19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Календарний план складено відповідно до «Програма «Розвиток мовлення»

Про матеріал

Календарний план складено відповідно до

«Програма «Розвиток мовлення» з корекційно-розвиткової

роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей

із затримкою психічного розвитку».

Перегляд файлу

Календарно-тематичний план

навчального матеріалу з розвитку мовлення

в 2 класі на  ІІ семестри 2018-2019 н.р.

 

Календарний план складено відповідно до

«Програма «Розвиток мовлення» з корекційно-розвиткової

роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей

                                            із затримкою психічного розвитку».

                               Автор: Омельченко І.М., Федорович Л.О.                                                    .

 

Дата

Зміст корекційно – логопедичної роботи

Очікувані результати корекційно – розвиткової роботи учня

 

Сприймання на слух текстів,художнього, розмовного або науково – художнього стилю.

Переказ змісту переглянутого мультфільму «Котик та Півник». Складання речень-звертань за переглянутим мультфільмом.

 

 

 

 

 

Зіставляє прослухані слова з малюнком.

З допомогою вчителя виділяє слова та звуки за певними ознаками.

Ідентифікується з конкретним персонажем, носієм певної позиції, точки зору, з яким вступає у віртуальну взаємодію. Виявляє у процесі бесіди розуміння інших персонажів (точок зору). Співпереживає головному персонажу та виявляє розуміння моральноетичних аспектів його поведінки. Ідентифікує емоційні стани персонажів. Намагається зрозуміти суперечності поведінки персонажів.

 

 

Розуміння і правильного використання в мовленні: конкретних і узагальнюючих  іменників. Іменників, що позначають форму предметів; матеріалів з яких зроблені предмети, речі; абстрактне значення; протилежний за значенням.

Підбір іменників-числівників до заданого слова. Рід іменника.

Розвиток умінь аналізувати, порівнювати, узагальнювати та осмислювати матеріал. Використання набутих знань у власній життєдіяльності. Збагачувати словниковий запас учня.

 

Прикметник. Слова, які називають ознаки предметів

Побудова речень з прийменниками.

Прикметники, що означають кольори відтінків, форму, величину, смак, запах; якісних предметників, що характеризують людей; присвійні прикметники.

Розвиток умінь аналізувати, порівнювати, узагальнювати та осмислювати матеріал. Використання набутих знань у власній життєдіяльності. Збагачувати словниковий запас учнів.

 

Практичне утворення зменшувано-ласкавих форм іменників шляхом додавання суфіксів. Ввічливі слова подяки.

Намагається правильно обирати відповідні формули мовленнєвого етикету у спілкуванні з різними людьми, залежно від їхнього віку, статусу, родинних стосунків тощо. Правильне вживання іменників, прикметників, дієслів, прийменників та службових слів у власному мовленні.

 

 

Розуміння і правильного використання в мовленні: конкретних і узагальнюючих  дієслів. Дієслів, що позначають емоційний стан людей; протилежних за значенням. Складання груп дієслів із певним лексичним зна­ченням дії; слова, що позначають говоріння, навчальні дії та ін.

 

Іменники: назви органів мовлення,частин тіла  їх функцій

Прикметники: чистий, правильний, охайний, рухливий, необхідний.

Дієслова: говорити, розмовляти, мовити, працювати бачити, слухати, берегтися, доглядати.

Прислівники: чисто, охайно, ввічливо, приємно, уважно, розсудливо, обережно

Займенників: зворотних, вказівних,

питальних.

Числівників: кількісних і

порядкових.

Прийменників (у, на, за,

під, з, над, через, перед).

Сполучників (і,а, але, що, тому що).

 

Підвищення рівня розуміння слів на

основі порівняння, розрізнення і

узагальнення предметів.

У іграх і вправах на класифікацію і

узагальнення предметів, виключення

зайвого, навчає підбирати до родових

понять слова з видовим значенням,

складає словосполучення і речення з

словами, що позначають видові та

родові поняття, удосконалює точність

вживання дітьми видових і родових

понять.

Послуговується в мовленні

іменниками, прикметниками,

дієсловами, прислівниками,

прийменниками (з, на, над, від, з-під)

Визначення дієслів у реченнях. Списування із завданням.

 

 

Розвиток мовлення. Переказ знайомої казки з опорою на ілюстрації.

Виконує вправи на розвиток сприймання, уваги, пам'яті та мислення.

Володіє навичками побудови цілісної і зв'язної розповіді (за планом, самостійно); опису дійових осіб, природи, діалогів героїв.

 

Словозміна. Уточнення правильного

вживання множини іменників: дитинчат

тварин у називному та непрямих

відмінках; іменників чоловічого роду,

що використовуються на позначення

живих істот і неживих предметів у

знахідному відмінку; іменників однини

та множини в родовому відмінку з

прийменниками; іменників, що

використовуються на позначення

неживих предметів чоловічого роду в

місцевому відмінку.

 

Володіє правильним використанням

граматичних форм слів і

словотворчих моделей в

словосполученнях і реченнях.

 

 

Закріплення правильного вживання:

іменників однини та множини,

чоловічого, жіночого та середнього родув непрямих відмінках (без прийменників і з прийменниками, що виражають просторові стосунки); диференціація прийменників: (під, з-під, за, із-за, біля, перед) із значенням місця, положення і непрямої дії; вживання дієслів однини та множини теперішнього часу; зворотних,вказівних займенників у відмінках).

Використання умінь і навичок

словозміни в процесі роботи над

словом на корекційно-розвиткових заняттях.

 

Словотворення: іменників,

прикметників із емоційно-пестливими

відтінками за допомогою суфіксів;

коротких форм якісних прикметників;

відносних прикметників; прислівників у формі порівняльного ступеня;

диференціація зворотних і незворотних

дієслів; дієслів доконаного та

недоконаного виду.

Вміння правильно

вживати граматичні зв'язки слів

(узгодження, управління) в простих і

складних словосполученнях,

реченнях.

Послуговується навичкою

словотворення.

 

Синтаксис: побудова речень-звертань; простих поширених речень без прийменників і з прийменниками;

поширення речень за рахунок

однорідних членів; побудова

складносурядних речень із

сполучниками (а, але);

складнопідрядних речень із

сполучниками (що, щоб, якщо, тому що) із врахуванням інтонаційного

забарвлення.

Використання на у корекційно-

розвиткових заняттях правильного

граматичного оформлення мовлення,

дотримання орфоепічних норм мови в

самостійних висловлюваннях у різних

типах текстів (опис, оповідання,

міркування) за змістом картин із

дотриманням цілісності й зв'язності

висловлювання.

Володіє навичками аналізу та синтезу

слів у реченні: виділенням першого

та останнього слова, місця слова в

реченні (початок, середина, кінець,);

Складає речення із 3-4-ох слів із

опорою на предметні картинки.

 

Вдосконалення складового аналізу та синтезу слів. Звуки та букви.

Диференціація понять "звук" і "буква".

Голосні, приголосні звуки та букви.

Склад. Складотворча роль голосного.

Наголос. Смислороздільна роль

наголосу. Складова структура слів.

Складотворча роль голосних звуків.

Двоскладові, трискладові та

односкладові слова різної складової

структури. Складовий аналіз і синтез

слів (виділення складу із слова,

визначення кількості складів у слові,

послідовність складів у слові,

позиційний аналіз).

 

Виконує вправи спрямовані на

розвиток складового аналізу і

синтезу.

 

Розвиток зв’язного мовлення.

Переказ тексту, знайомої казки або

короткої розповіді (з допомогою та

самостійно; з опорою на ілюстрації та

без опори).

Володіє уміннями і навичками

слухання і говоріння у різних видах

діалогічного і монологічного

мовлення (самостійно чи з

допомогою вчителя).

 

 

Простір спілкування. Спілкування у просторі соціуму.

Культура ввічливого спілкування. Вивчення найпростіших формул

мовленнєвого етикету вітання (повторення форм високої тональності: «Добрий

день! «Дозвольте Вас привітати! від імені... дозвольте привітати...»; форм

нейтральної тональності: «Доброго ранку! Добрий день!», «Доброго дня!»,

«Добрий вечір!», «Здрастуйте!», прохання Просимо..», «Дозвольте…», «Будьте

ласкаві!», «Будь ласка!»), прощання (форм високої тональності: «До

побачення!», «Прощайте!»; форм нейтральної тональності: «До побачення

«На все (вам) добре!», «До нових зустрічей!»), вибачення (форм високої

тональності: «Просимо (прошу) вибачити (вибачення) за...»); форм нейтральної

тональності: («Вибачте!», «Пробачте!», «Даруйте!», «Перепрошую!», «Прошу вибачення!»).

Добір формул мовленнєвого етикету залежно від віку і статусу особи, з якою відбувається спілкування. Родинні стосунки.

Знає і вживає найпростіші українські

формули мовленнєвого етикету:

вітання, прощання, прохання,

вибачення.

Намагається правильно обирати

відповідні формули мовленнєвого

етикету у спілкуванні з різними

людьми, залежно від їхнього віку,

статусу, родинних стосунків тощо.

Дотримується правил етикету в

стосунках з членами родини

(батьками, бабусями-дідусями,

братами-сестрами).

 

Складні речення. Ускладнення речень однорідними членами, сполучниками, прийменниками. Складання ускладнених речень-описів до теми «Весна»

Виконує вправи та послуговується навичкою складання простих і двоскладових поширених речень. Розвиток умінь аналізувати, порівнювати, узагальнювати та осмислювати матеріал.

Використання набутих знань у власній життєдіяльності.

 

Розвиток мовлення. Складання творчої розповіді на тему:  «Моя матуся».

Розвиток ручної моторики за допомогою аплікації.

«Квіти в подарунок мамі до свята             8 Березня».

Завдання:

освітні:

- вчити створювати образи рослин (квітів) в техніці виконання -аплікація.

- закріплювати прийоми роботи з шаблоном: правильно розташувати шаблон на аркуші, обводити не рухаючи його;

- вправляти у використанні прийому вирізання: плавний рух ножиць чітко по лінії;

- закріплювати вміння з'єднувати частини, щільно приклеювати їх один до одного, і розгладжувати на аркуші;

- продовжувати знайомити дітей з властивостями паперу (м'яка, щільна);

Розвиваючі:

- розвивати слухове і зорове увагу, дрібну моторику і координацію руху рук, окомір.

виховні:

- виховувати акуратність в роботі.

Мовні: удосконалювати мовні навички.

 

Переказ змісту переглянутого мультфільму «Безтолковий Вомблат».

Побудова речень звертань.

Розвиток мовлення.Складання розповіді про доброзичливе ставлення до тварин, рослин.

Ідентифікується з конкретним персонажем, носієм певної позиції, точки зору, з яким вступає у віртуальну взаємодію. Виявляє у процесі бесіди розуміння інших персонажів (точок зору).Вміє звертатися та виявляє доброзичливе ставлення до рослин і тварин. Виявляє емпатію (співчуття) природній біді в довкіллі (наприклад, голодна кішка довго й голосно − нявчить, сріблясте павутиння порвала гілка, стебло ромашки густо вкрите попелицями тощо).

 

Поширення словника прикметниками на основі лексичної теми «Доброзичливість».

Розвиток мовлення. Переказ короткої розповіді з допомогою вчителя.

Слуховий диктант

Вміє звертатися та виявляє доброзичливе ставлення до рослин і тварин (дитина лагідно торкається листя, кори, квітки, шерсті тварин, пір’я птахів, не робить різких рухів біля них аби не злякати, не потривожити; стримує бажання надокучати тваринам, особливо тим, які легко потрапляють до рук − комахам, дощовим черв’якам, днокласс, земноводним, беззахисним пташенятам, дитинчатам свійських тварин). Виявляє емпатію (співчуття) природній біді в довкіллі.

Виявляє доброзичливе ставлення до однокласників у спілкуванні. Має уявлення про різні позиції і точки зору, намагається у процесі спілкування зрозуміти точку зору іншої людини (дорослого та однолітка). Намагається за навідними запитаннями вчителя висловити власну думку (точку зору).

 

 

Доброта. Сім’я. Мрія. Ніжність. Складання речень за темою.

Розвиток умінь складати та записувати речення.

Використання сполучників, прислівників, синонімів для зв’язку слів у реченні. дноклассн вживання іменників, прикметників, дієслів, прийменників та службових слів у власному мовленні. Має уявлення про різні позиції і точки зору, намагається у процесі спілкування зрозуміти точку зору іншої людини (дорослого та однолітка). Намагається за навідними запитаннями вчителя висловити власну думку (точку зору). Оцінює за навідними запитаннями вчителя діяльність одноклассника та висловлюється з цього приводу. Знає і вживає найпростіші українські формули мовленнєвого етикету: вітання, прощання, прохання, вибачення.

 

Назва тексту. Добір назви тексту з ряду поданих.

Виконує вправи на розвиток сприймання, уваги, пам'яті та мислення. Самостійно чи з допомогою вчителя визначає у тексті структурні елементи: зачин, кінцівку. Самостійно чи з допомогою вчителя відтворює окремі частини тексту за планом або малюнками.

Виконує вправи з розвитку механізмів читання і письма.Усвідомлює, що слова в реченні, речення і частини тексту пов’язані між собою за змістом.

 

Поширення словника прикметниками на основі лексичної теми «Колективізм».

Риси, що допомагають людині в житті (акуратність, вірність, гостинність)

Розуміє морально-етичні аспекти поведінки Іншого. Розуміє і намагається послуговуватись у спілкуванні з дорослими та однолітками соціокультурними та моральноетичними цінностями. Виявляє у спілкуванні з дорослими та однолітками акуратність, вірність, гостинність. Усвідомлює, що гордість не прикрашає людину.

 

Переказ змісту переглянутого мультфільму «Дівчинка та зайці»

Ідентифікується з конкретним персонажем, носієм певної позиції, точки зору, з яким вступає у віртуальну взаємодію. Співпереживає головному персонажу та виявляє розуміння моральноетичних аспектів його поведінки. Ідентифікує емоційні стани персонажів.

 

Розвиток зв’язного мовлення. За серією сюжетних малюнків, планом, опорними словами.

Виконує вправи на розвиток сприймання, уваги, пам'яті та мислення.

Виконує вправи з розвитку механізмів читання і письма. З допомогою вчителя передає свої враження, почуття від прочитаного у зв’язних висловлюваннях.

 

Вдосконалення складового аналізу та синтезу слів. Звуки та букви.

Диференціація понять "звук" і "буква".

Голосні, приголосні звуки та букви.

Склад. Складотворча роль голосного.

Наголос. Смислороздільна роль

наголосу. Складова структура слів.

Складотворча роль голосних звуків.

Двоскладові, трискладові та

односкладові слова різної складової

структури. Складовий аналіз і синтез

слів (виділення складу із слова,

визначення кількості складів у слові,

послідовність складів у слові,

позиційний аналіз).

Виконує вправи спрямовані на

розвиток складового аналізу і

синтезу.

 

Розвиток мовлення.Переказ самостійно прочитаного тексту з опорою на поданий план.

Виконує вправи на розвиток сприймання, уваги, пам'яті та мислення.

Виконує вправи з розвитку механізмів читання і письма. З допомогою вчителя передає свої враження, почуття від прочитаного у зв’язних висловлюваннях.

 

Поширення словника іменниками, прикметниками на основі лексичної теми «Емоції» у власному мовленні.

Володіє навичками побудови цілісної і зв'язної розповіді (за планом, самостійно); опису дійових осіб, природи, діалогів героїв.Виконує вправи на розвиток сприймання, уваги, пам'яті та мислення.

 

Використання слів із лексичної теми «Емоції» у власному мовленні.

Ідентифікується з конкретним персонажем, носієм певної позиції, точки зору, з яким вступає у віртуальну взаємодію. Намагається взаємодіяти з дорослими та однолітками за сюжетом мультфільму та приміряє на себе роль конкретного персонажа, носія певної позиції, точки зору, вступає у взаємодію з іншими персонажами – іншими точками зору. Виявляє у процесі бесіди розуміння інших персонажів (точок зору).

 

Тема: «Великоднє свято».

Розвиток мовлення.

Розповідь казки «Писанка».

Завдання « Розфарбуй пасочку».

Розширити знання учня про свято Великодня, його традиції; розвивати пізнавальну сферу, мислення, мовлення, увагу, уяву, дрібну та грубу моторику, сенсорні відчуття; виховувати акуратність, працелюбність.

 

Формування і розвиток навички

читання. Спосіб читання.

Формування і розвиток навичок

усвідомленого, правильного, плавного

читання, свідомого читання по складах

та цілими словами вголос.

Формування початкових умінь читати

мовчки.

Темп читання. Формування й розвиток прийомів темпу читання вголос, розширення оперативного поля читання.

Правильність читання. Удосконалення

звукової культури мовлення: розвиток

чіткої дикції на основі введення

спеціальних вправ для розминки і

тренування артикуляційного апарату,

для відпрацювання правильної вимови

звуків рідної мови в словах.

Усвідомленість читання.

Розуміння прямого та переносного значення слів у тексті (самостійне та з допомогою вчителя); усвідомлення смислових звязків між реченнями та частинами.

Виразність читання. Формування

умінь дотримуватися пауз між

реченнями, а також ритмічних пауз,

обумовлених розділовими знаками і

змістом тексту. Формування

найпростіших прийомів регулювання

темпу читання, сили голосу.

З допомогою вчителя прогнозує

орієнтовний зміст частин тексту за

ілюстраціями.

Виявляє розуміння змісту твору.

Користується найпростішими

інтонаційними засобами виразності.

 

Формування позитивного «Я»

Поширення словника прикметниками на основі лексичної теми «Хороший «Я».

У своїх висловлюваннях діти звертають увагу на «внутрішнє Я» людини, на такі моральні інстанції, як «совість», «доброта». Виявляють протиріччя, висловлюють різні точки зору, при цьому уважно слухають та розуміють один одного. Виявляють у висловлюваннях спрямованість на іншу людину.

 

Розвиток мовлення.Складання творчої розповіді на тему «Як я проведу канікули». Слуховий диктант

Володіє навичками побудови цілісної і зв'язної розповіді. Розвиток умінь складати та записувати речення. Використання сполучників, прислівників, для зв’язку слів у реченні.

Правильне вживання іменників, прикметників, дієслів, прийменників та службових слів у власному мовленні.

 

Переказ змісту переглянутого мультфільму «Бременські музиканти». Характеристика головних героїв мультфільму.

Складання речень за темою «Хороший «Я» з використанням слів до теми.

Намагається виявляти розуміння соціальної причинності в термінах існуючих дій та взаємин між людьми. Розпізнає і намагається розуміти емоції іншої людини в соціально комунікативних ситуаціях.

Співпереживає головному персонажу та виявляє розуміння моральноетичних аспектів його поведінки. Ідентифікує емоційні стани персонажів. Намагається зрозуміти суперечності поведінки персонажів.

 

Вдосконалення звукового аналізу та

синтезу слів. Звуки немовленнєві та

мовленнєві. Способи утворення звуків та органів артикуляції. Звуки голосні та приголосні, особливості артикуляції та їх диференціація. Виділення голосних звуків із звукового ряду, із складів, слів (на початку слова в наголошеній позиції,

з односкладових слів за типом ПГП; з

односкладових слів із збігом

приголосних у кінці слів у наголошеній позиції, на початку слова в ненаголошеній позиції, у кінці слів у

ненаголошеній позиції).

Фонематичний аналіз і синтез слів

(виділення звуку на тлі слова,

позиційний аналіз, визначення кількості звуків у слові, послідовність, кількість звуків у слові

Виконує вправи спрямовані на

розвиток звукового аналізу та

синтезу.

 

Розвиток мовлення.Складання творчої розповіді на тему «Мої літні канікули». Слуховий диктант

Володіє навичками побудови цілісної і зв'язної розповіді. Розвиток умінь складати та записувати речення. Використання сполучників, прислівників, для зв’язку слів у реченні.

Правильне вживання іменників, прикметників, дієслів, прийменників та службових слів у власному мовленні.

 

Підсумковий урок за рік.

Розвиток умінь аналізувати, порівнювати, узагальнювати та осмислювати матеріал. Використання набутих знань у власній життєдіяльності.

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Логопедія, Методичні рекомендації
Інкл
Додано
13 січня
Переглядів
312
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку