18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ УКРАЇНСЬКА МОВА 6 КЛАС

Про матеріал
Календарне планування уроків української мови в 6 класі розроблено за Програмою для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання: Українська мова: 5-9 класи –К.: ВД «Освіта» 2013 (зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804 )-сайт МОНУ В.В.Заболотний.Українська мова: 6 кл.: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів.-.К.: Генеза,2014
Перегляд файлу

       

Календарне планування уроків української мови в 6 класі

     Розроблено за Програмою для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання: Українська мова: 5-9 класи –К.: ВД  «Освіта» 2013 (зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804 )-сайт МОНУ

       В.В.Заболотний.Українська мова: 6 кл.: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів.-.К.: Генеза,2014     

 

   

  Графік фронтальних видів контрольних робіт   

 

Форми контролю

                    

                            

  8

І

ІІ

Перевірка мовної теми*

             

 4

4

Письмо:

 Переказ

 

1

 

1

 Твір

 

1

Правопис:

диктант**

1

1

Аудіювання*

 

1

Читання мовчки*

1

 

Правопис складних іменників.

Говоріння:

 

І семестр

                                                                    

ІІ семестр

діалог

усний переказ

читання вголос

 усний твір

 

 

 

                                                                        

 

№ п/п

Зміст навчального матеріалу

І семестр

К .

год.

Дата

Прим.

Прим.

 

 

Вступ. Краса і багатство української мови

 

1

 

 

 

 

 

РМ.Види мовленнєвої діяльності(повторення й поглиблення)

 Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники:адресат мовлення,адресант,тема та основна думка,мета й місце(практично).Повторення вивченого про типи мовлення.

Складання й  розігрування діалогу етикетного характеру відповідно до запропонованої ситуації спілкування (вітання, пропозиція допомоги людині.);пов ΄язаної з обміном думками .жит тєвим досвідом щодо безпеки спілкування телефоном, в мережі Інтернет;(телефонних розмов),що передбачають уникання небажаного спілкування

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Повторення та поглиблення вивченого (7 год.)

Словосполучення. Речення. Головні члени речення.             

  Просте речення. Розділові знаки в простих реченнях

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Однорідні члени речення.Звертання. Вставні слова .   Розділові знаки.

 

1

 

 

 

 

 

Складне речення.Пряма мова. Діалог.Розділові знаки.

 

1

 

 

 

 

 

Основні орфограми та пунктограми

1

 

 

 

 

 

РМ  Повторення відомостей про стилі мовлення.Поняття про офіційно-діловий стиль.Виразне читання вголос .Читання та обговорення текстів,що належать до різних стилів.

1

 

 

 

 

 

  Ділові папери.Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті(на шкільній дошці оголошень) про очікувану подію(екскурсію до музею,відвідування театру...)

Контрольна робота 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Тема.Лексикологія.

 Групи слів за їхнім походженням. Власне українські слова. Тлумачний словник української мови Запозичені (іншомовного походження) слова. Словник іншомовних слів.Лексична помилка та умовне позначення.

 Написання слів,що увійшли в українську мову з інших мов:букви и,і;правопис знака м,кшення й апострофа,,подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми). Неологізми.

 

1

 

 

 

 

 

Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова .Офіційно - ділова лексика

 

1

 

 

 

 

 

Професійні слова й терміни

 

1

 

 

 

 

 

Діалектні та просторічні слова.

 

Пароніми (практично)

Тема.Фразеологія.

1

 

1

 

 

 

 

 

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення.

1

 

 

 

 

 

 РМ  Повторення вивченого про текст,його основні ознаки,особливості будови тексту,використання мовних засобів.Основні джерела матеріалу(практично)

РМ Складний план прослуханого або прочитаного тексту;простий план власного висловлення.Будова елементарного роздуму

Джерела україн­ських фразеологізмів.

РМ Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

Прислів'я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів. Фразеологіз­ми в ролі членів речення. Ознайомлення із фразеологічним словником.

 

1

 

1

 

 

 

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

РМПисьмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі”Який вчинок можна вважати героїчним”

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота . Лексикологія. Фразеологія.

 

1

 

 

 

 

 

Словотвір. Орфографія (9 год.)

Змінювання і творення слів.

Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально -суфіксальний, безафіксальний, складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова. 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин (а) від прикметників на –ський, -цький; буквосполученням –чн- (-шн-).

 

1

 

 

 

 

 

Складні слова. Сполучні -о, -е в складних словах.

Правопис

1

 

 

 

 

 

Творення складноскорочених слів .

Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з niв-; правопис складноскорочених слів.

 

2

 

 

 

 

 

РМ. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю   з елементами роздуму

Аналіз контрольного переказу

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота . Словотвір. Орфографія

 

1

 

 

 

 

 

Морфологія. Орфографія.

Повторення вивченого  про самостійні частини мови

Загальна характеристика частин мови.Граматична помилка ,умовне позначення її (практично)

 

1

 

 

 

 

 

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники - назви істот і неістот (повторення). Іменники загальні і власні. Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні. Збірні іменники.

 Велика буква і лапки у власних назвах.

 

1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.

Число іменників (повторення).

 Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини

 

1

1

 

 

 

 

 

Відмінки іменників.Кличний відмінок. Особливості написання іменників у кличному відмінку

 

1

 

 

 

 

 

РМ  Будова опису приміщення

 Письмовий вибірковий переказ художнього тексту,що містить опис приміщення.Визначення ролі іменників в описі приміщення.

2

 

 

 

 

 

Аналіз письмового переказу

Поділ іменників на відміни й групи.

Відмінювання іменників І відміни.

 

1

1

 

 

 

 

 

 

Відмінювання іменників II відміни.

Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку.Букви –а,я,-у,ю в закінченнях іменників

 

1

1

 

 

 

 

 

Відмінювання іменників III і IV  відмін

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмінювання іменників, що форму лише множини.

 

1

 

 

 

 

 

РМ . Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі

 

1

 

 

 

 

 

Незмінювані іменники.

 

1

 

 

 

 

 

Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн (я), -ення (-я), ~инн (-я), -ив (о), -ев (о)

 

1

 

 

 

 

 

Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

 

1

 

 

 

 

 

 

Не з іменниками

 

1

 

 

 

 

 

Правопис складних іменників.

 

1

 

 

 

 

 

Контрольний диктант

1

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота . Іменник

 

1

 

 

 

 

 

Морфологічний розбір іменника. Тренувальні вправи

 

1

 

 

 

 

 

РМ.Складання інформаційного допису до шкільної газети або шкільного веб-сайта про подію з життя класу з використанням іменників-власних назв.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

РМПорівняльний опис двох рослин за ілюстрацією з використанням прикметників-синнімів,антонімів  та якісних прикметників вищого та найвищого ступенів

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників із однієї групи в іншу групи в іншу

РМОсобливості будови опису природи.Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису)

2

 

 

1

 

 

 

 

 

Ступені порівняння якісних прикметників,творення їх.

 

2

 

 

 

 

 

РМ. Усний докладний перека художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

 

1

 

 

 

 

 

Повні й короткі форми прикметників.

 

1

 

 

 

 

 

Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників

 

1

 

 

 

 

 

Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники

Написання прикметників із суфіксами: -ЕНЬК, -ЕСЕНЬК, -ІСІНЬК, -ЮСІНЬК, -СЬК, -ЦЬК, -ЗЬК-

 

1

1

 

 

 

 

 

РМ. Докладний письмовий переказ тексту,що містить опис природи

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Аналіз письмового переказу

Написання не з прикметниками

 

1

 

 

 

 

 

Написання -н- і -нн- у прикметниках

 

1

 

 

 

 

 

Написання складних прикметників разом і через дефіс

 

1

 

 

 

 

 

Написання прізвищ прикметникової форми

 

1

 

 

 

 

 

Морфологічний розбір прикметника. Тренувальні вправи

 

1

 

 

 

 

 

Контрольна робота . Прикметник.

 

1

 

 

 

 

 

РМ. Письмовий твір – опис  природи в художньому стилі на основі особистих вражень.

 

2

 

 

 

 

 

Аналіз твору

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

1

 

 

 

 

 

Числівники кількісні ( на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, складні і складені.Буквіа ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. Роздільне написання складених числівників.

РМСкладання роздуму про доцільне використання вільного часу з використанням числівників”Гайнування часу-найбільше марнотратство”

4

 

 

1

 

 

 

 

 

Відмінювання кількісних числівників. Узгодження числівників з іменниками

Відмінювання дробових і збірних числівників.

1

1

 

 

 

 

 

Відмінювання та написання порядкових числівників Написання разом порядкових числівників з тисячний

Узгодження числівників з іменниками.Правильне вживання числівників на позначення дат і часу

1

 

1

 

 

 

 

 

РМ. Контрольний докладний  переказ тексту,що містить опис природи

2

 

 

 

 

 

 

МАналіз контрольного переказу Морфологічний розбір числівника. Тренувальні вправи

 

1

 

 

 

 

 

Контрольна робота

 

1

 

 

 

 

 

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

1

 

 

 

 

 

Розряди займенників за значенням. Особові та зворотний займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах особових займенників

 

РМ Письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі”Що я роблю для здійснення своєї мрії”

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Аналіз письмового твору

Питальні й відносні займенники, їх відмінювання

 

1

 

 

 

 

 

 

Заперечні й неозначені займенники, їх правопис і відмінювання

 

(ознайомлення)

1

 

 

 

 

 

РМ. Контрольний твір-опис  природи в художньому стилі на основі особистих вражень

 

2

 

 

 

 

 

Аналіз контрольного твору

Присвійні займенники, їх відмінювання

1

 

 

 

 

 

Вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників

РМ Есе світоглядного змісту”Кого можна  назвати патріотом рідної землі”

1

 

1

 

 

 

 

 

Написання займенників із прийменниками окремо

Морфологічний розбір займенника. Тренувальні вправи

 

1

1

 

 

 

 

 

Контрольна робота

 

1

 

 

 

 

 

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу за рік.  Лексикологія. Фразеологія

1

 

 

 

 

 

Словотвір,орфографія

 

2

 

 

 

 

 

Морфологія й орфографія

Правопис префіксів,суфіксів,голосних в коренях і на межі значущих частин слова та основ

1

 

 

 

 

 

Контрольний диктант

Контрольна робота

РМ.Редагування речень,у яких допущено лексичні та граматичні помилки

Підсумковий урок

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
15 січня 2020
Переглядів
2319
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку