Контраст. Комікс. Цирк.   Сюжетна композиція. І.Грабар Лютнева блакить, Г.Нарбут Родина.

01.03.19

 

Краса людської духовності

26-28

Відображення в музиці світу людини, її почуттів (дружби, любові до матері, Батьківщини). Синтез мистецтв у храмі. Поліфонія (канон). Орган. Жанри: токата, прелюдія. А.Ведель «Богородиця Діво, радуйся!».

29.03.19

 

29-32

Дитячий портрет. Образи Мадонни, Матері в образотворчому мистецтві. Стилізація природних форм. Писанки та інші традиційні види декорування яєць. Натюрморт. Рафаель Санті Сікстинська мадонна, Мадонна зі щигликом, Леонардо да Вінчі Мадонна Літта, Ф.Манайло Хлопчик з ягнятком.

03.05.19

 

32-35

Узагальнюючий урок. П.Ренуар Портрет сина, Д.Веласкес Портрет інфанти Маргарити, П.Кончаловський Марго танцює, Гра «Оживи картину» (театралізація, створення  умовних діалогів).

30.05.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

з основ здоров’я

складено на учня 3 класу

_________ за індивідуальною формою навчання

II семестр на 2018-2019 н.р 0.25 годин на тиждень

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

17-20

Запобігання конфліктам і розв’язання їх. Вплив комп’ютерних ігор на психічне і фізичне здоров’я дітей. Профілактика комп’ютерної залежності. Безпека вдома.

25.01.19

 

21-24

Пожежна безпека. Правила користування газовою плитою. Ознаки витоку газу. Дорожня безпека. Поведінка біля залізничної колії.

22.02.19

 

25-28

Безпека у населеному пункті. Правила поведінки дітей надворі. Безпека велосипедиста. Оздоровче значення відпочинку на природі. Речі та одяг для прогулянки на природу. Поведінка дитини в автономній ситуації на природі (якщо загубився, заблукав у лісі, горах, степу). Оздоровче значення відпочинку на природі. Речі та одяг для прогулянки на природу.

22.03.19

 

Психічна і духовна складові здоров'я

29-32

Характер і здоров’я. Самооцінка характеру. Розвиток пам’яті та уваги. Доброзичливість і здоров’я людини.

26.04.19

 

33-34

Профілактика емоційного перенапруження. Узагальнення і систематизація знань учнів

24.05.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

з природознавства

складено на учня 3 класу

_________ за індивідуальною формою навчання

II семестр на 2018-2019 н.р 0.25 годин на тиждень

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

ІІ  СЕМЕСТР

ЖИВІ ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩА ЇХНЬОГО ІСНУВАННЯ

32-37

Рослини — живі організми. Різноманітність рослин.

Квіткові рослини. Практична робота: Розпізнавання квіткових рослин за наочністю. Хвойні рослини.

Культурні рослини. Умови розвитку рослин.

Пристосування рослин до різних умов середовища (світло, тепло, вода, родючість ґрунту). Практична робота :Розпізнавання квіткових рослин за наочністю.

17.01.19

 

38-48

Контрольна робота. Аналіз контрольної роботи. Значення рослин у природі та для людини. Узагальнюючий урок за темою «Рослини».

Різноманітність тварин . Розмноження та розвиток тварин. Комахи. Риби. Земноводні і плазуни. Птахи. Піклування про потомство. Звірі (ссавці). Свійські та дикі тварини. Пристосування тварин до життя в різних умовах. Узагальнюючий урок за темою «Тварини».

14.02.19

 

49-57

Гриби .Бактерії. Ланцюги живлення. Охорона рослинного і тваринного світу. Червона книга України. Заповідні території рідного краю. Державні заповідники. Ботанічні сади.

Контрольна робота. Повторення вивченого.

Аналіз контрольної роботи. Узагальнюючий урок за темою .Екскурсія. Різноманітність рослин і тварин рідного краю.

14.03.19

 

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ОРГАНІЗМ

58-60

Організм людини. Системи органів тіла людини та їхнє значення для життя людини. Опорно-рухова система. Травна система. Харчування. Правила здорового харчування. Дихальна система. Запобігання захворюванням органів дихання.

Кровоносна система. Значення крові в організмі людини. Шкіра. Значення шкіри для організму людини та її гігієна. Органи чуття. Гігієна органів чуття . Нервова система. 

18.04.19

 

61-68

Контрольна робота. Аналіз контрольної роботи. Правила здорового способу життя.  Підсумковий урок за рік. Практична робота: Аналіз запропонованого раціону харчування (або складання раціону здорового харчування).

16.05.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

з мови корінного народу національних меншин (російська мова)

складено на учня 3 класу

__________ за індивідуальною формою навчання

II семестр на 2017-2018 н.р 0.5 годин на тиждень

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

37-40

Порівнюємо вимову і написання дзвінких і глухих приголосних. Читаємо в особах, обговорюємо характери персонажів. Порівнюємо вимова і позначення на листі приголосних звуків. Читаємо мовчки, складаємо питання до тексту

Читаємо виразно. Прислухаємося до звучання художнього слова. Кажемо: складаємо діалог.

Розрізняємо, правильно вимовляємо тверді і м'які приголосні. Порівнюємо вимову і написання слова. переказуємо прочитане. Контрольна робота: Навички читання вголос.

21.01.19

 

41-44

Правильно вимовляємо тверді і м'які приголосні. Порівнюємо слова російської та української мов. Складаємо висловлювання з питань

Читаємо мовчки, відповідаємо на питання по тексту. Вчимося вести діалог. Правильно вимовляємо і пишемо слова з приголосними, позначеними літерами ж, ш, ч, ц, щ. Складаємо висловлювання по малюнку. Контрольна робота :Пишемо переказ. Читаємо, обговорюємо написане

04.02.19

 

45-48

Правильно вимовляємо і пишемо слова з приголосними, позначеними літерами ж, ш, ц, ч, щ. Читаємо в особах. складаємо діалог. Складаємо усний твір з опорою на піраміду. Перевіряємо себе: виконуємо завдання про звуках і буквах. Слухаємо, обговорюємо прослуханий. Правильно вимовляємо, пишемо слова з м'яким знаком між буквами, що позначають приголосні. Читаємо в особах. Контрольна робота: Аудіювання.

18.02.19

 

49-52

Пишемо твір на основі життєвого досвіду. Читаємо, обговорюємо написане. Правильно вимовляємо і записуємо слова з поєднаннями приголосних. Читаємо виразно. Описуємо картину, яка виникла в уяві. Вчимося користуватися алфавітом. читаємо виразно

04.03.19

 

53-56

Слухаємо, обговорюємо прослуханий. Складаємо висловлювання за прислів'ям. Складаємо розповідь за малюнком. Обговорюємо значення і походження слів. Вживаємо синоніми. Знаходимо в тексті відоме і нове. Пишемо переказ. Читаємо, обговорюємо написане. Контрольна робота: Робота з літературним твором.

18.03.19

 

57-60

Знаходимо в тексті, використовуємо антоніми. Читаємо виразно, визначаємо основну думку. Перевірочна робота. читання вголос. Знаходимо в тексті, складаємо тематичні групи слів. Складаємо усне висловлювання по малюнку. Обговорюємо особливості діалогу. Пишемо про свій досвід спілкування. Розглядаємо значення стійких словосполучень. Складаємо усне висловлювання

08.04.19

 

61-64

Перевіряємо себе: слухаємо незнайомий текст, відповідаємо на питання. Вчимося працювати зі словником. Читаємо, обговорюємо побудова тексту. Контрольна робота: Диктант. Вчимося працювати зі словником. Складаємо висловлювання про словникової статті

22.04.19

 

65-67

Перевіряємо себе: виконуємо тестові завдання про значення слова. Контрольна робота: Мовна тема

Складаємо усний твір з використанням піраміди.

Читаємо мовчки, переказуємо прочитане.

06.05.19

 

68-70

Пишемо про враження від уроків російської мови.

Повторюємо пройдене. Повторення вивченого за рік. Підсумковий урок.

20.05.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

з трудового навчання

складено на учня 3 класу

________ за індивідуальною формою навчання

II семестр на 2017-2018 н.р 0.25 годин на тиждень

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

16-19

Робота з пластичними матеріалам.

Властивості пластичних матеріалів (пластилін, полімерна глина, глина, солоне тісто). Вироби об’ємної форми. Рельєф. Барельєф. Об’ємна фігура. Інструменти та пристосування для виготовлення виробів. Послідовність виготовлення об’ємних виробів з пластичних матеріалів.

Практична робота.

Виготовлення з пластичних матеріалів барельєфних форм.

Виготовлення з пластичних матеріалів об’ємних сюжетних композицій за власним задумом.

18.01.19

 

20-23

Аплікація з тканини. Види та властивості тканин. Використання тканин. Інструменти та пристосування для виготовлення виробів. Прийоми різання тканини та особливості її з’єднання з папером. Безпечні прийоми праці. Мозаїка з природних і штучних матеріалів. Основні прийоми та послідовність виготовлення мозаїки з природних і штучних матеріалів. Практична робота. Виготовлення аплікацій з використанням тканини. Створення мозаїки з природних і штучних матеріалів.

15.02.19

 

24-27

Декорування виробів. Способи декорування виробів. Орнамент. Писанка як один з символів України. Декорування писанок. Самообслуговування. Культура харчування. Правила поведінки за столом. Сервірування столу до обіду. Практична робота.

Декорування писанки. Сервірування столу до обіду.

15.03.19

 

28-31

Самообслуговування. Одяг і взуття. Оздоблення одягу та взуття. Інструменти та матеріали для оздоблення одягу ґудзиками. Послідовність оздоблення виробів гудзиками. Виготовлення і оздоблення  виробів об’ємної форми. Виготовлення об’ємних виробів з коробок, упаковок та самостійно виготовлених об’ємних деталей.Практична робота. Пришивання ґудзиків з чотирма отворами. Виготовлення та оздоблення виробів об’ємної форми (транспортних засобів, будинків, роботів, тощо.).

19.04.19

 

32-35

Екскурсії. Екскурсія до шкільних майстерень, їдальні та  джерела. Ознайомлення зрізними видами людської діяльності та професіями, з  загальними правилами безпеки життя, обладнанням, організацією праці, готовими виробами.

17.05.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

з літературного читання,

складено на учня 3 класу

_________ за індивідуальною формою навчання

II семестр на 2018-2019 н.р 0.75 годин на тиждень

 

№ з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

ІІ семестр

П’єса -казка.      Байки

49-52

Поняття «п’єса-казка», «діалог»,  «монолог». Олександр Олесь «Бабусина пригода». Не гостри зубів на чуже. Олександр Олесь «Бабусина пригода» (продовження).  Ми в театрі. Наталя Забіла «У дитячому театрі».Вступ до розділу «Байки». Що таке байка,і хто такий байкар?  Життєвий і творчий шлях Л.Глібова «Лебідь, Щука і Рак»(напам’ять), «Коник-стрибунець».

17.02.19

 

53-55

Контрольна робота :Аудіювання (письмово)

Аналіз контрольної роботи. Не смійся з другого, щоб тобі не було того. Леонід Глібов «Чиж та Голуб».

Підсумок по темі. Позакласне читання : Наталя Забіла (казки).

14.02.19

 

Світ дитинства у поезії і прозі

56-61

Вступ до розділу «Світ дитинства у поезії і прозі». Життя і творчість Лесі Українки. «Як дитиною, бувало…», «Мамо, іде вже зима…». Серцем розуміти картини природи. Життя і творчість: Олександра  Олеся, Д.Павличка, Дмитро Павличко, Грицька Бойка,

А.Качана, Анатолій Качан, С.Жупанина «Оленчині вишивки» (напам’ять).

21.02.19

 

62-68

Поетичні твори. В.Марсюк «Удвох із песиком»,

О.Сенатович «Дівчинка малює сонце».Позакласне читання: Школа добрих вчинків. Підсумок  за темою «Поетичні твори». Вступ до теми «Прозові твори».

Людина красна не словами, а добрими ділами.

Василь Сухомлинський «Красиві слова і красиве діло».

Приятеля легше знайти,ніж зберегти, «Кінь утік», «Ой, як же я берегтиму тебе!»,  «Як Сергійко навчився жаліти». Перемога над собою. М. Слабошпицький «Хата, де жили страхи»

07.03.19

 

69-75

Відчути іншого. А. Григорук «Гра в шахи». Відповідальність. П.Бабанський «Обіцянка»

Смішне і повчальне – поряд. О.Буцень «Наше відкриття». Позакласне читання :Хочеш бути щасливим, не будь лінивим. Контрольна робота: Навичка читання мовчки (письмово). Аналіз контрольної роботи. Життєвий і творчий шлях Я.Стельмаха «Літні пригоди», «Ловись ,рибко!»

 «Ловись ,рибко!»  (продовження). Узагальнення та систематизація знань за розділом «Світ дитинства у поезії і прозі».

14.03.19

 

«Тарас Шевченко: сторінки життя і творчості»

76-82

Вступ до розділу: Тарас Шевченко «Не цурайтесь того слова...» .Дитинство .Антін Лотоцький «Малий Тарас чумакує».Тяжко-важко в світі жити сироті без роду.

Оксана Іваненко «Тарас у наймах», «Чабан».(уривок з книги «Тарасові шляхи»).Позакласне читання :Тарас Шевченко ― великий співець України. «Шевченкове слово» ,«Село! І серце одпочине...» ,«І досі сниться: під горою», «Тече вода із-за гаю»(напам’ять). Головна думка . В.Сухомлинський «Сонце заходить». Перевір свої досягнення.

21.03.19

 

Із скарбниці казкарів світу

83-89

Вступ до розділу «Із скарбниці казкарів світу». Життєвий і творчий шлях братів  Грімм. Брати Якоб і Вільгельм Грімм «Шипшинка» (скорочено).Напам’ять уривок. Брати Якоб і Вільгельм Грімм «Шипшинка» (Поділ тексту на частини. Стислий переказ).Весела дерев’яна лялька ,  яку знає весь світ. Карло Коллоді «Пригоди Піноккіо». Пригоди дерев’яного чоловічка

Карло  Коллоді «Пригоди Піноккіо». Порівняння казок  Коллоді та О.Толстого. Позакласне читання :Із скарбниці казкарів світу. Астрід Ліндгрен «Про Карлсона, що живе на даху». Шарль Перро «Кіт у чоботях»(скорочено)

11.04.19

 

90-92

Контрольна робота : Робота з літературним твором (письмово). Аналіз контрольної роботи. Божена Нємцова «У царя Трояна цапині вуха». Едуард Успенський «Дядя Федір». Узагальнення  знань за розділом  «Із скарбниці казкарів світу»

18.04.19

 

Прийди, весно, з радістю!

93-100

Вступ до розділу «Прийди, весно, з радістю!», «Благослови, мати, весну зустрічати» (за  Василем Скуратівським). Позакласне читання :Весну-красну зустрічаймо! Казка живої природи. Тамара Коломієць «Березень».Перший весняний місяць. Щебетала пташечка. Іван Франко «Надійшла весна прекрасна..» Г.Чубач «Роса».Несуть птахи весну. Михайло Стельмах «Гуси-лебеді летять».Д.Павличко «Птиця»Прокинулись луки, ліси і поля.Валентина  Ткаченко «Квітень». Стародавні назви місяця квітня.Андрій М’ястківський «Розмова з одудом». Леся Українка «Уже весняне сонце припікає».Життєвий і творчий шлях М.Сингаївського.

25.04.19

 

100-109

М.Сингаївський «Волошкове поле». «Я люблю свою синицю». Позакласне читання: Візьму перо і спробую

Про одне по-різному «Їжачкова райдуга». Д.Павличко «Дядько Дощ». Контрольна робота :Навичка читання вголос (усно). Узагальнення та систематизація знань за розділом «Прийди, весно, з радістю!».

02.05.19

 

Візьму перо і спробую...

109-114

Вступ до розділу «Візьму перо і спробую». Анатолій Костецький «Імена». «Дивна звичка».Чи легко стати поетом. Микола Носов «Як Незнайко складав вірші»

Іван Світличний «Слухала Лисичка Солов’я». Андрій М’ястківський «Біла хмарка, біла».Умій у звичайному побачити незвичайне. Тамара Коломієць «Чоловічки». Леся  Мовчун «Загадки-добавлянки». Наталія Хаткіна «Веселі римки». В.Сухомлинський «Сергійкова квітка»

16.05.19

 

115-117

Сила уяви. Галина Кирпа «Чого я другу не сказав?».

Народження краси. Підсумок за розділом «Візьму перо і спробую...»В.Сухомлинський «Що таке школа під голубим небом?»В.Сухомлинський «Флейта і вітер»

23.05.19

 

118-119

А. Григорук «Сопілонька з калиноньки, ясенове денце».Узагальнення та систематизація знань за рік

Підсумковий урок за рік

30.05.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

з фізичної культури

складено на учня 3 класу

____________ за індивідуальною формою навчання

II семестр на 2017-2018 н.р 0.5 годин на тиждень

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

49-63

ІБЖ. Руховий режим молодшого школяра та його вплив на формування правильної постави. Фізичні навантаження та реакція на них серцевих скорочень.  Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ з предметами. Перешикування. Положення тіла у просторі (сіди) нахил тулуба у сіді з різними положеннями ніг. Перехід із сіду на правому стегні у сід на лівому стегні. Акробатика: перекид назад в упор стоячи на колінах, в упор присівши; перекиди вперед; «міст» з положення лежачи. Комплекс вправ для формування правильної постави. Дихальні вправи.

05.02.19

 

63-77

ІБЖ. Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Положення тіла у просторі (виси та упори) із упору на низькій перекладині, обертаючись вперед, перехід у вис присівши; із упору на низькій перекладині зіскок махом назад; підтягування у висі лежачи. Акробатична комбінація: два перекиди вперед – «міст» - перекид назад – стійка на лопатках – перекид назад у напівшпагат  Чергування ходьби та бігу.

05.03.19

 

77-91

ІБЖ. Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Приставний крок. Лазіння по гімнастичній лаві. Пересування із зупинками за зоровим і слуховим сигналами. Перелітання через перешкоди. Лазіння по канату. Вправи для розвитку еластичності м’язів. 

09.04.19

 

92-105

ІБЖ. Основні правила загартування. Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Вправи з великим м’ячем (елементи баскетболу: ведення м'яча. передача м’яча двома руками від груй на місці у ціль і ловіння його після відскоку від підлоги, передачаі ловіння м’яча в парах. Рухлива гра «Найкраща пара». Повільний біг.  Підсумковий урок за рік.

06.05.19

 

 

 

Календарно-тематичне планування

з літературного читання,

складено на учня 3 класу

______ за індивідуальною формою навчання

II семестр на 2018-2019 н.р 0.75 годин на тиждень

 

№ з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

ІІ семестр

П’єса -казка.      Байки

49-52

Поняття «п’єса-казка», «діалог»,  «монолог». Олександр Олесь «Бабусина пригода». Не гостри зубів на чуже. Олександр Олесь «Бабусина пригода» (продовження).  Ми в театрі. Наталя Забіла «У дитячому театрі».Вступ до розділу «Байки». Що таке байка,і хто такий байкар?  Життєвий і творчий шлях Л.Глібова «Лебідь, Щука і Рак»(напам’ять), «Коник-стрибунець».

 

 

53-55

Контрольна робота :Аудіювання (письмово)

Аналіз контрольної роботи. Не смійся з другого, щоб тобі не було того. Леонід Глібов «Чиж та Голуб».

Підсумок по темі. Позакласне читання : Наталя Забіла (казки).

 

 

Світ дитинства у поезії і прозі

56-61

Вступ до розділу «Світ дитинства у поезії і прозі». Життя і творчість Лесі Українки. «Як дитиною, бувало…», «Мамо, іде вже зима…». Серцем розуміти картини природи. Життя і творчість: Олександра  Олеся, Д.Павличка, Дмитро Павличко, Грицька Бойка,

А.Качана, Анатолій Качан, С.Жупанина «Оленчині вишивки» (напам’ять).

 

 

62-68

Поетичні твори. В.Марсюк «Удвох із песиком»,

О.Сенатович «Дівчинка малює сонце».Позакласне читання: Школа добрих вчинків. Підсумок  за темою «Поетичні твори». Вступ до теми «Прозові твори».

Людина красна не словами, а добрими ділами.

Василь Сухомлинський «Красиві слова і красиве діло».

Приятеля легше знайти,ніж зберегти, «Кінь утік», «Ой, як же я берегтиму тебе!»,  «Як Сергійко навчився жаліти». Перемога над собою. М. Слабошпицький «Хата, де жили страхи»

 

 

69-75

Відчути іншого. А. Григорук «Гра в шахи». Відповідальність. П.Бабанський «Обіцянка»

Смішне і повчальне – поряд. О.Буцень «Наше відкриття». Позакласне читання :Хочеш бути щасливим, не будь лінивим. Контрольна робота: Навичка читання мовчки (письмово). Аналіз контрольної роботи. Життєвий і творчий шлях Я.Стельмаха «Літні пригоди», «Ловись ,рибко!»

 «Ловись ,рибко!»  (продовження). Узагальнення та систематизація знань за розділом «Світ дитинства у поезії і прозі».

 

 

«Тарас Шевченко: сторінки життя і творчості»

76-82

Вступ до розділу: Тарас Шевченко «Не цурайтесь того слова...» .Дитинство .Антін Лотоцький «Малий Тарас чумакує».Тяжко-важко в світі жити сироті без роду.

Оксана Іваненко «Тарас у наймах», «Чабан».(уривок з книги «Тарасові шляхи»).Позакласне читання :Тарас Шевченко ― великий співець України. «Шевченкове слово» ,«Село! І серце одпочине...» ,«І досі сниться: під горою», «Тече вода із-за гаю»(напам’ять). Головна думка . В.Сухомлинський «Сонце заходить». Перевір свої досягнення.

 

 

Із скарбниці казкарів світу

83-89

Вступ до розділу «Із скарбниці казкарів світу». Життєвий і творчий шлях братів  Грімм. Брати Якоб і Вільгельм Грімм «Шипшинка» (скорочено).Напам’ять уривок. Брати Якоб і Вільгельм Грімм «Шипшинка» (Поділ тексту на частини. Стислий переказ).Весела дерев’яна лялька ,  яку знає весь світ. Карло Коллоді «Пригоди Піноккіо». Пригоди дерев’яного чоловічка

Карло  Коллоді «Пригоди Піноккіо». Порівняння казок  Коллоді та О.Толстого. Позакласне читання :Із скарбниці казкарів світу. Астрід Ліндгрен «Про Карлсона, що живе на даху». Шарль Перро «Кіт у чоботях»(скорочено)

 

 

90-92

Контрольна робота : Робота з літературним твором (письмово). Аналіз контрольної роботи. Божена Нємцова «У царя Трояна цапині вуха». Едуард Успенський «Дядя Федір». Узагальнення  знань за розділом  «Із скарбниці казкарів світу»

 

 

Прийди, весно, з радістю!

93-100

Вступ до розділу «Прийди, весно, з радістю!», «Благослови, мати, весну зустрічати» (за  Василем Скуратівським). Позакласне читання :Весну-красну зустрічаймо! Казка живої природи. Тамара Коломієць «Березень».Перший весняний місяць. Щебетала пташечка. Іван Франко «Надійшла весна прекрасна..» Г.Чубач «Роса».Несуть птахи весну. Михайло Стельмах «Гуси-лебеді летять».Д.Павличко «Птиця»Прокинулись луки, ліси і поля.Валентина  Ткаченко «Квітень». Стародавні назви місяця квітня.Андрій М’ястківський «Розмова з одудом». Леся Українка «Уже весняне сонце припікає».Життєвий і творчий шлях М.Сингаївського.

 

 

100-109

М.Сингаївський «Волошкове поле». «Я люблю свою синицю». Позакласне читання: Візьму перо і спробую

Про одне по-різному «Їжачкова райдуга». Д.Павличко «Дядько Дощ». Контрольна робота :Навичка читання вголос (усно). Узагальнення та систематизація знань за розділом «Прийди, весно, з радістю!».

 

 

Візьму перо і спробую...

109-114

Вступ до розділу «Візьму перо і спробую». Анатолій Костецький «Імена». «Дивна звичка».Чи легко стати поетом. Микола Носов «Як Незнайко складав вірші»

Іван Світличний «Слухала Лисичка Солов’я». Андрій М’ястківський «Біла хмарка, біла».Умій у звичайному побачити незвичайне. Тамара Коломієць «Чоловічки». Леся  Мовчун «Загадки-добавлянки». Наталія Хаткіна «Веселі римки». В.Сухомлинський «Сергійкова квітка»

 

 

115-119

Сила уяви. Галина Кирпа «Чого я другу не сказав?».

Народження краси. Підсумок за розділом «Візьму перо і спробую...»В.Сухомлинський «Що таке школа під голубим небом?»В.Сухомлинський «Флейта і вітер»

А. Григорук «Сопілонька з калиноньки, ясенове денце».Узагальнення та систематизація знань за рік

Підсумковий урок за рік

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
17 січня 2019
Переглядів
749
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку