Календарне планування з алгебри для 10 класу (профільний рівень)

Про матеріал

Календарне планування з алгебри для 10 класу (профільний рівень)

Календарне планування з алгебри для 10 класу (профільний рівень)

Календарне планування з алгебри для 10 класу (профільний рівень)

Календарне планування з алгебри для 10 класу (профільний рівень)

Перегляд файлу

 

 

________________________________________________________________

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)

 

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

з алгебри та початків аналізу

для ________________ класу

на  2018 / 2019  н.р.

 

_______________________________________________________

(ПІБ учителя)

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _________________________________________

___________________________________________________________________________

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____  р.

Голова  МО ____________________________________________________

      (ПІБ, підпис)

 

 

Складено до підручника:ХХХ

 згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень), затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року

 

 

Алгебра та початки аналізу (профільний рівень), 10 клас 

(6 год на тиждень, І семестр – 96 год,  ІІ семестр – 114 год)

№ уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. ФУНКЦІЇ, МНОГОЧЛЕНИ, РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ (36 год)

Учень (учениця):

зображує на діаграмах або числовій прямій об’єднання і переріз множин та ілюструє поняття підмножини;

формулює означення підмножини, об’єднання і перерізу множин;

знаходить об’єднання і переріз числових множин;

користується різними способами задання функцій;

формулює означення числової функції, зростаючої та спадної функцій, парної та непарної функцій;

знаходить область визначення функцій, значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення;

встановлює за графіком функції її властивості;

виконує і пояснює перетворення графіків функцій; досліджує функції і використовує одержані результати при побудові графіків функцій;

виконує ділення многочленів з остачею, користується теоремою Безу при розв'язуванні рівнянь та нерівностей;

розв’язує найпростіші рівняння з параметрами, нерівності за допомогою методу інтервалів;

користується методом математичної індукції для доведення тверджень.

 1.                 

 

Множини, операції над множинами.

 

 1.                 

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

 

Числові функції. Область визначення і множина значень. Графік функції

 

 1.                 

 

Зростання і  спадання, парність і непарність функцій, найбільше та найменше значення  функції. Властивості графіків парних і непарних функцій.

 

 1.                 

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

 

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій

 

 1.                 

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Оборотні функції. Взаємно обернені функції. Графік оберненої функції.

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.             

 

Контрольна робота № 2 за темою: «Числові множини. Числові функції та їх властивості »

 

 1.             

 

Рівносильні рівняння. Рівносильні нерівності

 

 1.             

 

Рівносильні перетворення нерівностей, метод інтервалів

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Рівняння з параметрами

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Рівняння і нерівності, що містять знак модуля

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Дії над многочленами. Ділення многочлена на многочлен з остачею

 

 1.             

 

Теорема Безу та наслідки з неї. Корені многочленів

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Знаходження раціональних коренів многочлена з цілими коефіцієнтами

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Алгебраїчні рівняння

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Метод математичної індукції.

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.             

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.             

 

Контрольна робота № 3 за темою: «Рівняння та нерівності»

 

Тема 2. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ (30 год)

Учень (учениця):

формулює означення кореня п-го степеня, арифметичного кореня п-го степеня, степеня з раціональним показником, властивості коренів та степеня з раціональним показником;

обчислює, оцінює та порівнює значення виразів, які містять корені та степені з раціональними показниками; зображує графік степеневої функції;

розв’язує ірраціональні рівняння та нерівності, зокрема з параметрами; застосовує властивості функцій до розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей

 1.             

 

Степенева функція з натуральним показником. Степенева функція з цілим  показником.

 

 1.             

 

Корінь п–го степеня. Арифметичний корінь п–го степеня, його властивості.

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Перетворення виразів з коренями п–го степеня.

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Функція та її графік.

 

 1.             

 

Степень з раціональним показником, його властивості.

 

 1.             

 

Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Степеневі функції, їхні властивості та графіки

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.             

 

Контрольна робота № 4 за темою: «Степенева функція»

 

 1.             

 

Найпростіші способи розв’язування ірраціональних рівнянь

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Застосування метода рівносильних перетворень до розв’язування ірраціональних рівнянь

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Різні прийоми розв’язування ірраціональних рівнянь

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Ірраціональні нерівності

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей з параметрами.

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.             

 

Контрольна робота № 5 за темою: «Ірраціональні рівняння та нерівності»

 

Тема 3. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ (34 год)

Учень (учениця):

виконує перехід від радіанної міри кута до градусної і навпаки; встановлює відповідність між дійсними числами і точками на одиничному колі;

обчислює значення тригонометричних виразів за допомогою тотожних перетворень;

формулює означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса кута числового аргументу; властивості тригонометричних функцій; властивості періодичних функцій; будує графіки періодичних функцій;

ілюструє властивості періодичних функцій за допомогою графіків; перетворює тригонометричні вирази.

 1.             

 

Радіанне вимірювання кутів

 

 1.             

 

Синус, косинус, тангенс, котангенс кута

 

 1.             

 

Розв’язування задач

 

 1.             

 

Тригонометричні функції числового аргументу

 

 1.             

 

Властивості тригонометричних функцій. Періодичність функцій.

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Властивості та графік функції

 

 1.             

 

Властивості та графік функції

 

 1.             

 

Властивості та графік функції .

 

 1.             

 

Властивості та графік функції .

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.             

 

Контрольна робота № 6 за темою: «Властивості та графіки тригонометричних функцій»

 

 1.             

 

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

 

 1.             

 

Тригонометричні формули додавання

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Формули зведення

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Формули подвійного, потрійного і  половинного аргументу

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Спрощення тригонометричних виразів

 

 1.             

 

Спрощення тригонометричних виразів

 

 1.             

 

Спрощення тригонометричних виразів

 

 1.             

 

Спрощення тригонометричних виразів

 

 1.             

 

Спрощення тригонометричних виразів

 

ІІ семестр

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.          

 

Контрольна робота № 7 за темою: «Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу»

 

Тема 4. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ (32 год)

Учень (учениця):

формулює означення обернених тригонометричних функцій; обґрунтовує формули коренів тригонометричних рівнянь ;

розв’язує тригонометричні рівняння та нерівності, зокрема з параметрами.

 1.          

 

Обернені тригонометричні функції: і (означення, властивості, графіки).

 

 1.          

 

Обернені тригонометричні функції: і (означення, властивості, графіки).

 

 1.          

 

Найпростіші тригонометричні рівняння. Рівняння і

 

 1.          

 

Найпростіші тригонометричні рівняння. Рівняння і рівняння

 

 1.          

 

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь . Розв’язування тригонометричних рівнянь виду за допомогою розкладення на множники

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь. Заміна змінних при розв’язуванні тригонометричних рівнянь

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь. Розв’язування тригонометричних рівнянь зведенням до однієї тригонометричної функції (з однаковим аргументом) 

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь. Розв’язування однорідних тригонометричних рівнянь та зведення тригонометричних рівнянь до однорідного

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.          

 

Контрольна робота № 8 за темою: «Обернені тригонометричні функції. Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь»

 

 1.          

 

Основні способи розв’язування систем тригонометричних рівнянь

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Рівняння і нерівності, які містять обернені тригонометричні функції

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Тригонометричні нерівності

 

 1.          

 

Тригонометричні нерівності

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.          

 

Тригонометричні рівняння з параметрами

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Тригонометричні нерівності з параметрами  

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.          

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.          

 

Контрольна робота № 9 за темою: «Тригонометричні нерівності»

 

Тема 5. ГРАНИЦЯ ТА НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЇ. ПОХІДНА ТА її ЗАСТОСУВАННЯ (54 год)

Учень (учениця):

формулює означення границі функції в точці; неперервності функції;

формулює основні властивості границі функції та використовує їх для знаходження границь заданих функцій;

пояснює геометричний і фізичний зміст похідної;

формулює означення похідної функції в точці, правила диференціювання, достатні умови зростання і спадання функції, необхідні й достатні умови екстремуму функції;

знаходить кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції в даній точці;

знаходить похідні функцій;

застосовує похідну для знаходження проміжків монотонності і екстремумів функції;

знаходить найбільше і найменше значення функції; досліджує функції за допомогою похідної та будує графіки функцій;

розв’язує прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин;

застосовує результати дослідження функції за допомогою похідної до розв’язування рівнянь і нерівностей та доведення нерівностей;

описує поняття опуклості та точки перегину функції; застосовує другу похідну до знаходження проміжків опуклості функції та точок її перегину;

досліджує функції за допомогою першої та другої похідних і використовує одержані результати для побудови графіків функцій.

застосовує похідну до розв’язування задач, зокрема прикладного змісту.

 1.          

 

Границя функції в точці. Основні теореми про границі функції в точці

 

 1.          

 

Неперервність функції в точці і на проміжку. Властивості неперервних функцій. Точки розриву функції

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Задачі, які приводять до поняття похідної. Похідна функції

 

 1.          

 

Геометричний і фізичний зміст похідної. Рівняння дотичної до графіка функції y = f (x)

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Правила диференціювання: похідна суми, добутку і частки функцій

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Похідні степеневої та тригонометричних функцій

 

 1.          

 

Складена функція. Похідна складеної функції

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.          

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.          

 

Контрольна робота № 10 за темою: «Похідна функції»

 

 1.          

 

Ознака сталості функції. Достатні умови зростання і спадання функції

 

 1.          

 

Екстремуми функції

 

 1.          

 

Розв’язування вправ на знаходження проміжків монотонності та екстремумів функції.

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Загальна схема дослідження функції для побудови її графіка

 

 1.          

 

Розв’язування вправ на дослідження функцій за допомогою похідної та побудову графіків функцій

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.          

 

Знаходження найбільшого і найменшого значень функції.

 

 1.          

 

Розв’язування задач на знаходження найбільшого і найменшого значень функції

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.          

 

Контрольна робота № 11 за темою: «Дослідження функцій за допомогою похідної»

 

 1.          

 

Асимптоти графіка функції

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Друга похідна. Поняття опуклості функції. Точки перегину

 

 1.          

 

Знаходження проміжків опуклості функції та точок її перегину.

 

 1.          

 

Розширена схема дослідження функції

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.          

 

Застосування похідної до розв’язування рівнянь і нерівностей

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Застосування похідної до розв’язування задач, зокрема прикладного змісту

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.          

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.          

 

Контрольна робота № 12 за темою: «Застосування похідної до розв’язування задач, зокрема прикладного змісту»

 

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ   НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ  (24 год)

 1.          

 

Функції, їхні властивості та графіки

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування рівнянь та нерівностей.

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Степеневі функції, їх властивості та графіки

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Тригонометричні функції

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Тригонометричні рівняння та нерівності

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач з параметрами

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

 

 1.          

 

Підсумкова контрольна робота за рік

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.          

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.8
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Весёлая Карина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Шмідт Вікторія Володимирівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Болдирева Світлана Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Кирпель Павло Станіславович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Луговець Олена Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
docx
Пов’язані теми
Алгебра, 10 клас, Планування
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
4685
Оцінка розробки
4.9 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку