4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Календарне планування "Українська мова (рівень стандарту) 10 клас"

Про матеріал

Орієнтовне календарне планування складено згідно з методичними рекомендаціями щодо викладання української мови у 2018-2019 навчальному році, (рівень стандарту та профільний рівень), що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407 з урахуванням завдань сучасної мовної освіти, модернізаційних процесів в освітньому просторі України, особливостей шкільного предмета «Українська мова» й потреб сучасних школярів. Замінено розділ «Зв'язне мовлення» розділом «Практична риторика» , що умотивовано віковими особливостями й потребами учнів, введено такий вид письмового контролю, як есе (вільне, формальне та його різновиди), спрямованого на активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів, підвищення в них інтересу до навчання предмета та перспективну підготовку до ЗНО. Максимально використані рекомендовані програмою види робіт, що є засобом інтегрування навчального змісту та ключових компетентностей.



Перегляд файлу

Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови для 10 класу (рівень стандарту) на 2018 − 2019 н. р. Відповідає такій програмі:

Українська мова : програма для ЗНЗ з укр. мовою навч. 10 − 11 класи. Рівень стандарту / укл.: Н. Б. Голуб та ін. К., 2017. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv 

Згідно додатку до листа Міністерства освіти і науки України від  03. 07. 2018 р. № 1/9-415 Методичні рекомендації щодо викладання української мови у 2018/2019 навчальному році

 

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт у 10 класі

Рівень

Рівень стандарту

Філологічний рівень

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І

ІІ

І

ІІ

Перевірка мовної теми

2

2

3

3

Письмо:

есе

 

2

 

3

 

1

 

1

переказ

-

-

1

1

твір

-

-

1

1

Індивідуальні види контрольних робіт

Говоріння:

  діалог

 

1

 

-

 

1

 

-

усний переказ

1

-

1

-

уний твір

-

1

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№/п

к/г

Зміст уроку

Рекомендовані види роботи

дата

1

1

Вступ (3г)

Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література (у  числі на електронних носіях

Обговорення теми «Словники в нашому житті»;

 

 

2

1

Інформативна й нормативна функції лексикографічних джерел.  Основні типи словників.

Диспут на тему: «Не бійтесь заглядати у словник: Це пишний яр, а не сумне провалля…» (М. Рильський).

 

 

 

3

1

Довідкові медіаресурси. Здійснення лексикографічного пошуку; тлумачення значення слова різними способами;

 укладання словників-мінімумів «Складні випадки наголошування», «Незнайомі слова», тематичних словників-мінімумів тощо

 

 

4

1

Поняття норми в сучасній українській літературній мові (1)

Нормативне й ненормативне мовлення. Типи норм.

 

укладання словника рідковживаних слів;

укладання тематичного  словника українських фразеологізмів;

 

 

5

1

Лексична норма (10)

Лексична помилка.

Лексичне значення слова. Слово і контекст; залежність значень слова від контексту.

 

складання плану роботи на тиждень;

 

 

6

1

Слововживання: вибір слова, лексична сполучуваність.

 

Написання повідомлення на тему «Лексичну норму відображають і утверджують насамперед словники»;

 

 

7

1

Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення

укладання словника небажаних запозичень «Свої не гірші заморян»;

 

 

8

1

Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми.Синонімічне багатство української мови.

 

Складання паспорта слова. Вільне есе«З чого зіткане щастя?»

 

9

1

Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів.

 

Добір і складання лінгвістичних мініатюр про правильність мовлення;

 

 

10

1

Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов, недоречне вживання українських слів у невластивому їм значенні.

 

виступ під час дискусії «Які слова руйнують наше життя?»; «Інтернет зближує чи накопичує самотність?»;

 

 

11

1

Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів.  Написання  критичного есе «З чого зіткане щастя?»

 

укладання словника фразеологізмів у творах українських письменників;

 

 

12

1

Уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення. Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів

 

підготовка проектів «Музей одного слова» (систематизація інформації про певне слово з різних лексикографічних джерел

 

13

1

Контрольне  есе №1 «Прекрасна мить життя», «Чарівність і могутність слова»;

 

 

 

 

14

1

Утвердження лексичної норми в словниках української мови (повторення й узагальнення). Написання відгуку про сайт відомої людини;

 

Складання тексту (усно)рекомендаційного характеру «Як уникати помилок у мовленні»

 

 

15

1

Контрольна робота №1 (тестування)за темою : «Лексикографія. Лексична норма»

 

 

16

1

Практична риторика (9г)

Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна.Роль риторики в сучасному світі.

 

Аналіз змісту висловлень; Вільне есе «Доброчинність як найбільша цінність і шанована риса лідера»

 

 

17

1

Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації (мовець (адресат), слухач (аудиторія), предмет мовлення, умови успішного спілкування.

 

складання плану виступу

 

18

1

Особистість мовця (чарівність, артистизм, упевненість у собі, щирість, обізнаність, об’єктивність, доброзичливість). Риси гарного співрозмовника. Вимоги до мовлення оратора. МД. Говоріння.Підгот овка до складання діалогу

добір аргументів до конкретної тези;

добір фразеологізмів до теми виступу;

аналіз власного і чужих виступів;

 

діалог

19

1

Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту

моделювання аудиторії;

моделювання ситуації спілкування

 

20

1

Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу. Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту.

 

підготовка композиційних частин виступу (вступу, основної частини і висновків);

 

 

21

1

Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Комунікативний намір.

Мовленнєвий вчинок.  МД Говоріння. Підготовка до складання усного контрольного переказу

 

переказування взірцевих текстів промов

к/п

22

1

Написання тексту публічного виступу;

запам’ятовування тексту виступу;

 

написання повідомлення на тему «Жорстокі слова»

 

 

23

1

Визначення комунікативних намірів мовців за текстом промови; оцінювання мовленнєвого вчинку;

висловлення особистого ставлення до почутого.

Вільне есе « Хороші й погані звички»(10хв)

 

24

1

Контрольне еседослідження№2  « Чудова думка втрачає всю свою цінність, коли вона погано висловлена», « Українська мова – живий організм – сад»

 

 

25

1

Орфоепічна норма (5г)

Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник.

 

сприймання на слух чужого мовлення й аналіз його;

 

 

26

1

Поняття милозвучності. Чергування у//в, і//й як засіб милозвучності.

Основні правила вимови голосних звуків. Основні правила вимови приголосних звуків

 

виразне читання улюблених поезій напам’ять

 

27

1

Наголос. Основні правила наголошування слів.

Нормативний наголос.

Варіантне наголошування слів в українській мові.

 

Усний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням

 

28

1

Словорозрізнювальний наголос.

Форморозрізнювальний наголос.

Діалектний наголос.

Складні випадки наголошування слів.

 

Написання вільного есе на тему: «Наголос – душа слова»;

 

 

29

1

Виразне читання текстів різної жанрово-стильової належності.

інформаційний виступ на тему «Можливості українського наголосу»;

 

 

30

1

Контрольна робота №2 (комбінована) за темою: «Практична риторика. Орфоепічна норма»

 

 

31

1

Повторення вивченого

 

 

32

1

Узагальнення вивченого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

Орфографічна норма

Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник. Принципи української орфографії

редагування чужого тексту;

 

 

34

 

Ненаголошені е, и в корені слова.

 

підготовка конспекту тексту наукового стилю

 

35

 

Апостроф.

 

моделювання «Карти пам’яті» складних орфографічних тем;

 

 

36

 

Позначення м’якості приголосних.

добір слів для словникового диктанту;

 

 

37

 

Чергування голосних.

 

словниковий диктант

 

38

 

Чергування приголосних в українській мові

Написання різновидових диктантів

 

 

39

 

Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення

моделювання «Карти пам’яті» складних орфографічних тем;

 

 

40

 

Спрощення приголосних

письмове докладне переказування текстів різних стилів.

 

41

 

Подвоєння та подовження приголосних.

написання вільного есе на теми:«Життя в гармонії з природою», «Моє бачення сучасної школи», «Чого варто уникати в спілкуванні»,

 

42

 

Правопис префіксів, суфіксів (складні випадки правопису)

Письмове обґрунтування свого вибору на визначену тему  Вільне есе(«Електронна чи паперова книга?»,

 

43

 

Уживання великої літери.

 

письмове прохання довільного змісту

 

 

44

 

Контрольне есе- дослідження №3  «Чи може зашкодити неграмотне письмо?»

 

коментування висловлень відомих людей про читання;

продукування і редагування текстів

 

45

 

Правила перенесення слів із рядка в рядок

 

 

46

 

Написання складних слів разом, окремо, з дефісом.

 

складання ієрархії життєвих цілей;

 

 

47

 

Написання слів іншомовного походження. Правило «дев’ятки».

 

обговорення тексту рекламного характеру;

 

 

48

 

Складні випадки написання прізвищ.

Складні випадки написання географічних назв.

 

Словниковий диктант

 

49

 

Розрізнення прислівників і співзвучних сполук (збоку – з боку, зрештою – з рештою, всередині  – в середині тощо). Правила написання їх. МД.Говоріння Підготовка до складання усного твору «Гаджети чи реальне спілкування?»

 

 

у/т

50

 

Контрольне есе-опис  №4  «Моє бачення сучасної школи»

 

 

51

 

Написання не, ні з різними частинами мови

Правила графічних скорочень слів

Коментований диктант

 

52

 

Контрольна робота №3  Контрольний диктант

 

 

53

 

Морфологічна норма

Морфологічна помилка.

Іменник. Рід іменників (складні випадки узгодження роду іменників типу кір, дріб, біль, нежить, пил, степ, ступінь, путь та ін. з іншими частинами мови).

Паралельні родові форми іменника

 (зал – зала, птах – птаха, плацкарт – плацкарта тощо

 

складання діалогів із використанням іменників на позначення назв осіб за родом діяльності у формі чоловічого та жіночого роду;

 

написання вільного  есе за змістом висловів народної мудрості

 

54

 

Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей за діяльністю (поет – поетеса, поетка; директор – директорка, робітник – робітниця та ін.).

Іменники спільного і подвійного роду.Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур, правила вживання їх.

 

складання речень з іменниками спільного роду (бідолаха, причепа, базіка, трудяга, ледащо, шульга, староста, ручище, забудько тощо);

коментування новин тижня, висвітлених на місцевому телеканалі;

 

 

 

55

 

Іменники, що мають лише форму однини або множини.

Складні випадки відмінювання іменників.

Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку.

 

складання розповіді про подорож Україною або світом із зазначенням назв мешканців відвіданих місць або  усне висловлення на тему «Весняне пробудження природи».

 

56

 

Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку. Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку.

 

написання застережень молодшим дітям щодо безпечної поведінки на воді й біля водойм;

 

 

57

 

Словозміна іменників ІV відміни.

Особливості кличного відмінка.

 

коментування висловлень відомих людей щодо збереження природи; висловлення прохання про допомогу; висловлення подяки незнайомим людям за допомогу;

 

 

 

58

 

Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.

 

 

написання пропозиції однокласникові/однокласниці спільно спланувати дозвілля у вихідний день й згоди/відмови у відповідь.  написання електронного листа;

 

 

59

 

Практична риторика

Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки.

Правила ведення суперечки

визначення теми й мети суперечки;

визначення предмета суперечки;

 

 

60

 

Аргументи й докази.  

 

збирання матеріалу, аргументів для виступу;

збирання інформації про учасників суперечки;

аналіз аргументів суперника;

 

 

61

 

Полемічні прийоми.

формування позиції, погляду на проблему;

 

 

62

 

Контрольне есе – розповідь №5   про явище природи, що викликає найбільше захоплення й здивування;

 

 

 

63

 

Мистецтво відповідати на запитання

спростування позиції суперника;

формулювання запитань суперникові;

 

 

64

 

Дискусія на тему: «Гроші. Навіщо збирати? Де зберігати? На що витрачати? Як заощаджувати?»,

 

 

65

 

Есе  «Мовна мода – це добре чи погано?».»

 

 

66

 

Контрольна робота №4 (тестування) Морфологічна норма. Практична риторика

 

 

67

 

Повторення вивченого.

 

 

68

 

Узагальнення вивченого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Радкевич Світлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
15 серпня 2018
Переглядів
4232
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку