Календарно-тематичне планування з економіки (профільний рівень) 11 клас

Про матеріал
Календарне планування 11 клас ЕКОНОМІКА профільний рівень 105 годин «Економіка (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Автори: Крупська Л. П., Тимченко, І. Є., Чорна, Т. І. (https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/8-yekonomka-11-klas/yekonomka-proflniy-rven-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--krupska-l-p-timchenko---chorna-t-/) (105 годин, 3 годин на тиждень) за навчальною програмою, що затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407
Перегляд файлу

Календарне планування 11 клас ЕКОНОМІКА профільний рівень 105 годин

«Економіка (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Автори: Крупська Л. П., Тимченко, І. Є., Чорна, Т. І. (https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/8-yekonomka-11-klas/yekonomka-proflniy-rven-pdruchnik-dlya-11-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--krupska-l-p-timchenko---chorna-t-/)
(105 годин, 3 годин на тиждень) за навчальною програмою, що затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407

 

Тема уроку

Дата

Д/З

 

Повторення матеріалу 10-го класу опрацьованого за період карантину під час ІІ семестру 2020/2021 н.р.

 

 

 1.  

Основні параметри ринку:попит, пропозиція, ринкова ціна.

 

 

 1.  

Ринкова структура: особливості різних ринків

 

 

 1.  

Доходи в ринковій економіці.

 

 

 

Розділ 3. Підприємство та підприємницька діяльність

 

 

 

Тема 3.1. Особливості підприємницької діяльності. Робота підприємства  (8 год.+1год.)

 

 

 1.  

Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця. Доход і ризик у підприємництві. Підприємництво і суспільний прогрес. Інтереси підприємця, громади та суспільства: відмінності та сучасні способи гармонізації. Соціальна відповідальність підприємця.

 

§1

 1.  

Види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Підприємництво у інформаційній сфері.

 

§2

 1.  

Підприємство як економічний суб’єкт. Підприємства різних форм власності.

 

§3

 1.  

Організаційні форми підприємств приватної власності: одноосібні володіння, партнерства, корпорації.

 

§4

 1.  

Організаційні форми колективних підприємств: виробничі, збутові, споживчі кооперативи, кредитні спілки. Організаційні форми підприємств державної власності: комунальні та загальнодержавні.

 

§5

 1.  

Переваги та обмеження різних організаційних форм підприємств приватної, колективної та державної власності.

 

конспект

 1.  

Малі, середні та великі підприємства: переваги та обмеження. Сектор малого та середнього бізнесу у сучасній економіці. Прибуткові та неприбуткові підприємства.

 

§6

 1.  

Структура національної економіки за формами власності та організаційними формами підприємств. Підприємництво в Україні.

 

конспект

 1.  

Практична робота №1: Класифікація підприємств мого міста за різними класифікаційними ознаками

 

 

 

Тема 3.2. Організація підприємницької діяльності та основні показники діяльності підприємства (8 год.+1 год.)

 

 

 1.  

Виробнича функція: економічний зміст та графічна інтерпретація.

 

§7

 1.  

Виробничі технології, ефект від масштабу і виробничі можливості підприємства.

 

§7

 1.  

Основні види витрат підприємства. Явні та неявні витрати.

 

§8

 1.  

Постійні, змінні, загальні, граничні витрати. Графічна ілюстрація динаміки витрат.

 

§8

 1.  

Основні елементи витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація. Собівартість виробництва одиниці товару.

 

§9

 1.  

Зв’язок доходів підприємця та витрат. Валовий доход (загальний виторг). Нормальний прибуток. Бухгалтерський та економічний прибуток. Рентабельність

 

§10

 1.  

Визначення оптимального обсягу виробництва. Максимізація прибутку підприємства. Закон максимізації прибутку (мінімізації витрат).

 

§11

 1.  

Альтернативні способи збільшення прибутку підприємства.

 

§12

 1.  

Практична робота №2: Оцінка структури витрат та ціни конкретного продукту за методом «витрати плюс»

 

 

 

Тема 3.3. Організація фінансової діяльності підприємства (8 год.)

 

 

 1.  

Фінансування підприємства. Джерела внутрішніх та зовнішніх фінансових ресурсів підприємства.

 

§13

 1.  

Баланс підприємства як джерело інформації про фінансові ресурси та майно підприємства. Зміст основних статей балансу.

 

§14

 1.  

Звіт про фінансові результати як джерело інформації про успішність діяльності підприємства.

 

§14

 1.  

Оцінка фінансових результатів підприємства: прибутковість та рентабельність.

 

§14

 1.  

Взаємозв’язки підприємств та банків. Умови та порядок надання підприємству банківської позики. Явище застави.

Обґрунтування економічної доцільності банківської позики. Сподіваний прибуток та ризик у діяльності підприємця.

 

§15

 1.  

Мінімізація ризику і страхування. Види ризиків підприємства. Відносини між страховою компанією (страховиком) та підприємством (страхувальником). Страховий договір, страховий внесок та страхове відшкодування.

 

§16

 1.  

Підприємство як емітент (продавець) на фондовому ринку. Переваги та обмеження випуску акцій і облігацій для підприємства – емітента.

 

§16

 1.  

Підприємство як покупець на фондовому ринку. Формування портфелю цінних паперів.

 

§16

 

Тема 3.4 Управління підприємством (8 год.+2 год.)

 

 

 1.  

Основні складники процесу управляння: управління виробництвом, персоналом, фінансами, збутом.

Функції управління підприємством: аналіз, планування, організація, мотивація, контроль.

 

§17

 1.  

Моделі організаційних структур управління.

 

§17

 1.  

Бізнес-план: зміст та структура.

 

§18

 1.  

Еволюція поглядів та сучасні надбання теорії управління.

Основи управління проектами. Тип, масштаб, тривалість, вид проекту. Інноваційні проекти.

 

§19

 1.  

Маркетинг у діяльності підприємця. Функції маркетингу.

Сегментація ринку за споживачами, продуктами, каналами збуту.

 

§20

 1.  

Етапи маркетингового дослідження: мета, завдання, результат дослідження. Дослідження споживачів та конкурентів. Коефіцієнт конкурентоспроможності товару. Складові маркетингу

 

§20

 1.  

Реклама: мета, засоби, сучасні форми. Вимоги суспільства до реклами.

 

§21

 1.  

Особливості управління підприємством в Україні та інших країнах світу.

 

конспект

 1.  

Практична робота №3: Розробка бізнес-плану проекту з створення конкретного продукту (послуги)

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань з Розділу 3

 

Повтор §1-21

 

Розділ 4. Національна економіка та роль уряду у її функціонуванні

 

 

 

Тема 4.1. Основні прояви цілісності національної економіки (8 год.)

 

 

 1.  

Загальна рівновага національної економіки: чому вона важлива. Відповідність сукупних доходів і витрат.

 

§22

 1.  

Сукупний попит.

 

§23

 1.  

Сукупна пропозиція. Різні погляди на формування загальної рівноваги та їх практична цінність.

 

§23

 1.  

Міжнародна система національного рахівництва.

 

§24

 1.  

Валовий внутрішній продукт (ВВП)  як показник результатів національного виробництва: зміст та особливості розрахунку

 

§25

 1.  

Номінальний та реальний ВВП.

 

§26

 1.  

Використання ВВП, інших показників у визначенні рівня національного добробуту та у міжнародних порівняннях.

 

§27

 1.  

Циклічність як форма руху національної економіки.

Криза української економіки: особливості та шляхи виходу

 

§28

 

Тема 4.2. Безробіття як наслідок порушення макроекономічної рівноваги (4 год.)

 

 

 1.  

Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці. Економічно активне та економічно неактивне населення. Безробітні та зайняті.

 

§29

 1.  

Як оцінити рівень безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне (кон’юнктурне).

 

§30

 1.  

Що означає та як забезпечується повна зайнятість. Різні пояснення причин безробіття та їх практична цінність. Наслідки безробіття для економіки та суспільства. Оцінка втрат від безробіття. Засоби обмеження безробіття.

 

§31

 1.  

Державна допомога у перекваліфікації, працевлаштуванні та професійній орієнтації. Якісна освіта як засіб обмеження безробіття. Особливості безробіття в Україні та можливості його регулювання.

 

конспект

 

Тема 4.3. Інфляція як макроекономічне явище (4 год.+2 год.)

 

 

 1.  

Інфляція як наслідок порушення загальної рівноваги. Індекс цін та темп інфляції.

 

§32

 1.  

Види інфляції за ознакою основної причини: інфляція попиту та інфляція витрат (шок пропозиції).

 

§33

 1.  

Антиінфляційні заходи уряду.

 

§33

 1.  

Зв’язок інфляції та безробіття. Інфляція в Україні та засоби її обмеження.

 

§34

 1.  

Практична робота №4: Оцінка зміни вартості споживчого кошику родини за місяць та її  вплив на добробут родини

 

 

 1.  

Практична робота №5: Аналіз зв’язку між рівнем інфляції та рівнем безробіття в Україні та інших країнах

 

 

 

Тема 4.4. Роль уряду у регулюванні національної економіки (6 год.)

 

 

 1.  

Невдачі (обмеження) ринку як причина державного регулювання економіки.

 

§35

 1.  

Пряме та непряме державне регулювання економіки.

Держава у перерозподілі ресурсів і доходів. Соціальні гарантії та соціальний захист. Антимонопольне регулювання.

 

§36

 1.  

Суспільні блага. Види суспільних благ та роль уряду у їх створенні. Національні освіта та культура як суспільні блага.

 

§37

 1.  

Позитивні та негативні зовнішні економічні ефекти та роль уряду у їх регулюванні.

 

§38

 1.  

Держава у системі економічного кругообігу як власник, виробник і споживач.

 

§39

 1.  

Невдачі (обмеження) уряду. Громадянське суспільство та сучасні комунікації у забезпеченні ефективної роботи уряду.

 

конспект

 

Тема 4.5. Державні фінанси національної економіки. Державний бюджет (9 год.+1год.)

 

 

 1.  

Фінансова система країни та фінансова політика уряду: цілі та інструменти.

 

§40

 1.  

Податкова система.

 

§41

 1.  

Податкова система. Види податків.

 

§41

 1.  

Податкова система. Податкові пільги

 

§41

 1.  

Структура державного бюджету. Доходи державного бюджету

 

§42

 1.  

Структура державного бюджету. Видатки державного бюджету

 

§42

 1.  

Балансування державного бюджету. Дефіцит (профіцит) бюджету. Державний борг. Види державного боргу.

 

§42

 1.  

Місцеві бюджети та місцеві податки

 

§43

 1.  

Фінансова політика уряду: цілі та інструменти

 

§44

 1.  

Практична робота №6: Визначення тенденції змін у структурі надходжень та видатків до державного бюджету України

 

 

 

Тема 4.6. Грошово-кредитне регулювання економіки. Стійкість національних грошей (6 год.+1 год.)

 

 

 1.  

Зміст грошово-кредитної політики уряду: цілі та інструменти.

 

§45

 1.  

Попит на гроші. Рівновага грошового ринку. Регулювання пропозиції грошей державою.

 

§46

 1.  

Національна банківська система. Національний (центральний) банк країни у забезпеченні стійкості національних грошей, стабільності цін та потреб у кредитних ресурсах.

 

§47

 1.  

Комерційні банки у забезпеченні кредитних ресурсів. 

 

§47

 1.  

Урядова політика «дорогих» та «дешевих» грошей: зміст та наслідки. Урядові правила грошового регулювання національної економіки.

 

§48

 1.  

Інструменти та урядові заходи із забезпечення стійкості національних грошей. Стійкість грошей та безпека національної економіки.

 

§49

 1.  

Узагальнення і систематизація знань з Розділу 4

 

Повтор§22-49

 

Розділ 5. Світова економіка та інтеграційні процеси

 

 

 

Тема 5.1. Світове господарство та національна економіка 7 год.)

 

 

 1.  

Основні етапи становлення світового господарства.

 

§50

 1.  

Основні етапи становлення світового господарства.

 

§50

 1.  

Форми міжнародних економічних відносин

 

§51

 1.  

Форми міжнародних економічних відносин

 

§51

 1.  

Глобалізація: зміст, об’єктивні причини та наслідки.

 

§52

 1.  

Основні глобальні проблеми: вичерпання ресурсів, забруднення довкілля, продовольча проблема, стихійна міграція, поглиблення нерівності між країнами. «Великі» та «малі» економіки у процесах глобалізації. Переваги глобалізації

 

§52

 1.  

Основні загрози глобалізації: глобальні економічні (фінансові) кризи, втрата керованості національних економік національними урядами. Способи протидії загрозам глобалізації та гарантування зовнішньої економічної безпеки.

 

§52

 

Тема 5.2. Світова торгівля та міжнародна валютна система (5 год.)

 

 

 1.  

Міжнародний поділ праці та його чинники.

 

§53

 1.  

Сучасний стан світової торгівлі: світові лідери й аутсайдери. Торговий баланс країни. Експорт та імпорт.

 

§54

 1.  

Протекціонізм та лібералізм у світовій торгівлі. Форми торгівельних обмежень і їх наслідки.

 

§55

 1.  

Міжнародні організації з регулювання торговельних відносин між країнами. Світова організація торгівлі (СОТ). Європейська інтеграція. Етапи розвитку та сучасні тенденції у Європейському Союзі (ЄС).

 

конспект

 1.  

Міжнародна валютна система

 

§56

 

Тема 5.3. Міжнародна міграція робочої сили (4 год.)

 

 

 1.  

Міжнародна міграція робочої сили: зміст, причини та види. Еміграція та імміграція. Рееміграція. Міграційне сальдо. Основні демографічні показники.

 

§57

 1.  

Сутність та фактори виникнення світового ринку робочої сили. Діяльність Міжнародної організації праці (МОП).

 

§57

 1.  

Етапи міжнародної міграції робочої сили. Центри і основні напрями міжнародної міграції робочої сили. Світовий ринок робочої сили. Основні експортери робочої сили. «Відплив інтелекту». Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції.

 

§58

 1.  

Сучасні тенденції вітчизняної трудової міграції. Державна міграційна політика в Україні

 

§59

 

Тема 5.4. Міжнародний рух капіталів. Участь  у міжнародних фінансово – кредитних організаціях та науково – технічному співробітництві (4 год.+2год.)

 

 

 1.  

Необхідність міжнародного руху капіталів. Форми міжнародного руху капіталів

 

§60

 1.  

Форми міжнародного кредиту та іноземних інвестицій.

 

§60

 1.  

Діяльність міжнародних організацій - МВФ, Світового банку, ЄБРР.

 

§61

 1.          

Платіжний баланс країни.

 

§62

 1.          

Практична робота №7:Аналіз структури та порівняння торгового і платіжного балансу різних країн

 

 

 1.          

Узагальнення і систематизація знань з Розділу 5

 

 

 1.          

Підсумкова контрольна робота

 

 

 1.          

Повторення і узагальнення вивченого

 

 

 1.          

Повторення і узагальнення вивченого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теми практичних робіт у 11-му класі

 1. Визначення особистої здатності до підприємництва (або Класифікація підприємств мого міста за різними класифікаційними ознаками)
 2. Оцінка структури витрат та ціни конкретного продукту за методом «витрати плюс»
 3. Розробка бізнес-плану проекту з створення конкретного продукту (послуги)
 4. Оцінка зміни вартості споживчого кошику родини за місяць та її  вплив на добробут родини
 5. Аналіз зв’язку між рівнем інфляції та рівнем безробіття в Україні та інших країнах
 6. Визначення тенденції змін у структурі надходжень та видатків до державного бюджету України
 7. Аналіз структури та порівняння торгового і платіжного балансу різних країн

 

Практичні роботи покликані активізувати зацікавленість учнів у вивченні курсу, а їх виконання є втіленням принципу: «навчатися виконуючи». Практичні роботи з економіки сприяють поглибленню знань, навичок і вмінь, стимулюванню пізнавальної діяльності, дають змогу здійснити контроль і корекцію знань та навичок, Окрім цього при виконанні практичних робіт з економіки учень не лише щось розраховує чи аналізує, а й самостійно збирає інформацію або творчо використовує реальну первинну інформацію, надану вчителем.

План виконання практичної роботи розробляється вчителем і пропонується учню перед початком роботи.

Підсумки практичних робіт оприлюднюються у класі і оцінюються вчителем.

Практичні роботи можуть виконуватись окремим учнем або групою учнів у позашкільний час.

На аналіз виконаної практичної  роботи і підведення підсумків у класі відводиться 1 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливості оцінювання знань при вивченні «Економіки» у класах економічного профілю

 Враховуючи мету вивчення курсу «Економіки», його структуру та профіль навчання, при формуванні підсумкової оцінки доцільно враховувати не лише рівень теоретичних знань, а й набуті навички. Формами перевірки теоретичних знань можуть бути:

 • усні відповіді за заданою темою,
 • пошук та презентація економічної інформації за заданою або обраною темою,
 • відповіді на тестові завдання різних рівнів складності,
 • участь у дискусіях при обговоренні актуальних економічних проблем.

 Перевірка набутих навичок може здійснюватися у процесі:

 • вирішення задач різних рівнів складності,
 • оцінки результатів аналізу певних економічних процесів або явищ,
 • обґрунтування конкретних економічних рішень при виконанні практичних завдань.

Формування ключових компетентностей при вивченні предмета «Економіка»

Ключові компетентності та їх компоненти

 1. Спілкування державною мовою

 Уміння:

 • розуміти тексти економічного змісту, включно із законами, що унормовують економічні відносини, економічними програмами уряду, політичних партій, рухів, громадських організацій;
 • використання економічних термінів державною мовою в публічних виступах, повідомленнях, дискусіях;
 • написання економічних текстів у вигляді рефератів, тез виступів та учнівських наукових робіт;
 • обмін економічною інформацією українською мовою з однолітками, вчителями, іншими громадянами.

 Ставлення:

 • шанобливе ставлення до можливостей та переваг використання української мови у спілкуванні при вивченні економіки;

усвідомлення того, що невикористання мови в певній, зокрема, економічній сфері, сприяє збідненню української економічної термінології.  

 2. Спілкування іноземними мовами

 Уміння:

 • розуміти зміст газетних та журнальних статей загального економічного змісту та їх реферувати;
 • пов’язати традиційно використовувані позначення  економічних змінних з економічних підручників з їх англійськими відповідниками;
 • спілкуватись на загальноекономічні теми з однолітками, вчителями, громадянами з інших країн.

 Ставлення:

 • розуміння важливості використання економічної термінології  іноземною мовою у спілкуванні;
 • усвідомлення можливостей розширення інформаційних джерел з економічної тематики при використанні різних мов.

 3. Математична компетентність

 Уміння:

 • правильно застосовувати математичний інструментарій (відносні величини, прирістні величини, диференціали, логарифми, інтеграли, функції) при вирішенні задач економічного змісту та при аналізі реальних економічних процесів і явищ;
 • збирати та подавати у вигляді таблиць, графіків, схем економічну інформацію з різних джерел;
 • обґрунтовувати свою думку в дискусії з використанням математично обробленої (середні величини, індекси, відсотки) економічної інформації.

 Ставлення:

 • усвідомлення значення математичного інструментарію у економічному аналізі та прийнятті рішень для їх більшої обґрунтованості.

 4. Природничо-наукова компетентність

 Уміння:

 • наводити історичні приклади впливу технологічних революцій на розвиток економіки та суспільства;
 • пояснювати зв’язок між економікою та використовуваними  виробничими технологіями, зокрема, в контексті пояснення особливостей реалізації вимог об’єктивних економічних законів;
 • передбачати основні економічні зміни під впливом сучасних інтернет-, біо-, нанотехнологій тощо.

 Ставлення:

 • розуміння цінності економічних знань, сучасних методів управління виробничими ресурсами для практичної реалізації сучасних виробничих технологій у будь-якій сфері діяльності;

усвідомлення відповідальності виробників та споживачів за економічно ефективне та соціально доцільне використання сучасних  технологій.

 5. Інформаційно-цифрова компетентність

 Уміння:

 • пошуку економічної інформації в Інтернеті за ключовими економічними термінами;
 • користування веб-сайтами органів державної влади, міжнародних економічних організацій;
 • будувати графіки та діаграми з використанням програми Excel;
 • створювати комп’ютерні презентації за результатами виконання практичних завдань та для участі у публічних обговореннях економічних проблем;
 • перевіряти власні тексти з використанням антиплагіатних програм;
 • вести пошук вакансій на вільні робочі місця, пошук товарів та послуг відповідної корисності в Інтернет.

 Ставлення:

 • дотримання принципів наукової  доброчесності при використанні інформації з Інтернет-джерел.

 6. Уміння вчитися впродовж життя

 Уміння:

 • критично оцінювати власний рівень знань та вмінь, зокрема, в економічній сфері та визначати власні освітні цілі та програми;
 • встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, зокрема, між рівнем економічних знань та якістю життя, між рівнем освіти та рівнем продуктивності праці, доходу, можливостями самореалізації людини;
 • знаходити нові джерела економічної  інформації та використовувати нові контакти для навчання в процесі діяльності (learning-by-doing);
 • здійснювати порівняльний аналіз можливостей одержання економічної освіти в різних вітчизняних та зарубіжних освітніх закладах.

 Ставлення:

 • усвідомлення необхідності постійного поповнення економічної інформації для прийняття обґрунтованих рішень у споживанні, працевлаштуванні, підприємницькій та інноваційній діяльності, у спілкуванні з органами державної влади та місцевого самоврядування;
 • усвідомлення потреби в нових економічних знаннях і вміннях;
 • виявлення інтересу до здобутків наук, пов’язаних з економікою, а саме: до права, психології, соціології тощо.

 7. Ініціативність і підприємливість

 Уміння

 • розробляти прості бізнес-плани за визначеною програмою, брати участь в їх реалізації в різних ролях (керівників, виконавців, аудиторів);
 • здійснювати пошук та обґрунтовувати перспективність бізнес-проектів на місцевому рівні (район, місто, власна школа);
 • оцінювати результати реалізації проектів на місцевому рівні за економічними та соціальними критеріями;
 • здійснювати компаративний аналіз різних бізнес-проектів;
 • презентувати та обґрунтовано захищати власні бізнес-ідеї.

 Ставлення:

 • визнання необхідності використання об’єктивних критеріїв оцінювання підприємницької діяльності;

усвідомлення соціальної відповідальності підприємців у суспільстві.

 8. Соціальна та громадянська компетентності

 Уміння:

 • визначати зміст та можливості узгодження приватних, колективних і суспільних економічних інтересів й потреб;
 • обґрунтовувати переваги та визначати можливі форми суспільно-приватного партнерства в економічній сфері;
 • пояснювати роль та використовувати можливості різних інститутів громадянського суспільства, зокрема, професійних об’єднань, асоціацій із захисту прав споживачів та виробників;
 • працювати в колективі, зокрема, в процесі реалізації економічних проектів.

 Ставлення:

 • усвідомлення об’єктивності суспільних (загальнонаціональних) економічних інтересів та необхідності їх захисту;
 • розуміння переваг узгодженої економічної діяльності для реалізації суспільних і колективних (групових, регіональних) інтересів;
 • визнання суспільної цінності виконуваних державою економічних і соціальних функцій, необхідності громадського контролю за діяльністю органів державної влади та особистої участі в формуванні та функціонуванні державних інститутів;
 • толерантне ставлення до альтернативних думок та підходів, зокрема, щодо ролі держави в економіці, представниками різних теоретичних економічних шкіл та творців економічної політики (полісмейкерів).

 9. Обізнаність та самовираження у сфері культури

 Уміння:

 • пояснювати  еволюцію наукової економічної думки як прояв наукової культури суспільства, знати прізвища Нобелівських лауреатів з економіки та визначати їх науковий внесок;
 • пояснювати окремі факти та досягнення світової та національної економіки як прояви матеріальної культури суспільства;
 • наводити приклади літературних, театральних творів та творів кіномистецтва, у яких висвітлюються економічні проблеми.

 Ставлення:

 • усвідомлення внеску українських економістів та економістів українського походження у розвиток світової економічної думки;
 • визнання необхідності змін у духовній культурі українців для формування інституційних та політичних передумов прогресивних економічних реформ;
 • подолання комплексу меншовартості українців з огляду на фактичні низькі показники рівня життя та показники ефективності української економіки.

 10. Екологічна грамотність і здорове життя.

 Уміння:

 • пояснювати природний ресурс (землю, клімат, надра), засоби виробництва та людський капітал як елементи виробничої функції;
 • оцінювати зміни економічної ефективності під впливом змін природного середовища в історичному контексті з використанням статистичної інформації;
 • наводити приклади екологічно ефективних технологій, що передбачають ресурсоощадне використання невідтворюваних природних ресурсів в Україні та інших країнах;
 • брати участь в реалізації проектів економного використання виробничих (земельних, водних, енергетичних, трудових) ресурсів в межах власної родини, школи, місцевої громади  та обґрунтовувати їх економічну доцільність;
 • надавати переваги використанню в побуті матеріалів, які не завдають суттєвої шкоди довкіллю й власному здоров’ю, а, отже, гарантують вищу якість життя та добробут;

 Ставлення:

 • використання критерію збереження довкілля як вирішального при оцінюванні результатів економічної діяльності;
 • усвідомлення відповідальності всіх суб’єктів економічної діяльності (виробників речей і послуг, споживачів, національних регуляторів) за збереження довкілля та здоров’я нації.  

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ляпкало Євгенія Геннадіїна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
13 серпня 2021
Переглядів
1990
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку