Календарно -тематичне планування уроків з української мови для учнів 4 класу

Про матеріал
Календано – тематичне планування навчального матеріалу з української мови для учнів 4 класу (за підручником М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко). При плануванні навчального матеріалу враховано зміни оновленї програми 2016 р.
Перегляд файлу

Календано – тематичне планування

навчального матеріалу з української мови для учнів 4 класу

(за підручником М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко)

119 годин

І семестр – 64 год (4 години на тиждень)

ІІ семестр – 55 год (3 години на тиждень)

Види і кількість перевірок

Види перевірок

Діалог

Письмовий переказ

Перевірка мов­них знань і вмінь

Диктант

Списування

ДПА

Загальна кількість

І семестр

1

1

1

1

1

-

5

II семестр

-

-

2

2

1

1

6

 

Норми оцінювання списування та диктанту

 

Рівень

навчальних

досягнень

учня/учениці

Бали

Кількість помилок

 

Початковий

 

 1

 17 і більше

 2

 14-16 помилок

 3

 11-13 помилок

Середній

 4

 8-10 помилок

 5

 5-7 помилок

 6

 1 негруба та 4 грубих помилки

Достатній

 

 7

 2 негрубі та 2 грубі помилки, або 3 грубі

 8

 2 негрубі та 1 груба або1 негруба та 2 грубі помилки

 9

 1 негруба та 1 груба помилки

Високий

 10

 2 негрубі помилки

 11

 1 негруба помилка

 12

 ––

 

 

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Мова і мовлення

1

Мова — безсмертний скарб народу

 

 

2

Збагачення мови новими словами

 

 

3

Культура мовлення і спілкування

 

 

Текст

4

Закріплення поняття про будову тексту. Тема, мета висловлювання. Заголовок

 

 

5

Слова, найважливіші для висловлення думки в реченні, тексті

 

 

6

Засоби зв'язку речень у тексті

 

 

 

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

7

Урок розвитку  мовлення. Твір-розповідь за темою: «Яскраві враження від літніх ка­нікул»

 

 

8

Поділ тексту на частини. Складання плану. Спостереження за роллю абзаців у тексті

 

 

9

Особливості змісту та побудови есе

 

 

10

Особливості текстів-описів. Мета цих текстів

 

 

11

Вправи на порівняння художнього і науково-популярного описів

 

 

12

Замітка до газети.

 

 

13

Контрольна робота: диктант

 

 

Речення

14

Аналіз контрольної роботи. Види речень за метою висловлювання та інтонацією

 

 

15

Урок розвитку зв'язного мовлення. Переказ тек­сту «Ромашки»                                                              

 

 

16

Основа речення.

 

 

17

Зв'язок слів у реченні

 

 

18

Однорідні члени речення

 

 

19

Поєднання однорідних членів речення за допо­могою сполучників

 

 

20

Закріплення знань при однорідні члени речення

 

 

21

Контрольна робота: списування

 

 

Слово. Значення слова. Частини слова 

22

Аналіз контрольної  роботи.   Слово.   Значення слова

 

 

23

Урок розвитку  мовлення. Складання есе на основі вражень від екскурсії «Краса осін­нього парку»

 

 

24

Значущі частини слова. Розрізнення

спільнокореневих слів і форм одного й того самого слова

 

 

25

Поділ на групи слів, що належать до різних ча­стин мови. Службові слова                                       

 

 

Іменник

26

Повторення вивченого про іменник як частину мови                                                                       

 

 

27

Іменники-синоніми. Іменники-антоніми. Багатозначні іменники.

 

 

28

Рід іменників

 

 

29

Змінювання іменників за числами

 

 

30

Урок розвитку  мовлення. Складання есе  за картиною К. Білокур «Соняшники»

 

 

31

Відмінювання іменників. Початкова форма іменника

 

 

32

Відмінювання іменників жіночого й чоловічого роду із закінченнями –а,-я в однині

 

 

33

Закінчення іменників жіночого роду на –а,-я в родовому відмінку

 

 

 

 

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

34

Закінчення іменників жіночого роду на –а,-я в орудному  відмінку однини

 

 

35

Змінювання іменників чоловічого роду без закінчень  в орудному відмінку однини

 

 

36

Закінчення іменників чоловічого роду на –яр, -ар у родовому та орудному відмінках однини

 

 

37

Урок розвитку зв'язного мовлення. Переказ тек­сту «Осінь за вікном чарівну казку пише»

 

 

38

Відмінювання іменників чоловічого роду  - назв істот у давальному та місцевому відмінках однини

 

 

39

Відмінкові закінчення іменників середнього роду в однині

 

 

40

Зміна приголосних Г-К-Х на З-Ц-С перед закінченням - і в іменниках  різного роду

 

 

41

Закріплення знань про зміну приголосних в іменниках . Визначення роду, числа, відмінка іменників

 

 

42

Чергування кореневих звуків о-е-і в іменниках жіночого й чоловічого роду з основою на приголосний

 

 

43

Відмінювання іменників у множині

 

 

44

Контрольна робота  з мовної теми «Слово. Значення слова. Частини слова», «Іменник» 

 

 

Прикметник

45

Аналіз контрольної  роботи. Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні.

 

 

46

Урок розвитку  мовлення. Робота над есе «Пташка крас­на пір'ям, а людина — добрими справами».

 

 

47

Прикметники- синоніми, прикметники – антоніми. Вживання прикметників у прямому та переносному значеннях.

 

 

48

Уживання прикметників у художніх та науково-популярних текстах

 

 

49

Змінювання прикметників за родами й числами в сполученні з іменниками

 

 

50

Змінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині. Закінчення прикметників з основою на твердий приголосний

 

 

51

Змінювання прикметників з основою на м’який приголосний в однині та множині

 

 

52

Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників. Контрольна робота: складання діалогу.

 

 

53

Урок розвитку змовлення. Письмовий переказ

 

 

54

Практичні вправи на визначення відмінків прикметника. Контрольна робота: складання діалогу.

 

 

 

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

55

Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини. Контрольна робота: складання діалогу.

 

 

56

Закріплення знань про правопис прикметників із знаком м’якшення.

 

 

57

Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників Контрольна робота: складання діалогу.

 

 

58

Вимова й написання найуживаніших прикметників на -ськ, -зьк, -цьк

 

 

59

Відмінювання прикметників у множині

 

 

60

Закріплення знань про правопис прикметників у множині . Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст. Контрольна робота: складання діалогу.

 

 

61

Урок розвитку  мовлення. Порівняль­ний опис дерев. Складання  есе «Горобина і ялина в зимовому лісі »

 

 

62

Розбір прикметника як частини мови. Поширення речень прикметниками.

 

 

63

Контрольна робота : письмовий переказ

 

 

64

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення вивченого.

 

 

Числівник

65

Числівник як частина мови

 

 

66

Вимова та правопис найуживаніших у мовленні числівників

 

 

67

Відмінкові форми окремих числівників

 

 

68

Урок розвитку мовлення. Детальний переказ тексту з творчим завданням

 

 

69

Відмінкові форми окремих числівників

 

 

70

Словесні формули на означення часу протягом доби

 

 

71

Контрольна робота: диктант

 

 

Займенник

72

Займенник як частина мови. Роль у тексті

 

 

73

Особові займенники

 

 

74

Змінювання особових займенників 1-ї та 2-ї особи однини й множини

 

 

75

Розвиток  мовлення. Складання есе на основі прочитаного оповідання  В. Сухомлинського «Співуча пір'їнка»

 

 

76

Змінювання особових займенників 1-ї та 2-ї особи однини й множини

 

 

77

Змінювання особових займенників 3-ї особи однини й множини . Уживання займенників із прийменниками

 

 

78

Уживання займенників із прийменниками

 

 

 

 

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

79

Контрольна робота  з мовної теми «Займенник»

 

 

Дієслово

80

Аналіз контрольної  роботи. Дієслово як частина мови.

 

 

81

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів

 

 

82

Урок розвитку  мовлення. Написання твору «Зима»

 

 

83

Побудова речень з однорідними присудками

 

 

84

Побудова речень з однорідними присудками

 

 

85

Неозначена форма дієслова

 

 

86

Часи дієслова. Змінювання дієслів за числами

 

 

87

Контрольна робота: списування

 

 

88

Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) і числами

 

 

89

Урок розвитку мовлення. Написання есе

 

 

90

Теперішній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами й числами

 

 

91

Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами й числами

 

 

92

Змінювання особових займенників 3-ї особи однини й множини

 

 

93

Вживання займенників із прийменниками

 

 

94

Вживання займенників із прийменниками

 

 

95

Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу

 

 

96

Урок розвитку мовлення. Переказ тексту за колективно складеним планом

 

 

97

Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу

 

 

98

Дієслова на -ся

 

 

99

Дієслова на -ся

 

 

100

Контрольна робота: диктант

 

 

Прислівник

101

Аналіз перевірної роботи. Прислівник як частина мови

 

 

102

Зв'язок прислівників із дієсловами

 

 

103

Урок розвитку мовлення. Стислий письмовий переказ оповідання В. Сухомлинського «Усмішка»

 

 

104

Прислівники, близькі й протилежні за значенням

 

 

105

Поширення речень прислівниками

 

 

106

Поширення речень прислівниками

 

 

107

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками

 

 

 

 

№ з\п

Тема уроку

Дата

Примітка

108

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками

 

 

109

Вибір прислівників (із поданих), що відповідають меті й типу висловлювання

 

 

110

Урок розвитку  мовлення. Складання привітання до Дня матері

 

 

111

Контрольна робота  з мовної теми « Прислівник»

 

 

Повторення вивченого в 1-4 класах

112

Що ми знаємо про текст, речення, слово

 

 

113

Що ми знаємо про іменник і прикметник

 

 

114

Що ми знаємо про займенник і числівник

 

 

115

Що ми знаємо про займенник і числівник

 

 

116

Що ми знаємо про дієслово та прислівник

 

 

117

ДПА з української мови

 

 

118

Урок розвитку  мовлення. Складання есе  «Що таке доброта?»

 

 

119

Повторення й узагальнення вивченого за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
30 серпня 2019
Переглядів
3621
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку