29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

Календарно-тематичне планування 10 клас українська мова філологічний профіль

Про матеріал
Календарно-тематичне планування 10 клас українська мова філологічний профіль
Перегляд файлу

Тема уроку

Дата

Примітки

1

Мова як знакова система і суспільне явище.

Мова і держава. Українське законодавство про мову. Мовна ситуація в державі. Мовнi обов’язки громадян. «Мовний суржик», його причини. Проблеми екології української мови. Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Українська мова в колі слов’янських мов. Ознаки самобутності української мови.

03.09

 

2

Офіційне і неофіційне, публічне і непублічне мовленнєве спілкування.

03.09

 

3

Культура усного і писемного мовлення, питання культури мовлення в оцінці видатних громадських діячів, учених, письменників. Поняття про колорит мовлення: урочисте, ввічливе, офіційне, інтимно-ласкаве, фамільярне, гумористичне, сатиричне мовлення. Словник-довідник з культури української мови.

04.09

 

4

Вербальні й невербальні засоби спілкування.

04.09

 

5-6

Основні етапи формування і розвитку української національної мови. Поява писемності у східних слов’ян. Створення слов’янського алфавіту.  Роль Кирила і Мефодія у становленні слов’янської писемності. Кирилиця як основа для розвитку слов'янських систем письма. Види письма в період Київської Русі.

10.09

 

7

Мовленнєва ситуація. Мовленнєві ролі та наміри мовця і слухача.

10.09

 

8

Короткі відомості з історії української писемності. «Граматика словенська» Мелетія Смотрицького (1619). Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича (1643 р.).

11.09

 

9

Особливості розвитку української мови на сучасному етапі. Форми існування мови (загальнонародна мова, літературна мова, просторіччя, діалект, професійні різновиди, жаргон, арго).

11.09

 

10

Конспект прочитаного /ї (художнього твору, публіцистичної та науково-популярної статті).

17.09

 

11

Писемна і усна форми літературної мови. Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти. Мова міста. Мова села.

17.09

 

12

Поняття про стилістичну систему української мови (стилі, підстилі, стилістичні засоби, способи і прийоми організації стилістичних засобів у тексті).

18.09

 

13

Місце фонетики та орфоепіїв системі мови. З історії української фонетики.

18.09

 

14

Класифікація голосних і приголосних звуків. Звук мовлення і фонема. Інваріант, позиційний варіант фонеми.

24.09

 

15

Зміни голосних і приголосних у мовному потоці. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення у групах приголосних. Відбиття цих явищ  на письмі. Приставні приголосні. Метатеза.

24.09

 

16

Усний контрольний докладний переказ тексту публiцистичного стилю з творчим завданням.

25.09

Контрольний

переказ

17

Письмовий контрольний докладний переказ тексту публiцистичного стилю з творчим завданням.

25.09

Зошит

18

Робота над помилками, допущеними у контрольному переказі.

Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні. Чергування [о] та [е] з [і]. 

01.10

 

19

Чергування [о] і [е] з нулем звука.  Чергування [о] з [е]  після [ж], [ч], [ш], [дж], та [й].

01.10

 

20

Чергування [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] та [з], [ц], [с]. Основні випадки чергування  у –в, і – й, з – із – зі (зо).

02.10

 

21

Стилістичні засоби фонетики. Милозвучність української мови. Правильна артикуляція і дикція.  Експресивні можливості звуків української мови. Звукопис.

02.10

 

22

Контрольна робота№1 (тестові завдання) з розділів«З історії розвитку української мови. Сучасна українська мова як вища форма існування національної мови . Фонетика української літературної мови як учення про її звукову системи».

08.10

Тематична

23

Основні норми сучасної літературної вимови. Особливості вимови голосних, деяких приголосних звуків та їх сполучень (гортанного і проривного звуків [г] і [ґ], сонорних, [дж], [дз],  шиплячих [ж], [ч], [ш], задньоязикових [г], [к], [х], груп приголосних (уподібнення, спрощення), м'яких і пом'якшених, а також подовжених приголосних). Повноголосся як одна із основних характеристик української вимови. Вимова слів з апострофом.

08.10

 

24

Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини. Основні джерела нормативного мовлення. Мова масмедіа. Сценічна мова.

Особливості вимови імен та по батькові.

09.10

 

25

Інтонаційні особливості українського мовлення. Наголос в українській мові, його види, роль у розрізненні слів та їх форм. Паралельне наголошування. Семантико-граматична диференціація лексем за допомогою наголосу.

09.10

 

26

Розмовний стиль,  сфера його використання, призначення, основні ознаки.

15.10

 

27-28

Орфоепічна норма. Особливості використання орфоепічного словника. З історії становлення і розвитку української графіки й орфографії. Основні принципи української орфографії.

15.10

 

29

Cкладні випадки уживання м'якого знака,  апострофа.

16.10

 

30

 Усний контрольний твір-роздум на суспільно-політичну тему в публіцистичному стилі.

16.10

Контрольний

твір

31

Письмовий контрольний твір-роздум на суспільно-політичну тему в публіцистичному стилі.

22.10

 

32

Робота над помилками, допущеними у контрольному творі.

Вживання великої літери. Лапки у власних назвах.

22.10

 

33

Написання складних слів разом, окремо, через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ.

23.10

 

34

Аудіювання текстів дiалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.

23.10

Зошит

35

Складоподіл і правила переносу слів з рядка в рядок. Графічне скорочення  слів. Правопис географічних назв. Написання слів іншомовного походження.  Історичний коментар до різних мовних явищ.

05.11

 

36

Основні орфографічні норми. Типові помилки, зумовлені відхиленням від орфографічної норми. Нововведення в українському правописі.

05.11

 

37

Поняття про текстяк продукт мовленнєвої діяльності. Текстоутворювальні категорії. Закономірності побудови тексту.

06.11

 

38

Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання орфографічного словника для перевірки написання слів та їх форм. Словник іншомовних слів.

06.11

 

39

Контрольна робота №2 (тестові завдання )з розділів «Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови. Українська графіка. Українська  орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів».

12.11

Тематична

40

Слово як основна одиниця мови. Слово і поняття. Системні відношення в лексиці української мови.

Семасіологія як учення про значення слів і виразів. Оцінні властивості слів на позначення слуху, зору, дотику.

12.11

 

41

Усне контрольне есе.

13.11

 

42

Письмове контрольне есе.

13.11

 

43

Робота над помилками, допущеними у контрольному есе.

Багатозначні й однозначні слова. Пряме і переносне значення.

19.11

Контрольне есе

44

Омоніми, їх види: омоформи, омофони, омографи, міжмовні омоніми. Повні і неповні омоніми. Поняття про пароніми.

19.11

 

45

Синоніми, їх види, уживання. Синонімічний ряд

2011

 

46

Читання мовчки текстів діалогічного й монологічного характеру, в т.ч. електронного, різних стилів, типів і жанрів мовлення.

20.11

 

47

Антоніми, їх види, уживання.

26.11

 

48

Лексичні норми. Уживання слова  відповідно до його лексичного значення. Використання тлумачного словника.

26.11

 

49

Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Слова, успадковані з індоєвропейських та східнослов’янських мовних спільностей. Українізми в лексичному складі інших мов.

27.11

 

50

Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови. Латинські і грецькі елементи у складі різних груп лексики. Причини і джерела лексичних запозичень.

27.11

Зошит

51

Слова іншомовного походження та інтернаціоналізми у складі української мови. Новiiншомовнi запозичення.

03.12

 

52

Ділові папери: звіт про виконану роботу.

03.12

 

53

Старослов’янізми, їх ознаки, роль у розвитку української мови. Кальки. Варваризми

04.12

 

54

Загальновживані слова. Лінгвокультуреми - слова з національно-культурним компонентом значення.

04.12

 

55

Лексичне багатство діалектної лексики. Робота з діалектним словником.

10.12

 

56

Етнографізми. Топоніміка й ономастика у складі української лексики. Етимологія

10.12

 

57

Розмовна, просторічна, емоційно забарвлена  лексика. Молодіжний сленг. Екзотизми. Пуризми.

11.12

 

58

Наукова лексика. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни. Канцеляризми. Штампи.

11.12

 

59

Стилістичне використання канцеляризмів, штампів. Причини порушень лексичних норм. Явище мовної інтерференції. Словник лінгвістичних термінів.

17.12

 

60

Застарілі слова та їх різновиди. Архаїзми, історизми. Можливiсть вiдтворення духовної культури за архаїчною лексикою.

17.12

 

61

Неологізми. Загальномовні та авторські неологізми.

18.12

 

62

Контрольна робота №2 (тестові завдання ) з розділу «Лексикологія української мови».

18.12

 

63

Особливості діалогічного мовлення врізних сферах спілкування.

24.12

Зошит

64

Дебати як форма дискусій.

24.12

Тематична

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
7 вересня 2019
Переглядів
920
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку