20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Календарно-тематичне планування 10 клас українська література філологічний профіль

Про матеріал
Календарно-тематичне планування 10 клас українська література філологічний профіль 1 семестр
Перегляд файлу

Тема уроку

Дата

Примітки

1

Література як одна з форм естетичного освоєння дійсності. Взаємодія літератури та інших видів мистецтва. Діалогічні взаємини автора і читача.

02.09

 

2

Читацький практикум.

Читання та його види. Особливості читання в епоху цифрових технологій. Діалогічне прочитання художнього твору.

02.09

 

3

Повторення вивченого.

Чинники зміни культурно-історичних епох і літературних напрямів. Особливості періодизації української літератури . Стильові особливості літературних періодів.

05.09

 

4

Літературні напрями  і стилі давної і нової української літератури XI – першої половини

XIX ст.: світоглядні й естетичні засади, провідні жанри.

05.09

 

5

Реалізм як літературно-мистецький напрям у європейській та українській літературі. Етапи становлення.

ТЛ: реалізм як напрям і метод (погиблено)

09.09

 

6

Реалізм як художній метод відтворення дійсності.  Головні риси реалізму як методу. Суспільно-історичний контекст становлення й розвитку реалізму другої пол. ХІХ ст.

09.09

 

7

УКРАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ІІ пол. ХІХ ст.

Переважання епічних прозових жанрів; соціальна проблематика; актуалізація різностанових проблем; конфлікт людини і середовища..

12.09

 

8

Реалізм в українській літературі 70–90–х років ХІХ ст): відображення життя у формах самого життя. Ідейні й моральні пошуки особистості.

12.09

 

9

Жанрова й тематична різноманітність.  Поняття про художній тип. Українська література 70–90–х років ХІХ ст. в загальноєвропейському та світовому контексті.

ТЛ: типізація; художній тип.

16.09

 

10

Іван Неуй-Левицький.  Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури (І.Франко: «Колосальне всеобіймаюче око України»).

16.09

 

11

«Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей.

ТЛ: соціально-побутова повість, реалізм як напрям і метод (погиблено).

19.09

 

12

Колоритні людські характери в повісті. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі.

19.09

 

13

Ствердження цінностей національної етики засобами комічного. «Сміх крізь сльози» як ідейна домінанта твору.

Сценічне життя повісті.

ТЛ: засоби змалювання комічного (поглиблено).

23.09

 

14

УПЧ №1 І. Нечуй-Левицький  «Гетьман Іван Виговський»

23.09

 

15

Контрольна робота №1 (тестові завдання) за творчістю І. Нечуя-Левицького.

26.09

Тематична

16

Читацький практикум.

Прозовий епічний твір великої форми. «Ключі» до прочитання. Лист другу про прочитане.

26.09

 

17

Панас Мирний. Огляд життя і творчості.

30.09

 

18

«Хіба ревуть воли, як ясла повні» –  перший соціально-психологічний роман в українській літературі.

Вихід героя за рамки «родинного кола».

ТЛ: соціально-психологічний роман

30.09

Зошит

19

Психологічне дослідження формування характеру, духовний злам Чіпки під впливом соціальних обставин.

ТЛ: художній тип. Особливості типізації героїв.

03.10

 

20

Особливості композиції роману: хронологічна послідовність й історичні відступи.

ТЛ: методи аналізу художнього твору (зокрема, елементи психоаналітичного методу)

03.10

 

21

Особливості стилю письменника: епічність, ритмічність прози, реалістичність зображення психології персонажів, майстерність пейзажів

07.10

 

22

РЗМ №1 (П) Написання есе «Звіряча сутність – злочини – лише є протестом проти мерзенного устрою людської сутності».

07.10

 

23

Значення творчості Панаса Мирного для розвитку української літератури.

10.10

 

24

Контрольна робота №2 Контрольний твір №1 за творчісю панаса Мирного.

10.10

Тематична

25

ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР ХІХ ст.

Тяглість драматургічної традиції в Україні. Шкільна драма XVIII ст. Інтермедії. Вертепна драма.

Драматургія І половини ХІХ століття. Народна драма І. Котляревського.

Новаторський характер української драматургії другої половини XIX ст.

ТЛ: Драма як рід літератури. Витоки драми як виду мистецтва (від античної драми та народної драми).

17.10

 

26

Соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Кропивницького, М. Старицького, І. Карпенка-Карого, Панаса Мирного та ін.

Родина Тобілевичів і український театр.

Зв’язок театру з музикою, сценічними декораціями, одягом тощо.

Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Старицького, М. Кропивницького, Панаса Мирного та ін. (оглядово)

ТЛ: Театр як вид сценічного мистецтва та установа, яка здійснює сценічні вистави.

17.10

 

27

Створення професійного театру в Галичині (1864). Перша народна артистка України Марія Заньковецька.

Роль професійного театру у розвитку національної культури.

 

21.10

 

28

Івана Карпенко-Карий. Життєвий і творчий шлях. Багатогранність діяльності.

Жанрова різноманітність творів: трагікомедії («Сто тисяч», «Мартин Боруля»), сатирична комедія («Хазяїн»), соціально-психологічна драма («Безталанна»), історична трагедія («Сава Чалий»).

І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника.

21.10

 

29

Комедія «Хазяїн». Головний конфлікт комедії – суперечності суспільства, у якому одиниці стають мільйонерами, а більшість – жебраками.

ТЛ: трагікомедія як жанровий різновид драми. Драма й театр. Історія українського театру.

24.10

 

30

Терентій Пузир як втілення некерованого прагнення накопичення матеріальних статків. Мамона («багатство, земні блага») як тема, ідея і головний персонаж комедії.

Морально-етичні конфлікти в родині Пузиря.

24.10

Зошит

31

Соціальний конфлікт між мільйонером та його працівниками, наймитами. Проблема соціально відповідального підприємництва. Позачасовіть проблематики комедії. Сучасна інтерпретація.

Сценічне життя комедії в сьогоденні.

04.11

 

32-33

«Мартин Боруля» (оглядово). Проблематика зміни соціальної ролі і статусу, яка не пов’язана з походженням людини (Мольєр «Міщанин-шляхтич», анонісне сатиричне оповідання XVIII ст. «Доказатєльство Хама Данієла Кукси потомственного», М. Куліш «Мина Мазайло») Значення творчості І. Карпенка-Карого.

04.11

 

34

Борис Грінченко. Письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист, громадсько-культурний діяч.

Б. Грінченко як редактор «Словаря української мови».

Педагогічна діяльність Б. Грінченка, зокрема у Всеукраїнській вчительській спілці. Роль товариство «Просвіта» у суспільно-політичному житті України.

07.11

 

35

«Без хліба» - морально-етична проблема на межі голоду рідних і порушення заповіді «не укради» в образі селянина Петра; почуття власної гідності «маленької людини» - образ дружини Горпини як носія етичних чеснот; образ сільської громади, яка зрозуміла зізнання Петра, як мудрого й гармонійного середовища у вирішенні морально-етичних проблем; особливості реалістичного письма у розкритті соціальних проблем та душевного стану героя.

ТЛ.: малі епічні жанри – оповідання (поглиблено)

07.11

 

36

«Сам собі пан» - маніфест людської гідності. Засоби типізації образу селянина Данила. Реалістичність зображення. Актуальність проблематики оповідання.

11.11

 

37

«Моє щастя» - життєве і мистецьке кредо автора; маніфест щирих почуттів і відданої праці своєму народові як істинні цінності митця. «Весняні сонети» - ідея єдності природи і душевного стану людини; образ весняної оновленої природи як символічна паралель із надіями в житті ліричного героя. Образи природи як психологічний паралелізм у літературі романтизму та реалізму.

ТЛ.: цикл сонетів

11.11

 

38

Читацький практикум.

Ліричний (ліро-епічний) твір. «Ключі» до прочитання. Рецензія як одна з форм читацьких рефлексій.

14.11

 

39

Контрольна робота №3 (тестові завдання) з розділу «Драматургія і театр ХІХ ст. Творчість Б. Грінченка».

14.11

Тематична

40

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

кінця ХІХ - початку ХХ ст.

Характеристика змін у суспільно-політичному і культурному житті.

Основні тенденції розвитку української літератури: неонародницька (С. Васильченко, В. Самійленко, Б. Грінченко, А. Тесленко) і модерністська (П. Карманський, М. Яцків, М. Черемшина, М. Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська, В. Винниченко та ін.) течії.

Герой української літератури 10-х років ХХ століття: традиційне і новаторське.

18.11

 

41-42

Модернізм як естетична революція та етапність у розвитку самого поняття мистецтва. Мистецтво як окремішня дійсність (модерністське гасло «мистецтво для мистецтва»). Модернізм як соціальне бунтарство: ідеї емансипації, ніцшеанства (вдосконалення людини через зміцнення духу і волі), проникнення в глибини психології людини.

Модернізм як розрив із традицією класичної літератури - пошук нових виражальних засобів: жанри, символічні образи, тип оповіді.

Т.Л.: Модернізм як напрям мистецтва. 

18.11

 

43

Імпресіонізм, експресіонізм, символізм, неоромантизм як різні напрямки модернізму.

Модернізм у живописі, архітектурі, вжитковому мистецтві.

Т.Л.: Імпресіонізм як метод і напрям. Імпресіонізм як реалістичне письмо в живописі і літературі (безпосередня фіксація вражень).

21.11

 

44

Важливі етапи життєвого й творчого шляху І.Франка. Багатогранність громадської і творчої діяльності. Вплив І. Франка на культурне і політичне життя в Україні.Епістолярії про І. Франка.

21.11

 

45

Тематична і жанрова різноманітність поезії І. Франка. Шлях І. Франка до модернізму. «Поетична суперечка» з М. Вороним. (Послання М. Вороного «Іванові Франкові»).

25.11

 

46

Ліричний герой громадянської лірики І. Франка – борець проти соціального і національного гноблення («Каменярі», «Земле моя, всеплодющая мати»).

25.11

 

47

Патріотизм, національна ідея в поезії «Україна» зі збірки «З вершин і низин».

«Декадент» – поетичне кредо І.Франка. Присвята В. Щурату. Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця.

 

28.11

 

48

Поема «Мойсей» – філософське осмислення історичного шляху українського народу.

ТЛ.: біблійні образи в літературі

28.11

Зошит

49

Віра в його щасливе майбутнє. Проблематика твору.

02.12

 

50

Пролог до поеми — заповіт Франка українському народові.

Елементи автобіографізму та авторефлексії у творі.

02.12

Напам`ять «Вступ»

51

Збірка «Зів′яле листя» –  «лірична драма».

05.12

Напам`ять

2 поезії на вибір

52-53

Значення інтимної лірики у творчості І. Франка.

05.12

 

54

Франко-перекладач. Переклади творів давньогрецьких поетів, Дж. Мільтона, Байрона, Гете, Гейне, Гюго, Міцкевича.

09.12

 

55

Оповідання «Сойчине крило». Синтез епосу, лірики і драми. Випробування героїв першим коханням. Пристрасть і бажання виправити помилку життєвого вибору спокійного усталеного життя та холодного «естетства».

09.12

 

56

Зв`язок психологічної колізії новели з проблемою гри та природності. Психологічна трансформація персонажа як ствердження того, що людина може залишатись гідною свого імені.

12.12

 

57

«Украдене щастя» - соціально-психологічна драма.  Найвизначніший сценічний твір Франка. Сюжет драми, головні герої, конфлікт у творі, проблематика.

ТЛ.: соціально-психологічна драма

12.12

 

58

Внутрішня й міжособистісна гармонія особистості як ідейна домінанта твору. Глибина почуттів і драма героїв. Соціальна витоки особистої драми.

16.12

 

59

РЗМ №2 (У) Усний твір «Драма людських душ».

16.12

 

60-61

Засоби художнього вираження почуттів.

Сценічне життя драми. Богдан Ступка у ролі Миколи у постановці Київського драматичного театру імені Івана Франка. Творчість І. Франка в загальноєвропейському і світовому контекстах.

19.12

 

62

Контрольна робота №4 (тестові завдання) за творчістю І. Франка.

19.12

 

63

УПЧ №2 Іван Франко «Перехресні стежки»

23.12

Зошит

64

ЛРК №1 Творчість Анатолія Кичинського

23.12

Тематична

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
7 вересня
Переглядів
406
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку