9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Календарне планування з української мови на І семестр 10 клас (профіль)

Про матеріал
Календарне планування з української мови І семестр для 10 класу (профіль) Програма ̶ Українська мова 10-11 класи, для профільного навання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль – українська філологія. Профільний рівень / Укладачі: Л.І. Мацько, О.М. Семеног – К.: Грамота, 2017. Підручник: Українська мова ( профільний рівень) : підручн. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / С. О. Караман, О. М. Горошкіна, О. В. Караман, Л. О. Попова. – Харків : Видавництво «Ранок», 2018. – 272 с. : іл.
Перегляд файлу

з/п

І семестр

Зміст програмного матеріалу

Кіль-кість годин

Дата

Скори-гована дата

 

Тема №1

Мова як суспільне явище.  

Українська мова в Україні. З історії розвитку української мови .

 

 

 

1.

Мова і держава. Українське законодавство про мову. Мовна ситуація в державі. Мовнi обов’язки громадян. "Мовний суржик", його причини. Проблеми екології української мови.

 

1

 

02.09

 

2.

Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Українська мова в колі слов′янських мов. Ознаки самобутності української мови.

 

1

 

03.09

 

3.

РМ  № 1.  Особливості аудіювання (слухання). Різновиди аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне).

Навчальне аудіювання тексту.

 

1

 

04.09

 

4.

Поняття про колорит мовлення: урочисте, ввічливе, офіційне, інтимно-ласкаве, фамільярне, гумористичне, сатиричне мовлення. Словник-довідник з культури української мови.

 

1

 

06.09

 

5.

РМ  № 2.  Мовленнєва ситуація. Мовленнєві ролі та наміри мовця і слухача. Мовленнєва тактика. Мовні засоби мовленнєвої ситуації. Причини комунікативних помилок.

 

1

 

09.09

 

6.

Основні етапи формування і розвитку української національної мови. Поява писемності у східних слов′ян. Створення слов′янського алфавіту. 

 

1

 

10.09

 

7.

Кирило і Мефодій, їх роль у становленні слов'янської писемності. Кирилиця як основа для розвитку сучасних слов'янських систем письма. Види письма в період Київської Русі: устав, напівустав, скоропис.

 

1

 

11.09

 

8.

Короткі відомості з історії української писемності. "Граматика" Мелетія Смотрицького (1619). Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича (1643 р.).

 

1

 

13.09

 

9.

РМ  № 3.  Конспект прочитаного  художнього твору.

1

16.09

 

10.

Сучасний український алфавіт. Особливості розвитку української мови на сучасному етапі

1

17.09

 

11.

Контрольна  робота  (тест)

1

18.09

 

 

 

Тема № 2

Сучасна українська мова як вища форма існування національної мови. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему.

 

 

 

12.

Форми  існування української мови (загальнонародна мова, літературна мова, просторіччя, діалект, професійні різновиди, жаргон, арго).

 

1

 

20.09

 

13.

14.

Писемна і усна форми літературної мови. Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти. Мова міста. Мова села.

 

2

 

23.09

24.09

 

15.

РМ № 4 (у). Докладний переказ тексту художнього стилю, з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв)

 

1

 

25.09

 

 

16.

Місце фонетики та орфоепії в   системі мови. З історії української фонетики.

1

27.09

 

17.

18.

РМ № 5,6 (п). Контрольний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю, із творчим завданням.

 

2

30.09

01.10

 

 

19.

Класифікація голосних і приголосних звуків. Звук мовлення і фонема. Інваріант, позиційний варіант фонеми.

 

1

02.10

 

20.

21.

Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення у групах приголосних. Відбиття цих явищ  на письмі. Приставні приголосні. Метатеза.

 

2

 

04.10

07.10

 

 

22.

Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні. Чергування [о] та [е] з [і].  Чергування [о] і [е] з нулем звука. 

 

1

 

 

08.10

 

23.

24.

Чергування [о] з [е]  після ж, ч, ш, дж, та [й].  

Чергування [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] та [з], [ц], [с]. Основні випадки чергування  у –в, і – й, з – із – зі (зо).

 

2

 

09.10

11.10

 

25.

Стилістичні засоби фонетики. Милозвучність української мови. Правильна артикуляція і дикція.  Експресивні можливості звуків української мови. Звукопис

 

1

 

15.10

 

26.

Контрольна робота

1

16.10

 

 

Тема № 3

Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови. Українська графіка. Українська  орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів

 

 

 

27.

Основні норми сучасної літературної вимови. Особливості вимови голосних, деяких приголосних звуків та їх сполучень (гортанного і проривного звуків [г] і [ґ], сонорних, [дж], [дз],  шиплячих [ж], [ч], [ш], задньоязикових [г], [к], [х], груп приголосних (уподібнення, спрощення), м'яких і пом'якшених, а також подовжених приголосних). Повноголосся як одна із основних характеристик української вимови. Вимова слів з апострофом.

 

 

1

 

 

18.10

 

28.

Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини. Основні джерела нормативного мовлення. Мова  масмедіа. Сценічна мова.

 

1

 

21.10

 

29.

Особливості вимови імен та по батькові.

Інтонаційні особливості українського мовлення.

1

22.10

 

30.

Наголос в українській мові, його види, роль у розрізненні слів і їх форм. Паралельне наголошування. Семантико-граматична диференціація лексем за допомогою наголосу.

 

1

 

23.10

 

31.

РМ № 7 (у). Монологічне й діалогічне мовлення. Особливості монологічного мовлення в різних сферах спілкування. Виступ на зборах, семінарах, конференції.

 

1

 

25.10

 

32.

З історії становлення і розвитку української графіки й орфографії. Основні принципи української орфографії.

 

1

 

04.11

 

33.

Cкладні випадки уживання м'якого знака,  апострофа.

 

1

 

05.11

 

34.

Вживання великої літери. Лапки у власних назвах.

1

06.11

 

35.

Написання складних слів разом, окремо, через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ.

 

1

 

08.11

 

36.

Складоподіл і правила переносу слів з рядка в рядок. Графічне скорочення  слів. Правопис географічних назв. Написання слів іншомовного походження.  Історичний коментар до різних мовних явищ.

 

1

 

 

11.11

 

37.

Основні орфографічні норми. Типові помилки, зумовлені відхиленням від орфографічної норми. Нововведення в українському правописі.

 

1

 

12.11

 

38.

Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання офографічного словника для перевірки написання слів та їх форм. Словник іншомовних слів.

 

1

 

13.11

 

39.

РМ № 8. Бібліографія. Анотація. Бібліографічний пошук на тему наукової роботи із залученням сучасних ІКТ. Ділові папери. Звіт про виконану роботу.

 

1

 

15.11

 

40.

Контрольна робота (тест.)

1

18.11

 

41.

РМ № 9. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух.

 

1

 

19.11

 

 

Тема № 4

Лексикологія української мови .

 

 

 

42.

Слово як основна одиниця мови. Слово і поняття. Системні відношення в лексиці української мови

1

20.11

 

43.

Семасіологія як учення про значення слів і виразів. Оцінні властивості слів.

1

22.11

 

44.

Багатозначні й однозначні слова. Пряме і переносне значення (метафора, метонімія, синекдоха).

 

1

 

25.11

 

45.

Омоніми, їх види: омоформи, омофони, омографи, міжмовні омоніми. Повні і неповні омоніми. Поняття про пароніми.

 

 

1

 

26.11

 

46.

Синоніми та їх види. Синонімічний ряд. Антоніми та їх види.

 

1

 

27.11

 

47.

Лексичні норми. Уживання слова  відповідно до його лексичного значення. Використання тлумачного словника.

 

 

1

 

29.11

 

 

48.

Мовна надмірність (багатослів'я, плеоназм, тавтологія) і мовна недостатність. Словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів. Словник символів.

 

1

 

02.12

 

49.

Контрольний диктант.

РМ № 10. Складання діалогів.

1

03.12

 

50.

Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Слова, успадковані з індоєвропейських та східнослов′янських мовних спільностей. Українізми в лексичному складі інших мов (російської, білоруської, польської).

 

 

1

 

 

04.12

 

 

51.

52.

РМ № 11,12.  Контрольний письмовий твір

 

2

06.12

09.12

 

53.

Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови. Латинські і грецькі елементи у складі різних груп лексики. Причини і джерела лексичних запозичень.

 

1

 

10.12

 

54.

Слова іншомовного походження та інтернаціоналізми у складі української мови. Новi iншомовнi запозичення. Кальки. Варваризми. Словник іншомовних слів.

 

1

 

11.12

 

55.

Старослов’янізми, їх ознаки, роль у розвитку української мови.

 

1

 

13.12

 

56.

Лексика української мови за сферою її використання, стилістичною диференціацією.  Загальновживані слова. Лінгвокультуреми - слова з національно-культурним компонентом значення. Лексичне багатство діалектної лексики.

 

 

1

 

 

16.12

 

57.

Етнографізми. Топоніміка й ономастика у складі української лексики. Етимологія.

Розмовна, просторічна, емоційно забарвлена  лексика. Молодіжний сленг. Екзотизми. Пуризми.

 

 

1

 

 

17.12

 

58.

Наукова лексика. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни. Канцеляризми. Штампи.

Робота з діалектним словником

 

1

 

18.12

 

59.

Стилістичне використання канцеляризмів, штампів. Причини порушень лексичних норм. Явище мовної інтерференції. Словник лінгвістичних термінів.

 

1

 

20.12

 

 

60.

Застарілі слова та їх різновиди. Архаїзми, історизми. Можливiсть вiдтворення духовної культури за архаїчною лексикою. Неологізми. Загальномовні та авторські неологізми.

 

1

 

23.12

 

61.

Контрольна робота (тест).

Читання мовчки

1

24.12

 

62.

РМ  № 13.  Види читання: переглядове, ознайомлювальне, вивчальне, ознайомлювально-вивчальне, ознайомлювальне-реферативне та ін.

 Конспект прочитаної публіцистичної статті.

 

1

 

25.12

 

63

РМ  № 14.  Інформаційна переробка текстів різних функціональних стилів і жанрів

1

27.12

 

 

docx
Додано
24 березня
Переглядів
106
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку