Календарне планування для 8 класу

Про матеріал
Календарно-тематичне планування 2019/2020 навчальний рік 8 клас «Україна у світі: природа, населення» (70 годин, 2 години на тиждень) Навчальна програма з географії для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804) Географія : підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко. – Київ : Літера ЛТД. 2016. – 304 с.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування 2019/2020 навчальний рік

8 клас

 «Україна у світі: природа, населення»

(70 годин, 2 години на тиждень)

 

Навчальна програма з географії  для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

Географія : підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко. – Київ : Літера ЛТД. 2016. – 304 с.

 

ВСТУП

 

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня/учениці

Тема уроку

Домашнє завдання

1

 

 

 

 

 

Знаннєвий компонент: називає об’єкти вивчення курсу;

наводить приклади географічних досліджень території України у минулому і тепер; пояснює особливості сучасних географічних досліджень.

 

Діяльнісний компонент: характеризує методи досліджень фізичної та суспільної географії;

розрізняє істотні ознаки понять «фізична географія» та «суспільна географія»;

вміє користуватися джерелами географічної інформації.

 

Ціннісний компонент:

оцінює значення знань із фізичної та суспільної географії для себе і суспільства.

Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації.

Опрацювати § 1 

 

2

 

Географічні відомості про територію України в минулому.

Дослідження Геродота, Гійома Боплана, Степана Рудницького, сучасні географічні дослідження.

Опрацювати § 2;

скласти порівняльну ха-рактеристику досліджень України у минулому і сучасності.

 

Розділ І. Географічна карта та робота з нею

Тема 1. Географічна карта

 

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня/учениці

Тема уроку

Творче завдання

3

 

 

 

Знаннєвий компонент: називає джерела географічної інформації, елементи карти;

пояснює відмінності між різними видами карт, картографічними проекціями.

Діяльнісний  компонент: розпізнає види карт за просторовим охопленням, масштабом, змістом і призначення;

характеризує методи і засоби отримання географічної інформації з загальногеографічних і тематичних карт; визначає об’єкти, напрямки, відстані, географічні координати за навчальними картами;

вміє користуватися навчальними картами й атласами, картографічними інтернет- джерелами;

застосовує сучасні навігаційні системи на практиці.

 

Ціннісний компонент: оцінює значення джерел географічної інформації для життєдіяльності людини.

Зображення України в картографічних творах. Навчальні карти й атласи. Національний атлас України, електронні карти.

Опрацювати § 3;

порівняти навчальні карти з електронними.

4

 

 

 

Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних картах

Опрацювати § 4, § 5 

 

5

 

Класифікація карт. Картографічні інтернет -джерела. Геоінформаційні та сучасні навіга-ційні системи.

Повторити § 3 стор.16-17;

 за допомогою Гугл Карта знайти свій населений пункт

 

Тема 2. Топографічні карти

 

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня/учениці

Тема уроку

Творче завдання

6

 

Знаннєвий компонент: називає елементи топографічної карти; пояснює особливості читання топографічної карти.

 

Діяльнісний компонент: читає топографічні карти, плани міст, схеми руху транспорту;

характеризує методи і засоби отримання інформації з топографічних карт; визначає об’єкти, напрямки, відстані, географічні, прямокутні координати, висоту точок за топографічною картою;

вміє працювати в групі та команді;

застосовує отримані знання в орієнтуванні на місцевості з допомогою топографічної карти, плану, схеми.

 

Ціннісний компонент:

оцінює значення топографічних карт у побуті та господарській діяльності.

Читання та практичне використання топо-графічних карт

Опрацювати § 6, § 7, § 8 

 

7

 

Практична робота № 1. Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою.

Повторити § 6, §  7, § 8

8

 

Дослідження: Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування.

 

 

Повторити § 1-§ 8;

прокласти план маршру-ту від домівки до школи.

9

 

Тематичне оцінювання: перевірка та оцінювання досягнення компетентностей по темі «Вступ», «Географічна карта», «Топо-графічна карта» (різнорівневі завдання)

Підготувати повідомлен-ня

 

 

Розділ ІІ. Географічний простір України

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

 

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня/учениці

Тема уроку

Творче завдання

10

 

Знаннєвий компонент: називає істотні ознаки політичної карти, складники державної території;  пояснює відмінність між поняттями «країна», «держава», «залежна територія».

 

Діяльнісний компонент: характеризує географічне положення України;

розрізняє фізико-, економіко-, політико- географічне положення держави;

показує на карті суходільні і морські кордони: суходіл і територіальні води, крайні точки України, країни-сусіди України; географічні центри України; географічний центр Європи в Україні.

визначає за допомогою карти протяжність території України в градусах і кілометрах.

 

Ціннісний компонент: обґрунтовує вплив значення географічного положення України в Європі та світі на економічні та політичні процеси в середині держави;

оцінює політико-географічне положення держав та географічне  положення України.

Політична карта світу, її елементи.

Опрацювати § 9

 

11

 

Географічне положення (фізико-географіч-не, економіко-географічне, політико-геогра-фічне).

Дослідження: Порівняльна оцінка геогра-фічного розміщення України з країнами світу (2 – 3 на вибір).

 

Опрацювати § 10 стор. 45, стор. 48-49, § 11

 

12

 

Державна територія України. Державні кордони, розміри території, крайні точки, географічні центри України та Європи.

 

Опрацювати § 10 стор. 46- 48

 

13

 

Практична робота № 2. Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градусах і кілометрах

Повторити § 9-§ 11

 

Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій України

 

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня/учениці

Тема уроку

Творче завдання

14

 

 

 

Знаннєвий компонент: називає адміністративно-територіальні одиниці України;

пояснює особливості сучасного адміністративно-територіального устрою України;

навидить приклади різних адміністративно- територіальних одиниць за географічним положен-ням на карті України.

 

Діяльнісний компонент: аналізує зміни територіальних кордонів України з ХХ ст.;

прогнозує економічні та соціальні наслідки змін адміністративно-територіального устрою України;

показує на карті одиниці адміністративно- територіального устрою України; зміни кордонів України в ХХ ст.

 

Ціннісний компонент: оцінює значення знань про адміністративно- територіальний устрій держави;

робить висновки про місце свого населеного пункту в контексті сучасних територіальних змін.

Територіальні зміни кордонів України з ХХ ст.

Опрацювати § 12

15

 

 

 

 

 

Особливості сучасного адміністративно- територіального устрою, його проблеми та

шляхи вдосконалення на різних територіальних рівнях.

Підготувати повідом-лення про засновника годинних поясів

 

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня/учениці

Тема уроку

Творче завдання

16

 

Знаннєвий компонент: називає різні види часу, що існують в міжнародній системі його відліку; наводить приклади регулювання часу в країнах світу;

пояснює відмінність між поняттями «місцевий час»,  «поясний час».

 

Діяльнісний компонент: характеризує особливсті регулювання системи відліку часу в країнах світу; аналізує карту годинних поясів Землі;

показує на карті лінію зміни дат; визначає місцевий і поясний час, час у країнах світу та в Україні.

 

Ціннісний компонент: обґрунтовує вплив літнього часу на господарську діяльність та здоров’я людини;

оцінює значення знань про систему відліку часу.

Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси. Місцевий час. Поясний час. Літній час. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу. Час в Україні.

 

Опрацювати § 13

17

 

Практична робота № 3. Аналіз карти годинних поясів Землі. Розв’язування задач на визначення часу

 

Повторити § 13

18

 

Дослідження: Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським

 

Повторити § 9-§ 13

19

 

Контрольна робота по темі «Україна на політичній карті Європи і світу», «Адміні-стративно-територіальний устрій України», «Україна на карті годинних поясів»

Підготувати повідомлен-ня, фотографії, презента-ції

Розділ ІІІ. Природні умови і ресурси України

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

 

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня/учениці

Тема уроку

Творче завдання

20

 

Знаннєвий компонент: називає форми земної поверхні;

наводить приклади корисних копалин щодо їх ви-користання;

формулює визначення понять «платформа», «щит», «плита», «область складчастості».

 

Діяльнісний компонент: знаходить і показує на картах різного масштабу:

низовини: Придніпровська, Причорноморська, Закарпатська, Поліська; височини: Придніпровська, Подільська,

Донецька, Приазовська, Хотинська

(г. Берда);

гори: Українські Карпати (г. Говерла), Кримські

(г. Роман-Кош);

тектонічні структури: Східноєвропейська платформа, Український щит, Волино- Подільська плита, Дніпровсько-Донецька западина, Причорноморська западина, Скіфська платформа, Донецька складчаста область, Карпатська і Кримська складчасті системи;

басейни і родовища корисних копалин: Донецький та Львівсько-Волинський кам’яновугільні басейни, Дніпровський буровугільний басейн, Західний, Східний, Південний нафтогазоносні райони, Криворізький залізорудний басейн, Кременчуцький залізорудний район, Придніпровський марганцеворудний басейн, Іршанське родовище титанових руд, Артемівське, Слов’янське родовища кам’яної солі, Заваллівське родовище графіту;

аналізує поширення різних за віком гірських порід за геологічною картою;

пояснює вплив неотектонічних рухів на формування рельєфу.

 

Ціннісний компонент: обґрунтовує необхідність раціонального використання природних ресурсів;

оцінює вплив людини на рельєф, наслідки видобування корисних копалин та необхідність охорони надр;

встановлює взаємозв`язки між рельєфом, тектонічними структурами, корисними копалинами, геологічною будовою території.

Геологічна історія Землі. Геологічне літо-числення. Геологічні ери.

 

Опрацювати § 15

21

 

Карта «Тектонічна будова». Основні текто-нічні структури. Зв`язок рельєфу з тектоніч-ними структурами. Неотектонічні рухи.

Опрацювати § 16

22

 

Геологічна будова.

 

Опрацювати § 17, повто-рити § 15-§ 16

 

23

 

Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин.

 

Опрацювати § 14

24

 

Формування рельєфу. Внутрішні та зовнішні рельєфотвірні чинники і процеси. Типи рельєфу за походженням  Рельєф і діяльність людини.

Опрацювати § 18, повто-рити § 14

25

 

Корисні копалини України, їх класифікація за використанням, закономірності поширен-ня.

Опрацювати § 19 стор. 87;

зробити порівняльну характеристику корисних копалин свої області із сусідньою.

26

 

Паливні корисні копалини. Діючі та перс- пективні басейни й райони видобування вугілля, нафти, природного газу, торфу.

 

Опрацювати § 19 стор. 87- 90

27

 

Рудні та нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання та видобування. Мінеральні води та грязі.

Опрацювати § 20, повто- рити § 19

28

 

Практична робота № 4. Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізич-ною) зв’язків між тектонічною, геологічною будовою, рельєфом та корисними копалина-ми

Повторити § 19-§ 20, стор. 95, підготувати повідомлення

29

 

Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів. Особливості геоло-гічної будови, рельєфу та мінеральних ресурсів своєї місцевості.

Повторити § 14-§ 20, гео-графічну номенклатуру

30

 

Тематичне оцінювання; перевірка та оцінювання досягнення компетентностей по темі «Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси» (різнорівневі завдання)

Підготувати повідомлен-ня, фотографії, презента-ції

 

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

 

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня/учениці

Тема уроку

Творче завдання

31

 

Знаннєвий компонент: називає основні кліматотвірні чинники, кліматичні показники, типи клімату; наводить приклади небезпечних погодних явищ та їх наслідків;

формулює поняття «погода», «клімат», «атмосфер-ний фронт», «циклон», «антициклон»;

пояснює дію кліматотвірних чинників.

 

Діяльнісний компонент: характеризує особливості розподілу сонячної енергії, напрямки руху атмосферних фронтів, циклонів та анти- циклонів, річний розподіл кліматичних показників у межах України;

визначає за кліматичною картою особливості роз- поділу температури, повітря та опадів;

порівнює особливості зволоження в різних частинах України, кліматичні умови своєї місце-вості з іншими регіонами та їх вплив на сільське господарство;

аналізує погодні особливості різних регіонів Украї-ни за допомогою інтернет- ресурсів.

 

Ціннісний компонент: робить висновки про значення прогнозу погоди для життєдіяльності людей; оцінює можливість використання кліма-тичних ресурсів у різних сферах господарської діяльності в Україні та у побуті.

Кліматотвірні чинники: сонячна енергія, циркуляція атмосфери, підстильна поверхня, їх взаємодія. Розподіл сонячної енергії в земній поверхні.

Опрацювати § 21

32

 

Атмосферні фронти, циклони та антицик-лони.

Практична робота № 5. Визначення воло- гості повітря за заданими показниками

Опрацювати § 22

33

 

Кліматичні показники: температура, воло-гість повітря, опади, коефіцієнт зволожен-ня та їх розподіл на території Україні. Річний та сезонний хід кліматичних показ-ників. Кліматична карта. Регіональні від-мінності клімату.

 Практична робота № 6. Визначення причин відмінностей кліматичних показ-ників різних регіонів України за аналізом кліматичної карти та кліматичних діаграм.

Опрацювати § 23

34

 

Сезонні погодні умови та явища. Несприятливі погодно-кліматичні явища. Метеорологічна служба.

Повторити § 21-§ 23;

знайти 5 народних прик- мет про прогноз погоди

 

35

 

Прогноз погоди за даними синоптичної карти, народними прикметами. Вплив погодно кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини. Дослідження: Прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом в інтернет-джерелах  ЗМІ.

Опрацювати § 24

36

20.01

Кліматичні ресурси. Охорона атмосферного повітря. Кліматичні особливості своєї місцевості.

Повторити § 21-§ 24, опра- цювати записи в зошиті

 

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня/учениці

Тема уроку

Творче завдання

37

 

Знаннєвий компонент: називає складові частини вод суходолу в межах України;

формулює визначення понять «річка», «озеро», «болото», «підземні води», «водосховище», «канал», «меандри», «тераси», «водний режим», «річковий стік», «витрата води», «водні ресурси», «твердий стік», «падіння річки», «похил річки»;

пояснює особливості живлення та водного режиму річок, озер.

Діяльнісний компонент: знаходить та показує на картах різного масштабу:

річкові системи: Дніпра, Сіверського Донця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Західного Бугу;

озера: Ялпуг, Сасик, Шацькі, Синевир; лимани: Дніпровсько-Бузький, Молочний, Дністровський;

водосховища: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Каховське, Дніпровське, Дніпродзержинське; Дністровське; Печенізьке;

канали: Північнокримський, Дніпро – Донбас, Каховський;

визначає падіння та похил річки; характеризує водні об’єкти України, шляхи раціонального використання водних ресурсів;

порівнює гідрографічні особливості водних об’єктів;

аналізує можливості використання водних ресурсів.

 

Ціннісний компонент: усвідомлює необхідність охорони водних ресурсів України;

оцінює наявні водні ресурси своєї місцевості.

Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки. Будова річкової долини. Характер течії. Падіння, похил річки. Вплив клімату на формування річкової системи. Живлення і режим річок, густота річкової мережі. Річковий стік, витрати води.

Опрацювати § 25;

зробити мультимедійну презентацію про найвідо- міші озера України

38

 

Основні річкові басейни та системи. Вплив рельєфу на річки. Озера, їх типи.

 

Опрацювати § 26, § 27;

під готувати повідомлення про води суходолу краю

39

 

Болота, їх типи і поширення, причини заболочення. Водосховища та канали. Підземні води. Основні артезіанські басей-ни. Водні ресурси України, шляхи їх раціо-нального використання та охорони. Води суходолу своєї місцевості.

Практична робота № 7. Позначення на контурній карті назв найбільших річок, озер, водосховищ, каналів.

Опрацювати § 28, повто- рити § 25-27

 

40

 

Тематичне оцінювання: перевірка та оцінювання досягнення компетентностей по темі «Клімат і кліматичні ресурси», «Во-ди суходолу і водні ресурси» (тести, завдан-ня з відкритими відповідями)

Підготувати повідомлення

 

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня/учениці

Тема уроку

Творче завдання

41

 

Знаннєвий компонент: називає основні чинники ґрунтоутворення та типи ґрунтів;

пояснює умови ґрунтоутворення, особливості поши-рення ґрунтів.

 

Діяльнісний компонент: характеризує ґрунтові  ресурси України;

аналізує карту ґрунтів України.

 

Ціннісний компонент: робить висновки щодо закономірностей поширення ґрунтів на рівнинній частині України та в горах;

визначає вплив родючості ґрунтів на сільськогоспо-дарську діяльність;

оцінює заходи з підвищення родючості та охорони ґрунтів.

Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість. Основні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів.

Практична робота № 8. Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України.

Опрацювати § 29, § 30 стор. 147-151;

порівняти тип ґрунту своєї області з іншою (на вибір)

42

 

Ґрунтові ресурси України. Ґрунти своєї місцевості. Зміни ґрунтів у результаті господарської діяльності людини. Дослідження: Вплив людини на родючість ґрунтів своєї місцевості.

Опрацювати § 30 стор. 151-152

 

43

 

Заходи з раціонального використання й охорони ґрунтових ресурсів.

Опрацювати § 30 стор. 152-153; повторити § 29; підготувати повідомлен-ня про рослини-прибульці в Європу, Україну з інших материків

 

Тема 5. Рослинність

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня/учениці

Тема уроку

Творче завдання

44

 

Знаннєвий компонент: називає видовий склад рослинності;

наводить приклади рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, ендемічних і зникаючих видів рослин.

 

Діяльнісний компонент: характеризує основні типи рослинного покриву України;

розпізнає рослини, що занесені до Червоної книги України;

аналізує карту рослинності України, вплив господарської діяльності людини на рослинний покрив;

спостерігає за змінами рослинності своєї місцевості.

 

Ціннісний компонент: робить висновки щодо закономірностей поширення основних типів рослин-ності в Україні;

оцінює стан рослинних ресурсів, їх роль у господарській діяльності, можливості використання в різних регіонах України;

усвідомлює необхідність збереження та відновлення рослинності.

Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні. Рослинні угруповання. Червона та Зелена книги України. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення. Рослинність своєї місцевості.

Опрацювати § 31; скласти план заходів щодо збереження та відновлення рослинності у своїй місцевості

 

Тема 6. Тваринний світ України

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня/учениці

Тема уроку

Творче завдання

45

 

Знаннєвий компонент: називає видовий склад тваринного світу;

наводить приклади акліматизації та реакліматизації тварин.

 

Діяльнісний  компонент: характеризує фауністич- ний склад лісів, луків, степів, боліт, водойм;

розпізнає тварин, які занесені до Червоної книги України;

аналізує карту тваринного світу України.

 

Ціннісний компонент: робить висновки щодо закономірностей поширення основних видів тварин в Україні;

оцінює стан тваринних ресурсів, їх роль у господар-ській діяльності людини;

 усвідомлює наслідки впливу людської діяльності на тваринний світ України та своєї місцевості.

Різноманітність тваринного світу. Закономірності поширення тваринного світу в Україні. Тварини, занесені до Червоної книги України. Вплив людини на тваринний світ. Тваринні ресурси України, заходи з їх

відтворення й охорони. Тваринний світ своєї місцевості.

Опрацювати § 32, повто-рити § 29-§ 31

46

 

Тематичне оцінювання: перевірка та оцінювання досягнення компетентностей по темі «Ґрунти та ґрунтові ресурси», «Рослин-ність», «Тваринний світ України» (різнорів-неві завдання)

Підготувати фото, відео, колажі

Тема 7. Ландшафти України

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня/учениці

Тема уроку

Творче завдання

47

 

Знаннєвий компонент: називає чинники формуван-ня природних ландшафтів, природні країни, природні зони; пояснює на конкретних прикладах особливості взаємодії компонентів природи у ландшафті.

 

Діяльнісний компонент: знаходить і показує на картах різних масштабів природні зони, гірські країни, Чорне море, Азовське море; острови Зміїний, Джарилгач, півострови Кримський, Керченський, косу Арабатська Стрілка, Каркінітську затоку, Керченську протоку;

характеризує рівнинні лісові, лісостепові, степові та гірські ландшафти, природні комплекси морів;

аналізує карту ландшафтів, співвідношення природних та антропогенних ландшафтів у своїй місцевості.

 

Ціннісний компонент: прогнозує наслідки впливу господарської діяльності людини на природні особливості ландшафтів;

висловлює судження про природно-ресурсний по-тенціал природних комплексів.

Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта «Ландшафти України».

Дослідження (на вибір) Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання.

     Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість із ландшафтами України.

Опрацювати § 33

48

 

Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах. Антропогенні ландшафти. Рівнинні ландшафти, їх різноманітність.

Опрацювати § 34

49

 

Природні зони України: мішаних лісів і широколистих лісів, лісостепова, степова. Використання та охорона рівнинних ландшафтів.

Практична робота № 9. Складання порів-няльної характеристики природних зон України (на вибір).

Опрацювати § 35, § 36,

§ 37; підготувати цікаві факти про Українські Карпати і Кримські гори

50

 

Гірські ландшафти Українських Карпат і Кримських гір, особливості їх зміни з висотою, використання та охорона.

Опрацювати § 38 - § 41, вивчити номенклатуру

51

 

Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів, проблеми їх раціонального використання

Опрацювати § 42- § 43, вивчити номенклатуру

 

Тема 8. Природокористування

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня/учениці

Тема уроку

Творче завдання

52

 

Знаннєвий компонент: називає складники природ-но-ресурсного потенціалу України, види забруднень довкілля;

наводить приклади об’єктів природно-заповідного фонду України;

пояснює сутність понять «екологічна ситуація», «моніторинг навколишнього середовища», «заповід-ник», «національний парк».

 

Діяльнісний компонент: знаходить і показує на картах різних масштабів: біосферні заповідники: Асканія-Нова, Карпатський, Дунайський, Чорномор-ський;

природні заповідники: Карадазький, Український степовий, Медобори, Канівський, Поліський;

національні природні парки: Карпатський, Шацький, Синевір, Подільські Товтри; регіональний ландшафт-ний парк«Меотида»;

характеризує сучасну екологічну ситуацію в Україні;

аналізує природно-ресурсний потенціал у різних регіонах України, аспекти раціонального природоко-ристування, вплив екологічної ситуації на здоров’я населення;

визначає об’єкти природно-заповідного фонду своєї місцевості;

дотримується правил безпеки та норм поведінки в природі.

 

Ціннісний компонент: оцінює переваги створення національної екологічної мережі, наслідки вико-ристання й охорони природних умов та природних ресурсів України;

усвідомлює необхідність ініціативи створення розгалуженої системи природозаповідних територій; оцінює вплив екологічної ситуації на здоров’я населення.

Використання природно-ресурсного потен-ціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення.

Опрацювати § 44;

підготувати повідомлен-ня про оди із об`єктів  природно–заповідного фонду України

53

 

Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Моніторинг навколишнього середовища.

Практична робота № 10. Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України.

Опрацювати § 46

54

 

Основні заходи щодо раціонального вико-ристання природних ресурсів та охорони довкілля. Природно-заповідні об’єкти своєї місцевості Природокористування в умовах сталого розвитку.

Дослідження (на вибір). Вплив компонентів природи на здоров’я людини. Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини.

Опрацювати § 45, повто- рити § 33-§ 46

55

 

Тематичне оцінювання: перевірка та оцінювання досягнення компетентностей по темі «Ландшафти України», «Природокорис-тування» (тести)

Підготувати повідомлен-ня

 

 

 

 

 

 

Розділ IV. Населення України та світу

Тема 1. Демографічні процеси та статево віковий склад населення світу та України

 

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня/учениці

Тема уроку

Творче завдання

56

 

Знаннєвий компонент: називає кількість населення світу та в Україні; найбільші країни за кількістю населення;

розуміє поняття «природний рух населення», «при- родній приріст населення», «демографічний вибух», «демографічна криза», «демографічна політика»,

«еміграція», «імміграція»;

пояснює демографічну ситуацію, що склалася в різних регіонах України.

 

Діяльнісний компонент: визначає показники наро-джуваності, смертності, природного й механічного руху, частки жінок і чоловіків, окремих вікових груп у структурі населення країни (регіону);

показує на карті і називає регіони світу, країни, області в Україні з найбільшою і найменшою кіль-кістю населення, природним приростом, країни з найбільш численною українською діаспорою;

знаходить інформацію з різних джерел, що характеризує населення світу й окремих країн, України та її областей;

аналізує статево-вікові піраміди України та країн світу (на вибір);

характеризує демографічні показники населення країни за сукупністю картографічних і статистич-них матеріалів, механічний рух населення в Україні.

 

Ціннісний компонент: оцінює важливість знань про демографічні процеси для соціально-економічного розвитку України та країн світу;

усвідомлює необхідність дотримання здорового способу життя

Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість насе-лення: природний рух, міграції. Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення.

 

Опрацювати § 47

57

 

Зміна кількості населення в світі та Україні. Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика.

Опрацювати § 48, повто- рити § 47

58

 

Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика

 

Опрацювати § 49, повто-рити § 47-§ 48

59

 

Практичні роботи № 11. Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу.

Повторити § 47-§ 49; підготувати повідомлен-ня

 

Тема 2. Розселення

 

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня/учениці

Тема уроку

Творче завдання

60

 

Знаннєвий компонент: називає середній показник густоти населення в Україні та визначає найбільш (найменш) густозаселені країни світу;

розуміє поняття «урбанізація», «субурбанізація», «агломерація», «мегалополіс», «мегаполіс».

 

Діяльнісний компонент: визначає показники урбанізованості території;

показує на карті і називає регіони світу, країни, області в Україні з найбільшою і найменшою густотою населення та рівнем урбанізації, найбіл-ьші агломерації, світові міста, найбільші міста в Україні;

знаходить у різних джерелах інформацію, що характеризує особливості розселення населення в світі й окремих країнах, Україні та окремих її областях;

розрізняє міські і сільські населені пункти, типи міст за людністю і функціями, місто, агломерація, мега-поліс й мегалополіс, темп і рівень урбанізації;

порівнює рівень і темпи урбанізації в Україні і світі.

 

Ціннісний компонент: оцінює важливість знань про особливості розселення населення;

усвідомлює взаємозв’язок між густотою населення та геоекологічною ситуацією;

оцінює і пояснює вплив природних, демографічних і соціально-економічних чинників на територіальні відмінності густоти населення.

Густота населення. Територіальні відмін-ності густоти населення в світі й Україні. Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу.

 

Опрацювати § 51

61

 

Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське і сільське населення. Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Світові міста.

 

Опрацювати § 52

62

 

Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. Субурбанізація. Хибна урбанізація.

 

 

Опрацювати § 53, повто-рити § 47-§ 52

63

 

Контрольна робота по темі «Демографічні процеси та статево віковий склад населення світу та України», «Розселення»

Підготувати повідомлен-ня

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Етнічний склад населення

 

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня/учениці

Тема уроку

Творче завдання

64

 

Знаннєвий компонент: називає найпоширеніші мовні сім'ї;

розуміє поняття  «раса», «нація», «етнос», «народ», «мовна сім’я».

 

Діяльнісний компонент: характеризує національ-ний склад населення України за сукупністю картогра-фічних і статистичних матеріалів;

порівнює етнічний склад населення регіонів України;

показує на карті і називає однонаціональні й багатонаціональні країни, райони розселення національних меншин в Україні;

знаходить у різних джерелах інформацію, що характеризує етнічний склад населення України й окремих країн.

 

Ціннісний компонент: усвідомлює важливість толерантного ставлення до представників інших рас, національностей.

Етноси. Найпоширеніші мовні сім'ї. Одно-національні та багатонаціональні країни. Національний склад населення України: особливості та регіональні відмінності. Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення

Опрацювати § 54, § 55

 

Тема 4. Релігійний склад населення

 

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня/учениці

Тема уроку

Творче завдання

65

 

Знаннєвий компонент: називає світові релігії;

розуміє поняття  «світова релігія»;

 

Діяльнісний компонент: показує на карті і називає регіони домінування світових релігій;

знаходить у різних джерелах інформацію, що харак-теризує релігійний склад населення світу, окремих країн, України та її областей;

характеризує найпоширеніші релігійні конфесії в Україні.

Ціннісний компонент: оцінює важливість толерант-ного ставлення до представників інших релігійних громад.

Релігія як явище культури. Світові релігії. Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні.

Опрацювати § 56, повто- рити § 54- § 55

Тема 5. Зайнятість населення в світі та Україні

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня/учениці

Тема уроку

Творче завдання

66

 

Знаннєвий компонент: називає кількість трудових ресурсів в Україні; розуміє поняття «трудові ресур-си», «економічно активне населення», «зайнятість населення»;

пояснює причини безробіття.

 

Діяльнісний компонент: визначає показники безробіття;

показує на карті і називає області в Україні з най-більшою і найменшою кількістю трудових ресурсів;

знаходить у різних джерелах інформацію про проблеми зайнятості населення світу, окремих країн, України та її областей; характеризує кількість і якість трудових ресурсів окремих країн та України;

порівнює структуру  зайнятості  населення в окремих країнах і Україні.

 

Ціннісний компонент: усвідомлює важливість знань про трудові ресурси і зайнятість населення для со-ціально-економічного  розвитку країни.

Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічно активне населення. Зайнятість населення. Проблеми зайнятості

Опрацювати § 57, § 58

 

Розділ V. Природа та населення свого адміністративного регіону: Київська область

 

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня/учениці

Тема уроку

Творче завдання

67

 

Знаннєвий компонент: пояснює взаємозв’язки між природними компонентами, вплив природних умов і природних ресурсів на розселення населення в області і  своїй місцевості.

 

Діяльнісний компонент: характеризує рельєф і геологічну будову, клімат, поверхневі й підземні води, ґрунтово-рослинний покрив, тваринний світ, ландшафти, населення, адміністративної області своєї місцевості;

аналізує використання природних ресурсів, екологічні наслідки природокористування.

 

Ціннісний компонент: висловлює судження щодо заходів з метою раціонального використання та охорони природних ресурсів і покращення умов життя населення;

обговорює потреби та можливості створення нових підприємств у регіоні.

Тема 1. Географічне положення, адміні-стративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку.

Тема 2. Природа регіону. Особливості природних умов і ресурсів. Природокористу- вання. Об’єкти природно-заповідного фонду.

Опрацювати записи в зошиті

68

 

Тема 3. Населення регіону. Кількість та структура населення. Етнічний склад. Особливості зайнятості населення

Опрацювати записи в зошиті; повторити § 54 - § 58, записи в зошиті

69

 

Тематичне оцінювання: перевірка та оцінювання досягнення компетентностей по темі «Етнічний склад населення», «Релігійний склад населення», «Зайнятість населення в світі та Україні», «Природа та населення свого адміністративного регіону: Київська область» (різнорівневі запитання)

Повторити географічну номенклатуру

70

 

Підсумковий урок по курсу  «Україна у світі: природа, населення»

Дослідження (екскурсія). Ознайомлення з об’єктами природи своєї місцевості

Завдання на літо

 

Виконання програми:

 

Період

навчального

року

Кількість тематичних оцінювань

Кількість практичних

робіт

 

Дослідження

 

Кількість

контрольних робіт

І семестр

3

6

9

1

ІІ семестр

5

5

5

1

За рік

8

11

14

2

 

 

doc
Додано
11 вересня 2019
Переглядів
459
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку