18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарне планування уроків української мови в 10 класі (профільний рівень) за новою програмою

Про матеріал
Календарно-тематичне планування (орієнтовне) з української мови для 10 класу профільний рівень (140 год., 4 год. на тиждень) Українська мова. 10-11 класи. ПРОГРАМА для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407)
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування (орієнтовне) з української мови для 10 класу

профільний рівень (140 год., 4 год. на тиждень)

 

Українська мова. 10-11 класи. ПРОГРАМА для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407)

 

НЛ–1 - «Екологічна безпека та сталий розвиток»;

НЛ–2 - «Громадянська відповідальність»;

НЛ–3 - «Здоров'я і безпека»;

НЛ–4  - «Підприємливість та фінансова грамотність». 

 

                                                Форми контролю

Фронтальні види контрольних робіт

 

10 кл.

І

ІІ

Перевірка мовної теми

4

4

Письмо: семестровий диктант

 

 

1

 

1

переказ

1

1

 твір

1

1

Індивідуальні види контрольних робіт

 

10 кл.

І

ІІ

 Усний переказ

1

1

Діалог

1

1

Усний твір

1

1

 

 

 

 

 

 

 

І семестр

Зміст уроку

Дата

Прим.

 

Мова як суспільне явище.   Українська мова    в Україні (6 год).

 

 1.  

Основні функції мови: комунікавтивна, мислетворча, когнітивна, кумулятивна, естетична, експресивна. Причини звуження функцій мови.

 

 

 1.  

РМ №1. Офіційне і неофіційне, публічне і непублічне мовленнєве спілкування.

 

 

 

 1.  

Мова як знакова система і суспільне явище. Мова і держава. Українське законодавство про мову. Мовна ситуація в державі. Мовні обов’язки громадян. «Мовний суржик», його причини. Проблеми екології української мови.

 

 

 1.  

Культура усного і писемного мовлення, питання культури мовлення в оцінці видатних громадських діячів, учених, письменників. Поняття про колорит мовлення: урочисте, ввічливе, офіційне, інтимно-ласкаве, фамільярне, гумористичне, сатиричне мовлення. Словник-довідник з культури української мови.

 

 

 1.  

РМ №2. Особливості аудіювання. Різновиди аудіювання. Навчальне аудіювання.

 

 

 

 1.  

Поняття про колорит мовлення: урочисте, ввічливе, офіційне, інтимно-ласкаве, фамільярне, гумористичне, сатиричне мовлення.

 

 

 1.  

РМ №3. Мовленнєва ситуація. Мовленнєві ролі та наміри мовця і слухача. Мовленнєва тактика.

 

 

 1.  

Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Українська мова в колі словянських мов.

 

 

 

 1.  

Ознаки самобутності української мови. Спільні й відмінні риси української мови поряд з іншими мовами.

  

 

 

З історії розвитку української мови (4 год.)

 1.  

Основні етапи формування і розвитку української національної мови.

 

 

 1.  

Поява писемності у східних словян.   Створення словянського алфавіту. Кирило і Мефодій, їх роль у становленні словянської писемності. Кирилиця як основа для розвитку сучасних словянських систем письма. Види письма в період Київської Русі: устав, напівустав, скоропис.

 

 

 1.  

Короткі відомості з історії української писемності. «Граматика словенська» Мелетія Смотрицького (1619 р.). Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича (1643 р.).

 

 

 1.  

РМ №4. Особливості читання мовчки. Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне). Навчальне читання мовчки.

 

НЛ 2

 1.  

Сучасний український алфавіт. Особливості розвитку української мови на сучасному етапі.

 

 

Українська мова як вища форма існування національної мови (4 год.)

 1.  

Форми існування української мови (загальнонародна мова, літературна мова, просторіччя, діалект, професійні різновиди, жаргон, арго).

 

 

 1.  

Поняття про українську літературну мову та її діалекти. Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти.

 

 

 1.  

РМ №5. Поняття про текст як продукт мовленнєвої діяльності. Закономірності побудови тексту. Складання тез.

 

 

 1.  

РМ №6. Докладний усний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (уривок з повісті «Кайдашева сімя»)

 

 

 1.  

Поняття про стилістичну систему української мови (стилі, підстилі, стилістичні засоби, способи і прийоми організації стилістичних засобів у тексті).

 

 

 1.  

Контрольна робота №1. Тест. Мова як суспільне явище. Сучасна українська літературна мова як вища форма існування національної мови.

 

 

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

                                                              (8 год.)

 1.  

Місце фонетики та орфоепії в системі мови. З історії української фонетики.

 

 

 1.  

РМ № 7. Особливості монологічного мовлення в різних сферах спілкування. Виступ на зборах, семінарах, конференції.

 

 

 1.  

Позиційні чергування приголосних звуків. Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні.  

 

 

 1.  

Чергування [о] та [е] з [і].  Чергування [о] і [е] з нулем звука.

 

 

 1.  

Чергування [о] з [е] після ж, ч, ш, дж, та [й].  

 

 

 1.  

Чергування [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] та [з], [ц], [с].

 

 

 1.  

Основні випадки чергування  у –в, і – й, з – із – зі (зо).

 

 

 1.  

Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення у групах приголосних. Відбиття цих явищ  на письмі. Приставні приголосні. Метатеза.

 

 

 1.  

 Стилістичні засоби фонетики. Милозвучність української мови. Правильна артикуляція і дикція.  Експресивні можливості звуків української мови. Звукопис.

 

 

 1.  

РМ №8. Особливості діалогічного мовлення в різних сферах спілкування. Дискусійне мовлення. Складання діалогів.

 

 

Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови  (4 год.)

 1.  

Основні норми сучасної літературної вимови. Особливості вимови голосних, деяких приголосних звуків та їх сполучень (гортанного і проривного звуків [г] і [ґ], сонорних, [дж], [дз],  шиплячих [ж], [ч], [ш], задньоязикових [г], [к], [х], груп приголосних (уподібнення, спрощення), м'яких і пом'якшених, а також подовжених приголосних). Повноголосся як одна із основних характеристик української вимови. Вимова слів з апострофом.

 

 

 1.  

Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини. Основні джерела нормативного мовлення. Мова  масмедіа.

 Особливості вимови імен та по батькові.

 

 

 1.  

РМ. №9. Докладний усний переказ тексту художнього стилю із творчим  завданням.

 

 

 1.  

 Вимова деяких граматичних форм. Інтонаційні особливості українського мовлення. Наголос в українській мові, його види (емфатичний, фразовий, логічний). Роль наголосу в розрізненні слів і їх форм. Наявність вільного рухомого наголосу в словах. Паралельне наголошування. Семантико-граматична диференціація лексем за допомогою наголосу.

 

 

 1.  

КР № 2 «Фонетика. Орфоепія».  Тест.

 

 

 1.  

РМ №10. Види читання: переглядове, ознайомлювальне, вивчальне та ін. Аудіювання тексту. Читання мовчки.

 

 

Українська графіка. Українська  орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів (8 год.) 

 1.  

Правопис літер, що позначають ненаголошені глосні в коренях слів. Cкладні випадки уживання м'якого знака, апострофа.

 

 

 1.  

Вживання великої літери. Лапки у власних назвах.

 

 

 1.  

РМ №11. Усний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.

 

 

 1.  

РМ №12. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.

 

 

 1.  

Написання складних слів разом, окремо, через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Тренувальні вправи.

 

 

 1.  

Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ. Складоподіл і правила переносу слів з рядка в рядок. Графічне скорочення  слів.

 

 

 1.  

РМ №13. Робота над помилками, допущеними в контрольному переказі.

 

 

44.

Правопис географічних назв. Написання слів іншомовного походження.  Історичний коментар до різних мовних явищ.

 

 

45.

Стилістика і культура мовлення

Орфографічний аналіз слів. Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання орфографічного словника для перевірки написання слів та їх форм.

 

 

46.

Контрольна робота №3. Тест. Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів.

 

 

Лексикологія української мови як учення про лексичний склад (9 год.)

47.

Слово як основна одиниця мови. Слово і поняття. Системні відношення в лексиці української мови. Семасіологія як учення про значення слів і виразів. Оцінні властивості слів на позначення слуху, зору, дотику.

 

 

48.

РМ №14. Інформаційна переробка текстів різних функціональних стилів і жанрів. Написання тез.

 

 

49.

Багатозначні й однозначні слова. Пряме і переносне значення (метафора, метонімія, синекдоха).

 

 

50.

Омоніми, їх види: омоформи, омофони, омографи, міжмовні омоніми. Повні і неповні омоніми. Поняття про пароніми.

 

 

51.

Синоніми та їх види. Синонімічний ряд.

 Стилістика і культура мовлення

Лексичні норми. Уживання слова  відповідно до його лексичного значення. Використання тлумачного словника.

 

 

52.

Антоніми та їх види. Стилістична фігур. Словник антонімів.

 

 

53.

Мовна надмірність (багатослів'я, плеоназм, тавтологія) і мовна недостатність.

 

 

54.

РМ № 15.  Усний твір. Стаття в газету на морально-етичну тему «Булінг-це духовна та фізична слабкість чи демонстрування сили?»

 

 

55.

 РМ №16. Контрольний письмовий твір. Стаття в газету на морально-етичну тему «Булінг-це духовна та фізична слабкість чи демонстрування сили?»

 

 

56.

Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Правильне й доцільне використання власне українських слів.

 

 

57.

 РМ №17. Робота над помилками, допущеними в контрольному творі.

 

 

58.

Лексика різних груп. Причини і джерела лексичних запозичень. Слова іншомовного походження та інтернаціоналізми.

 

 

59.

Поняття про старословянську  мову, її ознаки, роль в розвитку української мови. Стилістична роль старословянізмів.

 

 

60.

КР №4. «Лексикологія української мови як учення про лексичний скдлад». Тест.

 

 

61.

Контрольний семестровий диктант.

 

 

62.

Робота над помилками, допущеними в семестровому диктанті. РМ №18. Особливості монологічного мовлення в різних сферах спілкування. Виступ на зборах, семінарах, конференції.

 

 

ІІ семестр

Фразеологія як розділ мовознавства (6 год.)

   63.

Фразеологічні одиниці української мови. Основні ознаки фразеологізмів.

 

 

   64.

Джерела української фразеології. Національна специфіка української фразеології.

 

 

   65.

Прислів′я і приказки, крилаті вислови. Стійкі народні порівняння. Побажання, приповідки, каламбури, їх оцінний зміст.

 

 

   66.

РМ №19. Розмовний стиль, сфера використання. Особливості розмовного мовлення. Жанри розмовного мовлення.

 

 

   67.

РМ №20.  Виступ на конференції «Уживання фразеологізмів у різних стилях мови»

 

 

   68.

Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів. Фразеологія власне українського походження. Фразеологізми з античної міфології.

 

 

   69.

Фразеологія наукова, публіцистична, офіційно-ділова. Фразеологізми з професійної мови.

Стилістика і культура мовлення

Національно-мовний колорит фразеології. Стилістичні засоби фразеологічних одиниць у творах видатних письменників. Фразеологічні словники і довідники.

 

 

Українська лексикографія  як розділ мовознавства про укладання словників

 (4 год.)

   70.

Словники як відображення історії і культури українського народу. Загальні відомості про словники. Основні типи словників, особливості їх побудови.

 

 

   71.

Енциклопедичні, лінгвістичні (одномовні, двомовні, перекладні) словники. Відмінність словникових статей у різних словниках.

 

 

   72.

З історії лексикографії. Словник Лаврентія Зизанія (1596 р.), "Лексикон" Памво Беринди (1627 р.).

Сучасні словники української мови. Українські електронні словники.

 

 

  73.

Стилістика і культура мовлення

Стилістичні засоби лексикографії.

 

 

Морфеміка і словотвір

української мови  як учення  про будову і творення слів (5 год).

   74.

Морфемна і словотвірна структура слова. Основа похідна і непохідна. Твірна основа.

 

 

   75.

РМ №21. Контрольний твір-роздум на суспільно-політичну тему «Що може допомогти українцям у розбудові держави?»

 

НЛ 2

   76.

РМ№22. Контрольний твір-роздум на суспільно-політичну тему «Що може допомогти українцям у розбудові держави?»

 

НЛ 2

   77.

Основні способи словотвору в сучасній українській мові: морфологічні й неморфологічні.

Історичні зміни в морфемному складі слова. Етимологія як учення про походження слів.

 

 

    78.

Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту. Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв.

 

 

   79.

Основні способи творення дієслів, прислівників. Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання.

 

 

   80.

Стилістика і культура мовлення

Стилістичне використання засобів словотвору. Синонімія словотвірних афіксів. Національно-специфічне вживання зменшено-пестливих форм. Особливості вживання осново- і словоскладання, абревіатур, їх правильна вимова. Усунення помилок, пов'язаних із порушенням норм українського словотвору. Морфемний словник. Етимологічний словник.

 

 

   81

РМ №23. Аналіз контрольних творів.  Вправи по  усуненню помилок, повязаних із порушенням норм українського словотвору.

 

 

   82

Контрольна робота №5. Тест. «Фразеологія. Лексикографія. Морфеміка і словотвір»

 

 

Українська морфологія як розділ мовознавства  про частини мови (30  год).

   83.

Морфологічні норми. Морфологічні засоби виразності мови. Граматичні категорії, граматичні значення і граматичні форми. Основні способи вираження граматичних значень.

 

 

   84.

Основні поняття морфології. Словозміна. Парадигма. Словоформа. Повнозначні та службові частини мови. Вигуки і модальні слова. Взаємоперехід частин мови. З історії вивчення частин мови. Складні випадки правопису різних частин мови.

 

 

Самостійні частини мови

   85.

Іменник як частина мови. Лексико-граматичні розряди іменників.

Граматичні категорії іменника. Категорія числа, її значення та граматичні засоби вираження. Число іменників. Іменники, що вживаються в обох числових формах, мають лише форму однини або множини.

 

 

   86.

Особливості роду іменників- назв осіб за професією, посадою, званням тощо. Форми іменників О. в. і М. в. з прийменниками на позначення руху у просторі. Н. в. іменників із сполучниками як, мов, неначе, мов.

Відмінювання іменників ІІ відміни. Родовий відмінок іменників ІІ відміни.

 

 

   87

Стилістика і культура мовлення

Словозмінні паралелі іменників, їх стилістичні особливості. Стилістичні особливості іменників середнього і спільного роду. Стилістичні особливості форм числа іменників.

 

 

   88.

Написання і відмінювання власних особових назв, складних слів, прізвищ, імен та по батькові. Стилістичне використання кличного відмінка іменників. Порушення норм відмінювання іменників у художньому мовленні.

 

 

   89.

Прикметник як частина мови. Лексико-граматичні розряди прикметників, їх особливості і функціонування в мовленні. Перехід відносних прикметників у якісні, присвійних у якісні і відносні.

 

 

   90.

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння  прикметників.

Повні і короткі форми прикметників, стягнені і нестягнені форми повних прикметників, особливості їх функціонування в сучасній українській мові.

 

 

    91.

Творення відносних і присвійних прикметників. Відмінювання прикметників.

 

 

    92.

Стилістика і культура мовлення

Стилістичне використання якісних, відносних, присвійних прикметників.  Стилістична роль повних і коротких прикметників. Синоніміка прикметників і непрямих відмінків іменників. Словник епітетів української мови.

 

 

   93.

РМ. №24. Редагування текстів різних стилів.

 

 

   94.

 Своєрідність займенника як частини мови. Розряди займенників за значенням, їх характеристика

 

 

   95.

Групи займенників.

 

 

   96.

Відмінювання займенників. Явище прономіналізації. Перехід займенників в інші частини мови.

 

 

 

   97.

Правопис займенників. Написання заперечних, неозначених займенників.

Стилістика і культура мовлення

Стилістичні функції займенників.

 

 

   99.

Числівник як частина мови. Формування числівника як частини мови. Число і числівник.

 

 

   100.

Розряди числівників за значенням, їх характеристика.

 

 

   101.

Групи числівників за будовою. Відмінювання числівників. Паралельне використання відмінкових форм числа.

 

 

   102.

Паралельне вживання числівників з іменниками у непрямих відмінках. Синтаксичні функції числівників. Написання числівників і відчислівникових слів.

 

 

   103.

Стилістика і культура мовлення

Стилістична роль числівників. Правильне використання відмінкових форм числівників. Наголос у числівниках.

 

 

   104.

 

 

Узагальнення і систематизація вивченого з тем «Іменник», «Прикметник», «Займенник», «Числівник».

 

 

   105.

Контрольна робота №6 «Морфологія.1ч.». Тест.

 

 

  

   106.

 

 

 

   107.

Дієслово як частина мови. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані, незмінні. Зміни звуків в особових формах дієслів. Безособові дієслова.

 Особливості семантики, граматичні ознаки дієслів. Дві основи дієслова. Поділ дієслів на дієвідміни. Словозміна дієслів І та ІІ дієвідміни.

 

 

  108.

Види дієслів (доконаний і недоконаний), їх творення, вживання одного у значенні іншого. Часи дієслів (теперішній, минулий, майбутній), їх  творення. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий), їх  творення.

 

 

  109.

Особові, родові, числові форми дієслів. Перехідні і неперехідні дієслова. Стан дієслова. Зворотні дієслова.

 

 

  110.

Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу.

 

 

  111.

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників. Активні та пасивні дієприкметники, їх відмінювання. Творення і правопис дієприкметників. Відмінювання і вживання дієприкметників. Перехід дієприкметників у прикметники.

 

 

  112.

Дієприкметниковий зворот.

 

 

  113.

Безособові форми на -но, -то.

 

 

  114.

Дієприслівник. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду.

 

 

  115.

Дієприслівниковий зворот. Творення і вживання дієприслівників.

 

 

   116.

Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням: обставинні й означальні. Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників.

 

НЛ 1

   117.

Правопис прислівників і прислівникових сполук. Прислівники за походженням. Написання не з прислівниками.

 

 

   118.

РМ № 25. Есе «Чи можливе життя без конфліктів?» або «Як приборкати свої емоції?»

 

 

  119.

Узагальнення по темі «Морфологія». Тренувальні вправи.

 

 

   120.

Контрольна робота № 7. Тест. «Морфологія. 2ч.»

 

 

          Службові частини мови, їх загальна характеристика (6 год.)

   121.

 

 

   122.

Прийменник, його особливості. Групи за походженням та морфологічним складом. Правопис прийменників. Особливості вживання деяких прийменників. Синонімія прийменників. Перехід повнозначних слів у прийменники.

 

 

   123.

Сполучники сурядності та підрядності. Морфологічні типи сполучників. Правопис сполучників. Особливості вживання деяких сполучників. Перехід повнозначних слів у сполучники.

 

 

   124.

Частка, її функції, групи за значенням. Правопис заперечних часток.

 

 

   125.

Звязка. Вигуки, їх ознаки та розряди. Правопис вигуків і особливості їх вживання. Розділові знаки в реченнях з вигуками. Звуконаслідувальні слова.

 

 

   126.

Стилістика і культура мовлення

Стилістичні функції службових частин мови. Синонімія прийменникових конструкцій. Повторення прийменників, сполучників як засіб увиразнення мовлення.

 

 

   127.

РМ. №26. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням.

 

 

   128.

РМ  № 27. Контрольний письмовий докладний переказ тексту публіцистичного тексту із творчим завданням.

 

 

   129.

Узагальнення і систематизація вивченого з тем «Дієслово», «Службові частини мови, їх загальна характеристика».

 

 

   130.

Контрольна робота №8 «Морфологія. 3 ч.». Тест.

 

 

   131.

Узагальнення і систематизація вивченого. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія.

 

 

   132.

Контрольна робота. Семестровий диктант.

 

 

   133.

Узагальнення і систематизація вивченого. Лексикологія. Фразеологія.

 

 

   134.

Узагальнення і систематизація вивченого. Морфеміка і словотвір.

 

 

   135.

РМ. №28. Ділові папери. Звіт про виконану роботу. Підсумковий урок.

 

 


 

docx
Додано
31 січня 2020
Переглядів
1821
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку