10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Перевірочна робота з хімії "Періодичний закон та будова атома", 8 клас (за новою програмою)

Про матеріал

Перевірочна робота

Тема: Періодичний закон та будова атома.

Петропавлівська спеціалізована школа № 2 Станично-Луганського району, Луганської області

У статті наведено тестові завдання по темі «Періодичний закон та будова атома». Запропоновані 80 тестів, які с груповані по 20 питань у 4 варіанти, в яких аналогічні завдання повторюються,21,41,61,81—це задачі. Для складання більшої кількості варіантів з переліку елементів знань вибираємо (навмання) № завдань по кожному вивчаємому елементу таке уявлення завдань по кожній темі дозволяє провести швидкий аналіз помилок і своєчасне їх корегування. Використання аналогічних завдань в одному варіанті і чередування 1 або декількох правильних відповідей знижує ймовірність угадування відповіді.

Перегляд файлу

Перевірочна робота

Тема: Періодичний закон та будова атома.

Петропавлівська спеціалізована школа № 2 Станично-Луганського району, Луганської області

У статті наведено тестові завдання по темі «Періодичний закон та будова атома».  Запропоновані  80 тестів, які с груповані по 20 питань у 4 варіанти, в яких аналогічні завдання повторюються,21,41,61,81—це задачі. Для складання більшої кількості варіантів з переліку елементів знань вибираємо (навмання) № завдань по кожному вивчаємому елементу таке уявлення завдань по кожній темі дозволяє провести швидкий аналіз помилок і своєчасне їх корегування. Використання аналогічних завдань в одному варіанті і чередування 1 або декількох правильних відповідей знижує ймовірність угадування відповіді.

Варіант №1

Завдання виберіть 1 або 2 правильні відповіді.

1. У 4-му періоді, 4 групи, головної підгрупи знаходиться елемент з порядковим №:

1) 25; 2) 22; 3) 24; 4) 34.

2. Елемент з зарядом ядра атома + 12 має порядковий №:

1) 3; 2) 12; 3) 2; 4) 24.

3. Порядковий номер елемента відповідає таким його характеристикам:

1) заряду ядра атома;

2) числу протонів;

3) числу нейтронів;

4) числу енергетичних рівнів.

4. Шість електронів на зовнішньому енергетичному рівні у атомів елементів з номером групи:

1) II; 2) III; 3) VI; 4) IV.

5. Формула вищого оксиду хлора:

1) Сl2О; 2) Сl2O3;

3) Сl2O5; 4) Сl2O7.

6. Валентність атома Алюмінію дорівнює:

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.

7. Загальна формула летких водневих сполук Елементів VI группы:

1) ЭН4; 2) ЭН3;

3) НЭ; 4) Н2Э.

8. Номер зовнішнього електронного шару у атомі кальцію:

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.

9. Найбільший радіус атома у елементу:

1) Li; 2) Na; 3) K; 4) Cs.

10. Укажіть елементи-метали:

1) K; 2) Cu; 3) О; 4) N.

11. Де в таблиці Д.Іендєлєєва розташовані елементи, атоми яких в хімічних реакціях тільки віддають електрони ?

1) У II групі;

2) На початку 2-го періоду;

3) в середині 2-го періоду;

4) у VIa групі.

12. Металічні властивості збільшуються в рядку:

1) К, Na, Li;

2) Ве, Мg; Аl;

3) Мg, Са, Sr;

4) Р, S, Сl.

13. Укажіть елементи-неметали:

1) Сl; 2) S; 3) Mn; 4) Mg.

14. Неметалічні властивості збільшуються в рядку:

1) I, Br, Cl;

2) S, Se, Te;

3) S, Р, Si;

4) Р, N, C.

15. Яка характеристика атома змінюється періодично?

1) Заряд ядра атома;

2) число енергетичних рівнів у атомі;

3) число електронів на зовнішньому енергетичному рівні;

4) число нейтронів.

16. Атоми, якого елемента утворюють амфотерні оксиди?

1) К; 2) Аl; 3) Р; 4) Сl.

17. У періоді зі збільшенням заряду ядра радіуси атомів елементів:

1) зменшуються;

2) не змінюються;

3) збільшуються;

4) заміняються періодично.

18. Ізотопи атомів одного елементу відрізняються за:

1) числом нейтронів;

2) числом протонів;

3) числом валентних електронів;

4) розташуванням у таблиці Д.І.Мендєлєєва.

19. Число нейтронів у ядрі атома 12С:

1) 12; 2) 4; 3) 6; 4) 2.

20. Розподіл електронів на енергетичних рівнях у атомі Флуору:

1) 2, 8, 4; 2) 2,6;

3) 2, 7; 4) 2, 8, 5.

21. Розв’яжи задачу:елемент v групи утворює вищій оксид масова частка Оксисену в якому дорівнює 0,5634. Назвіть цей елемент.

Варіант 2

Завдання виберіть 1 або 2 правильні відповіді.

21. Елемент з порядковим номером 35 знаходиться у :

1) 7-му періоді, IVа групи;

2) 4-му періоді, VIIa групи;

3) 4-му періоді, VIIб групи;

4) 7-му періоді, IVб групи.

22. Елемент з зарядом ядра атома +9 має порядковий номер:

1) 19; 2) 10; 3) 4; 4) 9.

23. Число протонів в нейтральному атомі співпадає з:

1) числом нейтронів;

2) атомною масою;

3) порядковим номером;

4) числом електронів.

24. П’ять електронів на зовнішньому енергетичному рівні у атомів елементів з номером групи:

1) I; 2) III; 3) V; 4) VII.

25. Формула вищого оксиду Нітрогену:

1) N2O; 2) N2O3;

3) N2O5; 4) NO;

5) NО2.

26. Валентність атома кальцію в його вищому гідроксиді дорівнює:

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.

27. Валентність атома Арсену в його водневій сполуці дорівнює:

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.

28. Номер зовнішнього електронного шару у атомі Калію:

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.

29. Найбільший радіус атома у елемента:

1) B; 2) O; 3) C; 4) N.

30. Укажіть елементи-метали:

1) К; 2) H; 3) F; 4) Сu.

31. Атомы элементів, здатні як приймати, так і віддавати електрони, розташовані:

1) в Ia групі;

2) в VIa групі;

3) на початку 2-го періоду;

4) у кінці 3-го періоду.

32. Ряд елементів, в якому збільшуються металічні властивості:

1) Nа, К, Li;

2) Аl, Мg, Nа;

3) Р, S, Сl; 4) Na, Mg, Al.

33. Укажіть елементи-неметали:

1) Na; 2) Мg; 3) Si; 4) P.

34. Ряд елементів, в якому збільшуються неметалічні властивості

1) Nа, К, Li;

2) О, S, Se;

3) Р, Si, Cl;

4) Te, Se, S.

35. Основна характеристика хімічного елемента:

1) атомна маса;

2) заряд ядра;

3) число енергетичних рівнів;

4) число нейтронів.

36. Символ елемента, атоми якого утворюють амфотерний оксид?

1) N; 2) K; 3) S; 4) Zn.

37. В головних підгрупах (а) ПСХЕ Д. І. Мендєлєєва зі збільшенням заряда ядра радіус атома:

1) зменшуються;

2) не змінюються;

3) збільшуються;

4) заміняються періодично.

38. Число нейтронів у ядрі атома дорівнює:

1) числу електронів;

2) числу протонів;

3) різниці між відносною атомною масою і числом протонів;

4) атомній масі.

39. Ізотопи Водню відрізняються числом :

1) електронів;

2) нейтронів;

3) протонів;

4) розташуванням у таблиці.

40. Розподіл електронів на енергетичних рівнях у атомі Натрію:

1) 2, 1;

2) 2, 8, 1;

3) 2, 4;

4) 2, 5.

41. Розв’яжи задачу: елемент утворює з Гідрогеном газоподібну сполуку, масова частка Гідрогену в якій дорівнює 0,25. Назвіть невідомий елемент, якщо відомо, що його вищій оксид -- елемент (VI) оксид.

Варіант 3

Завдання виберіть 1 або 2 правильні відповіді.

41. Укажіть порядковий номер елементу, який знаходиться у IVa групі, 4-му періоді таблиці Д.І.Мендєлєєва:

1) 24; 2) 34; 3) 32; 4) 82.

42. Заряд ядра атома елемента № 13 дорівнює:

1) +27; 2) +14; 3) +13; 4) +3.

43. Число електронів у атомі дорівнює:

1) числу нейтронів;

2) числу протонів;

3) атомній масі;

4) порядковому номеру.

44. У атомів елементів IVa групи число валентних електронів дорівнює:

1) 5; 2) 6; 3) 3; 4) 4.

45. Оксиди із загальною формулой R2О3 утворюють елементи рядку:

1) Na, К, Li;

2) Мg, Ca, Be;

3) В, Аl, Gа;

4) С, Si, Gе.

46. Валентність атома Фосфору в його вищому оксиді дорівнює:

1) 1; 2) 3; 3) 5; 4) 4.

47. Водневі сполуки елементів VIIa групи:

1) HClO4; 2) HCl;

3) HBrO; 4) HBr.

48. Число електронних шарів у атомі Селену дорівнює:

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.

49. Найбільший радиус атома у елемента:

1) Li; 2) Na; 3) Mg;

4) Al; 5) Cs.

50. Укажіть елементи-метали:

1) Na; 2) Mg; 3) Si; 4) P.

51. Атоми, яких елементів легко віддають електрони?

1) K; 2) Cl; 3) Na; 4) S.

52. Ряд елементів, в яких збільшуються металічні властивостей:

1) С, N, В, F;

2) Al, Si, P, Mg;

3) Li, Nа, К;

4) Na, Mg, Аl.

53. Укажіть елементи-неметали:

1) Na; 2) Мg; 3) Н; 4) S.

54. Ряд елементів, в яких збільшуються неметалічн властивості:

1) Li, Nа, К, Н;

2) Аl, Si, Р, Мg;

3) С, N, О, F;

4) Na, Мg, Аl, К.

55. Зі збільшенням заряду ядра атома, неметалічні властивості елементів:

1) змінюються периодично;

2) підсилюються;

3) не змінюються;

4) слабшають.

56. Символ елемента, атоми якого утворюють амфотерний гідроксид:

1) Na; 2) Al; 3) N; 4) S.

57. Періодичність змін властивостей елементів і їх сполук пояснюється:

1) повторенням будови зовнішнього електронного шару;

2) збільшенням числа електронних шарів;

3) збільшенням числа нейтронів;

4) збільшенням їх атомної маси.

58. Число протонів у ядрі атома Натрію дорівнює:

1) 23; 2) 12; 3) 1; 4) 11.

59. Чим відрізняються атоми ізотопів одного елементу?

1) Числом протонів;

2) числом нейтронів;

3) числом електронів;

4) зарядом ядра.

60. Розташуйте електроні по енергетичним рівням у атома Літію:

1) 2, 1;

 2) 2, 8, 1;

3) 2, 4;

4) 2, 5;

5) 2, 8, 7.

61. Розв’яжи задачу: трьохвалентний елемент утворює вищій оксид, масова частка елементу в якому дорівнює 70%. Назвіть невідомий елемент.

 

Варіант 4

Завдання виберіть 1 або 2 правильні відповіді.

61. Елемент з порядковим номером 29 знаходиться у:

1) 4-му періоді, Ia групи;

2) 4-му періоді, Iб групи;

3) 1-му періоді, Iа групи;

4) 5-му періоді, Iа групи.

62. Заряд ядра атома елементу № 15 дорівнює:

1) +31; 2) 5; 3) +3; 4) +15.

63. Заряд ядра атома визначається за:

1) порядковим номером елементу;

2) номером групи;

3) номером періоду;

4) атомною вагою.

64. У атомів елементів III групи число валентних електронів дорівнює:

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 5.

65. Вищій оксид Сульфуру має таку формулу:

1) Н2SO3; 2) Н2SO4;

3) SO3; 4) SO2.

66. Формула вищого оксиду Фосфору:

1) Р2О3; 2) Н3РО4;

3) НРО3; 4) Р2О5.

67. Валентність атома Нітрогену в його водневій сполуці:

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.

68. Номер періоду в таблиці Д.І.Мендєлєєва відповідає наступним характеристикам атома:

1) числу валентних електронів;

2) вищій валентності в сполуках з Оксигеном;

3)загальному числу електронів;

4) числу енергетичним рівням.

69. Найбільший радиус атома у елементу:

1) Сl; 2) Br; 3) I; 4) F.

70. Укажіть елементи-метали:

1) Мg; 2) Li; 3) H; 4) С.

71. Атом, якого хімічного елементу легше віддає електрон?

1) Натрію; 2) Цезію;

3) Калію; 4)Літію.

72. Металічні властивості збільшуються в рядку:

1) Na, Mg, Al;

2) Nа, К, Rb;

3) Rb, К, Nа;

4) Р, S, Cl.

73. Вкажіть елементи-неметали:

1) Сu; 2) Вr; 3) Н; 4) Сr.

74. Неметалічні властивості в рядку N–Р–As–Sb:

1) зменшуються;

2) не змінюються;

3) збільшуються

4) зменшуються, а потім збільшуються.

75. Які характеристики атому змінюються періодично?

1) Відносна атомна вага;

2) заряд ядра;

3) число енергетичних рівнів у атомі;

4) число електронів на зовнішньому рівні.

76. Атоми, якого хімічного елементу утворюють амфотерний оксид?

1) К; 2) Ве; 3) С; 4) Са.

77. В періоді зі збільшенням заряду ядра атома, збільшується притяжіння електронів до ядра і металічні властивості:

1) підсилюються;

2) змінюються періодично;

3) слабшають;

4) не змінюються.

78. Відносна атомна вага елементу дорівнює:

1) числу протонів у ядрі;

2) числу нейтронів у ядрі;

3) сумі нейтронів і протонів;

4) числу електронів у атомі.

79. Число нейтронів у ядрі атома 16 О дорівнює:

1) 1; 2) 0; 3) 8; 4) 32.

80. Розташування електронів по енергетичним рівням у атомі Силіцію:

1) 2, 8, 4;

2) 2, 6;

3) 2, 7;

 4) 2, 8, 5.

81. Розв’яжи задачу: при взаємодії 11,5 г одновалентного металу з водою утворилося 0,25 моль водню. Визначте метал.

docx
Додано
1 липня 2018
Переглядів
1375
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку