Тестові завдання з теми "Правила вживання великої літери"

Про матеріал
Завдання допоможуть систематизувати знання з теми "Правила вживання великої літери"
Перегляд файлу

  

Тестові завдання з теми «Правопис великої літери»

1 варіант

 

 1. Усі слова пишуться з великої літери в рядку:

А (з)ахідна (у)країна, (к)иївщина, (о)леський (з)амок, (х)мельниччина;

Б (м)олочний (ш)лях, (з)адніпрянщина, (п)резидент (у)країни, (п)окрова;

В (п)илипівка, (к)иївська (р)усь, (н)аціональний (б)анк (у)країни;

Г (р)еспубліка (б)олгарія, (б)лаговіщення, (н)ародний (р)ух (у)країни;

Д (л)апландія, (в)великий (п)іст, (н)ижній (н)овгород, (з)абайкалля.

 1. Запишіть слова, розкриваючи дужки:

(пів) острів___________________________________________________________

      (пів) яблука___________________________________________________________

     (напів) сонний_________________________________________________________

     (пів) Львова___________________________________________________________

      (пів) віку______________________________________________________________

 1. Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники:

    брат______________________________________________________________

            Микола__________________________________________________________

Ольга______________________________________________________________

Петро_____________________________________________________________

Сергій____________________________________________________________

 1. Усі слова пишуться з великої літери в рядку:

А (д)анило (г)алицький, (г)енеральний (п)рокурор (у)країни, (с)пасівка;

Б (б)лаговіщення, (д)ень (н)езалежності (у)країни, (к)оролівство (б)ельгія;

В (к)нязівство (м)онако, (в)еликдень, (о)рганізація (о)б’єднаних (н)ацій;

Г (в)еликий (в)із, (з)атока (с)вятого (л)аврентія, (л)ьвівщина;

Д (з)акавказзя, (д)алекий (с)хід, (з)бройні (с)или (у)країни.

 1. Правильно записані всі слова в рядку:

А Квітка-Основ’яненко, Гельсінська Спілка, гордіїв вузол;

Б Збройні Сили України, 1 Травня, Великий піст;

В Адміністрація Президента України, Троїстий союз, 8 Березня;

     Г Ярослав Мудрий, Середні віки, Російська Федерація;

Д туманність Андромеди, Новий Рік, Шевченківська премія.

 1. Усі географічні назви правильно записані в рядку:

А Аддис-Абеба, Братіслава, Бразилія, Лейпциг, Сирія;

Б Алжир, Сицилія, Чілі, Вашингтон, Мавританія;

В Міссісіпі, Сідней, Пакистан, Єгипет, Каїр;

Г Амудар’я, Брюсель, Вільнюс, Сараєво;

      Д Чікаго, Вінніпег, Айова, Йоркшир, Ісландія.

 1. Запишіть словосполучення, розкриваючи дужки:

(ж)урнал(в)сесвіт_____________________________________________________ д)ень(у)чителя________________________________________________________

      (ф)ранківські (ч)итання________________________________________________

      (м)атір (б)ожа______________________________________________________

     (п)іфагорова (т)еорема________________________________________________

 1. Усі слова треба писати з великої літери в рядку:

А (с)обор (с)вятого (ю)ра, (д)авній (є)гипет; (г)уцульщина;

 Б (е)стонська (р)еспубліка, (с)ередня (а)зія; (а)ндріївський (у)звіз;

В (а)грарна (п)артія (у)країни, (д)жомолунгма, (х)арківщина;

Г (в)елике (г)ерцогство (л)юксембург, (ф)удзіяма, (ж)еневське (о)зеро;

Д (ф)едерація (м)алайзія, (з)олота (о)рда, (в)олодимир (в)еликий.

 1. Усі слова треба писати з великої літери в рядку:

А (з)ахідна (с)ахара, (п)алеозойська (е)ра, (центральна (р)ада;

Б (б)ессарабія, (п)апа (р)имський, (б)ерег (с)лонової (к)істки;

В (ш)вейцарська (к)онфедерація, (в)елика (в)вітчизняна (в)ійна, (с)ередопістя;

Г (м)ічиган, (н)ародний (а)ртист (у)країни, (г)ригорій (ч)удотворець;

Д (н)овий (о)рлеан, (у)спіння (п)ресвятої (б)огородиці, (ш)ейх.

10. І з великої, і з малої літери (залежно від значення) можуть писатися всі слова в рядку:

А (к)аменяр, (н)ьюфаундленд, (п)ентагон, (ч)ервона (ш)апочка;

Б (п)олісся, (к)обзар, (ч)асослов, (х)ам, (ф)ортуна;

В (с)ірий (в)овк, (т)антал, (с)удак, (р)іздво;

Г (з)емля, (х)рестини, (х)амелеон, (ф)арадей, (у)ран;

Д (т)итан, (т)алмуд, (с)онце, (р)ак, (к)рашанка

11. Помилка в правописі складної географічної назви є в рядку:

А Кам’янець-Подільський, Гуляйполе, Атлантик-Сіті, Мала Вільшанка;

Б Франкфурт-на-Майні, Біла Церква, Новосибірськ, Порт-Артур;

В Залісся Перше, Кривий Ріг, П’ятигорськ, Кембер-Ленд;

Г Печиводи, Михайло-Коцюбинське, Санкт-Петербург, Білопілля;

Д Нью-Йорк, Трипілля, Новосілки-на-Дніпрі, Зелена Гура.

12. Усі слова пишуться з великої літери в рядку:

А (б)іла (ц)ерква, (п)очаївська (л)авра, (в)елика (б)ританія;

 Б (з)ахідний (ф)ронт, (д)анило (г)алицький, (е)кваторіальна (а)фрика;

В (б)абин (я)р, (б)лаговіщення, (в)ерховний (с)уд (у)країни;

Г (ф)ранкознавство, (с)тародавня (г)реція, (м)ихайлівський (з)олотовер­хий (м)онастир;

Д (д)алекий (с)хід, (с)трітення, (ф)едерація (ф)утболу (у)країни.

13.Запишіть словосполучення, розкриваючи дужки:

(с)пілка (х)удожників (у)країни______________________________________________  

(к)раїни (д)алекого (с)ходу___________________________________________________

(г)енеральний (п)рокурор (у)країни____________________________________________

(з)ірки (в)еликого (к)овша____________________________________________________

(п)аризька (к)омуна_________________________________________________________

14 Установіть відповідність між словосполученнями та правилами їх написання: 

Приклади                                                                     Правила

1 (д)екларація (п)рав (л)юдини                                А усі слова пишуться з великої

2 (к)абінет (м)іністрів (у)країни                                  літери                              

3 (с)пілка (п)исьменників (у)країни                         Б з великої літери пишеться  

4 (о)пішнянська (д)екоративна (к)ераміка                  перше слово         

                                                                                   В з великої літери пишеться

                                                                                      третє слово

                                                                                   Г з великої літери пишеться 

                                                                                      перше і третє слово

                                                                                   Д усі слова пишуться з малої 

                                                                                       літери .

 

 

Тестові завдання з теми «Правопис великої літери»

2 варіант

 

 

1.Усі словосполучення правильно записані в рядку:

А Далекий Схід, Чумацький Шлях, бульвар Шевченка, цукерки «Черво­ний мак»;

Б «Слово про Ігорів похід», Чернеча гора, Базедова хвороба, Звениго­родський міськвиконком;

В Партія зелених України, автомобіль «Таврія», Великий Піст, Перська затока;

Г Велика Вітчизняна війна, День Учителя, Маріїнський парк, теплохід «Тернопіль»;

Д журнал «Освітянин», Лесині вірші, Міністр транспорту, доктор філо­логічних наук.

2. Запишіть словосполучення, розкриваючи дужки:

(к)убок (с)тенлі____________________________________________________

(у)країнський  (і)інвестиційний  (ф)онд________________________________

(с)тарий   (з)аповіт_________________________________________________

(л)ьодовиковий (п)еріод________________________________________________

(ц)имлянське (в)одосховище_______________________________________

 

3. Усі слова пишуться з великої літери в рядку:

А (н)обелівська (п)ремія, (м)ала (в)едмедиця, (п)івнічна (є)вропа;

Б (в)олодимир (в)еликий, (о)сманська (і)мперія, (я)лтинська (к)онференція;

В (с)ин (б)ожий, (п)івденний (у)рал, (л)атиноамериканський (к)онтинент;

Г (р)осійська (ф)едерація, (п)отебнянські (ч)итання, (п)осол (б)ельгії;

Д (н)ова (г)вінея, (з)ахідноукраїнська (н)ародна (р)еспубліка, (д)ажбог.

4. Усі слова пишуться з великої літери в рядку:

А (ч)ервона (к)нига, (п)івденний (б)уг,(г)ріб (г)осподній;

Б)атарська (п)ротока, (а)мериканське (с)амоа, (р)еспубліка (д)жибуті;

В (г)ригорій (б)огослов, (п)івденний (п)олюс, (я)сна (п)оляна;

Г (з)олоті (п)іски, (і)оанн (х)реститель, (є)вропейський (с)оюз;

Д (а)втономна (р)еспубліка (к)рим, (к)айнозойська (е)ра, (д)юссельдорф.

5.. Усі слова пишуться з великої літери в рядку:

А (д)ніпровські (к)ручі, (с)лобожанщина, (р)еспубліка (б)олгарія, (п)илипівка;

Б (а)ндріївський (у)звіз, (п)окрова, (м)икола (о)лійник, (м)іськрада;

В (п)илипівка, (к)київська (р)усь, (п)івнічний (л)ьодовитий (о)кеан;

 Г (є)вропейське (е)кономічне (т)овариство, (р)іздво (х)ристове, (п)рикарпаття;

    Д (н)аціональний (б)анк (у)країни, (т)уманність (а)ндромеди, (б)уковина.

6.. Запишіть слова, розкриваючи дужки:

(я)рослав (о)смомисл___________________________________________________

(п)івденноукраїнський (к)анал __________________________________________

(т)анталові (м)уки___________________________________________________

(г)олова (в)ерховної (р)ади (у)країни_____________________________________

(п)рибалтійські (к)раїни______________________________________________

7.. Усі слова пишуться з малої літери в рядку:

А)ержавний (б)юджет, (а)гентство (н)ерухомості, (г)рінченків (с)ловник;

Б (н)овомлинівська (с)ільрада, (а)дміністрація (т)еатру, (е)поха (к)ласицизму;

В (а)нтичний (с)віт, (д)ень (з)нань, (п)івнічні (к)раїни;

Г (б)азедова (х)вороба, (а)втономний (о)круг, (б)ожа (б)лагодать;

Д (с)тарший (л)ейтенант, (д)амоклів (м)еч, (ш)евченківські (в)ірші.

8.. Запишіть словосполучення, розкриваючи дужки:

(с)пілка (х)удожників (у)країни______________________________________________  

(к)раїни (д)алекого (с)ходу___________________________________________________

(г)енеральний (п)рокурор (у)країни____________________________________________

(з)ірки (в)еликого (к)овша____________________________________________________

(п)аризька (к)омуна_________________________________________________________

9. Правила вживання великої літери не дотримані в реченні:

А На завершальній стадії турніру українці здолали білоруський «Мета­лург», італійський «Больцано» та французький «Руан»;

Б Про трагедію розповів Віталій Кондратенко, старший слідчий Ковель­ського міськвідділу міліції у Волинській області;

В Іноземцеві майже неможливо стати повноправним громадянином в більшості Арабських держав, особливо в Алжирі, Саудівській Аравії та Арабських Еміратах;

Г У церковному календарі відзначають народження (різдво) лише трьох осіб - Ісуса Христа, Богородиці та Івана Хрестителя;

Д На поверхні Венери вдень температура досягає 430 градусів за Цельсієм

10. Усі словосполучення правильно записані в рядку:

А Президент України, Мала Ведмедиця, республіка Польща, печиво «Марія»;

Б Західна Європа, Охтирський полк, газета «Експрес», теплого Олекси;

В літак «Мрія», Нобелівська премія, день енергетика, Організація Об’єд­наних Націй;

Г журнал «Дивослово», Збройні сили України, Саудівська Аравія, Ніагарський водоспад;

Д Причорноморська низовина, станція «Хрещатик», Південний Полюс, Східна Україна.

11. Запишіть складні географічні назви:

Новоград/Волинський______________________________________________________

Ростов/на/Дону __________________________________________________________

Південне/Полісся__________________________________________________________

Атлантик/Сіті___________________________________________________________

Конча/Заспа_________________________________________________________

12. Виділене слово треба писати з малої літери в рядку:

А Першими лауреатами (Ш, ш)евченківської премії стали О. Гончар, П. Тичина і П. Майборода;

Б 9 березня о 10 годині розпочнуться щорічні (Ш, ш)евченківські читання;

В В історії української літератури Є. Гребінка залишився ще й як щирий учасник у вирішенні (Ш, ш)евченкової долі;

Г Вони демонстрували красу і чарівність (Ш, ш)евченкового слова;

     Д Розміри (Ш, ш)евченківського вірша розрізняються між собою за чис­лом складів.

13.  Усі слова пишуться з великої літери в рядку:

А (у)країнська (п)овстанська (а)рмія, (с)півдружність (н)езалежних (д)ержав;

Б (є)вропейське (е)кономічне (с)півтовариство, (с)пілка (в)изволення (у)країни;

В (н)аціональна (г)вардія (у)країни, (х)ашимітське (к)оролівство (й)орданія;

Г (г)абонська (р)еспубліка, (п)івнічна (о)сетія, (х)рещення (г)осподнє;

Д (я)сна (п)оляна, (х)рам (с)вятого (м)иколая, (к)арпати.

14. Установіть відповідність між словосполученнями та правилами їх написання: 

Приклади                                                                     Правила

1 (д)екларація (п)рав (л)юдини                                А усі слова пишуться з великої

2 (к)абінет (м)іністрів (у)країни                                  літери                              

3 (с)пілка (п)исьменників (у)країни                         Б з великої літери пишеться  

4 (о)пішнянська (д)екоративна (к)ераміка                  перше слово         

                                                                                   В з великої літери пишеться

                                                                                      третє слово

                                                                                   Г з великої літери пишеться 

                                                                                      перше і третє слово

                                                                                   Д усі слова пишуться з малої 

                                                                                       літери .

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Бойчук Андрій
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Українська мова (академічний рівень) 10 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
1 лютого 2020
Переглядів
3817
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку