Календарне планування з предмету "Громадянська освіта" на 2018-2019 н.р.

Про матеріал

Планування складено відповідно до навчальної програми з громадянської освіти (інтегрований курс) для 10 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року. Кількість годин на рік - 70

Перегляд файлу

Програма    ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ ДЛЯ 10 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.

Підручник: 

Кількість годин: на тиждень – 2,  на рік - 70

Компетентнісний потенціал курсу (за ключовими компетентностями)

Ключові компетентно ком

Компоненти

Спілкування державною (і рідною, в разі відмінності) мовами

Уміння: доступно і переконливо висловлювати власну думку, використовувати можливості мови для розкриття тем громадянської освіти; розпізнавати мовні засоби впливу, володіти техніками переконування; вести аргументовану полеміку на відповідну тематику; читати і розуміти перекладені та адаптовані українською літературною мовою першоджерела, авторські наукові публікації; створювати  українською мовою (усно і письмово) тексти з громадянознавчої тематики.

Ставлення: повага до української як державної / рідної (у разі відмінності) мови, зацікавлення її розвитком, розуміння цінності кожної мови; толерантне ставлення до плюралізму думок.

Спілкування іноземними мовами

Уміння: читати і розуміти наукові публікації та художні твори громадянознавчого змісту іноземною мовою; знаходити та створювати потрібну інформацію про світ іноземними мовами; спілкуватися з однолітками, які представляють різні країни, для взаємообміну думками з громадянознавчої тематики.

Ставлення: інтерес до всіх сфер життєдіяльності суспільства України, Європи і світу.

Математична компетентність

Уміння: оперувати цифровими даними, математичними поняттями для пізнання і пояснення сучасних суспільно-політичних та економічних подій, явищ і процесів; перетворювати джерельну інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема тощо); будувати логічні ланцюжки; використовувати статистичні матеріали у вивченні питань громадянської освіти.

Ставлення: усвідомлення варіативності та значущості математичних методів у розв’язанні сучасних соціальних, політичних, економічних проблем і задач.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: пояснювати та оцінювати вплив винаходів, науково-технічного прогресу та нанотехнологій на природне середовище життя людини.

Ставлення: відповідальність за ощадне використання природних ресурсів, екологічний стан у місцевій громаді, в Україні й світі; готовність до розв'язання проблем, пов’язаних зі станом довкіллям та сталим розвитком.

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: використовувати цифрові технології для пошуку потрібної інформації, її нагромадження, перевірки і впорядкування; досліджувати суспільні проблеми за допомогою сучасних засобів, працювати з великими масивами даних, робити і презентувати висновки, спільно працювати он-лайн у навчальних, соціальних та наукових проектах; створювати вербальні й візуальні (графіки, діаграми, фільми) тексти, мультимедійні презентації та поширювати їх; виявляти маніпуляції інформацією у процесі аналізу повідомлень мас-медіа; виявляти джерела та авторів інформації, робити коректні посилання.

Ставлення: повага до прав людини в роботі з інформацією, дотримання авторського права.

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати власні навчальні цілі, розвивати навички самоосвіти; аналізувати процес власного навчання, відстежувати інновації в науково-освітньому просторі; критично аналізувати й узагальнювати здобуті відомості й досвід, набувати нових компетентностей залежно від власних та суспільних потреб.

Ставлення: розуміння соціальної ролі освіти, відкритість до сталого самонавчання, бажання ділитися знаннями з іншими, готовність до інновацій.

Ініціативність і підприємливість

Уміння: обирати дієві життєві стратегії; виявляти можливості й загрози для майбутньої професійної діяльності; працювати для загального блага громади; генерувати нові ідеї, оцінювати переваги й ризики, вести перемовини, бути соціально мобільною, адаптивною, комунікабельною, відповідальною людиною.

Ставлення: відповідальність за ухвалення виважених рішень щодо діяльності в суспільстві, ділова етика та чесність конкуренції.

Соціальна та громадянська компетентності

Уміння: активно слухати та спостерігати, брати відповідальність на себе, проявляти громадянську свідомість, соціальну активність та участь у житті громадянського суспільства, аналітично мислити, критично розуміти світ: політику, право, права людини, культуру, релігію, історію, мас-медіа, економіку тощо.

Ставлення: повага до людської гідності, повага до прав людини, визнання цінності демократії, справедливості, рівності й верховенства права; емпатія, відповідальність, активна громадянська позиція.

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Уміння: розвивати власну національно-культурну ідентичність у сучасному багатокультурному світі; окреслювати основні тенденції розвитку культури; зіставляти досягнення української культури з іншими культурами; виявляти вплив культури на особу та розвиток цивілізації.

Ставлення: визнання цінності культурного багатоманіття; відкритість до інших культур, переконань та світогляду інших людей, повага і толерантність.

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: змінювати навколишній світ засобами сучасних технологій без шкоди для середовища; надавати допомогу собі й тим, хто її потребує; ухвалювати рішення, обмірковуючи альтернативи і прогнозуючи наслідки для здоров’я, добробуту й безпеки людини; вести активний спосіб життя, демонструвати рухові вміння й навички з фізичної культури та використовувати їх у різних життєвих ситуаціях.

Ставлення: домінування гуманістичних принципів у світоглядній структурі суспільства, охорона навколишнього середовища, здоровий спосіб життя, відповідальне ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших людей.

 

 

Дата

Тема

Очікувані результати навчально – пізнавальної діяльності учнів / учениць

РОЗДІЛ 1. ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ

1

 

Тема 1. Що таке ідентичність?

Ідентичність. Види ідентичності. Громадянська ідентичність. Змінний характер ідентичності. Самовизначення. Ідентифікація. Особиста гідність. Совість.

Знання і розуміння:

 • Дає визначення понять: ідентичність, соціалізація, самовизначення, самореалізація, особиста гідність, совість, сім’я, субкультура.
 • Називає загальні риси та ознаки ключових понять.
 • Усвідомлює існування логічних зв’язків між усіма складовими розділу.
 • Відтворює основну частину навчального матеріалу, знає основоположні теорії та факти, вдало підбирає приклади.

Вміння і навички:

 • Вільно оперує основними поняттями.
 • Використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією.
 • Демонструє здатність самостійно підбирати необхідну інформацію до уроку.
 • Відстоює власну  позицію, використовуючи інформацію з різних галузей знань.
 • Демонструє навички критичного мислення стосовно себе та інших.

Установки і цінності:

 • Усвідомлює цінність людського життя.
 • Усвідомлює свою ідентичність, поважає ідентичність інших.
 • Визнає цінність особистої гідності людини.
 • Усвідомлює важливість процесу соціалізації людини в суспільстві.
 •  Поважає інститут сім'ї.

2

 

Практичні заняття - «Хто я?» (усвідомлення своєї ідентичності).

3

 

Тема 2. Соціалізація особистості

Поняття соціалізації. Етапи соціалізації. Суб’єкти соціалізації. Соціалізація як ресурс формування громадянської ідентичності.

4

 

Соціалізація в сім’ї. Соціалізація серед однолітків. Молодіжні субкультури. Партнерські стосунки в сім'ї. Трансформація моделей сім'ї.

5

 

Практичне заняття - «Чи може людина бути творцем власного життя, або як стати успішною людиною?»

6

 

Тема 3. Самореалізація людини

Самореалізація і розвиток. Індивідуальність особистості. Життєві цінності й пріоритети.

7

 

Активна громадянська позиція. Мобільність і адаптивність людини. Креативність.

8

 

Практичне заняття  - «Визначаємо  найнеобхідніші умови для самореалізації людини»

РОЗДІЛ 2. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ

9-10

 

Тема 1. Людська гідність і права людини

Поняття людської гідності. Людська гідність основа природного права. Рівноправність. Охорона й захист людської гідності.

Знання і розуміння:

 Знає зміст понять: людська гідність, свобода,  гуманізм, права і свободи людини,  права дитини, рівність, справедливість, солідарність, верховенство права, відповідальність, порушення прав людини, міжнародні стандарти захисту прав людини, механізми захисту прав людини і прав дитини.

 Пояснює  природу прав людини.

 Розглядає права людини крізь призму відносин «людина - держава».

 Розрізняє права людини та обов’язки громадянина.

 Знає про види  та покоління прав людини.

 Знає, що таке порушення прав людини.

Вміння і навички:

 Співставляє і порівнює два поняття -«особиста гідність» та «людська гідність».

 Вміє захищати особисті права та права інших людей.

 Бере участь та вміє організовувати соціальні групи.

 Вміє розпізнавати порушення прав людини.

 Вміє знаходити відповідну інформацію, критично оцінювати факти, остерігатись упереджень та необ’єктивності, приймати рішення на основі мотивованих суджень

 Аргументовано презентує власну думку щодо реалізації прав людини в Україні.

 Визначає роль держави та державних інституцій щодо захисту прав людини та прав дитини.

 Розуміє як працює система захисту прав людини/дитини.

 Установки і цінності:

 Має почуття людської гідності, самоповаги та поваги до інших, незалежно від соціальних, культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей.

 Усвідомлює й демонструє відповідальність за свої дії, прагнення особистого розвитку та соціальних змін.

 Проявляє стійке негативне ставлення до фактів дискримінації, зневажання людської гідності та зазіхань на права людини.

11

 

Практичне заняття:  «Європейський суд з прав людини»

12-13

 

Тема 2. Еволюція прав людини Природа прав людини. Основоположні права і свободи людини. Покоління прав людини. Класифікація прав людини. Борці за права людини. Майбутнє прав людини.

14-15

 

Тема 3. Людина і держава

Взаємовідносини «людина держава». Верховенство права.

Права і свободи людини та відповідальність держави за їх дотримання, гарантування та захист. Позитивні і негативні зобов’язання держави.

16

 

Практичне заняття:   «Чи можна пожертвувати правами однієї людини для захисту прав багатьох?»

17

 

Тема 4. Права дитини

Поняття прав дитини. Конвенція ООН про права дитини.

Захист прав дитини.

18-19

 

Тема 5. Механізми захисту прав людини і прав дитини

Порушення прав людини. Поняття механізмів захисту прав людини. Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини. Національні механізми захисту прав людини, їх класифікація.

20

 

Правозахисні організації.

Як побудувати ефективний механізм захисту прав дитини в школі.

21

 

Практичне заняття:    «Порушення прав дитини та як забезпечити їхнє дотримання в Україні».

РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

22

 

Тема 1. Соціокультурна багатоманітність.

Поняття суспільства. Соціальна структура суспільства. Соціальна згуртованість, солідарність і відповідальність.

Знання і розуміння:

 • Розуміє та пояснює зміст понять: суспільство, соціум, соціальна стратифікація, полікультурне суспільство, суспільна відповідальність, солідарність, стереотипи, упередження, дискримінація, конфлікти, толерантність; переговори, медіація, консенсус, компроміс.
 • Описує соціальну структуру суспільства та соціальні інститути.
 • Визначає причини виникнення стереотипів, їхній вплив на життя у багатоманітному суспільстві.
 • Визначає причини зародження конфліктів.
 • Називає основні принципи діалогу між соціальними групами в полікультурному суспільстві: принцип соціальної рівності та справедливості, принцип згуртованості, принцип соціального партнерства.
 • Пояснює, що таке соціальні цінності та яку роль в житті суспільства відіграє соціальна відповідальність.
 • Характеризує соціальні норми.
 • Пояснює, що таке гендерна рівність та в чому полягає її значення.

Вміння і навички:

 • Графічно зображує структуру сучасного суспільства.
 • Порівнює міжнародні та національні засоби захисту від дискримінації.
 • Наводить приклади дискримінації та ксенофобії.
 • Добирає способи виходу з конфліктних ситуацій.
 • Розрізняє  види соціальної відповідальності, види стереотипів та конфліктів.
 • Демонструє  навички ефективної комунікації та ненасильницького розв’язання соціальних конфліктів.
 • Моделює або вдосконалює процес спілкуватися з представниками інших культур.
 • Вчиться вести переговори, досягати компромісу та консенсусу засобами діалогу через критичне дослідження ситуації конфлікту.
 • Проявляє медіаторські вміння, пропонує шляхи вирішення конфліктів.
 • Вміє протистояти проявам расизму.
 • Виявляє емпатію.

Установки і цінності:

 • Визнає цінність культурного багатоманіття.
 • Усвідомлює необхідність поваги та толерантного ставлення до культурних відмінностей.
 • Проявляє відкритість до міжкультурного діалогу.
 • Обгрунтовує  твердження про те, що подолати більшість проблем багатокультурного суспільства можливо тільки завдяки спільним зусиллям людини, держави, міжнародної спільноти.

23-24

 

Соціальні цінності. Гендерна, етнічна, конфесійна різноманітність. Рівність.

25

 

Практичне  заняття:   «Гендерна різноманітність»

26

 

Практичне  заняття:   «Культурне різноманіття нашого краю»

27

 

Тема 2. Ефективна комунікація.

Роль спілкування в житті людини й суспільства. Вербальна й невербальна комунікація.

28

 

Практичне  заняття:  «Мистецтво спілкування»

29-30

 

Тема 3. Стереотипи та упередження. Дискримінація. Конфлікти.

Поняття стереотипів і упереджень. Забобони. Шляхи подолання стереотипів. Поняття дискримінації. Основні форми та прояви дискримінації. Толерантність та інклюзія.

31

 

Поняття конфлікту та його види. Стадії конфлікту. Способи подолання конфліктів. Переговори і медіація. Консенсус і компроміс.

32

 

Практичне  заняття:   «Подолання стереотипів»

РОЗДІЛ 4. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ

33

 

Тема 1. Демократична держава

Виникнення і зміст демократії. Цінності демократії. Демократичні інститути. Конституція та її призначення. Законодавча, виконавча та судова влада в демократичних країнах. Принципи виборчого права. Етапи виборчого процесу. Роль політичних партій в розвитку демократії. Правовий статус політичних партій в Україні. Діяльність та вплив політичних партій на демократію. Громадські організації: правовий статус, діяльність та вплив на демократію.

Знання і розуміння:

 •      Знає зміст понять: демократія, демократичні процедури, плюралізм, врядування, громадянське суспільство, громада, адвокація, волонтерство. солідарність, соціальна згуртованість, соціальний капітал, влада, державна влада, соціальна активність, пряма та представницька демократія, вибори, мажоритарна, пропорційна, змішана виборча система, принципи виборчого права, референдум ; права і обов’язки учнів, учнівське самоврядування, дитяча організація, лідерство, ініціатива.
 •      Знає ознаки демократичного врядування та демократичні процедури.
 •      Знає ефективні форми участі вчителів, учнів та батьків у  врядуванні школою.
 •      Розуміє зміст основоположних  принципів демократії.
 •      Розуміє значення людського капіталу для розвитку демократичного суспільства.
 •      Пояснює як співвідносяться і взаємодіють між собою громадянське суспільство і правова держава.
 •      Володіє знаннями про основи місцевого самоврядування.
 •      Має уявлення про способи визначення та вирішення проблем місцевої громади за участю громадян.
 •      Розуміє роль учнівського самоврядування у процесі соціалізації та громадянського становлення школярів.
 •      Знає права і обов’язки учнів.

Вміння і навички:

 •      Уміє порівнювати суспільні явища, системи, процедури («безпосередня демократія і представницька демократії»; «мажоритарна і пропорційна виборчі системи»)
 •      Може розтлумачити головні принципи демократії.
 •      Оцінює роль громадських організацій, різних форм активності громадян у функціонуванні демократичного суспільства.
 •      Розвиває здатність взаємодіяти з органами  державної влади та місцевого самоврядування.
 •      Визначає форми суспільної активності  громадян на рівні місцевої громади, регіону, держави.
 •      Адаптується у шкільну громаду, не втрачаючи особистої автономії.
 •      Активно демонструє навички участі в учнівському самоврядуванні.
 •      Вміє налагоджувати партнерські стосунки зі шкільною адміністрацією, вчителями, представниками місцевої громади.
 •      Бере участь у демократичних процедурах на рівні школи і громади.

Установки і цінності:

 •      Формує переконання, що особистість є  найбільшою цінністю лише в умовах демократії.
 •      Проявляє готовність захищати права і свободи людини.
 •      Проявляє готовність до дії та співпраці з іншими;
 •      Розуміє важливість пріоритету інститутів громадянського суспільства у державі.
 •      Позиціонує і сприймає себе   частиною громади та суспільства.
 •      Демонструє готовність співпрацювати з іншими для розв’язання суспільних проблем.
 •      Сприймає школу як простір демократії та територію прав людини.

34

 

Практичне заняття:   «Вибори до органів місцевого самоврядування».  

35

 

Практичне заняття:    «Організація і проведення загальношкільного громадського слухання щодо….

(користування мобільними телефонами, повсякденного носіння шкільної форми, створення електронного класного журналу…)» «Повага до меншин – умова збереження миру» (Папа Римський Іоан Павло ІІ).

36

 

3. Громада

Поняття громади. Роль громади в житті людини, суспільства, держави.  Реалізація та захист громадою своїх прав і законних інтересів. Вплив громадян на вирішення проблем громади.

37

 

Тема 4. Громадянська участь у житті суспільства

Роль громадянина у демократизації суспільства. Демократичний  громадянин. Культура громадянськості. Активна громадянська позиція.

38

 

Тема 5. Школа простір демократії

Шкільна громада. Взаємодія учнів, учителів, батьків, шкільної адміністрації в організації шкільного життя. Врядування та управління школою. Шкільне самоврядування (учнівське, вчительське, батьківське). Принципи та цінності учнівського самоврядування. Моделі учнівського самоврядування. Школа і місцева громада.

39

 

Практичне  заняття:  «Учнівський моніторинг:  «Статут школи та забезпечення прав дитини в навчальному закладі».

 «Створюємо шкільні правила разом» (написання та внесення змін до шкільного статуту).

40

 

Тема 6. Дитячі й молодіжні громадські об'єднання

Свобода асоціацій. Дитячі й молодіжні об'єднання й рухи. Створення молодіжної громадської організації. Молодіжні соціальні проекти. Учнівське самоврядування он-лайн

41

 

Практичне заняття:    «Створюємо дитячу організацію в школі».

РОЗДІЛ 5. СВІТ ІНФОРМАЦІЇ ТА МАС-МЕДІА

42

 

Тема 1. Комунікація, інформація, медіа

Поняття мас-медіа(медіа). Роль інформації та медіа в сучасному світі. Мас-медіа, комунікація, аудиторія.медіатекст.. Різновиди медіа (книга, преса, фото, радіо, кіно, телебачення, Інтернет, мобільний зв’язок) та їхній розвиток. Реклама. Вплив мас-медіа на формування громадської думки та власної позиції людини.

 

Знання і розуміння:

 • Знає зміст понять:  свобода слова, інформація, мас-медіа(медіа), медіатекст, суспільне мовлення, пропаганда, реклама, соціальні мережі, фейк, реклама, маніпуляція, джерела інформації, факт, судження, «мова ворожнечі»
 • Характеризує функції медіа в демократичній державі та наводить приклади їхнього впливу на прийняття рішень;
 • Пояснює як медіа впливають на формування громадської думки;
 • Описує ознаки замовних матеріалів в медіа;
 • Здатний пояснити базові стандарти подання інформації в медіа;
 • Знає  можливості Інтернету та усвідомлює небезпеки, пов'язані з його використанням.
 • Характеризує особливості дотримання авторського права.

Вміння і навички:

 • Здатний усвідомити різницю між реальною подією та її відображенням у медіатексті.
 • Володіє базовими технологіями запобігання впливу маніпулятивних та пропагандистських медіаповідомлень.
 • Описує ознаки «мови ворожнечі» і здатний її розпізнати.
 • Знає, яким чином перевірити достовірність джерел інформації.
 • Надає підтвердження переваг, недоліків і обмежень джерел інформації.
 • Описує відмінність між фактом і судженням.
 • Володіє базовоми технологіями критичного аналізу медіатекстів.
 • Здатний простежити переваги і ризики під час користування соціальними мережами.

Установки і цінності:

 • Підтримує ідею свободи інформації в сучасному світі.
 • Усвідомлює критичний підхід до медіатекстів.
 • Визнає свободу слова – фундаментальну цінність демократичного суспільства.
 • Не вживає «мову ворожнечі».

43

 

Практичне заняття: «Аналіз медіатексту»

44

 

Тема 2. Медіа і демократія. Свобода, етика і відповідальність

Свобода слова. Обмеження свободи слова. Баланс між свободою вираження поглядів та відповідальністю. Свобода мас-медіа – критерій демократичності суспільства. Що таке цензура. Замовні матеріали («джинса») та  їхні ознаки.Суспільні медіа і їхня місія. Шкільні медіа.  

45

 

Практичне заняття: «Створюємо шкільні медіа»

46

 

Тема 3. Маніпулятивний вплив медіа

Маніпуляції в медіапросторі. Як розпізнати фейкову інформацію, пропаганду. Роль медіа у провокуванні конфліктів та поширенні стереотипів. Що таке «мова ворожнечі», і як її розпізнати.

47

 

Практичне заняття:  «Твоя соціальна інформаційна кампані я в школі/громаді»

48

 

Тема 4. Критичне сприйняття та протидія маніпуляціям мас-медіа

Достовірність інформації в мас-медіа. Джерела інформації. Факт та судження. Авторство медіа тексту Стандарти подання інформації. Критичний аналіз медіатекстів.

49

 

Тема 5. Інтернет

Приватність  та конфіденційність у віртуальному світі. Цифрова ідентичність. Соціальні мережі. Права людини в Інтернеті. Безпека та етика поведінки у мережі. Кіберзлочинність. Особливості захисту прав дітей та молоді в Інтернеті.

РОЗДІЛ 6. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ В ДОСЯГНЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

50

 

Тема 1. Соціальні цілі економіки

Економіка як сфера життя людей. Економічні потреби та  блага. Процеси, що забезпечують задоволення потреб: виробництво, розподіл, обмін і споживання.  Учасники (субʼєкти ) економічних відносин.

Знання і розуміння:

 • Може дати визначення понять: економіка як сфера життя, домогосподарство, підприємницька діяльність, сталий розвиток
 • Вільно оперує поняттями: соціальна держава, ринкова економіка, конкуренція, бюджет, податки, прибуток,зарплата,  професія, лобізм, корупція.
 • Розуміє функції підприємців, домогосподарств і держави в ринковій економіці.
 • Називає учасників різних ринків: покупців і продавців.
 • Розуміє роль грошей в ринковому кругообігу .
 • Знайомий з принципами  та механізмами ринкової економіки.
 • Розуміє основні засади економічних відносин «держава - підприємець» та «держава - людина».
 • Знає загальні права та обов'язки платників податків.
 • Розуміє відмінності між потребами, бажаннями і можливостями людини.
 • Розуміє необхідність та межі державного втручання в економіку.

Розуміє причини  корупції.

Вміння і навички:

 • Аналізує чинники попиту і пропозиції на ринках ресурсів і товарних ринках та їх вплив на ринкову ціну.
 • Визначає інтереси економічних субʼєктів

( підприємців, домогосподарств, держави) в різних ситуаціях.

 • Визначає способи реалізації власних економічних інтересів в межах законодавства та прав інших осіб;
 • Оцінює вимоги роботодавців щодо найманих працівників за оголошеннями.
 • Вміє скласти власне резюме.
 • Формує навички прийняття рішення з питань сімейного бюджету.
 • Визначає економічний та юридичний зміст відносин власності.
 • Визначає переваги та обмеження організації економіки на ринкових засадах.
 • Визначає потребу власної родини в  державній соціальній допомозі.
 • Вміє господарювати на основі принципів сталого розвитку.
 • Розпізнає вияви корупції та застосовує механізми їхньої протидії.

 

Установки і цінності:

 • Усвідомлює унікальну цінність  підприємництва для розвитку економіки.
 • Підтримує ідею сталого розвитку
 • Усвідомлює  місце власного домогосподарства в економічних процесах, та власні економічні інтереси.
 • Поважає економічні інтереси інших субʼєктів економічних відносин.
 • Усвідомлює необхідність навчання впродовж життя.
 • Знає, що запорукою успішної професійної діяльності є зважена самооцінка власних здібностей та талантів.
 • Нетерпимо ставиться до  проявів корупції.

51

 

Тема 2. Сталий розвиток

Обмеженість ресурсів. Необхідність  раціонального та ефективного  використання ресурсів. Вплив діяльності людини на довкілля. Сталий розвиток як спосіб збереження довкілля.

52

 

Тема 3. Ринкова економіка

Принципи ринкової економіки. Кругообіг в ринковій економіці.

Попит і  пропозиція, ринкова ціна, конкуренція.

Функції держави в ринковій економіці. Державний бюджет, податки, напрямки видатків.

53

 

Практичне  заняття  Місцевий бюджет:основні статті доходів та видатків»

54

 

Тема 4. Економіка домогосподарства

Домашнє господарство як власник і споживач. Поняття про раціональне споживання. Права споживачів.

Бюджет домогосподарств: види доходів, напрямки витрат, заощадження.

55

 

Практичне  заняття  «Родинний бюджет»

56

 

Тема 5. Підприємництво

Підприємницька діяльність. Мета і соціальна відповідальність підприємця. Правовий захист бізнесу

57

 

Практичне  заняття   «Створюємо бізнес-план власного підприємства»

58

 

Тема 6. Ринок праці

Учасники ринку праці: роботодавці і наймані працівники. Поняття професії, спеціальності,  кваліфікації працівника. Заробітна плата як дохід найманого працівника.

59

 

Практичне  заняття   «Аналіз попиту на ринку праці і складання резюме

60

 

Тема 7.  Любіювання інтересів та  корупція

Поняття лобізму. Сутність корупції та корупціогенних ризиків. Причини та наслідки корупції в економіці та політиці.  Шляхи подолання корупції.

61

 

Практичне  заняття   Місцевий бюджет: основні статті доходів та видатків»

РОЗДІЛ 7. УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ

62

 

Тема 1. Інтеграція та глобалізація

Поняття інтеграції та глобалізації.  Вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину. Витоки та процес європейської інтеграції. Міграційні процеси. Види та форми сучасної міграції. Виклики сучасного світу

Знання і розуміння:

 • Знає зміст понять: інтеграція, глобалізація, міграція; Європейський Союз, Європейська політика сусідства, Східне партнерство, міжнародне право, європейське та світове співтовариство, система безпеки і співробітництва в Європі.
 • Знає про масштаби впливу глобалізації на економіку, культуру, довкілля, людину.
 • Знає та розуміє причини та наслідки міграційних процесів в Україні та світі.
 • Знає умови вступу України до Європейського Союзу.
 • Називає міжнародні організації, членом / учасником яких є Україна.
 • Називає основні аспекти Європейської політики сусідства.
 • Може аргументовано обговорювати витоки і процес європейської інтеграції.

Вміння і навички:

 • Аналізує принципи міжнародних відносин.
 • Визначає основні функції міжнародних організацій.
 • Пояснює взаємозв'язок між нормами міжнародного права і національним законодавством.
 • Добирає з різних джерел додаткову інформацію щодо особливостей функціонування ЄС та її інституцій.
 • Дискутує щодо перспектив збереження та розширення ЄС, НАТО.
 • Описує цілі ООН та компетенцію її органів (Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Генеральний секретар тощо).
 • Характеризує політику регіонального співробітництва України та систем безпеки.

Установки і цінності:

 • Визнає важливість європейського вектору розвитку України.
 • Усвідомлює взаємозалежність  життя місцевої громади, України, Європи та світу.
 • Усвідомлює роль та значення міжнародних організацій для регіону і світу та України.

63

 

Практичне заняття:  «Глобальні проблеми сучасності».

64

 

Тема 2. Міжнародні відносини та міжнародне право

Поняття міжнародних відносин. Особливості міжнародного права. Система безпеки. Міжнародне гуманітарне право. Урядові і неурядові міжнародні організації.

65

 

Практичне заняття:

 «Молодіжні ініціативи та волонтерство в різних країнах світу».

66

 

Практичне заняття:  «Організовуємо Місію ООН з подолання наслідків стихійного лиха».

67

 

Тема 3. Україна – член європейського та світового співтовариства

Європейське і світове співробітництво. Участь України в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОТ тощо.

68

 

Європейський вибір України. Угода про асоціацію Україна – ЄС.

69

 

Практичне заняття:

 «Економічні, соціальні та політичні переваги вступу до ЄС». 

70

 

Практичне заняття:

«Шукаємо ровесників та однодумців із інших країн для співпраці у рамках соціального проекту засобами Інтернету».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
20 липня 2018
Переглядів
1428
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку