24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарне планування з хімії у 8 класі (за новою програмою)

Про матеріал

Календарне планування з хімії у 8 класі (за новою програмою)8 клас

(68 год. 2 год. на тиждень )

п/п

Дата

Тема уроку:

ЗНО

Повторення основних питань курсу хімії 7класу (2 год.)

Перегляд файлу

 

8 клас

(68 год. 2 год. на тиждень )

п/п

Дата

 

Тема уроку:

ЗНО

 

Повторення основних питань курсу хімії 7 класу  (2 год.)

1

 

Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакція розкладу, сполучення.

 

2

 

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

Масова частка елемента в складній речовині.

Масова частка розчиненої речовини

 

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

(15 годин)

3

 

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.

Навчальні проекти

1. З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.

2. Форми періодичної системи хімічних елементів

4

 

Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.

 

5

 

Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

 

Структура періодичної системи хімічних елементів

Демонстрація

1. Періодична система хімічних елементів

Д.І. Менделєєва (довга і коротка форми)

6

 

Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.

Демонстрація.

2. Моделі атомів

7

 

Сучасне  формулювання періодичного закону.Ізотопи. Нуклід.

§5-6, с. 33№35

8

 

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів 1-3 періодів.

(елементи 1-20).§7-8, с.51 №55, 58

9

 

Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах  елементів 1-3 періодів

Демонстрація Форми електронних орбіталей

10

 

Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20.  Основний і збуджений стан атома. Поняття про радіус атома.

 

11

 

Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома.

 

12

 

Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.

 

13

 

Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.

 

14

 

Розв’язування задач із теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів».

 

15

 

Значення періодичного закону

 

16

 

Розв’язування задач із теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів».

 

17

 

Узагальнення знань з теми: «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів».

Захист навчальних проектів.

Тематична

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини (9 годин)

18

 

Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул.

Навчальні проекти

3. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних граток §15-17 с.89 №100

19

 

Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

Лабораторний дослід № 1: Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

 

§14 №93

20

 

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки.

§18 №124

21

 

Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.

 

§18 №127

22

 

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.

Демонстрації:

  1. Моделі кристалічних ґраток різних типів.
  2. Речовини атомної, молекулярної та йонної будови.
  3. Фізичні властивості речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

§18 №126

23

 

Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток

Практична робота № 1.  Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток(наприкладі: цукру,кухонної солі,графіту).

 

 

24

 

Розв’язування задач із теми «Хімічний зв’язок і будова речовини»

 

25

 

Узагальнення вивченого по темі  «Хімічний зв’язок і будова речовини»

Захист навчальних проектів ТЕМАТИЧНА

 

 

 

 

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

(9 годин + 3 год рез )

 

26

 

Кількість речовини. Моль - одиниця кількості речовини. Число Авогадро.

Розрахункова задача

Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі

§19 №137

27

 

Молярна маса речовини.

Розрахункова задача

2. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою

§20 № 141

28

 

Розв'язання задач. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості  речовини, масі, об’ємі.

 

§20-21 № 158

29

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

Терміни

30

 

Розв'язання задач. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою

 

§20-21 с.122

31

 

Розв'язання задач. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою

ТЕМАТИЧНА

 

УЗГОДЖЕНО:

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

 

II СЕМЕСТР

32

 

Закон Авогадро. Молярний об'єм газів.

§22 с. 128 № 166

33

 

Розв'язання задач.  Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.

 

§22 с. 128 № 167

34

 

Відносна густина газів.

С.122 тести №167

35

 

Розв'язання задач.

Обчислення з використанням відносної густини газів

§22 с. 128 № 168

36

 

Розв'язання задач.

Обчислення з використанням відносної густини газів

§21-22 с. 128 тести

37

 

Узагальнення знань по темі «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»

ТЕМАТИЧНА

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук (25 годин +2р)

38

 

Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.

§23 с. 134 № 171, 175

39

 

Оксиди. Фізичні властивості оксидів.  Поширеність у природі та використання. Вплив на довкілля

Демонстрація

7. Зразки оксидів

§27 с. 156 № 209

40

 

Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.

 

Демонстрація

8. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.

§27 с. 157 № 210

41

 

Розв’язування розрахункових задач за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакції.

§28 с. 162 № 215

42

 

Основи. Фізичні властивості основ.  Заходи безпеки під час роботи з лугами.  Поширеність у природі та використання. Вплив на довкілля Хімічні властивості лугів: дія на індикатори.

 Лабораторний дослід №  2. Дія водних розчинів лугів на індикатори.

Демонстрація

9. Зразки основ.

10. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів та солей

§24 с. 138 № 181

43

 

Хімічні властивості лугів: взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації. Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання..

Лабораторні досліди:

 3. .Взаємодія лугів з кислотами в розчині.

№4. Взаємодія нерозчинних основ із кислотами.

№5. Термічне розкладання нерозчинних основ.

 

Демонстрація

11. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ

§29 с. 170 № 231, 226

44

 

Розв’язування розрахункових задач за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакції.

Тематична

§28 с. 162 № 216

45

 

Кислоти. Фізичні властивості кислот. Поширеність у природі та використання. Вплив на довкілля   Хімічні властивості кислот: дія на індикатори.

Лабораторний дослід № 6. Дія водних розчинів кислот на індикатори.

Демонстрація

12. Зразки кислот

§25 с. 145 № 190

191

46

 

Хімічні властивості кислот: взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Ряд активності металів.  

Лабораторний дослід № 7.Взаємодія хлоридної кислоти з металлами.

Демонстрація

13. Хімічнівластивості кислот

§30 с. 179 № 237, 242

47

 

Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

Домашній експеримент: взаємодія яєчної шкаралупи з оцтом

48

 

Поняття про амфотерні гідроксиди.

Демонстрація

16. Доведення амфотерності цинк гідроксиду

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку): взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні).

§31 с. 185 № 246, 251

49

 

Розв’язування розрахункових задач за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакції.

 

С. 145 № 193,

С. 186 № 252

50

 

Узагальнення і систематизації знань з теми: «Оксиди. Основи. Кислоти».

Тематична

С.163 № 220

51

 

Солі (середні), їх склад, назви. Фізичні властивості середніх солей. Поширеність у природі та використання. Вплив на довкілля

Демонстрація

14. Зразки солей

15.Хімічні властивості солей

§26, с.149 № 197

52

 

Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями

Лабораторні досліди №8.Взаємодія металів із солями у водному розчині.

№ 9.Взаємодія солей з лугами у водному розчині.

№ 10.Реакція обміну між солями в розчині.

Домашній експеримент:

2. Дія на сік столового буряка, лимонного соку, розчину харчової соди, мильного розчину

§32 с. 193 № 255, 259

53

 

Практична робота № 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.

 

54

 

Загальні способи добування оксидів, кислот, основ і середніх солей.

§33-34 с.202 № 269, 272

55

 

Розв’язання розрахункових задач. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.

§35-36 с. 206 № 279

с.210 № 285

56

 

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. Значення експериментального методу в хімії.

Лабораторний дослід № 11. .Розв’язування експериментальних задач.

§38 с. 226 № 310, 312

57

 

Практична робо­та 2.

Розв’язування  експериментальних задач.

Тематична

58

 

Поширеність у природі оксидів, кислот, основ і середніх солей.

Навчальні проекти

4. Хімічний склад і використання мінералів.

59

 

Використання оксидів, кислот, основ і середніх солей.

Домашній експеримент

2.Дія на сік буряка лимонного соку, розчину харчової соди, мильного  розчину.

§37 с.221, № 297, 301

60

 

Вплив на довкілля оксидів, кислот, основ і середніх солей.

§39 с.236 № 323

61

 

Розв’язання розрахункових задач. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.

Тести

62

 

Розв’язання розрахункових задач. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.

Тести

63

 

Контрольна робота № 2

Тематична

64

 

Узагальнюючий урок з теми «Основні класи неорганічних сполук». Захист проектів.

Навчальні проекти

5. Сполуки основних класів у будівництві й побуті.

65

 

Узагальнюючий урок з теми «Основні класи неорганічних сполук». Захист проектів.

 

Навчальні проекти

6. Вирощування кристалів солей.

66

 

Узагальнюючий урок з теми «Основні класи неорганічних сполук». Захист проектів.

Навчальні проекти

7. Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.

67

 

Розв’язання розрахункових задач. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.

Тести

68

 

Екскурсій. Краєзнавчий і мінералогічний музеї.

 

Тематична

 

УЗГОДЖЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Планування
Додано
1 липня 2018
Переглядів
554
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку