Календарне планування

Про матеріал
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ з української мови для 7 класу для шкіл з українською мовою навчання. Складено за оновленою програмою 2017 р. та підручником: Голуб Н. В., Г.Т. Шелехова, В. І. Новосьолова, А.В. Ярмолюк. Підручник для 7 класу. – К.: Педагогічна думка, 2015.
Перегляд файлу

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

з української мови  для 7 класу для шкіл з українською мовою навчання. Складено за оновленою програмою 2017 р. та підручником: Голуб Н. В., Г.Т. Шелехова, В. І. Новосьолова, А.В. Ярмолюк.

Підручник для 7 класу.

– К.: Педагогічна думка, 2015.

(88 год 2,5 год на тиждень)

(3 год – резерв годин для використання на розсуд учителя.

Контрольні роботи проводяться за рахунок годин, указаних у таблиці). Розвиток мовлення 22год.

 

Фронтальні види контрольних робіт(5-9 класи)

Форми контролю 

5

6

7

8

9

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Перевірка мовної теми*              

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2

Письмо:  переказ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 Твір

1

1

1

1

1

1

1

Правопис: диктант**

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

5-9-й

І семестр

ІІ семестр

Усний переказ

Діалог

 

Усний твір

Читання вголос

 

 

ЗМІСТ  ПРОГРАМОВОГО МАТЕРІАЛУ

 

К-сть

год

ДАТА

Види  робіт на уроці

Очікувальні результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

1

Вступ.

Літературна норма української мови.

 

1

 

Коментування висловів відомих людей про українську літературну мову, дотримання її норм як ознаки й обов’язку культурної людини.

Редагування речень, у яких порушено літературні норми української мови.

 

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає та розуміє поняття літературна мова, літературна норма;

знає норми орфоепічні, орфографічні, лексичні, фразеологічні, словотвірні, морфологічні, синтаксичні, пунктуаційні, стилістичні.

Діяльнісна складова

спостерігає за мовленням людей, помічає порушення літературної норми;

розрізняє поняття літературна мова й діалекти, просторіччя, жаргон;

редагує речення й тексти, що містять порушення літературних норм;

користується лінгвістичними словниками з метою вдосконалення власного мовлення;

Ціннісна складова

ставиться до української мови

як до найвищої цінності;

сприймає дотримання норм української літературної мови як підтвердження духовного становлення й культурного рівня особистості;

критично ставиться

до власного мовлення, прагне додержувати норм літературної мови.

2,3

Розвиток мовлення №1,2. Відомості про мовлення.

Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту (практично).

Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль.

2

 

Аудіювання тексту публіцистичного стилю. Обґрунтування вибору стилю для розкриття в тексті суспільно важливої теми. Визначення теми, основної думки тексту. Складання простого плану (визначення мікротем) тексту публіцистичного стилю. Добирання варіантів заголовка.

Складання плану тексту публіцистичного стилю на тему «Духовні цінності нашого народу»

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає визначення тексту; називає його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті;

знає сфери вживання, основні види (жанри) висловлень, загальні та мовні  ознаки основних стилів мовлення;

пояснює вибір стилю тексту (висловлення) у відповідності до мети й ситуації спілкування; 

розуміє  призначення публіцистичного стилю, знає сферу його вживання, основні види висловлень, загальні та мовні ознаки;

знає й називає загальні та мовні ознаки публіцистичного стилю.

Діяльнісна складова

розпізнає текст, визначає його тему, основну думку, аналізує будову, визначає стиль;

визначає мікротеми та складає простий план готового тексту, а також план тексту, над складанням якого працює;

знаходить і виправляє стилістичні помилки.

Ціннісна складова

усвідомлює функцію публіцис- тичного   стилю, його можливості для розкриття в тексті суспільно важливої теми;

шанує духовні цінності народу, цікавиться та пишається внеском українців у світову культуру.

4

Розвиток мовлення№3. Докладний усний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом).

1

 

 

 

Повторення та узагальнення вивченого

5,6

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.

2

 

Складання висловлення про красу осінньої пори (пейзажної замальовки) за фотоілюстрацією з використанням однорідних членів речення.

Складання й розігрування діалогу, який доповнює прослуханий або прочитаний текст про рослину — символ України (калину, вербу, тополю та ін.), з використанням реплік-речень зі звертаннями та вставними словами.  Складання й розігрування діалогів  (телефонних розмов), що передбачають уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам (із використанням реплік-речень зі звертаннями та вставними словами).

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає правила вживання розділових знаків у вивчених синтаксичних конструкціях;

знає та називає вивчені самостійні та службові частини мови, наводить приклади їх;

пояснює написання слів різних частин мови та вживання розділових знаків у вивчених конструкціях правилами.

Діяльнісна складова

розставляє правильно розділові знаки в простих ускладнених, а також у складних реченнях відповідно до вивчених правил;

знаходить у реченнях вивчені частини мови;

визначає належність слова до певної частини мови, визначає її граматичні ознаки;

визначає у словах орфограми, обґрунтовує написання слів відповідними правилами;

виправляє допущені помилки;

мислить критично, формулює тезу, добирає аргументи на її підтвердження або спростування, самостійно робить висновки;

Ціннісна складова

робить обміркований вибір цінностей, з повагою ставиться до символів народу;

має свій погляд на дискутовану проблему;

дискутує, аргументуючи свої думки; порівнює свої погляди з поглядами й оцінками інших;

ставиться до здоров’я як загальнолюдської цінності (ЗБ);

виявляє здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя (НЛ-1);

цінує гармонійну єдність людини з природою, усвідомлює необхідність дбайливого ставлення, збереження й  відновлення природного середовища (НЛ-1);  

усвідомлює важливість грамотного письма як однієї з ознак культурної особистості;

критично ставиться до власного мовлення;

робить висновки про необхідність мовної освіти та самоосвіти.

7

Вивчені частини мови, правопис їх.

1

 

Створення й розігрування діалогів дискусійного характеру (орієнтовна тема: «Чи можуть електронні носії інформації (планшети, айпади, айфони)  повністю витіснити друковану книжку?».

8,9

Розвиток мовлення 5,6.Докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному   стилі. Аналіз письмового переказу.

1

 

 

Морфологія. Орфографія

10

Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

1

 

Читання мовчки тексту, визначення вжитих у ньому дієслів, з’ясування їхньої ролі в мовленні.

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає значення дієслова, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль; 

розуміє роль дієслів у досягненні точності, інформативності й виразності мовлення;

знає й пояснює способи творення видових пар та часових і способових форм дієслів.

Діяльнісна складова

знаходить дієслова в реченні; визначає граматичні ознаки їх, належність до певної дієвідміни;

використовує правильно форми дієслів у мовленні;

правильно вимовляє дієслова й пише, обґрунтовуючи правопис відповідними правилами;

конструює речення з дієсловами в усіх часових й особових формах, зокрема вжитих у переносному значенні;

редагує тексти, замінюючи повторювані дієслова синонімами.

Ціннісна складова

ставиться до здоров’я як до загальнолюдської цінності

(НЛ-3);

цінує бережне ставлення до довкілля, до власного здоров’я (НЛ-3);

схвалює дотримання здорового способу життя (НЛ-3).

 

11

Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на

-но, -то (загальне ознайомлення).

1

 

Складання тексту для руханки (гасла спортивної команди, девізу команди, що братиме участь у присвяченому певній суспільній події флешмобі) з використанням різних особових форм дієслів.

12

Неозначена форма (інфінітив) та особові форми.

1

 

Читання й аналіз тексту інструкції з використання побутового приладу, яка містить дієслова в неозначеній формі.

13,14

Розвиток мовлення №7,8. Стислий письмовий переказ розповідного тексту  художнього стилю про виконання певних дій.

Аналіз письмового переказу.

 

 

 

15

Доконаний і недоконаний види дієслова.

1

 

 

16

Часи дієслів. Теперішній час

1

 

 

17

Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі.

1

 

 

18

Майбутній час.

1

 

Складання есе про значення родинних традицій з використанням дієслів у різних часових формах.

19

Контрольна робота№1. Дієслово. Тест

1

 

 

20

Дієслова І і ІІ дієвідмін. Букви е, и в особових закінченнях дієслів I і II дієвідмін (повторення).

1

 

 

21

Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу.

1

 

 

 

22

Способи дієслів. Дійсний спосіб.

1

 

 

23

Умовний спосіб. Творення дієслів умовного способу

1

 

 

24

Наказовий спосіб. Знак м’якшення у дієсловах наказового способу.

1

 

Складання й розігрування  діалогів, які містять прохання про допомогу й висловлення порад щодо проблемної життєвої ситуації (з використанням дієслів наказового та умовного способів).

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безособові дієслова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Виразне читання художніх текстів, у яких наявні описи стану природи, з коментуванням ролі в мовленні безособових дієслів (наприклад: хмариться, дощить, сутеніє, світає та под.).

Складання й розігрування діалогів  «Розмова з лікарем про стан здоров’я») з використанням безособових дієслів (наприклад: лихоманить, нудить, не спиться та под.).

26

Контрольна робота№1. Переказ

 

 

1

 

 

27

Способи творення дієслів. Не з дієсловами (повторення).

1

 

 

28

Правопис -ться, -шся в дієсловах (повторення).

1

 

 

29

Контрольна робота№2. Дієслово. Тест

 

 

 

 

Дієприкметник

30

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

1

 

Читання мовчки й переказування тексту, що містить дієприкметники, з’ясування їхньої ролі в мовленні.

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає значення дієприкметника,  його морфологічні ознаки, синтаксичну роль;

розуміє та пояснює значення дієприкметника в мовленні;

записує правильно дієприкметники з вивченими орфограмами, пояснює правопис  дієприкметників відповідними правилами;

знає правила вживання розділових знаків у реченнях з дієприкметниковими зворотами.

Діяльнісна складова

відрізняє дієприкметник від прикметника;

знаходить у реченні дієприкметник і дієприкметниковий зворот; безособові дієслівні форми на -но, -то;

правильно ставить розділові знаки при дієприкметниковому звороті;

правильно інтонує речення з дієприкметниковими зворотами;

складає речення з дієприкметниковими зворотами, здійснює заміну їх підрядними реченнями;

визначає дієприкметники активного й пасивного стану; знає засоби творення їх;

редагує речення, що містять невластиві українській мові форми активних дієприкметників теперішнього часу.

редагує речення, виправляючи помилки у вживанні дієприкметникових зворотів;

виявляє здатність розуміти твори мистецтва; інтерпретує ідеї, досвід та почуття, виражені митцями у творах різних жанрів, зокрема в портретному живописі.

Ціннісна складова

критично ставиться до надмірного вживання в текстах дієприкметникових зворотів;

робить висновки щодо синоніміки простих речень з дієприкметниковими зворотами та складних речень;

одержує естетичну насолоду від  пізнання культури, зокрема творів портретного живопису;

висловлює власні думки й оцінки, спричинені творами  мистецтва.

31

Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях з дієприкметниковими зворотами.

1

 

Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування з елементами зауважень, пропозицій з використанням у реченнях-репліках дієприкметникових зворотів (наприклад: не розв’язані вчасно; не виконані належним чином; не звірені за словником, не згаяний (час) та ін.).

32,33

Активні й пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу.

 

 

Редагування речень (текстів), що містять активні дієприкметники, з метою заміни їх нормативними відповідниками (наприклад: бажаючий — охочий, узагальнюючий — узагальнювальний, виступаючий — доповідач).

34

Контрольна робота. Диктант (1)

 

 

 

35

Розвиток мовлення №9. Особливості будови опису зовнішності людини.

1

 

 

36

Розвиток мовлення№10. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом).

1

 

 

37

Правопис відмінкових закінчень дієприкметників.

Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи їх заміни.

1

 

Складання висловлення про улюблену пісню з використанням дієприкметників (наприклад: переконаний, оспіваний, стомлений, посмутнілий, зігрітий,  усміхнений та ін.)

38

Безособові дієслівні форми на -но, -то.

1

 

 

39

Розвиток мовлення № 11. Ділові папери. Складання звіту про виконану роботу (оформлення в школі зимового саду; створення класного блога і т.ін.) в офіційно-діловому стилі з використанням безособових дієслівних форм на -но, -то.

1

 

 

40

Правопис суфіксів дієприкметників.

1

 

 

41

-Н- у дієприкметниках та –нн- у прикметниках дієприкметникового походження.

1

 

 

42

Не з дієприкметниками.

1

 

 

43

Контрольна робота №3. Дієприкметник. Тест

1

 

 

44,45

Розвиток мовлення №12,13. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника

(Т. Шевченка, М. Пимоненка, О. Мурашка та ін.) у художньому стилі з використанням дієприкметників і дієприкметникових зворотів (за складним планом).

Аналіз письмового твору.

2

 

 

 

Дієприслівник

46

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

1

 

Аудіювання тексту, що містить дієприслівники, з’ясування їхньої ролі в мовленні.

Складання монологу від імені героя художнього твору з використанням дієприкметників і дієприслівників (усно).

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль дієприслівника;

розуміє та пояснює значення дієприслівника в мовленні;

записує правильно дієприслівники з вивченими орфограмами, пояснює правопис  їх  відповідними правилами;

знає правила вживання розділових знаків у реченнях з дієприслівниковими зворотами і одиничними дієприслівниками.

Діяльнісна складова

знаходить дієприслівник, дієприслівниковий зворот у реченні;

відрізняє дієприслівник від дієприкметника;

визначає граматичні ознаки дієприслівника;

правильно інтонує речення з дієприслівниковими зворотами;

складає речення з дієприслівниковими зворотами, здійснює заміну їх підрядними реченнями;

виправляє помилки у вживанні й правописі дієприслівників;

переказує і складає тексти з дієприслівниками й дієприслівниковими зворотами.

складає монологи й діалоги, використовуючи виражальні можливості дієприслівників і дієприслівникових зворотів;

виявляє здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва.

Ціннісна складова

критично ставиться до надмірного вживання в текстах дієприслівникових зворотів;

робить висновки щодо синоніміки простих речень з дієприслівниковими зворотами та складних речень;

усвідомлює корисність використовувати інтернет-ресурсів для здобування нових знань,  пошукової діяльності;

з повагою ставиться до людських захоплень, творчості як розвитку здібностей і талантів

47,48

Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові.

2

 

Редагування речень і текстів, у яких допущено помилки  у вживанні дієприслівникових зворотів.

 

 

 

49,50

 

 

 

Розвиток мовлення №14,15. Усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень з використанням дієприслівникових зворотів (за складним планом).

 

 

 

2

 

 

51

Вид і час дієприслівників. Дієприслівники  недоконаного й доконаного виду, творення їх.

1

 

Складання розповіді про улюбленого українського художника на основі зібраної в мережі Інтернет інформації про його життя та творчість із використанням дієприслівників доконаного й недоконаного виду (наприклад: розшукавши (інформацію), зібравши (свідчення, спогади), працюючи (над полотнами, малюнками), перемагаючи (труднощі), долаючи (перешкоди).

52

Не з дієприслівниками.

1

 

Складання висловлення в публіцистичному стилі «Як досягти успіху» з уживанням  фразеологізмів  (наприклад: не розгинаючи спини; не моргнувши оком).

53,54

Розвиток мовлення №16,17. Письмовий твір розповідного характеру про  виконання автором улюбленої справи в художньому стилі (орієнтовні теми: «Душу я у вишивку вкладаю»,  «Як я створюю прикраси з бісеру», «У гуртку оригамі», «Збирання моделей човнів – улюблене заняття чоловіків нашої родини», «Як наш клас готує контент для заповнення блога»).

Аналіз письмового твору.

2

 

 

 

55

Тренувальні вправи.

1

 

 

 

56

Контрольна робота №4. Дієприслівник. Тест

1

 

 

 

Прислівник

57

Прислівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників (практично).

1

 

Читання мовчки тексту, що містить прислівники, з’ясування ролі прислівників у мовленні.

Складання тексту-розповіді на історичну тему про визначні події, пов’язані з «малою батьківщиною», з використанням прислівників-синонімів та прислівників-антонімів.

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль прислівника;

розуміє роль прислівника в мовленні;

називає способи творення прислівників;

записує правильно прислівники, пояснює їх написання правилами.

Діяльнісна складова

знаходить прислівники в реченні, відрізняє їх від омонімічних і паронімічних частин мови;

утворює ступені порівняння прислівника; правильно наголошує прислівники;

помічає й виправляє помилки в правописі прислівників;

складає речення й мікротексти з прислівниками.

Ціннісна складова

цінує такі риси, як патріотизм, вірність «малій батьківщині»;

усвідомлює потребу читання художніх творів для естетичної насолоди та рефлексії над прочитаним;

оцінює рівень власних навчальних досягнень з мови, прагне поглиблення мовних знань.

58

Ступені порівняння прислівників.

1

 

Складання відгуку про цікаву книжку з використанням прислівників вищого й найвищого ступенів порівняння.

59

Творення й правопис прислівників. Букви

-н- та -нн- у прислівниках.

1

 

 

60

Не і ні з прислівниками.

1

 

 

61

И та і в кінці прислівників.

1

 

 

 

62

Правопис прислівників на

-о, -е, утворених від прикметників

і дієприкметників.

1

 

 

63

Розвиток мовлення №18,19. Портретний нарис у публіцистичному стилі. 

 

 

 

64,65

Написання прислівників окремо, разом, через дефіс.

2

 

 

66

Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день.

1

 

Складання тексту рекламного буклета молодіжного вбрання з використанням  прислівникових сполук  до лиця,  до смаку,  не до речі, не до вподоби, на вибір,  в міру

67

Розвиток мовлення №20. Складання анотації на книжку з використанням  прислівників.

1

 

 

68

Контрольна робота. Переказ (2)

2

 

 

69

Контрольна робота №5. Прислівник. Тест

1

 

 

Прийменник

70

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні.

Зв’язок прийменника  з непрямими відмінками іменника. Види прийменників за будовою.

1

 

 

Учень (учениця):

Знаннєва складова

розуміє та пояснює роль  прийменника в мовленні;

записує правильно прийменники, пояснює їх написання правилами.

Діяльнісна складова

знаходить прийменники в реченні;

відрізняє їх від сполучників і часток;

правильно поєднує з іменниками;

аналізує тексти щодо правильності використання  прийменників з відмінковими формами іменників;

застосовує правила правопису прийменників;

знаходить і виправляє помилки в правописі їх;

складає речення з прийменниково-іменниковими конструкціями;

редагує тексти, виправляючи помилки у використанні прийменникових засобів милозвучності мовлення (з-із-зі, під-піді-підо та ін.).

Ціннісна складова

критично ставиться до власного мовлення, виявляє готовність до його вдосконалення;

усвідомлює необхідність  збереження й поетапного відновлення природного середовища, розв’язання питань захисту довкілля (НЛ-1).

71

Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс.

1

 

 

72

Синонімічні й антонімічні  прийменники.

Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення

1

 

Складання висловлення-роздуму «Від споживацького безглуздя довкілля треба берегти» з використанням антонімічних прийменників. Редагування речень, у яких допущено помилки у вживанні прийменників (у три години дня; консультація по фізиці;  не прийшов із-за хвороби).

Сполучник

73

Сполучник як службова частина мови.

Види сполучників за будовою, походженням. Використання  сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності.

1

 

Читання мовчки тексту, що містить поєднані сполучниками однорідні члени речення та складні сполучникові речення. Коментування ролі сполучників у мовленні.

Учень (учениця):

Знаннєва складова

розуміє і пояснює роль  сполучника в мовленні;

записує правильно сполучники, пояснює їх написання правилами.

Діяльнісна складова

знаходить сполучники в реченні;

відрізняє їх від прийменників і часток;

визначає види сполучників за будовою, способом використання у простому й складному реченнях;

правильно пише сполучники; помічає й виправляє помилки в написанні їх;

використовує сполучники у власних висловленнях, складаючи прості та складні речення;

редагує речення, доцільно замінюючи сполучники синонімічними.

Ціннісна складова

поважає соціальну активність, патріотизм, відповідальність, громадянську гідність героїв сучасної України (НЛ-2);

обґрунтовує духовну спадкоємність  героїв української історії та сучасних звитяжців.

74

Написання сполучників разом та окремо

1

 

 

75

Розрізнення сполучників й однозвучних слів.

Синонімічні й антонімічні  сполучники

1

 

Складання пам’ятки «Як відрізнити сполучники й однозвучні з ними інші частини мови з прийменниками та частками (проте — про те, зате — за те, якби — як би та ін.).

76

Контрольна робота. Диктант

1

 

 

 

77

Контрольна робота №6. Прийменник. Сполучник 

1

 

 

 

Частка

78

Частка як службова частина мови.

1

 

Виразне читання уривків з художніх творів, що містять діалоги, складені  в розмовному стилі. Обговорення ролі часток у мовленні.

Учень (учениця):

Знаннєва складова

розуміє та пояснює роль  частки

в мовленні;

записує правильно частки, пояснює їх написання правилами.

Діяльнісна складова

знаходить частки в реченні, відрізняє від інших службових частин мови;

аналізує тексти щодо використання в них часток як виражального засобу;

самостійно знаходить і виправляє помилки в правописі часток;

редагує тексти  щодо правильності використання  часток;

створює висловлення, правильно використовуючи частки.

Ціннісна складова

цінує самокритичність, бажання безупинно розвиватися;

схвалює бажання особистості духовно зростати,  емоційно, соціально та фізично вдосконалюватися (НЛ-2).

79

Частки формотворчі та словотворчі. Частки, що надають слову або реченню  додаткових відтінків (практично).

1

 

Складання висловлення «Чи хотів(ла) би я щось у собі змінити» з використанням часток (наприклад: авжеж, хіба,  лише, нехай, би (б), хіба ж).

80

Правопис часток не і ні з різними частинами мови (узагальнення).

1

 

 

81

Розвиток мовлення №21,22. Контрольна робота. Твір у публіцистичному стилі

1

 

 

82

Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки.

1

 

 

Вигук

83

Вигук як особлива частина мови.

Групи вигуків за значенням.

1

 

Аудіювання текстів усної народної творчості (казки, легенди, пісні), що містять вигуки. З’ясування ролі вигуків у мовленні.

Виразне читання текстів з вигуками.

Учень (учениця):

Знаннєва складова

розуміє та пояснює роль  вигука

в мовленні;

записує правильно вигуки, пояснює їх написання та вживання при них розділових знаків  правилами.

Діяльнісна складова

знаходить вигуки в реченні;

визначає належність вигуку

до відповідної групи

за значенням;

відрізняє їх від часток;

аналізує тексти щодо ролі в них вигуків;

правильно інтонує речення з вигуками;

доречно використовує  вигуки у власному мовленні.

Емоційно-ціннісне ставлення

визнає корисність для ефективного спілкування  емпатії як розуміння емоційного стану

іншої людини через співчуття,

співпереживання, проникнення в її  внутрішній світ;

схвалює вираження емоцій, почуттів, станів через майстерне використання мовних засобів.

84

Дефіс у вигуках.

Кома і знак оклику при вигуках.

1

 

Складання казки для меншого брата чи сестрички з використанням звуконаслідувальних слів.

85

Контрольна робота№7. Службові частини мови. Тест

1

 

 

 

86,87,

88

Узагальнення та систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання у мовленні

3

 

Визначення частин мови в реченнях.

Написання речень і текстів з поясненням написання слів — різних частин мови та вживання розділових знаків.

Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає вивчені частини мови, визначає граматичні ознаки їх;

правильно пише слова, визначає орфограми, пояснює написання слів правилами.

Діяльнісна складова

складає усні й письмові висловлення, доречно використовуючи вивчені частини мови з урахуванням виражальних можливостей кожної;

знаходить граматичні помилки в реченнях (текстах), виправляє їх.

Ціннісна складова

критично ставиться до власного мовлення, виявляє готовність до його вдосконалення,

усвідомлює необхідність мовної освіти.

 

docx
Додано
3 серпня 2023
Переглядів
8381
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку