24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Календарне планування з української мови для 8 класу за оновленою програмою з поглибленим вивченням

Про матеріал

Орієнтовне календарно - тематичне планування складено за оновленою програмою відповідно до чинної програми (поглиблене вивчення) з урахування уроків розвитку мовлення та контрольних робіт.

Перегляд файлу

Українська мова

  1. клас

 ( з поглибленим вивченням української мови)

( 140 год., 4 години на тиждень)

 

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

4

4

Письмо:

  • переказ
  • твір

 

1

1

 

1

1

 

Правопис:

диктант

1

1

Аудіювання

1

1

Читання мовчки

1

1

 

Говоріння:                   

І семестр                                        ІІ семестр

Усний твір                                  Усний переказ

Діалог                                          Читання вголос

 

 

І семестр

 

Зміст навчального матеріалу

К-сть год.

Дата

Прим.

1

Вступ.( 2 год.)  Розвиток української мови. Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу.

1

 

 

2

Мовні норми. Мовленнєві помилки.

 

1

 

 

3

Повторення та узагальнення вивченого. Розділи науки про мову та мовні одиниці. Частини мови. Самостійні частини мови, їх значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

1

 

 

4

Принципи поділу іменників на відміни та групи. Відмінювання іменників та прикметників. Групи прикметників за значенням. Ступені порівняння прикметників. Написання відмінкових закінчень іменників та прикметників. Правила правопису складних прикметників.

1

 

 

5

Граматичні зв’язки числівників з іменниками. Орфограми в числівниках і займенниках. Особливості вживання займенників у мовленні.

 

1

 

 

6-7

Дієвідмінювання дієслів. Способи творення та правопис прислівників. Службові частини мови. Морфологічний аналіз. Правопис та виділення вигуків у тексті.

 

2

 

 

8

РМ № 1. Загальні відомості про мовлення. Усне і писемне мовлення. Повторення відомостей про текст, стилі мовлення. Усний переказ розповідного тексту  за складним планом.

 

1

 

 

9-10

РМ  № 2-3. Різновиди аудіювання – ознайомлювальне, вивчальне, критичне.  Жанри мовлення.

Навчальне аудіювання №1.

 

2

 

 

11

Контрольна робота № 1.

Повторення та узагальнення вивченого .

 

1

 

 

12

Синтаксис і пунктуація. Синтаксис української мови як учення про будову речень і словосполучень. Основні одиниці синтаксису.

 

1

 

 

13

Пунктуація як учення про систему правил уживання розділових знаків у тексті. Поняття про пунктограми. Типи пунктограм.

 

1

 

 

14

РМ  № 4. Граматична помилка та її умовне позначення (практично).

 

1

 

 

15

Словосполучення і речення. Словосполучення. Головні ознаки синтаксичного словосполучення. Будова словосполучень. Типи синтаксичних словосполучень за вираженням головного слова. Лексична і граматична сполучуваність слів.

1

 

 

16

Сурядний і підрядний зв’язки слів.

 

1

 

 

17

Типи підрядного зв’язку: узгодження, керування, прилягання.

1

 

 

18

Запобігання помилкам в узгодженні й керуванні.

 

1

 

 

19

РМ № 5. Особливості побудови опису місцевості. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі.

 

1

 

 

20

Прийменникові і безприйменникові словосполучення. Словосполучення з головним словом, що вимагає різних відмінкових форм, з прийменником і без нього.

Синонімічність словосполучень різного типу та словосполучень і слів.

 

1

 

 

21

РМ № 6. Письмовий переказ тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі.

 

1

 

 

22

Контрольна робота № 2.

«Синтаксис і пунктуація. Словосполучення». Тест.

 

1

 

 

23

Речення як комунікативна одиниця. Основні ознаки речення: предикативність, інтонаційна і смислова завершеність, модальність. Типи речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні.

 

1

 

 

24

РМ № 7. Складання діалогів відповідно до ситуації спілкування.

 

1

 

 

25

Риторично-питальні, власне питальні, питально-спонукальні речення. Інтонаційні та структурні особливості розповідних, питальних та спонукальних речень. Розповідні, стверджувальні та заперечні речення. Загальнозаперечні і частково заперечні речення.

1

 

 

26

Окличні речення: розповідно-окличні, питально-окличні, спонукально-окличні.

 

1

 

 

27

Поширені й непоширені речення. Прості й складні речення.

1

 

 

28

РМ  № 8 .  Особливості побудови твору-опису місцевості.  Збір матеріалу для твору-опису місцевості.

 

1

 

 

29

Порядок слів у простому реченні. Інверсія в простих реченнях.

 

1

 

 

30

Поняття про активний і пасивний зворот.

 

1

 

 

31, 32

РМ № 9- 10. Твір-опис місцевості на основі особистих спостережень у художньому стилі.

 

2

 

 

33

Контрольна робота №3.

«Речення як комунікативна одиниця». Тест.

 

1

 

 

34-35

Просте речення.

Двоскладне просте речення. Структурні особливості простого речення. Підмет, способи його вираження.

2

 

 

36

Простий присудок.

 

1

 

 

37

РМ № 11. Читання мовчки текстів, що належать до художнього стилю та містять опис місцевості. Вивчальне читання.

 

1

 

 

38

Іменний складений присудок. Способи його вираження.  Форми іменної частини складеного присудка.

 

1

 

 

39

РМ № 12. Аналіз письмових робіт.

Навчальне читання мовчки № 1.

 

1

 

 

40

 Дієслівний складений присудок. Способи його вираження.

 

1

 

 

41

Складний присудок. Тире між підметом і присудком.

 

1

 

 

42

Контрольний диктант № 1.

 

1

 

 

43, 44

РМ № 13-14.

Контрольний переказ тексту в художньому стилі.

 

2

 

 

45

Другорядні члени речення. Додаток, означення, обставини.

1

 

 

446

 

 

РМ № 15. Аналіз письмових робіт

 

    1

 

 

47, 48

Додаток. Придієслівні та при іменні додатки. Прямі й непрямі додатки. Способи їх вираження.

 

2

 

 

49, 50

Означення. Узгоджені й неузгоджені означення. Способи їх вираження. Розмежування неузгоджених означень і при іменних додатків.

 

2

 

 

51, 52

РМ № 16 -17.

Контрольний твір.

 

2

 

 

53, 54

Прикладка як різновид означення. Дефіс при непоширеній прикладці. Прикладки, які беруться в лапки.

 

2

 

 

55, 56

Обставини. Типи обставин за значенням. Способи вираження їх. Розрізнення обставин і додатків; обставин, додатків і неузгоджених означень.

2

 

 

57, 58

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комою.

 

2

 

 

59

Контрольна робота № 4.

Просте речення. (Тест)

 

1

 

 

60

РМ № 18.

Аналіз письмових робіт.

 

1

 

 

61

 

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу  за І семестр.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

 

Зміст навчального матеріалу

К-сть годин

Дата

Повторення

62

 Односкладні речення.

Односкладні речення з головним членом, співвіднос­ним із присудком: означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-осо­бові, безособові, інфінітивні. Вираження головного чле­на в них.

1

 

 

63, 64

Означено-особові, неозначено-особові односкладні речення.

 

2

 

 

65

Узагальнено-осо­бові односкладні речення.

 

1

 

 

66

Безособові, інфінітивні односкладні речення.

 

1

 

 

67

Односкладні речення. Тренувальні вправи.

 

1

 

 

 68, 69

РМ № 19-20. Особливості опису пам’яток історії і куль­тури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії і куль­тури в науковому стилі.

2

 

 

70

Односкладні речення з головним членом, співвіднос­ним із підметом (називні). Розрізнення називних речень і двоскладних з іменним складеним присудком, вираже­ним прикметником.

1

 

 

71

Поширені й непоширені односкладні речення.

 

1

 

 

72, 73

РМ № 21-22.

Вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії і куль­тури в публіцистичному стилі.

2

 

 

74

Речення двоскладні й односкладні різних видів як син­таксичні синоніми. Уживання в описах на­зивних речень для позначення часу і місця.

 

1

 

 

75

Неповні речення.

Повні і неповні речення. Односкладні повні і неповні речення.

 

1

 

 

76,77

РМ № 23-24.

Докладний письмовий переказ тексту художнього сти­лю із творчим завданням з елементами опису пам’яток історії і культури.

 

2

 

 

78

Умови вживання неповних речень. Еліптичні речення. Створення діалогів.

Правопис. Тире в неповних реченнях. Поняття про слова-речення.

 

1

 

 

79

Контрольна робота № 5.

«Односкладні речення. Неповні речення». Тест.

 

1

 

 

80

РМ № 25.

Аналіз письмових робіт.

 

1

 

 

81

Ускладнене речення.

Речення з однорідними членами. Поширені й непоширені однорідні члени речення.

 

1

 

 

82

Інтонація і сполучники сурядності (єднальні, протиставні, розділові, градаційні, приєднувальні) в ре­ченнях з однорідними членами.

 

1

 

 

83,84

РМ № 26-27.

Конспектування як різновид стислого пере­казу прочитаного науково-навчального тек­сту. Тематичні виписки.

2

 

 

85,86

Однорідні члени речення зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'яз­ком. Особливості різних способів поєднання однорідних членів.

 

2

 

 

87

Речення з кількома рядами однорідних членів. Синоніміка рядів однорідних членів з різними типами зв'язку між ними.

1

 

 

88,89

РМ №28-29.

Твір-опис пам’яток історії і культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.

2

 

 

90, 91

Однорідні означення, відмінність їх від неоднорідних.

 

2

 

 

92

Правопис.   Кома між однорідними членами. Синтаксична роль узагальнювальних слів. Інтонація в реченнях з однорідними членами, в тому числі з узагальнювальними словами.

 

1

 

 

93

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами.

Двокрапка і тире в реченнях з узагальнювальними словами при однорідних членах речення.

 

1

 

 

94, 95

РМ № 30-31.

Повідомлення на лінгвістичну тему ( усно).

 

2

 

 

96

Культура мовлення і стилістика. Особливості зв'язку присудка з однорід-ними підметами, означення - з однорідними підметами, означення - з однорідними означуваними словами. Усунення логічних і граматичних помилок у реченнях з однорідними членами. Правильна побудова речень зі сполуч-никами не лише… а й, як… так і. Синоніміка рядів однорідних членів з різними типами зв'язку між ними.

1

 

 

97

Контрольна робота № 6.

«Речення з однорідними членами». Тест.

 

1

 

 

98

РМ № 32. Аналіз письмових робіт.

 

1

 

 

99

Речення із звертаннями, вставними словами, словосполученнями, реченнями. Звертання поширені і непоширені.

1

 

 

100

101

Способи вираження звертання. Інтонація речень із звертанням. Риторичні звертання.

 

2

 

 

102

Розділові знаки при звертанні.

 

1

 

 

103

104

РМ № 33-34.

Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю (у тому числі на основі прослуханих телепередач).

2

 

 

105

Поняття про вокативні речення.

Навчальне аудіювання № 2.

 

1

 

 

106

Групи вставних слів за значенням. Синоніміка вставних слів і речень у тексті.

1

 

 

107

108

Розділові знаки при звертанні, вставних словах, словосполученнях і реченнях. Створення діалогів.

 

2

 

 

109110

РМ № 35-36.Твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням).

 

2

 

 

111

Особливості використання вставних слів, словосполучень і речень у різних стилях. Уживання вставних слів, слово­сполучень і речень для передачі ставлення до висловленої думки, принагідного зауваження.

1

 

 

112

Звертання. Вставні слова. Тренувальні вправи.

1

 

 

113

Контрольна робота № 7.

«Речення із звертаннями, вставними словами, словосполученнями і реченнями». Тест.

 

1

 

 

114

Контрольний диктант № 2.

 

1

 

 

115

 

 

 

Речення з відокремленими членами.

Поняття про відокремлення. Основні умови відокрем­лення другорядних членів речення.

Інтонаційне оформлення речень з відокремленими членами.

1

 

 

116

РМ № 37. Інтервю в публіцистичному стилі.

1

 

 

117

Відокремлені узгоджені означення.

 

1

 

 

118

Поширене відок­ремлене означення, виражене дієприкметниковим і прик­метниковим зворотами.

 

1

 

 

119

120

Неузгоджені відокремлені означення.  Роз­ділові знаки при відокремлених означеннях.

 

2

 

 

121

РМ № 38.

Ділові папери. Протокол. Витяг з протоколу.

 

1

 

 

122

Відокремлена прикладка як особлива форма означення.

1

 

 

123

Вираження поширених і непоширених відокремлених прикладок.

 

1

 

 

124

Відокремлення додатків із словами крім, окрім, за ви­нятком.

 

1

 

 

125126

РМ № 39-40.

Контрольний письмовий переказ.

 

2

 

 

127

Відокремлені обставини. Способи вираження поши­рених і непоширених відокремлених обставин.

 

1

 

 

128

Пошире­на відокремлена обставина, виражена дієприслівниковим зворотом. Правиль­на побудова речень з дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами.

 

1

 

 

129

Уточнювальні слова і словосполучення. Способи вира­ження уточнювальних слів і словосполучень, їх синтак­сична роль.

 

1

 

 

130

Відокремлені члени речення. Тренувальні вправи. Навчальне читання мовчки № 2.

 

1

 

 

131132

РМ № 41-42.

Контрольний письмовий твір

 

2

 

 

133

134

Розділові знаки при відокремле­них членах. Синоніміка простих речень з відокремленими членами і склад­них речень.

 

2

 

 

135

Відокремлені члени речення. Тренувальні вправи.

 

1

 

 

136

Контрольна робота № 8.

«Речення з відокремленими членами». Тест.

 

1

 

 

137-

139

Повторення в кінці року відомостей про речення. Правопис. Розділові знаки в простому реченні.

 

3

 

 

140

Підсумковий урок за рік.

 

1

 

 

 

docx
Додано
10 січня 2018
Переглядів
5745
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку