Календарне планування з Алгебри для осіб з ООП

Про матеріал
У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). “Математика. Алгебра. Геометрія». Укладачі: Сак Т.В., Прохоренко Л.І., Ващенко В.М. 2016.)
Перегляд файлу

                                                                                                                                                      «Затверджую»

                                                                                                                                Директор школи 

                                                                                                                 _________________________

 

 

 

Індивідуальний

календарно-тематичний навчальний план

учня 9 класу

(дитина з ООП)

 

 

 

                                                                                                                            Складений вчителем: Щеснюк Д.П.

Перевірений: заступником директора з НВР

                                                                                                                                     ________________________

 

Ознайомлено:  _______________________

 

 

 

                                                             

 

 

 

                                                                 Календарний план обговорювався на засіданні

МО математично-природничого циклу (засідання №1 від)

 

2023 – 2024 н.р.


Алгебра

Усього – 33 години

1 година на тиждень

(У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). “Математика. Алгебра. Геометрія». Укладачі: Сак Т.В., Прохоренко Л.І., Ващенко В.М. 2016.)

 

Тема уроку

Вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

К-сть

год

Дата прове

дення

Примітки

І семестр

Тема 1.Нерівності

1.

Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей

Учень (учениця):

застосовує практично основні властивості числових нерівностей; пояснює значення виразів за властивостями нерівностей (за допомогою вчителя); розв’язує лінійні нескладні нерівності з однією змінною та їх системи (за зразком).

Розвиток математичного мислення. Вчити правильно ставити запитання, самостійно робити висновки, знаходити і приймати правильні рішення. Пізнавальний розвиток. Вчити: розуміти поняття: числова нерівність, лінійна нерівність і система нерівностей з однією змінною; розв’язувати нерівності; використовувати засвоєні знання під час самостійного виконання завдання; вчити: знаходити загальний спосіб дій; виділяти основні етапи завдання; планувати послідовність визначених дій; правильно записувати побудований алгоритм розв’язування. Мовленнєвий розвиток. Вчити: використовувати у власному мовленні під час відповідей нові математичні терміни; формулювати близько до тексту означення нерівності та їх властивості; наводити приклади числових  та лінійних нерівностей; формулювати близько до тексту означення розв’язку нерівності з однією змінною, властивості числових нерівностей; записувати розв’язки числових нерівностей та їх систем у вигляді об’єднання; інтерпретувати розв’язування нерівностей на числовій прямій.

1

 

 

2.

Почленне додавання і множення нерівностей

1

 

 

3.

Лінійні нерівності. Числові проміжки

1

 

 

4.

Розв’язування нерівностей з однією змінною

1

 

 

5.

Об’єднання та переріз множин. Числові проміжки

1

 

 

6.

Розв'язування вправ

1

 

 

7.

Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування

1

 

 

8.

Розв'язування вправ

1

 

 

9.

Контрольна робота № 1

1

 

 

 

Тема 2. Квадратична функція

10.

Функція. Повторення про поняття аргументу, залежної змінної, області визначення

Учень (учениця):

має уявлення про функцію, аргумент і значення функції, область визначення, графік функції;   наводить приклади перетворення графіків функцій: f (x) → f (x) + а, f (x) → f (x + а), f (x) → kf (x), f (x) → f (kx); розуміє алгоритм побудови графіка квадратичної функції;

будує графік квадратичної функції (за зразком / інструкцією вчителя);

Сенсомотирний розвиток.

Удосконалювати вміння будувати графік квадратичної функції за зразком та самостійно. Розвиток математичного мислення. Формувати вміння внутрішньомисленнєво конструювати схематичні конструкції досліджуваних об’єктів, втілювати їх під час здійснення практичних операції. Пізнавальний розвиток. Вчити: розуміти поняття функції, області визначення і області значень функції; будувати графіки функцій, називати їх властивості; розв’язувати нерівності та системи рівнянь за допомогою графіків квадратичних функцій; складати і розв’язувати системи рівнянь з двома змінними як математичних моделей текстових задач; вчити використовувати засвоєні знання для розв’язання завдань з інших дисциплін (інформатика, фізика, біологія).

 

 

1

 

 

11.

Нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції, найбільше та найменше значення функції

1

 

 

12.

Розв'язування вправ

1

 

 

13.

Найпростіші перетворення графіків функцій

1

 

 

14.

Розв'язування вправ

1

 

 

ІІ семестр

15.

Квадратична функція, її графік та властивості

знаходить за графіком функції нулі функції, проміжки знакосталості, проміжки зростання і спадання функції (за зразком); розв’язує квадратні нерівності за допомогою графіків квадратичних функцій (за зразком); розв’язує системи рівнянь другого степеня з двома змінними (за допомогою вчителя).

Мовленнєвий розвиток.

Вчити: формулювати близько до тексту означення функції, називати три основних способи задання функцій; читати  формули лінійної функції, прямої та обернено-пропорційної; читати формулу для обчислення абсциси вершини параболи; називати основні властивості зазначених функцій; пояснювати алгоритм побудови графіка квадратичної функції; вживати засвоєні терміни під час відповідей.

1

 

 

16.

Квадратна нерівність ax² + bx + c, a ≠ 0. Приклади квадратних нерівностей

1

 

 

17.

Розв’язування нерівностей за допомогою графіків квадратичних функцій

1

 

 

18.

Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

1

 

 

19.

Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними як математична модель текстової задачі

1

 

 

20.

Контрольна робота № 2

1

 

 

 

 

Тема 3.  Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики

21.

Основні правила комбінаторики

Учень (учениця):

ознайомлений (на) з поняттям статистики; наводить приклади способів подання статистичних даних (за інструкцією вчителя); пояснює відмінність між математичними задачами і прикладними задачами; застосовує набуті знання до розв’язування найпростіших прикладних задач (за зразком).

Пізнавальний розвиток.

Ознайомлювати зі способами подання статистичних даних (таблиці, діаграми, графіки); вчити:

визначати ймовірність випадкової події; обчислювати частоту випадкової події; подавати статистичні дані у вигляді таблиць, діаграм, графіків; використовувати засвоєні знання та вміння у міжпредметній діяльності; розширювати уявлення про значення комбінаторики, статистики в життєдіяльності.

1

 

 

22.

Частота та ймовірність випадкової події

1

 

 

23.

Розв'язування вправ

1

 

 

24.

Перші відомості про статистику. Способи подання статистичних даних (таблиці, діаграми, графіки)

1

 

 

25.

Узагальнення знань з теми "Елементи прикладної математики"

1

 

 

Тема 4. Числові послідовності

26.

Числові послідовності. Арифметична прогресія, її властивості

Учень (учениця):

має уявлення про числову послідовність; розпізнає арифметичну та геометричну прогресії серед даних послідовностей; користується формулами n-го члена арифметичної і геометричної прогресій під час виконання практичних завдань; розпізнає арифметичну і геометричну прогресії; знаходить суму перших n членів арифметичної і геометричної прогресії (за зразком); розв’язує задачі на обчислення суми членів найпростіших послідовностей: арифметичної і геометричної прогресій (за зразком).

Розвиток математичного мислення.

Вчити: чітко визначати окремі етапи розв’язування завдання,   аналізувати та усвідомлювати його зміст, оцінювати адекватність застосованих операцій.

Пізнавальний розвиток. Вчити: розуміти поняття числової послідовності; називати приклади арифметичної і геометричної прогресій; розв’язувати самостійно вправи і задачі із застосуванням вивченого матеріалу; формувати міжпредметні знання та вміння. Мовленнєвий розвиток.

Вчити: наводити приклади арифметичної і геометричної прогресій серед інших послідовностей; записувати і пояснювати формули суми перших n членів арифметичної і геометричної прогресій; формулювати близько до тексту означення і властивості арифметичної, геометричної прогресій; пояснювати розв’язання завдань на арифметичну і геометричну прогресії. Формування самоконтролю. Розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; вчити: самостійно визначати спосіб розв’язування завдання, перевіряти його відповідність; перевіряти отриманий результат за наявним

1

 

 

27.

Формула n-го члена арифметичної прогресії. Сума перших n членів арифметичної прогресії

1

 

 

28.

Геометрична прогресія. Властивості геометричної прогресії

1

 

 

29.

Формула n-го члена геометричної прогресії. Сума перших n членів геометричної прогресії

1

 

 

30.

Задачі на обчислення суми членів найпростіших послідовностей: арифметичної і геометричної прогресій

1

 

 

31.

Розв’язування вправ і задач

1

 

 

32.

Узагальнення та систематизація знань, вмінь

1

 

 

33.

Підсумкове повторення

1

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Щеснюк Дмитро
Пов’язані теми
Алгебра, 9 клас, Планування
Інкл
До підручника
Алгебра 9 клас (Істер О. С.)
Додано
31 січня
Переглядів
198
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку