12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Календарне планування 9 клас Історія України (нова програма)

Про матеріал

Календарне планування з курсу Історії України за 9 клас (нова програма) розраховане на 52 години. Планування містить в собі теми уроків, орієнтовані теми практичних робіт, орієнтований план уроку, а також домашні завдання.

Перегляд файлу

Історія України 9 клас                                     

(52 години)

№ з.п

Дата

Зміст навчального

матеріалу

Зміст уроку

Примітки

1.

 

Повторення: Ранній Новий час в історії України. ХІХ ст.: доба модернізації та національного відродження в Європі. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій. Практична робота: підготувати повідомлення (або есе) про європейські зв’язки України в Ранній Новий час;

 1. «Українське ХІХ століття».
 2. Україна в умовах модернізації європейської цивілізації.

Підготувати доповідь: «Російсько-французька війна 1812 р. та роль України в ній»

2.

 

Вступ. Адміністративно-територіальний устрій. Населення: соціальний, національний склад. Село. Міста і містечка. «Смуга осілості» єврейського народу. Практична робота: зіставити (усно або письмово) оглядові карти з історії України, зокрема адміністративно-територіального устрою: станом на середину XVIII ст. і на початок ХІХ ст.

 1.  

 

Розділ 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

3.

 

Українські землі в системі міжнародних відносин. Українське козацтво після ліквідації Запорозької Січі.

 

 1. Україна в російсько-турецькій війні 1806-1812 рр.
 2. Україна у планах Н.Бонапарта.
 3. Україна в російсько-французькій війні 1812.
 4. Українське козацтво після ліквідації Запорізької Січі.
 5. Місце України в російсько-турецькій війні 1828-1829рр.

 

4.

 

Соціально-економічний розвиток. Кріпацтво. Чумакування. Початок промислового перевороту. Нова модель соціально-економічного розвитку Півдня України. Порто-франко Одеси.

 

 1. Сільське господарство та аграрні відносини в Наддніпрянській Україні.
 2. Початок промислової революції в Наддніпрянській Україні.
 3. Розвиток міст.
 4. Розвиток торгівлі.
 5. Нова модель соціально-економічного розвитку Півдня України.

 

5.

 

Початок українського національного відродження. Формування української національної самосвідомості. Новгород-Сіверський автономістський гурток. Кирило-Мефодіївське братство. Практична робота: проаналізувати (усно або письмово) програмні документи Кирило-Мефодіївського братства під кутом зору відображення в них минулого/майбутнього України або/і з позиції формування прав і свобод людини.

 1. Початок формування української національної ідеїї.
 2. Новгород-Сіверський гурток.
 3. Утворення та діяльність Кирило-Мефодіївського братства. Його значення.

 

6.

 

Масонство. Декабристи. Польське повстання 18301831 рр. і його наслідки для України. Соціальні протести. Практична робота: укласти порівняльну таблицю «Україна в програмних документах українського, польського і російського національних/визвольних рухів».

 1. Масонство в Україні.
 2. Україна в програмних документах декабристів.
 3. Польське повстання 1830-1831рр.
 4. Соціальні протести.

Підготовка проектів «Т. Шевченко та український національний рух.»

7.

 

Практичне заняття: «Т.Шевченко та український національний рух»

 

Повторити §    ,

Підготуватися до к.р.

8.

 

Урок контролю та корекції знань з теми: «Українські землі у складі Російської   імперії наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст.»

 

Розділ 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

9.

 

Політика Австрійської імперії щодо українських земель. Соціальні протести.

 

 1. Адміністративно-територіальний устрій.
 2. Національне та соціальне становище українців під владою австрійських Габсбургів.
 3. Боротьба українських народних мас проти соціального гноблення.
 4. Розвиток міст і торгівлі.

Підготувати доповіді: 1. «Товариство галицьких греко-католицьких священиків.» 2. «Руська трійця».

10.

 

Початок українського національного відродження. «Будителі» Закарпаття. Товариство галицьких греко-католицьких священиків. «Руська трійця». Практична робота: підготувати повідомлення про історію альманаху «Русалка Дністровая», проаналізувати його зміст під кутом зору ідейного та емоційного наповнення, важливого для розвитку національного руху;

 1. Особливості українського національного відродження на західноукраїнських землях.
 2. Товариство галицьких греко-католицьких священиків.
 3. «Руська трійця».

Підготувати презентації: Головна руська рада або «Зоря Галицька»

11.

 

Європейська революція 1848–1849 рр. в західноукраїнських землях. Скасування панщини. Головна руська рада та її національна програма. «Зоря Галицька». Перший досвід парламентської діяльності. Практична робота: підготувати уявний допис до газети «Зоря Галицька» з позиції сучасника революційних подій 1848 р., поборника прав людини.

 1. Початок революційних подій у Східній Галичині.
 2. Діяльність Головної руської ради.
 3. Українське питання на слов’янському з’їзді рад в Празі.
 4. Перший досвід парламентської діяльності українців.
 5. Революційні події в Північній Буковині та Закарпатті.

Підготувати презентацію на тему: «Русалка Дністрова».

12.

 

Практичне заняття: Альманах «Русалка Дністровая».

 

Повторити §     

Підготуватися до к.р.

13.

 

Урок контролю та корекції знань з теми: «Західноукраїнські землі  у  складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.»

Підготувати доповідь: «Культурно-освітні товариства 18-19 ст.»

Розділ 3. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

14.

 

Умови  розвитку культури. Освіта. Відкриття університетів у Харкові та Києві. Наука. Видатні вчені. Культурно-освітні товариства.

 1. Умови розвитку культури.
 2. Освіта.
 3. Наука.
 4. Культурно-освітні товариства.

 

15.

 

Розвиток української літератури. Становлення сучасної української літературної мови. «Енеїда» І.Котляревського. Т.Шевченко і його «Кобзар». П.Куліш, М.Гоголь.

 1. Розвиток української літератури.
 2. «Енеїда» І. Котляревського.
 3. «Кобзар» Т. Шевченка.
 4. П.Куліш, М. Гоголь.

Підготувати 10 тестових запитань з теми.

16.

 

Музика, театр, образотворче мистецтво, архітектура. Практична робота: підготувати і здійснити віртуальну мандрівку «Пам’ятки образотворчого мистецтва та архітектури України першої половини ХІХ ст.»

 1. Музика.
 2. Театр.
 3. Образотворче мистецтво.
 4. Архітектура.

Підготуватися до практичної роботи.

17.

 

Практичне  заняття: Повсякденне життя. Становище жінки. підготувати міні-проект про повсякденне життя мешканців України (селян, міщан, торговців, поміщиків) в першій половині ХІХ ст.

 

 

18.

 

Наш край в кінці ХVІІІ – першій половині   ХІХ ст.

 

Повторити §     

Підготуватися до к.р.

19.

 

Урок контролю та корекції знань з теми: «Культура України кінця ХVІІІ – першої половини   ХІХ ст.»

Скласти кросворд-узагальнення до теми. Підготувати доповідь «Кримська війна».

Розділ 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ в другій половині ХІХ ст.

20.

 

Українське питання у контексті міжнародних відносин. Кримська (Східна) війна 18531856 рр. на українських землях

 1. Україна в системі міжнародних відносин.
 2. Кримська війна 1853-1856рр.
 3. Селянський рух під час війни.

 

21.

 

 

Ліквідація кріпацтва та реформи 1860-х –1870-х років.

 

 1. Передумови проведення реформ.
 2. Селянська, земська, міська та фінансова реформи.
 3. Судова та військова реформи. Реформи в галузях освіти і цензури.

 

22.

 

Особливості модернізації промисловості і сільського господарства. Урбанізація. Розвиток залізничного транспорту. Зміни в соціальній структурі суспільства. Становище робітників. Практична робота: підготувати повідомлення «Українські підприємці ХІХ ст.», «Пам’ятки правової думки в Україні ХІХ ст.» та ін.

 1. Економіча політика російського уряду в Наддніпрянщині в пореформений період.
 2. Особливості модернізації суспільства.
 3. Зародження кооперативного руху.
 4. Урбанізація. Розвиток торгівлі.

Підготувати презентації: «Київська громада», «Хлопомани», «Польське повстання 1863-1864рр.».

23.

 

Громадівський рух 1860-х – 1890-х рр. Київська громада. Хлопомани. Польське повстання 1863-1864 рр. та його наслідки для України. Практична робота:   проаналізувати програмні засади й форми організації українського руху на підставі публікацій його лідерів, офіційних документів, спогадів (на вибір учителя /учительки) й підготувати відповідне резюме;

 1. Громадівський рух наприкінці 60-х – на поч.. 90-х рр.. ХІХст.
 2. Київська «Українська» громада.
 3. Хлопомани.
 4. Польське повстання 1863-1864рр.

Підготувати доповіді: 1. Валуєвський циркуляр.  2. Емський указ. 3. Братство тарасівців. 4. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства.

24.

 

Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Молоді Громади. Валуєвський циркуляр і Емський указ. Братство тарасівців. Практична робота: проаналізувати політику російської імперської влади в Україні на підставі Валуєвського циркуляру, Емського указу та інших доступних офіційних актів (на вибір учителя /учительки) й підготувати відповідне резюме;

 1. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства.
 2. Стара громада. Молоді громади.
 3. Емський указ.
 4. Валуєвський циркуляр.
 5. Братство тарасівців.

Підготувати доповідь І. Гаспринський.

25.

 

Національне відродження кримських татар. І.Гаспринський. Зародження робітничого і соціал-демократичного рухів.

 

 1. Розгортання національного відродження кримських татар. І. Гаспринський.
 2. Зародження соціал-демократичного і робітничого рухів.
 3. Земський собор.

Підготуватися до практичної роботи.

26.

 

Практичне заняття: Культурницький етап національного відродження на українських землях у складі Російської імперії: суспільні виклики.

 

Повторити §     

Підготуватися до к.р.

27.

 

Урок контролю та корекції знань з теми: «Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.»

 

Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ в другій половині ХІХ ст.

28.

 

Особливості соціально-економічного розвитку  західноукраїнських земель. Селянська реформа в Австрійській імперії (1848). Кооперативний рух. Трудова еміграція. 

 1. Населення та умови життя на західноукраїнських землях у ІІ пол. ХІХ ст.
 2. Особливості економічного розвитку.
 3. Розвиток промисловості та с.г. Кооперативний рух.
 4. Трудова еміграція.

Підготувати доповідь або презентацію за темами: Культурно-освітнє товариство «Просвіта» або Наукове товариство імені Т.Г. Шевченка.

29.

 

Народовці, москвофіли. Культурно-освітнє товариство «Просвіта». Наукове товариство імені Т.Г.Шевченка.

 

 1. Конституційні реформи 60-х рр. ХІХ ст. в Австрійській імперії.
 2. Культурно-освітнє товариство «Просвіта».
 3. Наукове товариство імені Т.Г.Шевченка.

 

30.

 

Народовська політика «нової ери». Розгортання руху народовців у 1880-х 1890-х роках в Галичині, Закарпатті та Буковині. Польський і єврейський рухи в Галичині.

 1. «Нова ера» в українсько-польських відносинах та її наслідки.
 2. Народовці.
 3. Польський і єврейський рухи в Галичині.

Підготувати презентацію  «Утворення політичних партій»

31.

 

Радикальний рух у Галичині. Іван Франко. Утворення політичних партій. Русько-українська радикальна партія,  Українська Національно-демократична партія. Українське представництво в Галицькому сеймі та Віденському парламенті.

 1. Утворення політичних партій.
 2. І. Франко і розвиток суспільно-політичної думки.
 3. Розвиток українського національно-визвольного руху на Буковині.

Презентація з 5-6 слайдів «Особливості культурницького та політичного етапів національного відродження на західноукраїнських землях.»

32.

 

Практичне заняття: Особливості культурницького та політичного етапів національного відродження на західноукраїнських землях.

 

 

 

33.

 

 

 

Наш край  в другій половині ХІХ ст.

 

 1. Адміністративно-територіальний та історико-етнографічний розвиток краю.
 2. Зміни в господарському житті.
 3. Нові явища в культурному та духовному житті.

Підготуватися до контролю знань.

34.

 

Урок контролю та корекції знань з теми: «Західноукраїнські  землі у складі  Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.»

 

Розділ 6. УКРАЇНА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

35.

 

Особливості соціально-економічного розвитку. Індустріальна модернізація. Монополізація. Регіональна спеціалізація сільського господарства. Українські промисловці – меценати.  Кооперативний рух. Практична робота: спираючись на доступні джерела встановити залежність між модернізацією повсякденного життя і трудовою еміграцією;

 1. Розвиток промисловості.
 2. Розвиток сільського господарства.
 3. Кооперативний рух.
 4. Зміни в становищі населення.
 5. Українські промисловці меценати.

Підготувати повідомлення про українських промисловців-меценатів.

36.

 

Політизація українського національного руху. Створення політичних партій. Революційна українська партія. Проблеми становлення та консолідації української нації.  Самостійницька й автономістська течії в національному русі. Практична робота: підготувати доповідь «Українська політична думка: між федералізмом і самостійністю», «Правозахисні аспекти в діяльності лідерів українського національного руху» та ін.;

 1. Особливості суспільно-політичного життя Наддніпрянської України на поч. ХХст.
 2. Створення політичних партій.
 3. Формування націоналістичної течії в українському русі.

Скласти історичний портрет М. Міхновського.

37.

 

Події революції 1905–1907 рр. в Україні. Український національно-культурний рух. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Діяльність «Просвіти». «Українське питання» в ІІІ і ІV Державних Думах. Товариство українських поступовців.

 1. Початок революції.
 2. Жовтневий страйк.
 3. Селянський рух.
 4. Діяльність «Просвіти».
 5. Діяльність українських громад у Державних Думах.

Підготувати доповіді: П. Столипін або «Справа Бейліса».

38.

 

Аграрна  реформа П.Столипіна та її вплив на Україну. Посилення національного гніту 1907–1914 рр. «Справа Бейліса». Український політичний та національно-культурний рух в 1907–1914 рр.

 

 1. Аграрна реформа П. Столипіна та її вплив на розвиток Наддніпрянської України.
 2. Українські політичні партії та українських рух.
 3. Справа Бейліса.

Підготувати презентацію з 5-6 слайдів на тему: «Ідеї автономії та  самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини».

39.

 

Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель на початку ХХ ст.   Регіональна спеціалізація промисловості й сільського господарства. Кооперативний рух. Практичне заняття. Ідеї автономії та  самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини.

 

Підготуватися до контролю знань.

40.

 

Суспільно-політичне життя на  західноукраїнських землях на початку ХХ ст. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні. Український політичний і національно-культурний рух у 1907–1914 рр. Реформа виборчої системи в Австро-Угорщині.

 

 

41.

 

Діяльність політичних, національно-культурних і військово-спортивних організацій. І.Боберський, К.Трильовський. Реформа виборчої системи. Боротьба за створення українського університету. Особливості українського руху в Буковині і Закарпатті.  

 1. Особливості розвитку українського руху в Галичині на поч. ХХ ст.
 2. Боротьба за український університет.
 3. Діяльність організацій «Сокіл», «Січ», «Пласт».
 4. Український рух на Буковині та в Закарпатті на поч. ХХ ст.

 

42.

 

Урок контролю та корекції знань з теми: «Україна на початку ХХ століття перед викликами модернізації»

 

Розділ 7. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

43.

 

Розвиток освіти і науки Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Боротьба за створення українського університету у Львові. Церковне життя. Емансипація жінки. Наукові товариства. Видатні вчені.

 1. Розвиток освіти.
 2. Розвиток науки.
 3. С. Русова, Х. Алчевська.

Підготувати презентацію про творчість українських митців ІІ пол. ХІХ ст. –поч. ХХ ст.

44.

 

Особливості розвитку культурного життя.   Література. Українська преса та видавництва.  Український професійний театр. Родина Тобілевичів. Музика.

 1. Розвиток української літератури.
 2. Театр.
 3. Музичне життя.

Підготувати презентації про найвизначніші пам’ятки обр. Мистецтва та архітектури ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.

45.

 

Українська романтична і реалістична школа живопису. Модерн у малярстві. Стилізація та модерн в архітектурі. Зміни в міській та сільській забудові.

 1. Розвиток образотворчого мистецтва.
 2. Архітектура.

Підготувати презентації про традиції та побут української сім’ї.

46.

 

Практичне заняття: Традиції та побут української сім’ї.

 

 

47.

 

Практичне заняття: Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців, зміни у світовідчутті людини. підготувати презентацію «Вплив процесів модернізації на повсякденне життя та світогляд населення України»;

 

 

48.

 

Наш край на початку ХХ століття.

 1. Адміністративно-територіальний та історико-етнографічний розвиток краю.
 2. Зміни в господарському житті.
 3. Нові явища в культурному та духовному житті.

Підготуватися до уроку контролю та корекції знань.

49.

 

Урок контролю та корекції знань з теми: «Культура України  в середині ХІХ – на початку ХХ ст.»

 

50.

 

Узагальнення і систематизація знань і умінь учнів

 

51-52

 

Повторення вивченого матеріалу.

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.8
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Мітюк Марина Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Ковальова Ганна Андріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Козира Ольга
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Слободська Надія Іванівна
  Пані Юля, дуже чудова розробка календарного планування, не могли б Ви поділитися такими розробками на всі класи) Буду дуже вдячна)
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
doc
До підручника
Історія України 9 клас (Власов В.С.)
Додано
22 квітня 2018
Переглядів
10794
Оцінка розробки
4.9 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку