16 квітня о 15:00Вебінар: Мотивація до навчання під час карантину

Календарне планування Алгебри 10 клас (рівень стандарту) за підручником А.Г.Мерзляк, Д.А.Номіровський

Про матеріал
Календарне планування з Алгебри і початків аналізу та геометрії 10 клас (рівень стандарту) за підручником А.Г.Мерзляк, Д.А.Номіровський, В.Б.Полонський, М.С.Якір
Перегляд файлу

 

 

                                                         ________________________________________________________________

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)

 

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

з алгебри та початків аналізу

для ___10___ класу

на  2019 / 20120  н.р.

 

Якимець Алли Степанівни _______________________________________________

 

 

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _________________________________________

___________________________________________________________________________

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____  р.

Голова  МО ____________________________________________________

      (ПІБ, підпис)

Складено до підручника: « Математика алгебра і початки аналізу та геометрія» підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ А. Г. Мерзляк,Д.А. Номіровський , В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2018. —  згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року, з урахуванням додаткових годин варіативної частини навчального плану (1),


Алгебра та початки аналізу(рівень стандарту), 10 клас 

(3 години на тиждень; у I семестрі — 49 год,  у II семестрі — 52 год)

 

уроку

§ уроку

Теми уроку

Дата

І семестр

Тема 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ (19год)

Учень/учениця:

користується різними способами завдання функцій;

знаходить область визначення функціональних залежностей; значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення;

встановлює за графіком функції її основні властивості;

встановлює властивості функцій;

обчислює та порівнює значення виразів, які містять степені з раціональними показниками, корені;

розпізнає та схематично зображує графіки степеневих функцій;

розв’язує найпростіші ірраціональні рівняння

 1.                 

§1.1

Найбільше і найменше значення функції .

 

 1.                 

 

 Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

§1.2

Степенева функція з натуральним показником

 

 1.                 

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

§1.3

Степенева функція із цілим показником

 

 1.                 

 

Розв’язування задач і вправ.  Самостійна робота

 

 1.                 

§1.4

Означення кореня  п-го степеня

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

§1.5

Властивості кореня п-го степеня

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 §1.6

Означення та властивості степеня з раціональним показником

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

§1.7

Ірраціональні рівняння

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.             

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.             

 

Контрольна робота № 2 за темою: «Функції, їхні властивості та графіки»

 

Тема 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ (23 год)

Учень/учениця:

вміє переходити від радіанної міри кута до градусної й навпаки;

встановлює відповідність між дійсними числами і точками на одиничному колі;

розпізнає і схематично будує графіки тригонометричних функцій;

ілюструє властивості тригонометричних функцій за допомогою графіків;

перетворює нескладні тригонометричні вирази;

застосовує тригонометричні функції до опису реальних процесів;

розв’язує найпростіші тригонометричні рівняння.

 1.             

 §1.8

 Радіанна міра кутів

 

 1.             

 

Радіанна міра кутів

 

 1.             

§1.9

Тригонометричні функції числового аргументу

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

§1.10

Знаки значень тригонометричних функцій. Парність і непарність тригонометричних функцій

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

§1.11

Властивості та графіки тригонометричних функцій

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.             

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.             

 

Контрольна робота № 3(тести) за темою: «Тригонометричні функції, їхні властивості та графіки»

 

 1.             

§2.12

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

§2.13

Формули додавання

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

§2.14

Формули зведення

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

§2.15

Рівняння cosx=b

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 

 

 

 

 

 

                                      ІІ семестр

 

 1.             

§2.16

Рівняння  sinx=b, tgx=b

 

 1.             

 

Розв’язування тригонометричних рівнянь

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

§2.17

Тригонометричні  рівняння ,які зводяться до алгебраїчних

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.             

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.             

 

Контрольна робота № 3 за темою: «Тригонометричні функції»

 

Тема 3. ПОХІДНА ТА її ЗАСТОСУВАННЯ (18 год)

Учень/учениця:

розуміє значення поняття похідної для опису реальних процесів, зокрема механічного руху;

знаходить швидкість зміни величини в точці; кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції в даній точці;

диференціює функції, використовуючи таблицю похідних і правила диференціювання;

застосовує похідну для знаходження проміжків монотонності і екстремумів функції, побудови графіків;

знаходить найбільше і найменше значення функції;

розв’язує нескладні прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин.

 1.             

§3.18

Задачі на миттєву швидкість і дотичну до графіка функції

 

 1.             

§3.19

Поняття похідної

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

§3.20

Правила обчислення похідних

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

§3.21

Рівняння дотичної

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

§3.22

Ознаки зростання і спадання функції

 

 1.             

 

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

§3.23

Точки екстремуму функції

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

§3.24

Найбільше і найменше значення функції

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

§3.25

Побудова графіків функцій

 

 1.             

 

Застосування похідної до дослідження функцій

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

 

 1.             

 

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач прикладного змісту. Самостійна робота

 

 1.             

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.             

 

Контрольна робота № 5(тести)за темою: «Похідна та її застосування»

 

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ (10 год)

 1.             

§1

Функції, їхні властивості та графіки

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

§2

Тригонометричні функції

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Тригонометричні рівняння

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

§3

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.        

 

Підсумкова контрольна робота за рік

 

 1.        

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Алгебра і початки аналізу (академічний рівень) 10 клас (Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М.С.)
Додано
19 вересня 2019
Переглядів
712
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку