Календарне планування з алгебри та початків аналізу для 11 класу за підручником О.Істер

Про матеріал
Календарно тематичне планування складене віфдповідно чинної програми та підручника О. С. Істера " Математика" рівень стандарту. Київ " Генеза" 2019 У планування подані очікувані результати та компетентності, якими мають оволодіти учні на кінець вивчення теми. Враховані години на повторення у кінці навчального року.
Перегляд файлу

 Алгебра і початків аналізу

 11 клас ( рівень стандарту)

І семестр

№ з/п

Дата

Примітка

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

1.

 

 

Повторення відомостей про функцію.

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

розпізнає і будуєграфікипоказникової і логарифмічноїфункцій;

Діяльнісний компонент

Ілюструєвластивостіпоказникової і логарифмічноїфункцій за допомогоюграфіків;

Ціннісний компонент

Застосовуєпоказникову та логарифмічнуфункції до описуреальнихпроцесів;

розв’язуєнайпростішіпоказникові та логарифмічнірівняння і нерівності.

2.

 

 

Степінь з довільним дійсним показником.

3.

 

 

Розв’язування вправ.

4.

 

 

Показникова функція, її властивості та графік.

5.

 

 

Показникова функція, її властивості та графік.Самостійна робота.

6.

 

 

Показникові рівняння.

7.

 

 

Показникові рівняння.

8.

 

 

Показникові нерівності.

9.

 

 

Показникові нерівності.

10.

 

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

11.

 

 

Розв’язування вправ.

12.

 

 

Контрольна робота з теми «Показникова функція. Показникові рівняння і нерівності.»

13.

 

 

Аналіз контрольної роботи. Логарифми та їх властивості.

14.

 

 

Логарифми та їх властивості.

15.

 

 

Логарифми та їх властивості. Самостійна робота

 

16.

 

 

Логарифмічна функція її властивості та графік

 

17.

 

 

Логарифмічна функція її властивості та графік

18.

 

 

Логарифмічні рівняння та їх види

19.

 

 

Логарифмічні рівняння та їх види

20.

 

 

Розв’язування логарифмічних рівнянь.

21.

 

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

22.

 

 

Логарифмічні  нерівності Розв’язування вправ.

23.

 

 

Розв’язування логарифмічних нерівностей.

24.

 

 

Розв’язування логарифмічних нерівностей.

25.

 

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

26.

 

 

Розв’язування логарифмічних рівнянь та нерівностей.

27.

 

 

Підготовка до контрольної роботи.

 

28.

 

 

Контрольна робота №2 « Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння і нерівності.»

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

Знаходитьпервісні за допомогоютаблиці первісних та їхвластивостей;

Виділяєпервісну, щозадовольняєзаданіпочатковіумови;

Діяльнісний компонент

Обчислюєінтеграл за допомогоютаблиціпервісних та їхвластивостей;

Знаходитьплощікриволінійнихтрапецій.

29.

 

 

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ.

30.

 

 

Розв’язування вправ..

31

 

 

Розв’язування вправ.

ІІ семестр

32.

 

 

Первісна та її властивості.

33.

 

 

Первісна та її властивості.

34.

 

 

Визначений інтеграл. Його фізичний та геометричний зміст.

35.

 

 

Розв’язування вправ. Обчислення інтегралів

36.

 

 

Обчислення інтегралів.

37.

 

 

Основні властивості інтеграла

38.

 

 

Розв’язування задач. Самостійна робота.

39.

 

 

Обчислення площ плоских фігур

40.

 

 

Обчислення площ плоских фігур.

41.

 

 

Розв’язування задач.

42.

 

 

Інші застосування визначених інтегралів.

43.

 

 

Розв’язування задач.

 

44

 

 

Контрольна робота №3 « Інтеграл та його застосування.»

 

Наскрізні лінії:

Проблематика наскрізної лінії “Екологічна безпека та сталий розвиток” реалізується в курсі математики, насамперед, через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини.  При розгляді цієї лінії важливе місце займають  функції. ймовірностей та

 «Громадянська відповідальність» сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує математику з іншими навчальними предметами і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

 З цієї ж наскрізною лінією пов'язані, наприклад, процентні обчислення, елементи статистики, що дозволяють учням зрозуміти значення кількісних показників при характеристиці суспільства і його розвитку.

 “Здоров'я і безпека”  реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров'я.  Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом », розгляд красивих математичних конструкцій, пошук оптимальних методів розв’язування задач.

 «Підприємливість та фінансова грамотність» націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань.

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних задач щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей.  Вона реалізується під час вивчення відсоткових обчислень, рівнянь та функцій.

45.

 

 

Аналіз контрольної роботи. Поняття множини та  її елементів.. Операції над множинами

Учень/учениця:

розумієщотаке перестановки, розміщення, комбінації (без повторень), класичневизначенняпоняттяймовірності, щотакегенеральнасукупність та вибірка, означеннясередньогозначення, моди та медіанивибірки

обчислюєвідносну частоту події;кількість перестановок, розміщень, комбінацій;ймовірністьподії, користуючисьїїозначенням і комбінаторними схемами;

пояснюєзмістсередніхпоказників та характеристик вибірки;

знаходитьчислові характеристики вибіркиданих.

застосовуєймовірнісні характеристики навколишніхявищ для прийняттярішень

46.

 

 

Елементи комбінаторики. Розміщення. Перестановки.

 

47.

 

 

Перестановки, розміщення, комбінації.

 

48.

 

 

Розв’язування задач.

49.

 

 

Початкові відомості про статистику.

50.

 

 

Вибірка. Характеристики вибірки: розмах, мода, медіана, середнє значення.

51.

 

 

Графічне подання інформації про вибірку.

52.

 

 

Розв’язування задач. Самостійна робота.

53.

 

 

Випадковий дослід. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події.

54.

 

 

Відносна частота події.

55.

 

 

Застосування елементів комбінаторики для обчислення ймовірності подій. Розв’язування вправ

56.

 

 

Контрольна робота №4 « Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики.»

 

Наскрізні лінії:

«Екологічна безпека та сталий розвиток» націлена на формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства.

 При розгляді цієї лінії важливе місце займають відсоткові обчислення, функції, елементи теорії ймовірностей та статистики.

 «Громадянська відповідальність» сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо) . З цієї ж наскрізною лінією пов'язані, наприклад, процентні обчислення, елементи статистики, що дозволяють учням зрозуміти значення кількісних показників при характеристиці суспільства і його розвитку.

 

57.

 

 

Аналіз контрольної роботи. Повторення. Формули скороченого множення. Відношення. Пропорції. Відсотки.

 

58.

 

 

Степінь з натуральним показником.

 

59.

 

 

 Раціональні числа та дії над ними.

 

60.

 

 

 Лінійні рівняння та їх системи.

 

61.

 

 

Многочлени. Дроби та дії над ними.

 

62.

 

 

Квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до квадратних.Функції.

 

63.

 

 

Числові   нерівності

 

64.

 

 

Похідна та її застосування.Арифметична та геометрична прогресії.

 

65.

 

 

 Підготовка до контрольної роботи.

 

66.

 

 

Підсумкова контрольна робота.

 

67.

 

 

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач.

 

68.

 

 

Розв’язування вправ з параметрами.

 

69.

 

 

Розв’язування вправ з параметрами.

 

70.

 

 

Розв’язування задач. Підсумковий урок за рік.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 11 клас, Планування
Додано
3 січня
Переглядів
520
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку