Календарне планування з української мови для 8 класу за оновленою програмою з поглибленим вивченням

Про матеріал

Орієнтовне календарно - тематичне планування складено за оновленою програмою відповідно до чинної програми (поглиблене вивчення) з урахування уроків розвитку мовлення та контрольних робіт.

Перегляд файлу

Українська мова

 1. клас

 ( з поглибленим вивченням української мови)

( 140 год., 4 години на тиждень)

 

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

4

4

Письмо:

 • переказ
 • твір

 

1

1

 

1

1

 

Правопис:

диктант

1

1

Аудіювання

1

1

Читання мовчки

1

1

 

Говоріння:                   

І семестр                                        ІІ семестр

Усний твір                                  Усний переказ

Діалог                                          Читання вголос

 

 

І семестр

 

Зміст навчального матеріалу

К-сть год.

Дата

Прим.

1

Вступ.( 2 год.)  Розвиток української мови. Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу.

1

 

 

2

Мовні норми. Мовленнєві помилки.

 

1

 

 

3

Повторення та узагальнення вивченого. Розділи науки про мову та мовні одиниці. Частини мови. Самостійні частини мови, їх значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

1

 

 

4

Принципи поділу іменників на відміни та групи. Відмінювання іменників та прикметників. Групи прикметників за значенням. Ступені порівняння прикметників. Написання відмінкових закінчень іменників та прикметників. Правила правопису складних прикметників.

1

 

 

5

Граматичні зв’язки числівників з іменниками. Орфограми в числівниках і займенниках. Особливості вживання займенників у мовленні.

 

1

 

 

6-7

Дієвідмінювання дієслів. Способи творення та правопис прислівників. Службові частини мови. Морфологічний аналіз. Правопис та виділення вигуків у тексті.

 

2

 

 

8

РМ № 1. Загальні відомості про мовлення. Усне і писемне мовлення. Повторення відомостей про текст, стилі мовлення. Усний переказ розповідного тексту  за складним планом.

 

1

 

 

9-10

РМ  № 2-3. Різновиди аудіювання – ознайомлювальне, вивчальне, критичне.  Жанри мовлення.

Навчальне аудіювання №1.

 

2

 

 

11

Контрольна робота № 1.

Повторення та узагальнення вивченого .

 

1

 

 

12

Синтаксис і пунктуація. Синтаксис української мови як учення про будову речень і словосполучень. Основні одиниці синтаксису.

 

1

 

 

13

Пунктуація як учення про систему правил уживання розділових знаків у тексті. Поняття про пунктограми. Типи пунктограм.

 

1

 

 

14

РМ  № 4. Граматична помилка та її умовне позначення (практично).

 

1

 

 

15

Словосполучення і речення. Словосполучення. Головні ознаки синтаксичного словосполучення. Будова словосполучень. Типи синтаксичних словосполучень за вираженням головного слова. Лексична і граматична сполучуваність слів.

1

 

 

16

Сурядний і підрядний зв’язки слів.

 

1

 

 

17

Типи підрядного зв’язку: узгодження, керування, прилягання.

1

 

 

18

Запобігання помилкам в узгодженні й керуванні.

 

1

 

 

19

РМ № 5. Особливості побудови опису місцевості. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі.

 

1

 

 

20

Прийменникові і безприйменникові словосполучення. Словосполучення з головним словом, що вимагає різних відмінкових форм, з прийменником і без нього.

Синонімічність словосполучень різного типу та словосполучень і слів.

 

1

 

 

21

РМ № 6. Письмовий переказ тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі.

 

1

 

 

22

Контрольна робота № 2.

«Синтаксис і пунктуація. Словосполучення». Тест.

 

1

 

 

23

Речення як комунікативна одиниця. Основні ознаки речення: предикативність, інтонаційна і смислова завершеність, модальність. Типи речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні.

 

1

 

 

24

РМ № 7. Складання діалогів відповідно до ситуації спілкування.

 

1

 

 

25

Риторично-питальні, власне питальні, питально-спонукальні речення. Інтонаційні та структурні особливості розповідних, питальних та спонукальних речень. Розповідні, стверджувальні та заперечні речення. Загальнозаперечні і частково заперечні речення.

1

 

 

26

Окличні речення: розповідно-окличні, питально-окличні, спонукально-окличні.

 

1

 

 

27

Поширені й непоширені речення. Прості й складні речення.

1

 

 

28

РМ  № 8 .  Особливості побудови твору-опису місцевості.  Збір матеріалу для твору-опису місцевості.

 

1

 

 

29

Порядок слів у простому реченні. Інверсія в простих реченнях.

 

1

 

 

30

Поняття про активний і пасивний зворот.

 

1

 

 

31, 32

РМ № 9- 10. Твір-опис місцевості на основі особистих спостережень у художньому стилі.

 

2

 

 

33

Контрольна робота №3.

«Речення як комунікативна одиниця». Тест.

 

1

 

 

34-35

Просте речення.

Двоскладне просте речення. Структурні особливості простого речення. Підмет, способи його вираження.

2

 

 

36

Простий присудок.

 

1

 

 

37

РМ № 11. Читання мовчки текстів, що належать до художнього стилю та містять опис місцевості. Вивчальне читання.

 

1

 

 

38

Іменний складений присудок. Способи його вираження.  Форми іменної частини складеного присудка.

 

1

 

 

39

РМ № 12. Аналіз письмових робіт.

Навчальне читання мовчки № 1.

 

1

 

 

40

 Дієслівний складений присудок. Способи його вираження.

 

1

 

 

41

Складний присудок. Тире між підметом і присудком.

 

1

 

 

42

Контрольний диктант № 1.

 

1

 

 

43, 44

РМ № 13-14.

Контрольний переказ тексту в художньому стилі.

 

2

 

 

45

Другорядні члени речення. Додаток, означення, обставини.

1

 

 

446

 

 

РМ № 15. Аналіз письмових робіт

 

    1

 

 

47, 48

Додаток. Придієслівні та при іменні додатки. Прямі й непрямі додатки. Способи їх вираження.

 

2

 

 

49, 50

Означення. Узгоджені й неузгоджені означення. Способи їх вираження. Розмежування неузгоджених означень і при іменних додатків.

 

2

 

 

51, 52

РМ № 16 -17.

Контрольний твір.

 

2

 

 

53, 54

Прикладка як різновид означення. Дефіс при непоширеній прикладці. Прикладки, які беруться в лапки.

 

2

 

 

55, 56

Обставини. Типи обставин за значенням. Способи вираження їх. Розрізнення обставин і додатків; обставин, додатків і неузгоджених означень.

2

 

 

57, 58

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комою.

 

2

 

 

59

Контрольна робота № 4.

Просте речення. (Тест)

 

1

 

 

60

РМ № 18.

Аналіз письмових робіт.

 

1

 

 

61

 

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу  за І семестр.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

 

Зміст навчального матеріалу

К-сть годин

Дата

Повторення

62

 Односкладні речення.

Односкладні речення з головним членом, співвіднос­ним із присудком: означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-осо­бові, безособові, інфінітивні. Вираження головного чле­на в них.

1

 

 

63, 64

Означено-особові, неозначено-особові односкладні речення.

 

2

 

 

65

Узагальнено-осо­бові односкладні речення.

 

1

 

 

66

Безособові, інфінітивні односкладні речення.

 

1

 

 

67

Односкладні речення. Тренувальні вправи.

 

1

 

 

 68, 69

РМ № 19-20. Особливості опису пам’яток історії і куль­тури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії і куль­тури в науковому стилі.

2

 

 

70

Односкладні речення з головним членом, співвіднос­ним із підметом (називні). Розрізнення називних речень і двоскладних з іменним складеним присудком, вираже­ним прикметником.

1

 

 

71

Поширені й непоширені односкладні речення.

 

1

 

 

72, 73

РМ № 21-22.

Вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії і куль­тури в публіцистичному стилі.

2

 

 

74

Речення двоскладні й односкладні різних видів як син­таксичні синоніми. Уживання в описах на­зивних речень для позначення часу і місця.

 

1

 

 

75

Неповні речення.

Повні і неповні речення. Односкладні повні і неповні речення.

 

1

 

 

76,77

РМ № 23-24.

Докладний письмовий переказ тексту художнього сти­лю із творчим завданням з елементами опису пам’яток історії і культури.

 

2

 

 

78

Умови вживання неповних речень. Еліптичні речення. Створення діалогів.

Правопис. Тире в неповних реченнях. Поняття про слова-речення.

 

1

 

 

79

Контрольна робота № 5.

«Односкладні речення. Неповні речення». Тест.

 

1

 

 

80

РМ № 25.

Аналіз письмових робіт.

 

1

 

 

81

Ускладнене речення.

Речення з однорідними членами. Поширені й непоширені однорідні члени речення.

 

1

 

 

82

Інтонація і сполучники сурядності (єднальні, протиставні, розділові, градаційні, приєднувальні) в ре­ченнях з однорідними членами.

 

1

 

 

83,84

РМ № 26-27.

Конспектування як різновид стислого пере­казу прочитаного науково-навчального тек­сту. Тематичні виписки.

2

 

 

85,86

Однорідні члени речення зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'яз­ком. Особливості різних способів поєднання однорідних членів.

 

2

 

 

87

Речення з кількома рядами однорідних членів. Синоніміка рядів однорідних членів з різними типами зв'язку між ними.

1

 

 

88,89

РМ №28-29.

Твір-опис пам’яток історії і культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.

2

 

 

90, 91

Однорідні означення, відмінність їх від неоднорідних.

 

2

 

 

92

Правопис.   Кома між однорідними членами. Синтаксична роль узагальнювальних слів. Інтонація в реченнях з однорідними членами, в тому числі з узагальнювальними словами.

 

1

 

 

93

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами.

Двокрапка і тире в реченнях з узагальнювальними словами при однорідних членах речення.

 

1

 

 

94, 95

РМ № 30-31.

Повідомлення на лінгвістичну тему ( усно).

 

2

 

 

96

Культура мовлення і стилістика. Особливості зв'язку присудка з однорід-ними підметами, означення - з однорідними підметами, означення - з однорідними означуваними словами. Усунення логічних і граматичних помилок у реченнях з однорідними членами. Правильна побудова речень зі сполуч-никами не лише… а й, як… так і. Синоніміка рядів однорідних членів з різними типами зв'язку між ними.

1

 

 

97

Контрольна робота № 6.

«Речення з однорідними членами». Тест.

 

1

 

 

98

РМ № 32. Аналіз письмових робіт.

 

1

 

 

99

Речення із звертаннями, вставними словами, словосполученнями, реченнями. Звертання поширені і непоширені.

1

 

 

100

101

Способи вираження звертання. Інтонація речень із звертанням. Риторичні звертання.

 

2

 

 

102

Розділові знаки при звертанні.

 

1

 

 

103

104

РМ № 33-34.

Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю (у тому числі на основі прослуханих телепередач).

2

 

 

105

Поняття про вокативні речення.

Навчальне аудіювання № 2.

 

1

 

 

106

Групи вставних слів за значенням. Синоніміка вставних слів і речень у тексті.

1

 

 

107

108

Розділові знаки при звертанні, вставних словах, словосполученнях і реченнях. Створення діалогів.

 

2

 

 

109110

РМ № 35-36.Твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням).

 

2

 

 

111

Особливості використання вставних слів, словосполучень і речень у різних стилях. Уживання вставних слів, слово­сполучень і речень для передачі ставлення до висловленої думки, принагідного зауваження.

1

 

 

112

Звертання. Вставні слова. Тренувальні вправи.

1

 

 

113

Контрольна робота № 7.

«Речення із звертаннями, вставними словами, словосполученнями і реченнями». Тест.

 

1

 

 

114

Контрольний диктант № 2.

 

1

 

 

115

 

 

 

Речення з відокремленими членами.

Поняття про відокремлення. Основні умови відокрем­лення другорядних членів речення.

Інтонаційне оформлення речень з відокремленими членами.

1

 

 

116

РМ № 37. Інтервю в публіцистичному стилі.

1

 

 

117

Відокремлені узгоджені означення.

 

1

 

 

118

Поширене відок­ремлене означення, виражене дієприкметниковим і прик­метниковим зворотами.

 

1

 

 

119

120

Неузгоджені відокремлені означення.  Роз­ділові знаки при відокремлених означеннях.

 

2

 

 

121

РМ № 38.

Ділові папери. Протокол. Витяг з протоколу.

 

1

 

 

122

Відокремлена прикладка як особлива форма означення.

1

 

 

123

Вираження поширених і непоширених відокремлених прикладок.

 

1

 

 

124

Відокремлення додатків із словами крім, окрім, за ви­нятком.

 

1

 

 

125126

РМ № 39-40.

Контрольний письмовий переказ.

 

2

 

 

127

Відокремлені обставини. Способи вираження поши­рених і непоширених відокремлених обставин.

 

1

 

 

128

Пошире­на відокремлена обставина, виражена дієприслівниковим зворотом. Правиль­на побудова речень з дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами.

 

1

 

 

129

Уточнювальні слова і словосполучення. Способи вира­ження уточнювальних слів і словосполучень, їх синтак­сична роль.

 

1

 

 

130

Відокремлені члени речення. Тренувальні вправи. Навчальне читання мовчки № 2.

 

1

 

 

131132

РМ № 41-42.

Контрольний письмовий твір

 

2

 

 

133

134

Розділові знаки при відокремле­них членах. Синоніміка простих речень з відокремленими членами і склад­них речень.

 

2

 

 

135

Відокремлені члени речення. Тренувальні вправи.

 

1

 

 

136

Контрольна робота № 8.

«Речення з відокремленими членами». Тест.

 

1

 

 

137-

139

Повторення в кінці року відомостей про речення. Правопис. Розділові знаки в простому реченні.

 

3

 

 

140

Підсумковий урок за рік.

 

1

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Олексієнко Олена Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Симута Алла Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
10 січня 2018
Переглядів
15152
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку