Календарно -тематичне планування вивчення географії на І семестр

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з вивчення географії у 6 класі на І семестр 2021-2022 навч. року.
Перегляд файлу

 

з\п

Дата

Примітка

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності

1

 

 

Вступ. Географія як наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства.  Значення географічних знань та вмінь. Основні друковані та електронні джерела географічної інформації, їх значення

Знаннєвий компонент: називає об’єкти вивчення географії, складові географічної науки, основні джерела географічних знань та методи географічних досліджень. Діяльнісний компонент: добирає географічну інформацію з різних джерел та визначає її корисність для себе; виконує спостереження за змінами у природі; складає перелік джерел географічної інформації, які є вдома. Ціннісний компонент: використовує результати власних спостережень у повсякденній діяльності; обґрунтовує на конкретних прикладах значення географії для життєдіяльності людини.

2

 

 

Методи географічних досліджень. Особливості організації власних географічних спостережень. Дослідження. Спостереження за змінами у природі.

Наскрізні змістові лінії

Екологічна безпека та сталий розвиток Усвідомлює дбайливе ставлення до природи, дотримується правил безпечної поведінки в природі. Орієнтує на формування в учнів екологічної свідомості для збереження і захисту довкілля. Здоров’я і безпека Сприяє розвитку інтересу до географічних наук. Громадянська відповідальність Пояснює на конкретних прикладах значення географії для життєдіяльності людини, добираючи інформацію з різних джерел. Сприяє позитивному ставленню до навчання, розвиває здатність спільного розуміння проблеми і толерантне й неупереджене ставлення до інших думок і поглядів. Уміє дискутувати на тему «Що і навіщо вивчати сучасним географам, коли вже все на Землі відкрито?»

 

РОЗДІЛ І. РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗЕМЛЮ

 

Тема 1. Уявлення про Землю у давнину

 

3

 

 

Уявлення про форму Землі. Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея.

Знаннєвий компонент: називає особливості зображення Землі на картах у давнину. Діяльнісний компонент: добирає з різних джерел додаткову інформацію про пізнання і дослідження Землі у давнину; зіставляє карти Ератосфена і Птолемея з сучасною картою; складає короткі повідомлення про пізнання Землі у давнину (із залученням членів родини). Ціннісний компонент: оцінює внесок античних учених у установлення географії як науки

 

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі

 

4

 

 

Подорожі вікінгів. Подорожі Марко Поло. Пошуки морського шляху в Індію.

Знаннєвий компонент: називає відомих мореплавців та мандрівників (Марко Поло, Христофора Колумба, Фернана Магеллана), які здійснили видатні географічні відкриття в різні

5

 

 

Відкриття Америки Х.Колумбом. Перше навколосвітнє плавання під керівництвом Ф.Магеллана.

епохи. Діяльнісний компонент: добирає з різних джерел додаткову інформацію про пізнання і дослідження Землі; простежує за картою маршрути мандрівників і дослідників. Ціннісний компонент: робить висновки про значення навколосвітніх подорожей для розширення знань про Землю.

6

 

 

Відкриття Австралії і Антарктиди.

 

Тема 4. Сучасні дослідження

 

7

 

 

Дослідження Землі у ХХ – на початку ХХІ ст.

Знаннєвий компонент: називає сучасні географічні дослідження. Діяльнісний компонент: добирає з різних джерел додаткову інформацію про пізнання і дослідження Землі на сучасному етапі; аналізує інформацію про географічні дослідження у ХХ та на початку ХХІ ст.; порівнює дослідження Землі у сучасну добу з тими, що мали місце в більш ранні епохи; складає за допомогою членів родини короткі повідомлення про власні подорожі, які ілюструє малюнками, фотографіями, міні-презентаціями. Ціннісний компонент: визначає роль сучасних досліджень у підвищенні добробуту людства.

8

 

 

Тематичне оцінювання.

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність Формує необхідні моральні якості, відстоює свою позицію в дискусії, конструктивно спілкується. Критично оцінює інформацію географічного змісту, визначає роль сучасних досліджень у підвищенні добробуту людства.Підприємливість та фінансова грамотність Вчиться спільно досягати мети.

 

РОЗДІЛ ІІ. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ І КАРТІ

 

Тема 1. Орієнтування на місцевості

 

9

 

 

Способи орієнтування на місцевості. Визначення напрямків на місцевості. Компас.

Знаннєвий компонент: називає різні способи орієнтування на місцевості; пояснює способи орієнтування на місцевості. Діяльнісний компонент: користується компасом для визначення сторін горизонту та азимуту; визначає азимут та напрямки на різні об’єкти на місцевості поблизу школи; складає схему маршруту руху; порівнює інструментальні та візуальні способи орієнтування на місцевості. Ціннісний компонент: оцінює практичне значення вміння орієнтуватися на місцевості; робить висновки про важливість орієнтування для збереження власного життя та безпеки під час подорожей та екскурсій.

10

 

 

Поняття про азимут.

 

Тема 2. Способи зображення Землі

 

11

 

 

Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, аерофотознімках, космічних знімках, планах, картах.

Знаннєвий компонент: називає способи зображення Землі, види масштабів, відмінності між планом і топографічним планом та картою, об’єкти місцевості за планом та його умовні знаки; вміє читати план та карту, використовуючи умовні знаки та легенду карти; пояснює відмінності різних видів масштабу, особливості орієнтування плану місцевості . Діяльнісний компонент: визначає масштаб плану і карти, абсолютну і відносну висоту місцевості за допомогою горизонталей та за шкалою висот; вимірює відстані на плані і карті за допомогою масштабу; розв’язує задачі з різними видами масштабу; порівнює зображення місцевості на глобусі, аерофотознімку та космічному знімку, плані, карті. Ціннісний компонент: оцінює практичне значення плану та географічних карт для себе і своєї родини

12

 

 

Масштаб та його види. Практична робота 1. Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу.

13

 

 

План, його основні ознаки. Умовні знаки плану. Визначення напрямків на плані.

14

 

 

Географічні карти, їх елементи. Легенда карти. Масштаб карт. Географічні атласи. Практичне значення карт.

 

Тема 3. Географічні координати

 

15

 

 

Градусна сітка на глобусі й географічній карті.

Знаннєвий компонент: називає лінії градусної сітки: паралелі, меридіани, екватор, нульовий меридіан, ознаки понять «географічна широта», «географічна довгота», координати свого населеного пункту; пояснює відмінності між географічною широтою і географічною довготою. Діяльнісний компонент: користується градусною сіткою для визначення географічних координат; визначає географічні координати об`єктів, населених пунктів; порівнює географічну широту і географічну довготу за градусними вимірами. Ціннісний компонент: оцінює практичне значення знань про географічні координати.

16

 

 

Поняття про географічні координати. Правила відліку географічної широти і географічної довготи. Географічні координати свого населеного пункту.

17

 

 

Практична робота 2. Визначення географічних координат за географічною картою.

18

 

 

Тематичне оцінювання.

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека Розуміє важливість уміння читати карту, план місцевості та орієнтуватись для власної безпеки і безпеки інших під час подорожей і екскурсій. Виконує тренувальні вправи з використанням рисунків, карт, планів місцевості, що формують навички орієнтуватись на місцевості задля власної безпеки і безпеки інших

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 1. Літосфера

 

Знаннєвий компонент: називає внутрішні шари Землі, склад материкової та океанічної земної кори, суттєві ознаки понять «літосфера», «земна кора», «мінерали», «гірські породи», «корисні копалини», «рельєф», «рівнини», «гори», форми рельєфу своєї місцевості; наводить приклади і показує на карті літосферні плити, сейсмічні пояси, найбільші вулкани, різні, у тому числі й унікальні форми рельєфу; знає правила поведінки під час землетрусу; наводить приклади магматичних, осадових і метаморфічних гірських порід.

Діяльнісний компонент: визначає абсолютну і відносну висоту рівнин і гір за шкалою висот; позначає на контурній карті: вулкани:Ключевська Сопка, Етна, Кракатау; гори: Карпати, Кримські, Альпи, Уральські, Кордильєри, Кавказ, Гімалаї з вершиною Джомолунгма, Анди; рівнини:Східноєвропейська, Західносибірська, Амазонська низовина, Лаврентійська височина, Середньосибірське, Бразильське плоскогір’я; розрізняє магматичні, осадові й метаморфічні гірські породи; порівнює рівнини і гори за висотою, походженням, розміщенням на суходолі або в океанах. Ціннісний компонент: оцінює діяльність людини та її вплив на рельєф; висловлює судження щодо необхідності охорони унікальних форм рельєфу; пояснює вплив внутрішніх і зовнішніх процесів на формування рельєфу земної поверхні; аналізує причини і наслідки зовнішніх і внутрішніх процесів.

19

 

 

Внутрішня будова Землі

20

 

 

Будова літосфери, її властивості. Літосферні плити, наслідки їх переміщення

21

 

 

Рухи земної кори.

22

 

 

Землетруси.

23

 

 

Вулканізм і вулкани, гейзери. Сейсмічні пояси Землі. Практична робота 3 (початок). Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу.

24

 

 

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори.

25

 

 

Робота текучих поверхневих і підземних вод,вітру та льодовиків.

26

 

 

Абсолютна та відносна висота місцевості.

27

 

 

Зображення рельєфу на планах ,топографічних і дрібномасштабних картах.

28

 

 

Основні форми рельєфу суходолу – гори і рівнини. Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу. Практична робота 3. (продовження).

29

 

 

Різноманітність та утворення гір на суходолі. Найвищі і найдовші гори світу. Практична робота 3. (продовження).

30

 

 

Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти – найвищі і найдовші гори Світового океану.

31

 

 

Контрольна робота 1.

32

 

 

Повторення вивченого за І семестр.

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека Аналізує ознаки наближення землетрусу, цунамі, виверження вулкану для власної безпеки та безпеки інших. Громадянська відповідальність Характеризує систему попереджень та алгоритм поведінки під час прояву несприятливих природних явищ. Підприємливість та фінансова грамотність Розуміє переваги і недоліки господарювання людей  у районах поширення вулканізму Усвідомлює значення окремих видів корисних копалин для розвитку відповідних виробництв. Бере участь у дослідженні «Корисні копалини в облаштуванні житла (господарських будівель) моєї родини»

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 6 клас, Планування
Додано
22 серпня
Переглядів
1731
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку