10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планування 1 семестр

Про матеріал

Календарно-тематичне планування розроблено для шкільного підручника Англійська мова / English (student's book) 3 клас Марія Ростоцька, Оксана Карпюк / М.Є. Ростоцька, О.Д. Карп'юк (Нова програма) на 1 семестр

Перегляд файлу

з/п

Да

та

Тематика спілкування

Мовна  компетенція

Мовленнєва компетенція

Соціо

культурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Примітки

Лекси

чний матеріал

Граматичний матеріал

Фонети

чний матеріал

Аудіюва

ння

Говорі

ння

Читання

Письмо

Тема: «Я, моя сім’я, друзі »

 1

 

Активізація вживання ЛО теми та розвиток навичок усного ситуа-тивного мовлення

 

 

 

[d], [t], [h] [ai], [w]

В.5, с. 10

В.2, с. 11

В.3, с.9

В.3, с. 12

В.1, с.8

В.1, с.11

В.1, с.13

 

Обирати і вживати відповідні до ситуації спілкування привітання;

Стежити за презентованою інформацією;

Розуміти і відтворювати мовленнєві зразки наслідуючи вчителя;

 

 2

 

Введення нових ЛО те-ми та формування на-вичок усного ситуати-вного мовлення з їх ви-користанням

В.1, с.15

 

 

 

В.2, с. 16

 

 

В.3, с. 16

В.5, с. 17

В.2, с. 16

В.4, с.16

 

 

 3

 

Розвиток навичок мо-нологічного мовлення та практикування у вживанні присвійних займенників 

 

 

Присвійний відмінок іменника

В.3, с. 20

В.1, с. 18 

В.2, с. 19

 

В.1, с. 18

В.4, с.20

 

 

 4

 

Активізація ЛО у діа-логічному мовленні за поданою ситуацією. Складання діалогів.

 

 

 

 

В.3, с.22

В.5, с.23

 

В.1, с. 21

 

В.2, с. 21

В.4, с. 23

В.3, с.22

 

 

 

 5

 

Удосконалення нави-чок аудіювання   з ви-діленням необхідної інформації з прослуха-ного  

 

 

Числівники 1-20

Дієслово have got

 

В.3, с. 26

В.1, с.24

В.2, с.25

 

 

В.4, с.26

 

 

В.3, с. 26

В.6, с. 14

 

 6

 

Розвиток навичок свід-омого читання та писе-много мовлення з теми

 

 

Питальні речення в теперішньому неозначеному часі

В.1, с. 27

В.2, с. 27

В.4, с. 28

В.1, с.27

В.2, с.27

В.3, с. 28

В.5, с. 28

 

 7

 

Формування лексико-граматичних навичок з теми та розвиток нави-чок читання

 

 

В.1, с. 29

 

В.1, с. 29

 

В.2, с. 29

 

 В.1, с. 29

 

 В.3, с.30

 

 

 8

 

Введення додаткових ЛО теми та розвиток навичок  їх використа-ння  в усному мовленні

В.1, с. 31

Заперечні речення в теперішньому неозначеному часі.

В.2, с. 31

 

 

В.3, с. 32

В.5, с. 33

В.4, с. 33

В.5, с. 33

В.2, с. 31

В.3, с. 31

 

 

 

9

 

Повторення та систе-матизація вивченого матеріалу з  теми 

 

 

 

В.1, с. 34

В.1, с. 34

В.3, с. 36

В.4, с. 37

В.2, с. 35

В.5, с. 37

 

10

 

Комплексна темати-чна контрольна робота №1

 

 

 

 

 

 

 

 

ТО №1

з/п

Дата

Тематика спілкування

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Соціо

культурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Примітки

Лекси

чний матеріал

Граматичний матеріал

Фонети

чний матеріал

Аудію-вання

Гово-

ріння

Читання

Письмо

Тема: «Помешкання»

11/1

 

Введення нових ЛО теми та їх активізація в усно-му мовленні

В.1, с. 38

Прийменники місця

В.2, с. 38

В.3, с. 39

В.3, с. 39

В.2, с. 38

 

Знання культурних реалій спільноти, повязаних із повсякденним життям

Уважно стежити за презентованою інформацією

 

12/2

 

Формування навичок використання прийме-нників місця в усному мовленні

В.1, с. 40

 

Прості питальні речення

 

В.4, с. 42

 

В.3, с. 41

 

 

В.1, с. 40

 

 В.2, с. 41

 

 

13/3

 

Розвиток навичок ви-користання вивчених ЛО в усному мовленні з опорою на малюнки

В.1, с. 43

 

 

В.1, с. 43

 

В.5, с. 45

 

В.2, с. 43

 

В.4, с. 44

 

В.3, с. 44

 

 

14/4

 

Формування лексико-граматичних навичок з теми та розвиток нави-чок читання

В.2, с. 47

 

 

Питальне та заперечне речення з модальним дієсловом can

В.1, с. 46

В.4, с. 48

 

 

 

 

В.1, с. 46

В.3, с. 48

 

15/5

 

Введення додаткових ЛО теми та їх активіза-ція в усному та писем-ному мовленні

В.1, с. 49

 Грам. конструкція There is/are

В.2, с. 49

 

 

 

В.2, с. 49

В.4, с. 50

 

 

В.3, с. 50

 

 

16/6

 

Розвиток навичок діа-логічного мовлення з опорою на лексико-граматичні структури

В.1, с. 52

 

 

В.1, с. 52

 

В.2, с. 52

 

В.2, с. 52

В.3, с. 52

В.4, с. 53

В.2, с. 52

 

 

17/7

 

Розвиток навичок чи-тання та аудіювання з повним розумінням тексту

В.1, с. 54

 

В.1, с. 54

В.2, с. 54

В.3, с. 55

 

В.4, с. 55

 

В.2, с. 54

В.3, с. 55

 

В.4, с. 55

 

18/8

 

Повторення та систе-матизація вивченого матеріалу з  теми

 

Питальна форма грам. конструкції Is/Are there…?

[r], [d], [o], [n], [f], [k]

В.3, с. 57

 

В.1, с. 56

В.2, с. 56

В.3, с. 57

В.4, с. 57

 

19/9

 

Комплексна тематична контрольна робота №2

 

 

 

 

 

 

 

 

ТО №2

Тема: «Мій день. Їжа»

20/1

 

Введення нових ЛО теми та формування навичок їх  використа-ння їх в мовленні 

В.1, с. 58

Прийменники часу

В.3, с. 59

 

В.2, с. 59

 

В.4, с. 60

 

В.2, с. 59

В.3 с. 59

 

 

 

 

21/2

 

Розвиток  навичок  пи-сьма з використання вивчених ЛО теми.

В.1, с. 61

 

Прийменники часу

В.2, с. 62

 

 

В.3, с. 62

 

В.3, с. 62

 

В.4, с. 62

 

 

з/п

Дата

Тематика спілкування

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Соціо

культурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Примітки

Лекси

чний матеріал

Граматичний матеріал

Фонети-

чний матеріал

Аудію-вання

Гово-

ріння

Читання

Письмо

22/3

 

Формування граматич-них навичок: вживання теперішнього неозна-ченого часу 

В.1, с. 63

 

Розповідне речення в

Present Simple

В.1, с. 63

 

В.3, с. 64

 

 

В.2, с. 64

 

 

В.5, с. 65

 

В.4, с. 65

 

Дотримуватися елементарних правил ввічливості

Розуміти і виконувати прості інструкції вчителя

 

23/4

 

Розвиток навичок усно- го та писемного мовле-ння з опорою на лекси-ко-граматичні структури

В.1, с. 66

 

 

 

В.2, с. 66

 

В.5, с. 68

 

В.3, с. 67

 

В.5, с. 68

 

В.4, с. 68

 

 

24/5

 

Ознайомлення з додат-ковими  ЛО теми та пра ктикування  у вживанні заперечних речень .

В.1, с. 69

Заперечне речення в

Present Simple

В.2, с. 69

В.3, с. 69

В.1, с. 69

 

В.3, с. 70

В.4, с. 70

 

25/6

 

Формування лексико-граматичних навичок з теми та розвиток нави-чок свідомого читання

В.1, с. 71

 

 

Неозначений артикль a/an 

В.2, с. 71

 

В.3, с. 72

 

 

В.4, с. 72

 

 

В.3, с. 72

 

В.5, с. 72

 

 

26/7

 

Розвиток граматичних навичок з опорою на ле-ксико-граматичні стру-ктури

В.1, с. 73

 

Питальне речення в

Present Simple 

В.1, с. 73

 

В.2, с. 73

В.3, с. 74

В.4, с. 75

В.5, с. 75

В.6, с. 76

 

В.3, с. 74

 

В.5, с. 75

 

 

27/8

 

Удосконалення нави-чок аудіювання та усно го мовлення з викорис-танням ЛО теми

В.1, с. 77

 

Злічувані та незлічувані іменники

В.1, с. 77

 

В.2, с. 77

 

В.3, с. 78

В.4, с. 78

 

В.3, с. 78

 

 

28/9

 

Активізація ЛО теми в діалогічному  мовленні для розвитку комуніка-тивних навичок 

В.1, с. 79

Прийменники часу

В.1, с. 79

В.2, с. 79

 

 

В.2, с. 79

В.3, с. 81

 

 

В.4, с. 81

 

29/10

 

Удосконалення навичок писемного мовлення та аудіювання з опорою на малюнки

В.1, с. 82

 

В.1, с. 82

 

В.2, с. 82

 

 В.5, с. 84

 

В.3, с. 83

 

В.4, с. 84

 

 

30/11

 

Повторення та систе-матизація вивченого матеріалу з  теми

 

 

 

 

В.1, с. 85

В.7, с. 87

В.2, с. 85

В.3, с. 86

В.1, с. 85

В.5, с. 87

В.8, с. 88

 

31/12

 

Комплексна темати-чна контрольна робота №3-4

 

 

 

 

 

 

 

ТО №3-4

Тема: « Свята та традиції»

32/1

 

Введення нових ЛО те-ми та їх активізація в діалогічному мовленні 

В.1, с.89

В.3, с.90

 

 

В.2, с.89

 

В.2, с. 89

 

В.4, с. 91

 

 

В.3, с.90

 

32/1

 

 

 

з/п

Дата

Тематика спілкування

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Повсякденне життя школярів, умови життя, соціальні правила поведінки, вживання та вибір привітань та форм звернення. Правила ввічливості.

Уважно стежити за презентованою інформацією, усвідомлювати мету поставленого завдання.

 

Примітки

Лекси

чний матеріал

Граматичний матеріал

Фонети-

чний матеріал

Аудію-вання

Гово-

ріння

Читання

Письмо

33/2

 

Розвиток навичок ауді-ювання  та діалогічно-го мовлення з опорою на лексико-граматичні структури

В.1, с. 92

 

 

    

В.1, с. 92

 

В.2, с. 93

В.4, с. 94

 

 

В.3, с. 94

 

В.3, с. 94

 

 

 

 

34/3

 

Активізація ЛО теми та розвиток навичок чита-ння з повним розумін-ням прочитаного

В.1, с.95

 

 

В.1, с. 95

 

В.2, с. 95

В.5, с. 97

 

В.4, с. 97

 

 В.2, с.96

 

В.3, с.96

 

 

35/4

 

Формування лексико-граматичних навичок з теми та розвиток нави-чок читання

В.1, с.98

 

 

   

В.1, с. 98

 

В.3, с. 99

 

 

 

В.3, с. 99

 

В.4, с. 99

 

 

36/5

 

Удосконалення  нави-чок використання вивч ених ЛО теми в усному та писемному мовленні

 

 

 

 

В.1, с. 100

В.3, с. 101

В.3, с. 101

 

В.2, с. 100

 

В.4, с. 101

 

 

 

37/6

 

Розвиток граматичних навичок: вживання чи слівників  20-100. Вико нання тренувальних вправ для їх засвоєння. 

В.1, с.102

 

 

 

 Кількісні числівники 20-100

В.1, с. 102

В.2, с. 102

 

 

В.4, с. 103

 

В.2, с. 102

В.3, с. 103

 

 

38/7

 

Повторення та систе-матизація вивченого матеріалу з  теми 

 

 

 

 

В.3, с. 105

В.1, с. 104

В.2, с. 104

В.4, с. 105

 

 

39/8

 

Комплексна тематична контрольна робота №5

 

 

 

 

 

 

 

ТО №5

40

 

Контроль навичок читання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

Контроль навичок аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

Контроль навичок письма

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

Контроль навичок говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

Повторення вивченого матеріалу в 2 класі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови 3 клас (Ростоцька М. Є., Карпюк О. Д.)
Додано
21 серпня 2018
Переглядів
527
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку