10 червня о 18:00Вебінар: Літній табір під час карантину, або організація позакласної діяльності онлайн

Календарне планування Історія України 9 клас

Про матеріал
Календарне планування з історії України. 9 клас (1,5 година на тиждень, 52 – на рік) Історія України : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В. С. Власов. – Київ : Літера ЛТД, 2017. – 304 с.
Перегляд файлу

Календарне планування з історії України. 9  клас

(1,5 година на тиждень, 52 – на рік)

Історія України : підручник для 9 класу загальноосвітніх

навчальних закладів / В. С. Власов. – Київ : Літера ЛТД, 2017. – 304 с.

№ з/п

 

 

 

Дата

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Результати навчально-пізнавальної діяльності

ЗНО

Домашнє завдання

З

Ф

ЗНО

 

 

 

 

 

Міжпредметні зв’язки: 9 клас. Українська мова. Розділ: Складне речення, його ознаки.

Тема: Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку (Учень пише есе «Які новітні засоби вияву творчості: на папері, полотні, у блогосфері – мені найбільше імпонують?»).

9 клас. Українська література. Розділ: Українська література доби Ренесансу і доби Бароко. Тема: «Історія русів» (учень/учениця  розуміє значення «Історії русів» для української культури цього часу);. Розділ: Нова українська література. Тема: Нова українська література. Іван Котляревський. «Енеїда» (скорочено), «Наталка Полтавка» (Учень/учениця  розуміє роль спадщини нової української літератури для національного самоусвідомлення); Розділ: Література українського романтизму (Учень розуміє зв'язок між ідеями Просвітництва, романтизмом та діяльність осередків національного відродження в Наддніпрянській Україні).

 

 

 

ПОВТОРЕННЯ. ВСТУП

1.

 

 

 

Сутність Нового часу. Ранній Новий час в історії України. «Довге» ХІХ століття: доба модернізації та національного відродження в Європі.

Українські землі у складі Російської імперії: адміністративно-територіальний устрій і національне та соціальне становище

 

Знаю:

 • хронологічні межі та періодизацію історії Нового часу, час входження українських територій до складу Російської та Австрійської імперій;
 • адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської та Австрійської імперій;
 • чисельність, соціальний і національний склад населення України в ХІХ ст.;
 • хронологічні межі «довгого» ХІХ ст., етапів українського національного відродження.

Розумію:

 • вплив подій і тенденцій європейської історії на розвиток України;
 • «довге» ХІХ ст. як час суспільної модернізації та національного відродження в Європі;
 • головні цілі та сутність національної політики Російської та Австрійської імперій;
 • особливості розвитку України та етапів українського національного руху від кінця ХVІІІ до початку ХХ ст.;
 • спільні й відмінні риси українського та загальноєвропейського історичного розвитку;
 • поняття «довге ХІХ століття», «модернізація», «національне відродження», «смуга осілості», «губернія».

Умію:

 • обґрунтувати хронологічні межі «довгого» ХІХ ст.;
 • показати на карті українські території у складі Австрійської та Російської імперій;
 • охарактеризувати політичне і соціальне становище України наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факти:  Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської імперій;

Розпізнавати на картосхемі:  дміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської імперії, територіальні зміни, що відбулися в результаті російсько-турецької війи 1806-1812.

 

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

Підготувати повідомлення (або есе) про європейські зв’язки України в Ранній Новий час

2.

 

 

Українські землі у складі Австрійської імперії: адміністративно-територіальний устрій і національне та соціальне становище

Факти:  Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Австрійської імперії.

 

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст

3.

 

 

Українські землі в системі міжнародних відносин

Знаю:

 • дати входження українських територій до складу Російської імперії, назви і час існування козацьких формувань після ліквідації Запорозької Січі (Задунайська січ, Азовське козацьке військо, Чорноморське / Кубанське козацьке військо), час початку індустріальної революції в Україні, діяльності осередків національного та опозиційних рухів, Кирило-Мефодіївського братства;
 • хронологічні межі найбільших соціальних виступів першої половини ХІХ ст. (селянські виступи під проводом Устима Кармелюка на Поділлі, повстання військових поселенців на Харківщині, селянські рухи «Київська козаччина» і «Похід у Таврію за волею»)

Розумію:

 • вплив індустріальної революції на розвиток міст, торгівлі, транспорту, соціальну структуру суспільства;
 • роль Харківського і Київського університетів як центрів українського національного відродження;
 • програмні положення та ідейні засади діяльності Кирило-Мефодіївського братства;
 • роль загальноросійського і польського визвольних рухів в історії України;
 • розбіжності в цілях українського, російського і польського рухів на території України;
 • поняття «чумакування», «порто-франко», «індустріальна революція (промисловий переворот)».

Умію:

 • показати на карті зміни української території наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст., місця діяльності політичних і національно-культурних організацій, території, охоплені соціальними протестами;
 • охарактеризувати політичний і соціально-економічний стан українських земель, особливості першого етапу індустріальної революції, розгортання національного руху, діяльність Кирило-Мефодіївського братства;
 • пояснити вплив індустріальної революції на соціально-економічний розвиток України, значення діяльності Кирило-Мефодіївського братства для національного руху;

обґрунтувати судження про історичне значення діяльності Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Миколи Костомарова, Пантелеймона Куліша.

Розпізнавати на картосхемі: українські території у складі Австрійської та Російської імперій

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

4.

 

 

Соціально-економічний розвиток

Факти: Початок промислового перевороту.

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

5.

 

 

Що таке промисловий переворот. Як він відбувався в Україні

Поняття та терміни: «Промисловий переворот»

 

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

6.

 

 

Громадська опозиція російському царизму в Україні. Соціальні протести

Поняття та терміни: масонство, декабристи;

Дати: грудень 1825- січень 1826- Повстання Чернігівського полку;

1828- ліквідація Задунайської Січі;

1830-1831рр.- польське визвольне повстання

Факти: Поширення на території України польського та російського суспільних рухів.

Персоналії:Устим Кармалюк

 

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

7.

 

 

Початок українського національного відродження

Поняття та терміни: національне відродження, нація

Дати:1798- видання «Енеїди» І.Котляревського;

Факти:. Початок українського національного відродження

Персоналії: Іван Котляревський, Йосип Гладкий, Микола Гулак.

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

8.

 

 

Практичне заняття. Укласти порівняльну таблицю «Україна в програмних документах українського, польського і російського національних/визвольних рухів»

Поняття та терміни: національна ідея;

Дати: 1846-1847 – діяльність Кирило-Мефодіївського братства;

Факти:.Кирило-Мефодіївське братство.

Персоналії: Микола Костомаров, Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш.

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

9.

 

 

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.»

 

 

Повторити терміни і поняття з вивченої теми

 

 

Розділ 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

 

Міжпредметні зв’язки: 9 клас. Українська література. Розділ: Література українського романтизму. Тема: Осередки романтичного руху в Західній Україні («Руська трійця») (Учень/учениця  усвідомлює, що романтик – духовно багата, творча людина. Виховання шанобливого ставлення до засад народної моралі й етики: працелюбності, щирості, любові й поваги до батьків. Краса вірності в коханні).

10.

 

 

Соціально-економічне становище земель підавстрійської України

Знаю:

 • дати входження українських територій (Галичини, Буковини) до Австрійської імперії;
 • період діяльності «Руської трійці», хронологічні межі «Весни народів», соціальних виступів першої половини ХІХ ст. (рух опришків на Прикарпатті, виступи під проводом Лукяна Кобилиці на Буковині).

Розумію:

 • причини, які зумовили провідну роль греко-католицької церкви і духівництва в українському русі Галичини;
 • ідейні засади діяльності гуртка «Руської трійці», Головної руської ради;
 • історичне значення альманаху «Русалка Дністровая»;
 • поняття «будителі», «Весна народів».

Умію:

 • показати на карті Галичину, Буковину і Закарпаття у складі Австрійської імперії, місця діяльності громадсько-культурних організацій;
 • охарактеризувати політичний і соціально-економічний стан українських регіонів у складі монархії Габсбургів, йосифінські реформи та їх вплив на західноукраїнське суспільство;
 • визначити наслідки діяльності «Руської трійці», революції 1848–1849 рр., роль греко-католицького духівництва в житті західноукраїнського суспільства, особливості українського руху в Закарпатті та Буковині;

обґрунтувати судження про історичне значення діяльності Маркіяна Шашкевича, Олександра Духновича.

Факти:. Адміністративно територіальний поділ західноукраїнських земель

Розпізнавати на картосхемі: українські землі у складі Австрійської імперії.

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

11.

 

 

Початок національного відродження

Поняття та терміни: будите лі, революція;

Дати: 1816 – створення освітнього товариства галицьких греко-католицьких священників;

Факти:.початок національного відродження

Персоналії: Лук’ян Кобилиця.

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

Підготувати повідомлення про історію альманаху «Русалка Дністровая», проаналізувати його зміст під кутом зору ідейного та емоційного наповнення, важливого для розвитку національного руху

12.

 

 

Практичне заняття. Історичні джерела про долю «Русалки Дністрової» та її авторів.

Дати:1833-1837 рр.- діяльність «Руської трійці»;

Факти:.діяльність «Руської Трійці»

Персоналії: Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький.

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

Підготувати уявний допис до газети «Зоря Галицька» з позиції сучасника революційних подій 1848 р., поборника прав людини.

13.

 

 

Національний рух у західноукраїнських землях під час революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії

Поняття та терміни: весна народів;

Дати: 1848 р.- скасування панщини на Галичині, видання першої україномовної газети «Галицька Зоря»;

Факти:.Діяльність Головної Руської ради.Перший досвід парламентської діяльності;

Персоналії: Олександр Духнович.

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

Підготуватися до уроку узагальнення.

14.

 

 

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.»

 

 

Повторити терміни і поняття з вивченої теми

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Міжпредметні зв’язки: 9 клас. Українська література. Розділ: Література українського романтизму. Тема: Осередки романтичного руху в Західній Україні («Руська трійця») (Учень/учениця  усвідомлює, що романтик – духовно багата, творча людина. Виховання шанобливого ставлення до засад народної моралі й етики: працелюбності, щирості, любові й поваги до батьків. Краса вірності в коханні).

15.

 

 

Освіта, наука, музика і театр

Знаю:

 • дати заснування університетів у Харкові та Києві, відновлення діяльності Львівського університету, виходу друком «Енеїди» Івана Котляревського, «Кобзаря» Тараса Шевченка.

Розумію:

 • суперечності розвитку української культури під впливом модернізаційних процесів і політики Російської та Австрійської імперій;
 • причинно-наслідковий зв’язок між модернізаційними процесами та змінами в житті й побуті людини;
 • значення історичних пам’яток, фольклору й етнографії в дослідженні національних ознак українців і формуванні національної свідомості;
 • пошук науково-історичних підвалин української самобутності як частину національного руху;
 • поняття «класицизм», «романтизм», «національна ідея».

Умію:

 • охарактеризувати розвиток освіти, науки й культури в Україні, формування нової української літератури та сучасної літературної мови;
 • визначити особливості розвитку освіти, науки і культури, причини і наслідки культурних зрушень, особливості повсякденного життя;
 • пояснити зумовленість культурних процесів потребами національного розвитку, суперечливі наслідки модернізаційних процесів для розвитку національної освіти і культури;
 • узагальнити діяльність Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Миколи Гоголя, Василя Каразіна, Григорія Квітки-Основ’яненка, Петра Гулака-Артемовського, Євгена Гребінки, Михайла Максимовича, Михайла Остроградського;

розпізнати й описати пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва, виконані під впливом художніх принципів класицизму і романтизму.

Дати:1805 р.- відкриття університету в Харкові;1834-відкриття університету в Києві;

Поняття: «класицизм», «романтизм», «національна ідея» ;

Персоналії: Василь Каразін, Петро Гулак-Артемовський, Михайло Максимович, Михайло Остроградський.

 

 

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

16.

 

 

Розвиток української мови і літератури. Тарас Шевченко

Персоналії: Григорій Квітка-Основяненко.

 

§____.Виконати практичне завдання

с.____________

17.

 

 

Архітектура та образотворче мистецтво

Факти:. розпізнати й описати пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва;

 

 

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

18.

 

 

Практичне заняття. Віртуальна мандрівка «Пам’ятки образотворчого мистецтва та архітектури України першої половини ХІХ ст.»;

Факти:. розпізнати й описати пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва, виконані під впливом художніх принципів класицизму і романтизму.

 

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

19.

 

 

Практичне заняття. Історичні джерела про повсякденне життя українських селян.

Поняття та терміни: історія

 

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

20.

 

 

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.»

 

 

Повторити терміни і поняття з вивченої теми

Розділ 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ в другій половині ХІХ ст.

 

 

21.

 

 

Кримська війна 1853–1856 рр. та реформи 60–70-х рр. ХІХ ст.

Знаю:

 • хронологічні межі Східної (Кримської) війни, дати скасування кріпацтва і панщини, будівництва першої залізниці Одеса–Балта, створення Київської громади, Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, Братства тарасівців, ухвалення Валуєвського циркуляру та Емського указу.

Розумію:

 • особливості проведення «великих реформ» 1860–1870-х років в Україні;
 • причинно-наслідковий зв’язок між аграрними реформами і розгортанням індустріальної революції, розвитком міст, залізничного будівництва, змінами в соціальній структурі населення, зародженням робітничого і соціал-демократичного рухів;
 • роль інтелігенції в розвитку українського національного руху та осучасненні суспільства;
 • вплив заборонних актів російської імперської влади (Валуєвського циркуляру, Емського указу) на динаміку розвитку українського руху;
 • поняття «індустріалізація», «урбанізація», «інтелігенція», «громадівський рух», «земство».

Умію:

 • охарактеризувати особливості соціально-економічних перетворень в Україні у пореформений період, погляди і діяльність громадівців 1860–1890-х років;
 • визначити причини й наслідки селянської реформи 1861 р., особливості інституційного етапу в розвитку українського руху, значення громадівського руху;
 • пояснити роль і місце України в господарському житті Російської імперії;
 • охарактеризувати кримськотатарське національне відродження;
 • обґрунтувати судження про історичне значення діяльності Володимира Антоновича, Михайла Драгоманова, Ісмаїла Гаспринського.

Поняття та терміни: земства

Дати: 19 лютого 1861 – відмінні кріпацтва в Російській імперії

Факти:.події кримської війни 1853-1856 рр, реформи 60-70 рр 19 ст.

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

Підготувати повідомлення «Українські підприємці ХІХ ст.»

22.

 

 

Модернізація промисловості

Факти:.реформи 60-70 рр. 19 ст.

 

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

23.

 

 

Модернізація сільського господарства

Факти:. реформи 60-70 рр. 19 ст.

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

24.

 

 

Національний рух і суспільно-політичне життя в 60-х рр. ХІХ ст.

Поняття та терміни: Київська козачина

Дати: 1863- Валуєвський циркуляр; 1863-1864- національне польське повстання;

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

25.

 

 

Національний рух і суспільно-політичне життя у 70–80-х рр. ХІХ ст.

Поняття та терміни: громадіївський рух;

Дати: 1876 р.- Емський указ

Персоналії: Михайло Драгоманов, Володимир Антонович, Борис Грінченко, Павло Чубинський.

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

Проаналізувати політику російської імперської влади в Україні на підставі Валуєвського циркуляру, Емського указу та інших доступних офіційних актів (на вибір учителя /учительки) й підготувати відповідне резюме

26.

 

 

Практичне заняття. Проаналізувати програмні засади й форми організації українського руху на підставі публікацій його лідерів, офіційних документів, спогадів

 

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

27.

 

 

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.»

 

 

Повторити терміни і поняття з вивченої теми

Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ в другій половині ХІХ ст.

 

28.

 

 

Соціально-економічний розвиток

Знаю:

 • дати селянської реформи, утворення товариства «Просвіта», Товариства імені Шевченка, перших українських політичних партій.

Розумію:

 • особливості політичного, соціально-економічного й культурного розвитку українських регіонів у складі Австро-Угорської монархії;
 • поняття «русофіли/москвофіли», «народовці/українофіли», «радикали», «нова ера», «український П’ємонт».

Умію:

 • показати на карті Галичину, Буковину, Закарпаття, основні місця діяльності науково-культурних і суспільно-політичних осередків регіону;
 • охарактеризувати мету й діяльність товариства «Просвіта», Наукового товариства імені Шевченка;
 • пояснити роль і місце українських регіонів у господарському житті Австро-Угорщини, причини виникнення радикального руху, причини і наслідки трудової еміграції;
 • визначити напрями діяльності перших українських політичних партій у Галичині, мету і наслідки кооперативного руху;

обґрунтувати судження про історичне діяльності Юрія Федьковича, Івана Франка, Юліана Романчука, Володимира й Олександра Барвінських, Юліана Бачинського.

Факти:.причини та наслідки трудової еміграції

Поняття та терміни: трудова міграція

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

30.

 

 

Суспільно-політичне життя у 60–80-х рр. ХІХ ст.

Поняття та терміни: «русофіли/москвофіли», «народовці/українофіли

Дати: 1868 – створення у Львові товариства «Просвіта», 1873 – створення у Львові Літературного товариства ім. Т. Шевченка;

Персоналії: Іван Франко

 

§____.Виконати практичне завдання

с.__________

Підготувати повідомлення про культурне життя поляків/євреїв/німців (на вибір учителя /учительки) на території України в ХІХ ст.

31.

 

 

Практичне заняття. Культурне життя поляків/євреїв/німців  на території України в ХІХ ст.

Поняття та терміни:

Дати:

Факти:.

Персоналії:

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

32.

 

 

Політизація українського національного руху в 90-ті рр. ХІХ ст.

Поняття та терміни: «радикали», «нова ера», «український П’ємонт».

Дати: 1890 р.- створення Русько- української радикальної партії,

1899 р. –створення Української Національно-демократичної партії та Української соціально-демократичної партії.

Персоналії: Юліан Бачинський

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

33.

 

 

Практичне заняття. Скласти порівняльну таблицю розвитку українського руху в Російській та Австро-Угорській імперіях у ХІХ ст.

 

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

34.

 

 

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.»

 

 

Повторити терміни і поняття з вивченої теми

Розділ 6. УКРАЇНА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

 

35.

 

 

Соціально-економічний розвиток в складі Російської імперії

Знаю:

 • дати створення основних українських політичних партій, подій російської революції 1905–1907 рр. (значущих для України), впровадження загального виборчого права в Австро-Угорській імперії, створення українських національно-культурних і військово-спортивних організацій, період проведення аграрної реформи Петра Столипіна.

Розумію:

 • тенденції й протиріччя соціально-економічного розвитку України початку ХХ ст., індустріальної модернізації, аграрної реформи Петра Столипіна, модернізації суспільно-політичного життя в Наддніпрянщині;
 • вплив російської революції 1905–1907 рр. на активізацію українського руху в Російській імперії;
 • значення австрійського конституційно-парламентського устрою для розвитку українського руху;
 • поняття «страйк», «народне віче», «монополізація економіки», «кооперативний рух», «політизація національного руху», «ксенофобія».

Умію:

 • показати на карті українські території на початку ХХ ст., місця діяльності суспільно-політичних, національно-культурних організацій;
 • охарактеризувати й проаналізувати особливості соціально-економічного розвитку українських земель, діяльність українських політичних партій та інших національних організацій, український національний рух у період російської революції 1905–1907 рр., боротьбу українців за реформу виборчої системи в Австро-Угорщині;
 • пояснити причини і наслідки посилення тиску російської влади на український національний рух у 1907–1914 рр., результати діяльності українських парламентських громад у Державних думах;
 • визначити передумови розвитку українського кооперативного руху і трудової еміграції селянства;

обґрунтувати судження про історичне значення діяльності Євгена Чикаленка, Михайла Грушевського, Миколи Міхновського, Костя Левицького.

Поняття та терміни: хутір,монополія

Факти:.утворення монополістичних обєднань

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

Підготувати доповідь «Українська політична думка: між федералізмом і самостійністю», «Правозахисні аспекти в діяльності лідерів українського національного руху» та ін.;

36.

 

 

Політизація українського національного руху на території Російської імперії

Дати: 1900 р.- створення Революційної української партії (РУП) першої партії Наддніпрянської України;

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

37.

 

 

Російська революція 1905–1907 рр. на території України

Поняття та терміни:

Дати:

Факти:.

Персоналії:

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

38.

 

 

Суспільно-політичне становище у 1907–1914 рр.

Поняття та терміни: страйк

Дати: 1908- створення Товариства українських поступовців; 1911-1913 – справа «Бейліса»

Персоналії: Євген Чикаленко

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

39.

 

 

Практичне заняття. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини.

 

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

40.

 

 

Економічне та суспільно-політичне життя у складі Австро - Угорщини

Поняття та терміни: народне віче

Дати: 1900- обрання а. Шептицького митрополитом греко-католицької церкви, 1907 р.- впровадження в Австро-Угорській імперії виборчого права для чоловіків

Персоналії: Андрій Шептицький

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

41.

 

 

Піднесення українського національного руху

Персоналії: Іван Боберський, Кирило Трильовський.

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

42.

 

 

Практичне заняття. Проаналізувати програмні документи товариства «Просвіта»/«Сокіл»/«Січ» та укласти уявний план діяльності його міського (сільського, гімназійного) осередку в Галичині на початку ХХ ст.

 

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

43.

 

 

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації»

 

 

Повторити терміни і поняття з вивченої теми

Розділ 7. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

 

44.

 

 

Освіта, наука, вплив процесів модернізації на суспільне та повсякденне життя

Знаю:

 • дати створення університетів в Одесі й Чернівцях, утворення Наукового товариства імені Шевченка, обрання Андрея Шептицького митрополитом Греко-католицької церкви.

Розумію:

 • суперечливість умов розвитку української культури (залежність від національної політики імперій);
 • розуміння прав людини і формування способів захисту людських свобод як важливі критерії історичного розвитку;
 • роль науки й освіти в обґрунтуванні української національної ідеї, театру в розвитку українського руху;
 • позитивне значення меценатства для розвитку української культури;
 • роль церкви в суспільному житті українців;
 • причини і наслідки змін, що відбулися у другій половині ХІХ і на початку ХХ ст. в освіті, науці, культурі, повсякденному житті;
 • особливості розвитку культурного життя в різних регіонах України;
 • поняття «емансипація», «реалізм», «український модерн», «меценат».

Умію:

 • показати на карті центри університетської освіти, місця розташування основних культурно-освітніх закладів і визначних пам’яток архітектури й образотворчого мистецтва;
 • охарактеризувати вплив модернізації на суспільно-культурне життя українців, зміни в світогляді людини і повсякденному житті;
 • розпізнати й описати пам’ятки архітектури й образотворчого мистецтва, створені під впливом художніх принципів реалізму і модернізму;

обґрунтувати судження про історичне значення діяльності Андрея Шептицького, Івана Пулюя, Іллі Мечникова, Миколи Лисенка, Лесі Українки, Соломії Крушельницької, Марії Заньковецької, Василя Ханенка.

Поняття та терміни: Ілля Мечников, Антагенел Кримський,Дмитро Яворницький,Данило Заболотний.

Дати: 1865 р. – відкриття Новоросійського університету,

1875р.- відкриття Чернівецького університету.

Факти:.

Персоналії:

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

45.

 

 

Література, театр і музичне мистецтво

Поняття та терміни: модернізм, професійний театр.

Персоналії:Марія Заньковецька,Іван Карпенко-Карий, Леся Українка, Микола Лисенко, Марко Кропивницький.

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

46.

 

 

Архітектура та образотворче мистецтво

Поняття та терміни: реалізм

Персоналії:Сергій Васильківський, Микола Пимоненко

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

47.

 

 

Практичне заняття. На основі аналізу доступних джерел укласти історичний портрет мецената, діяча української науки чи мистецтва другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Поняття та терміни: меценат

Персоналії: Микола Терещенко, Богдан Ханенко.

 

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

48

 

 

Практичне заняття. «Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»

 

 

§____.Виконати практичне завдання

с.___________

49.

 

 

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ ст.»

 

 

Повторити терміни і поняття з вивченої теми

50-52

 

 

Резервний час

 

 

 


 

 

 

 

docx
До підручника
Історія України 9 клас (Власов В.С.)
Додано
28 лютого 2019
Переглядів
711
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку