21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Календарно-тематичне планугання. Географія, 7 кл.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування:Гаографія «МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ» 7 клас. 2 години в тиждень. (70 годин з них: 7 уроків узагальнення знань та контролю навчальних досягнень учнів, 12 практичних робіт, 4 з яких є обов’язковими для оцінювання)
Перегляд файлу

7 клас

Г Е О Г Р А Ф І Я

«МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ»

(70 годин)

 (з них: 7 уроків узагальнення знань та контролю навчальних досягнень учнів,

12  практичних робіт, 4 з яких є обов’язковими для оцінювання)

2 години в тиждень

Складено за програмою, зміни до якої було затверджено наказом МОН України від 29 травня 2015 року № 585 (електронний ресурсhttp://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational)

 

№ з/п

Дата

Дата пров

Зміст навчального матеріалу

Дом. завдан

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

 

ВСТУП (2години)

1

 

 

Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії. Що і як вивчає географія материків і океанів

§1 проч. гео. номенкл -вивч

Учень:

показує на карті материки, частини світу, океани;

знайомиться зі структурою підручника

2

 

 

Співвідношення на Землі материків та океанів. Материки і частини світу.  Джерела географічної інформації про материки та океани.  Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням

С.8-9 проч.,

пит 3- пис

Учень:

називає площу Землі, об’єкти вивчення регіональної географії, материки, частини світу, океани, різні види карт;

наводить приклади різних джерел інформації про материки та океани,  ;

порівнює материки та океани за площею, карти за масштабом та просторовим охопленням;

розрізняє в атласах карти за  змістом;

показує на карті материки, частини світу, океани;

оцінює значення для людини географічних знань про материки та океани

 

РОЗДІЛ І. Закономірності формування природи материків та океанів
(9 + 1 за рахунок резерву годин)

 

Тема 1. Форма і рухи Землі.

3

 

 

Куляста форма Землі та її географічні наслідки.

 

 

§2

Пит 3

Повт.пит с.14

називає форму  Землі – геоїд, дні рівнодення та сонцестояння;

показує на карті екватор, лінії тропіків і полярні кола;

пояснює вплив  форми Землі та її рухів на природу материків та океанів;

4

 

 

Рухи Землі, їх наслідки

Вивч. конспект

наводить приклади добових і річних ритмів як наслідків осьового обертання та орбітального руху Землі;

характеризує осьове обертання та орбітальний рух Землі;

порівнює наслідки добового і річного рухів Землі;

оцінює значення для людини знань про форму і рухи Землі 

Тема 2. Материки  та океани – великі природні комплекси географічної оболонки.

5

 

 

Походження материків та океанічних западин внаслідок руху літосферних плит.  Геологічні ери та епохи горотворення.

§3

Повідом. с.17 (на вибір)

називає  геологічні ери: архейська, протерозойська, палеозойська, мезозойська, кайнозойська, наслідки переміщення літосферних плит показує на карті найбільші літосферні плити, , 

характеризує гіпотезу дрейфу материків,

6

 

 

Тектонічні структури: платформи та області складчастості. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах.

§4 проч

називає  найбільші платформи та області складчастості,

наводить приклади форм рельєфу на материках і в океанах, платформ і областей складчастості,

пояснює закономірності розміщеннярівнин і гір на материках та в океанах,  поверхневих течій на різних широтах, розміщення природних комплексів на материках і в океанах,

7

 

 

Практична робота№1. «Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу»(оцінюється)

Повт. §2-4

Учень

изначає за тектонічними картами платформи та області складчастості,

8

 

 

Кліматотворні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Вплив підстильної поверхні на клімат. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів.

§5,
з.3,5- пис

Учень

 називає кліматотворні чинники

 

 

9

 

 

Кліматичні пояси і типи клімату Землі.

Повітряні маси, їх властивості та переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас. Закономірності розподілу атмосферних опадів.

§6

Учень показує на карті переміщення повітряних мас на різних широтах, райони поширення пасатів, мусонів, західних вітрів помірних широт і східних полярних вітрів; наводить приклади різних за властивостями повітряних і водних мас; характеризує циркуляцію атмосфери в екваторіальних, тропічних, помірних та полярних широтах;

10

 

 

 

 (за рахунок резерву)

 

Водні маси, їх властивості, закономірності переміщення океанічних течій.  

Дослідження Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки

§7

Учень:

наводить приклади теплих і холодних течій

порівнює властивості водних і повітряних мас;

показує на карті, найбільші теплі та холодні поверхневі течії

11

 

 

Природні комплекси материків та океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність.

 

§8

Опрац.табл

С.38 проч "Для допитл"

називає  основні і перехідні кліматичні пояси;

наводить приклади типів клімату, , природних зон на материках;

показує на карті кліматичні пояси,  природні зони;

визначає за кліматичними картами  ­– кліматичні пояси, за картами географічних поясів і природних зон  – природні зони на материках;

оцінює значення знань про географічні закономірності природи материків і океанів для людини 

12

 

 

Урок узагальнення та контролю знань з теми «Закономірності формування природи материків та океанів» (різнорівневі тести)

 

РОЗДІЛ ІІ. Материки тропічних широт
(21+ 2 за рахунок резерву годин)


Тема 1. Африка (10  годин)

13

 

 

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

П р 3. «Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки» (поч)

§9-10

План

(с.44) вивч

Учень: називає характерні риси географічного положення, дослідників материка  Д. Лівінгстона, Г. Стенлі

позначає і показує на карті:

моря: Середземне, Червоне;

затоки:  Гвінейська, Аденська;

протоки: Мозамбіцька, Гібралтарська, Баб-ель-Мандебська;   острів Мадагаскар

14

 

 

П р № 2. «Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід»

Повтор. §9

Учень: позначає і показує на карті:

миси: Рас-Енгела, Агульяс, Альмаді, Рас-Гафун;

визначає географічні координати

15

 

 

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини. Води суходолу. Використання водних ресурсів. Пр.роб № 3. «Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки» (прод)

§11

називаєформи рельєфу

позначає і показує на карті: півострів Сомалі;

 гори: Атлас, Драконові, Капські;

вулкан Кіліманджаро; нагір’я Ефіопське;

плоскогір’я Східноафриканське;

пустелі: Сахара, Наміб;

пояснює зв’язки між тектонічними структурами, рельєфом і корисними копалинами,

характеризує розміщення корисних копалин

16

 

 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

§12

Учень: називає кліматичні пояси

пояснює розміщення кліматичних поясів, наслідки зміни природи материка;

17

 

 

Практична робота № 4. «Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами»

Повт.§12

С.85-87 пит

Учень визначає

типи клімату за кліматичною картою та кліматичними діаграмами;

18

 

 

Води суходолу. Використання водних ресурсів. Практична робота № 3. «Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки» (продовження)

§13

Учень: називає води суходолу

позначає і показує на карті:

річки: Ніл, Конго, Нігер, Замбезі, Оранжева;

озера: Вікторія, Танганьїка, Ньяса, Чад;

водоспад  Вікторія; характеризує розміщення річок та озер на материку,

19

 

 

Природні зони, закономірності їх розміщення.

 

§14-16 (розд на групи)

Учень: називає природні зони, зональні типи ґрунтів, найвідоміші національні парки Африки – Серенгеті,  Нгоронгоро, Кіліманджаро,

порівнює клімат різних кліматичних поясів та природні зони;

20

 

 

Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти Африки, віднесені до Світової  природної спадщини  ЮНЕСКО.

§17

С.88-89 тест

Учень

характеризує основні екологічні проблеми Африки;

оцінює наслідки екологічних проблем

21

 

 

Населення. Держави. Зв’язки України з державами Африканського континенту. Практична робота № 3. «Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки» (зав)

§18

С.81 проч "Для допитл"

Учень

позначає і показує на карті держави та їх столиці: Єгипет, Ефіопія, Нігерія, Південна Африка;

 

22

 

 

Урок узагальнення та контролю знань учнів з теми «Африка»
(письмова контрольна робота)

 

Тема 2. Південна Америка (7+1 за рахунок резерву годин)

23

 

 

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

Практична робота № 5. «Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів  материка». (початок)

 

 

§19

С.90 проч

називає характерні риси географічного положення, дослідників – А. Веспуччі, А. Гумбольдта, найголовніші риси природи материка;

позначає і показує на карті: 

миси: Галлінас, Фроуерд, Кабу-Бранку, Паріньяс, Горн;

 море Карибське;

затоку Ла-Плата; 

протоки: Магелланова, Дрейка;

 острови: Вогняна Земля, Фолклендські; 

характеризує особливості географічного положення

порівнює особливості природних умов Південної Америки та Африки визначає за фізичною картою географічні координати крайніх точок материка,

24

 

 

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.  

Практична робота № 5. «Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів  материка».(продовження)

 

§20

наводить приклади форм рельєфу

позначає і показує на карті: 

рівнини: Амазонська, Оринокська, Ла-Платська низовини, Бразильське, Гвіанське лоскогір’я;

гори Анди (г. Аконкагуа);

вулкани: Льюльяйльяко, Котопахі;

озера: Маракайбо, Тітікака;

пустелю Атакама;

пояснює закономірності поширення основних форм рельєфу визначає форми рельєфу

25

 

 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

Практична робота6Визначення типів клімату Південної Америки за кліматичними діаграмами» (оцінюється)

§21

С.116

характеризує типи клімату

пояснює особливості розподілу температури та опадів на материку визначає за кліматичними картами і кліматичними діаграмами – типи клімату;

26

 

 

Води суходолу.

§ 22

наводить приклади внутрішніх вод,

позначає і показує на карті:  річки: Амазонка, Парана, Ориноко;  водоспади:Анхель, Ігуасу;

характеризує найбільші річкові системи,

27

 

 

Природні зони. Вертикальна поясність Анд. Зміни природи материка людиною.

§23

наводить прикладиґрунтів, видів рослин і тварин

характеризує природні зони,

пояснює прояв широтної зональності на рівнинах та вертикальної поясності в Андах;

28

 

 

Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти Південної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО

Дослідження Природні унікуми Пд Америки

Індивід повідомл

оцінює наслідки втручання людини в природні комплекси материка

29

 

 

Населення. Держави. Зв’язки України з державами Південної Америки. Практична робота № 5. «Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів  материка» (завершення)

§24

наводить приклади країн континенту

позначає і показує по карті держави та їх столиці: Бразилія, Аргентина, Чилі;

характеризує, населення та його господарську діяльність в різних країнах материка

30

 

 (за рахунок резерву)

 


Урок узагальнення та контролю знань учнів з теми «Південна Америка»

 

Тема 3. Австралія.(4 години)

31

 

 

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Практична робота № 7.«Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії» (початок)

 

§25

називає характерні риси географічного положення, дослідників А. Тасмана, Дж. Кука, М. Фліндерса, позначає і показує на карті:

миси: Йорк, Південно-Східний, Стіп-Пойнт, Байрон; моря: Коралове, Тасманове;

затоки: Карпентарія, Велика Австралійська

острови: Тасманія, Великий Бар’єрний риф;

півострів Кейп-Йорк;

характеризує особливості географічного положення; визначає географічні координати і протяжність материка; порівнює географічне положення Австралії і Африки; 

32

 

 

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.    Клімат. Води суходолу.

Практична робота № 7. «Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії» (продовження)

§25-26

наводить приклади форм рельєфу, типів клімату, внутрішніх вод,

позначає і показує на карті:

плоскогір’я Західно-Австралійське;

низовину Центральну;

гори: Великий Вододільний хребет (г. Косцюшко);

річки: Муррей, Дарлінг;  озеро Ейр;

 пустелі: Велика Піщана, Велика пустеля Вікторія;

пояснює вплив рельєфу і кліматуна формування вод суходолу, унікальність органічного світу,

визначає форми рельєфу  за фізичною картою,  кліматичні показники за тематичними картами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


№ з/п

Дата

Дата пров

Зміст навчального матеріалу

Дом. завдан

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

 

ІІ семестр

33

 

 

Унікальність рослинності і тваринного світу. Природні зони. Зміна природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти Австралії, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

§28

називає унікальні риси рослинності і тваринного світу материка;

наводить приклади представників рослинності і тваринного світу Австралії;

оцінює наслідки впливу людини на унікальну природу материка

34

 

 

Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна-материк. Україна й Австралія.

П.р №7. «Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії» (зав)

§29

характеризує головні риси населення та його господарської діяльності;

пояснює особливості заселення Австралії;

позначає і показує на карті:

державуАвстралійський Союз та її столицю;

 

РОЗДІЛ ІІІ. Полярний материк планети (2 години)

35         

 

 

Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду.

Географічне положення. Антарктида й Антарктика. Дослідження материка. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус материка

Практична робота № 8.«Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів Антарктиди» (початок)

§30

С.144

називає характерні риси географічного положення Антарктиди та Антарктики, першовідкривачів материка Ф. Беллінсгаузена, М. Лазарєва, Р. Амундсена, Р. Скотта, країни, що беруть участь у сучасних дослідженнях;

наводить приклади міжнародного співробітництва у вивченні Антарктиди;

позначає і показує на карті Антарктичний півострів, моря Уедделла, Росса;

характеризує особливості географічного положення, міжнародну співпрацю в Антарктиді;

пояснює відмінності  між Антарктикою й Арктикою, міжнародний статус материка;

оцінює роль України в дослідженні Антарктиди

36       

 

 

Тема 2. Природа материка.

Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослинність і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка.

Практична робота № 8.«Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів Антарктиди» (зав.)     с.115

§31

Тест с.157-158

Повідомл. с.156

називає харак риси природи Антарктиди, Антарктики;

наводить прикл рослин і тварин Антарктики;

позначає і показує на карті Трансантарктичні гори, вулкан Еребус;

характеризує особливості клімату, органічного світу;

пояснює причини утворення суцільного покривного зледеніння, його вплив на природу материка;

оцінює сучасний стан природи та природних багатств;

висловлює судження про вплив Антарктиди на природні особливості планети

37                

 

 

 

Урок узагальнення та контролю знань учнів з тем «Австралія» та «Антарктида» (комбінована контрольна робота у 2-х варіантах)

 

РОЗДІЛ ІV. Материки Північної півкулі  (23 години)

 

Тема 1. Північна Америка. (8 годин)

38

 

 

Географічне положення. Історія відкриття та освоєння. П р № 9. «Зазначення на контурній карті назв географічних об'єктів Північної Америки».(початок)

§32

називає характерні риси географічного положення та природи,  дослідників материка;

позначає і показує на карті: миси:  Мерчісон, Мар’ято, Принца Уельського, Сент-Чарльз; 

затоки: Гудзонова, Мексиканська, Каліфорнійська, Аляска;

острови: Гренландія, Ньюфаундленд, Великі Антильські (Куба, Гаїті, Ямайка), Малі Антильські, Канадський Арктичний архіпелаг; 

півострови: Лабрадор, Флорида, Каліфорнія, Аляска, Юкатан;

характеризує особливості географічного положення

39

 

 

 Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.  

Практична робота № 9. «Зазначення на контурній карті назв географічних об'єктів Північної Америки». (прод)

§33

наводить приклади форм рельєфу

позначає і показує на карті:

 рівнини: Центральні, Великі, Лаврентійська височина, Примексиканська низовина;

гори: Кордильєри (г. Мак-Кінлі), Скелясті, Аппалачі;

характеризуєосновні риси рельєфу

порівнює рельєф Північної і Південної Америки

40

 

 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

§34

характеризує типи клімату, ,

порівнює клімат Північної і Південної Америки

41

 

 

Води суходолу.

Практична робота № 9. «Зазначення на контурній карті назв географічних об'єктів Північної Америки».(прод)

§35

пояснює вплив географічного положення материка на його природу,  особливості освоєння людиною;

наводить приклади внутрішніх вод материка

позначає і показує на карті:

річки: Міссісіпі, Маккензі, Юкон, Колорадо;

водоспад Ніагарський;

озера: Великі (Верхнє, Мічиган, Гурон, Ері, Онтаріо), Велике Солоне;

наводить приклади внутрішніх вод материка

характеризує найбільші річкові системи та озера материка

42

 

 

Природні зони. Вертикальна поясність в горах.

§36

наводить приклади типів ґрунтів, рослин і тварин материкахарактеризує природні зони материка

43

 

 

Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної  спадщини  ЮНЕСКО.

Дослідження

Розробка та обґрунтування маршруту, що проходить через об'єкти Північної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО

§37

Проект с.189

Учень:

наводить приклади впливу господарської діяльності людей на природу материка

оцінює вплив господарської діяльності людини на природні комплекси материка

 

44

 

 

Населення. Держави.  Україна і держави  Північної Америки.

Практична робота № 9. «Зазначення на контурній карті назв географічних об'єктів Північної Америки».(зав)

§38

Тест с.190-191

наводить приклади впливу господарської діяльності людей на природу материка;

позначає і показує на карті:

держави та їх столиці: США, Канада, Мексика;

характеризує населення країн материка  та його господарську діяльність

45

 

 

Урок узагальнення та контролю знань учнів з теми «Північна Америка» (географічна вікторина (брейн-ринг, турнір, усний журнал)

 

Тема 2. Євразія.(15 годин)

46

 

 

Географічне положення.

Практична робота № 10«Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії» (початок)

§39

називає особливості географічного положення, дослідження і подорожі  землепрохідців, П. Тянь-Шанського, М. Пржевальського, характерні риси природи і населення Євразії;

наводить приклади форм рельєфу, річок та озер, типів ґрунтів, типових рослин і тварин, країн материка; позначає і показує на карті:

 

миси: Рока, Дежньова, Челюскін, Піай;

моря: Північне, Балтійське, Середземне, Чорне, Азовське,

 Баренцове, Східносибірське, Жовте, Японське, Берингове, Південнокитайське, Аравійське; 

затоки: Біскайська, Бенгальська, Перська;

протоки: Дарданелли, Босфор, Ла-Манш, Гібралтарська, Берингова; острови: Великобританія, Ірландія, Шпіцберген, Нова Земля, Сахалін, Японські, Великі Зондські(Калімантан, Суматра, Ява), Філіппінські;

півострови: Балканський, Апеннінський,  Піренейський, Скандинавський, Таймир, Чукотський, Камчатка, Корея, Індокитай, Малакка, Індостан, Аравійський; 

рівнини: Східноєвропейська, Західносибірська, Велика Китайська, Прикаспійська, Індо-Гангська, Месопотамська

низовини, плоскогір’я Декан, Середньосибірське;

гори: Піренеї, Альпи, Апенніни, Карпати, Скандинавські, Уральські, Кавказ, Тянь-Шань, Гімалаї (г. Джомолунгма);

нагір’я: Тибет, Іранське;

вулкани: Гекла, Везувій, Ключевська Сопка, Фудзіяма;

пустелі: Каракуми, Гобі, Руб-ель-Халі;

річки: Рейн, Дунай, Дніпро, Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг, Ганг, Інд, Євфрат, Тигр;

озера: Каспійське, Женевське,  Ладозьке, Байкал, Мертве море;

держави та їх столиці: Україна, Росія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Китай, Індія, Японія

характеризує особливості географічного положення, основні риси рельєфу та закономірності розміщення корисних копалин, кліматичні

 пояси і типи клімату, найбільші річкові системи та озера, закономірності розміщення природних зон, населення; 

порівнює типи клімату в межах помірного поясу Євразії, вертикальні пояси в різних гірських системах;

пояснює причини різноманітності природи Євразії;

визначає протяжність материка з півночі на південь та із заходу на схід, за тематичними картами – характерні риси клімату, рослинності і тваринного світу;

оцінює наслідки сучасного впливу господарської діяльності людини на природу материка

47

 

 

Поділ Євразії на дві частини світу. Практична робота № 10«Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії» (продовження)

 

48

 

 

Дослідження та освоєння материка.

§40

49

 

 

Тектонічна будова. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх  сил у його формуванні.

§41

50

 

 

Тектонічна будова. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх  сил у його формуванні.

Практична робота № 10«Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії» (продовження)

 

51

 

 

Корисні копалини.

Практична робота № 10«Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії» (продовження)

 

52

 

 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

§42-43

53

 

 

Практична робота №11. Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм.

 

54

 

 

Води суходолу.

Практична робота № 10 «Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії» (прод)

§44

55

 

 

Води суходолу.

Практична робота № 10 «Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії» (прод)

§45

56

 

 

Природні зони. Вертикальна поясність. Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної  спадщини  ЮНЕСКО.

§46-48

57

 

 1.  

Населення. Найбільші держави Європи та  Азії

П. р № 10 «Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії»(зав) оцін

§49

С.229 проч "Для допитл"

58

 

 

Найбільші держави Європи та  Азії.

Зв’язки України з країнами Європи та Азії. 

Повідомл. с.233

59

 

 

Дослідження

Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів

Тест с. 234-235

60

 

 

Урок узагальнення та контролю знань учнів з теми «Євразія»
(географічна вікторина (брейн-ринг, турнір, усний журнал тощо)

 

РОЗДІЛ V. Океани (5+ 1 за рахунок резерву годин)

 

61

 

 

Тема 1.Тихий океан.

Географічне положення. Острови в Тихому океані, їх походження і природні особливості. Рельєф дна.

 

§50

 

 

 

 

називає характерні риси географічного положення Тихого океану, великі  водні об’єкти – моря, затоки, протоки, різні за походженням острови, природні багатства;

наводить приклади форм рельєфу, течій, видів рослин і тварин, островів;

позначає і показує на карті:

форми рельєфу:Східнотихоокеанське підняття,Північно-Західна, Північно-Східна улоговини;

течії: Північна та Південна Пасатна, Куросіо, Західних Вітрів, Каліфорнійська, Перуанська,Північнотихоокеанська,  Східноавстралійська;

острови: Нова Зеландія, Нова Гвінея, Гавайські, Соломонові, Тонга;

пояснює зв'язок клімату океану з атмосферною циркуляцією та переміщенням течій, своєрідність органічного світу;

порівнює властивості водних мас різних частин Тихого океану;

оцінює вплив океану на життя і діяльність людей на прибережних територіях

62

 

 

 

Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану.

Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

§51

63

 

 

Тема 2. Атлантичний океан.

Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води.  Органічний світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

§52

називає характерні риси географічного положення Атлантичного океану, відомі географічні об’єкти;

наводить приклади форм рельєфу дна, течій, представників органічного світу;

позначає і показує на карті:

форми рельєфу: Північноатлантичний іПівденноатлантичний хребти;

течії: Гольфстрім, Північноатлантична, Канарська, Лабрадорська, Бразильська, Бенгельська;

характеризує особливості клімату і поширення органічного світу, проблеми забруднення океану;

порівнює переміщення океанічних течій у північній і південній частинах океану;

пояснює особливості формування серединно-океанічних хребтів,  властивості водних мас;

оцінює вплив Атлантичного океану на природу материків і життєдіяльність людей

64

 

 

Тема 3. Індійський океан.

Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води.  Органічний світ і природні ресурси. Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей на прилеглих материках

§53

називає характерні риси географічного положення океану, його природні ресурси;

наводить приклади форм рельєфу дна океану, течій, представників органічного світу;

позначає і показує на карті вжевідомі географічні об’єкти, а також:  підводні хребти: Західноіндійський, Аравійсько-Індійський, Австрало-Антарктичний; Зондський глибоководний жолоб;

течії: Сомалійська, Мадагаскарська, Мусонна, Західноавстралійська;

характеризує особливості рельєфу дна, клімату, водних мас, руху океанічних течій океану;

порівнює особливості географічного положення Індійського океану з Тихим та Атлантичним океанами;

пояснює вплив океану на прилеглі материки, своєрідність органічного світу;

оцінює вплив людської діяльності на природу океану

65

1

 

Тема 4. Північний Льодовитий океан.

Географічне положення Північного Льодовитого  океану у високих широтах. Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодовий режим океану.  Органічний світ і природні ресурси. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

§54

Повідомл. с.259

 називає особливостігеографічного положення океану, природні багатства;

наводить приклади форм рельєфу дна, представників органічного світу;

позначає і показує на карті: вже відомі географічні об`єкти, а також підводні хребти Ломоносова, Менделєєва, Трансарктичну течію;

характеризує своєрідність географічного положення, особливості природи та освоєння океану; порівнює природні умови в центральній, євразійській та північноамериканській частинах океану; пояснює вплив географічного положення океану на клімат, властивості водних мас та їх переміщення; поширення органічного світу;

оцінює можливості використання природних ресурсів океану та наявні екологічні проблеми

66

 

(за рахунок резерву)

 

Урок узагальнення та контролю знань учнів з теми  «Океани»
Практична робота 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті (виконується поетапно під час вивчення кожного океану)оцінюється

 

РОЗДІЛ VI. Вплив людини на природу материків та океанів

67

 

 

Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів.

Природні багатства материків та океанів, їх основні види. Наслідки використання ресурсів людиною.

Порушення природної рівноваги. Антропогенні  ландшафти

§55

називає основні природні багатства материків та океанів; наводить приклади раціонального і нераціонального природокористування, змін природних комплексів під впливом людини, антропогенних ландшафтів; показує на карті найбільш багаті природними багатствами частини материків та океанів; характеризує зміни природи внаслідок інтенсивного природокористування;

пояснює причини порушення природної рівноваги; оцінює наслідки використання людиною природних багатств материків і океанів

68

 

 

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів.

Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Міжнародне співробітництво у розв’язуванні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.

§56

називає джерела забруднення навколишнього середовища,міжнародні організації з охорони природи;  наводить приклади основних видів забруднення довкілля: хімічне, радіаційне, біологічне, теплове, звукове; показує на карті вже відомі природоохоронні території, райони екологічного лиха; характеризує різні види забруднення природи, екологічні проблеми материків та океанів і можливі шляхи їх розв’язування; порівнює рівень забруднення навколишнього середовища на материках та в океанах; оцінює роль міжнародного співробітництва у розв’язуванні проблем взаємодії природи і суспільства

69

 

 (за рахунок резерву)

 

Дослідження

Шляхи розв’язування екологічних проблем

70

 

 

Резервна година

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ярош Юрій Миколайович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Географія, 7 клас, Планування
Додано
11 вересня 2019
Переглядів
1210
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку