Календарно-тематичне планування з української мови 10 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з української мови для 10 класу за оновленою програмою (академічний ріень). 105 годин на рік, 3 години на тиждень.
Перегляд файлу

     Підручник: О.Авраменко

«Українська мова 10 клас»,

Київ «Грамота», 2018 рік

 

 

Календарно-тематичне планування

з української мови (10 клас)

105 годин (3 години на тиждень)

 

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт

Рівень

Рівень стандарту

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І

ІІ

Перевірка мовної теми

2

2

Письмо:

есе

 

2

 

3

переказ

-

-

твір

-

-

Індивідуальні види контрольних робіт

Говоріння:

діалог

 

1

 

-

усний переказ

1

-

уний твір

-

1

 

 

І семестр

Вступ

1.

Вступ. Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література (у тому числі на електронних носіях). Інформативна й нормативна функції.

 

 

2

Складання й редагування словникових статей; здійснення лексикографічного пошуку; тлумачення значення слова різними способами.

 

 

3

Основні типи словників. Довідкові медіаресурси.

 

 

4

Укладання словників-мінімумів «складні випадки наголошування», «Незнайомі слова», тематичних словників-мінімумів тощо.

 

 

5

Обговорення теми «Словники в нашому житті»; диспут на тему «Не бійтесь заглядати у словник: Це пишний яр, а не сумне провалля…»

 

 

Поняття норми в сучасній українській літературній мові

6

Нормативне й ненормативне мовлення. Типи норм.

 

 

7

Укладання словника рідко вживаних слів; тематичного словника українських фразеологізмів; фразеологізмів у творах українських письменників: словника небажаних запозичень «Свої не гірші заморян».

 

 

Лексична норма

8

Лексична помилка. Лексичне значення слова. Складання плану роботи на тиждень, плану дозвілля на канікули; складання плану проведення зимових канікул.

 

 

9

Слово і контекст; залежність значень слова від контексту. Слововживання: вибір слова, лексична сполучуваність.

 

 

10

Виступ під час дискусії «Які слова руйнують наше життя?»; «Інтернет зближує чи накопичує самотність?»

 

 

11

Есе як вид творчої роботи. Види есе.

 

 

12

Контрольна робота. Написання вільного есе «Прекрасна мить життя», «Чарівність і могутність слова».

 

 

13

Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення. Дискусія на тему «Чи потрібні мові запозичення?»; виступ під час дискусії «Грубість – духовна слабкість чи демонстрування сили?».

 

 

14

Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми. Синонімічне багатство української мови. Збагачення тексту синонімами.

 

 

15

Складання тексту рекомендаційного характеру «Як уникнути конфліктів з друзями».

 

 

16

Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів. Добір і складання лінгвістичних мініатюр про правильність мовлення.

 

 

17

Найпоширеніші  випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов, недоречне вживання українських слів у невластивому їм значенні.

 

 

18

Написання повідомлення на тему «Жорстокі слова»; редагування текстів; написання відгуку про сайт відомої людини.

 

 

19

Контрольна робота. Написання фронтального есе «З чого зіткане щастя?»

 

 

20

Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів. Уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення.

 

 

21

Підготовка проектів «Музей одного слова» (систематизація інформації про певне слово з різних лексикографічних джерел), «Фразеологічне багатство творів Мирослава Дочинця», «Синоніми у творах  Михайла Стельмаха».

 

 

22

Утвердження лексичної норми в словниках української мови (повторення й узагальнення). Складання  тексту рекомендаційного характеру «Як уникнути помилок у мовленні», написання повідомлення на тему «Лексичну норму відображають і утверджують насамперед словники».

 

 

23

Тренувальні вправи.

 

 

24

Контрольна робота №1 (тестові завдання). Вступ. Поняття норми в сучасні й українській літературній мові. Лексична норма.

 

 

Практична риторика

25

Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучасному  світі.

 

 

26

Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації (мовець (адресат), слухач (аудиторія), предмет мовлення, умови успішного спілкування.

 

 

27

Моделювання аудиторії, моделювання ситуації спілкування; аналіз змісту висловлень.

 

 

28

Особистість мовця (чарівність, артистизм, упевненість у собі, щирість, обізнаність, доброзичливість). Риси гарного співрозмовника. Вимоги до мовлення оратора. Комунікативний стан мовця.

 

 

29

Переказування взірцевих текстів промов. Підготовка до усного контрольного переказу.

 

 

30

Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання.  Цілі слухання. Моделювання аудиторії.  Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту.

 

 

31

Складання діалогів. Підготовка до усного контрольного діалогу.

 

 

32

Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу. Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту.

 

 

33

Складання плану виступу; підготовка композиційних частин виступу (вступу, основної частини і висновків); підготовка різних варіантів вступу і висновку  до конкретної теми.

 

 

34

Написання тексту публічного виступу; запам’ятовування тексту виступу; тренування виступу; добір аргументів до конкретної тези; добір фразеологізмів до теми виступу.

 

 

35

Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Комунікативний намір.

 

 

36

Аналіз власного і чужих виступів; визначення комунікативних намірів мовців за текстом промови.

 

 

37

Мовленнєвий вчинок. Мовленнєва подія.

 

 

38

Оцінювання мовленнєвого вчинку; висловлення особистого ставлення до почутого.

 

 

Орфоепічна норма

39

Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник. Поняття милозвучності.  Чергування  у/в, і/й як засіб милозвучності.  Основні правила вимови голосних звуків.

 

 

40

Основні правила вимови приголосних звуків. Сприймання на слух чужого мовлення й аналіз його.

 

 

41

Наголос. Основні правила наголошування слів. Нормативний наголос. Варіантне наголошування слів в українській мові. Саморозрізнювальний наголос. Форморозрізрювальний наголос. Діалектний наголос. Складні випадки наголошування  слів.

 

 

42

Інформаційний виступ на тему «Можливості українського наголосу»; діалогування з учителем, учнями. 

 

 

43

Написання вільного есе на тему «Наголос – душа слова».

 

 

44

Тренувальні вправи.

 

 

45

Контрольна робота №2. (тестові завдання). Практична риторика. Орфоепічна норма.

 

 

46

Аналіз контрольних робіт. Виразне читання  текстів різної жанрово-стильової належності, виразне читання улюблених поезій напам’ять.

 

 

Орфографічна  норма

47

Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник. Принципи української орфографії. Редагування чужого тексту.

 

 

48

Ненаголошені е,и в корені слова. Добір слів для словникового диктанту. Узагальнення вивченого в І семестрі.

 

 

ІІ семестр

Орфографічна  норма (продовження)

49

Апостроф. Моделювання «Карти пам’яті» складних орфографічних тем.

 

 

50

Позначення м’якості приголосних.

 

 

51

Чергування голосних. Чергування приголосних  в українській мові. Обговорення тексту публіцистичного стилю.

 

 

52

Зміни приголосних при збігові їх у процесі  словотворення.

 

 

53

Спрощення приголосних.

 

 

54

Подвоєння та подовження приголосних.

 

 

55

Підготовка конспекту тексту наукового стилю.

 

 

56

Правопис префіксів.

 

 

57

Правопис суфіксів.

 

 

58

Письмове докладене  переказування текстів різних стилів.

 

 

59

Контрольна робота. Написання есе за змістом висловів народної мудрості.

 

 

60

Уживання великої літери.

 

 

61

Правила перенесення  слів із рядка в рядок.

 

 

62

Продукування і редагування текстів.

 

 

63

Написання складних слів разом, окремо, з дефісом.

 

 

64

Написання диктанту.

 

 

65

Написання слів іншомовного походження.

 

 

66

Правило «дев’ятки». Обговорення тексту рекламного характеру.

 

 

67

Контрольна робота. Написання есе на теми «Життя в гармонії з природою», «Моє бачення сучасної школи», «Чого варто уникати в спілкуванні», «Ціна недбалості», «Гаджети чи реальне спілкування?»

 

 

68

Складні випадки написання прізвищ. Коментування висловлювань відомих людей про ставлення до свого здоров’я.

 

 

69

Складні випадки написання географічних назв.

 

 

70

Письмове прохання довільного змісту; написання ділового листа.

 

 

71

Розрізнення прислівників і співзвучних сполук (збоку – з боку, зрештою – з рештою, всередині – в середині тощо). Правила написання їх. Коментування висловлювань  відомих людей про читання.

 

 

72

Письмове обґрунтування свого вибору на визначену тему («Електронна чи паперова книга?», «Улюблений вид дозвілля», «Мій вибір – здоровий спосіб життя», «Чи може зашкодити неграмотне письмо?», «Чи потрібно вчитися заощаджувати?», «Чи важливо бути пунктуальним»,, «Ця музика надихає», «Мій вибір – жити й творити в Україні», «Що означає бути відповідальним?»)

 

 

73

Написання не, ні з різними частинами мови.

 

 

74

Правила графічних скорочень. Написання диктанту.

 

 

75

Складання ієрархії життєвих цілей; складання карти своїх мрій.

 

 

76

Тренувальні вправи.

 

 

77

Контрольна робота №3 (тестові завдання). Орфографічна норма.

 

 

Морфологічна норма

78

Морфологічна помилка. Іменник.

 

 

79

Рід іменників (складні випадки узгодження роду іменників типу: кір, дріб, біль, нежить, пил, степ, ступінь, путь та ін.. з іншими частинами мови).

 

 

80

Паралельні родові форми іменника (зал – зала, птах – птаха, плацкарт – плацкарта тощо).

 

 

81

Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей та діяльності (поет – поетеса, поетка; директор – директорка, робітник – робітниця та ін.)

 

 

82

Складання діалогів із використанням іменників на позначення назв осіб за родом діяльності у формі чоловічого та жіночого роду.

 

 

83

Написання пропозиції однокласникові/однокласниці спільно спланувати дозвілля у вихідний день і згоди/відмови  у відповідь.

 

 

84

Іменники спільного і подвійного роду. Складання речень з іменниками спільного роду (бідолаха, причепа, базіка, трудяга, ледащо, шульга, староста, ручище, забудько тощо).

 

 

85

Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур, правила вживання їх.

 

 

86

Іменники, що мають форму лише однини або множини. Написання звернення до громадян міста (села) щодо чистоти довкілля.

 

 

87

Написання електронного листа; написання привітання близькій людині.

 

 

88

Складні випадки відмінювання іменників.

 

 

89

Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку. Усне переказування тексту наукового чи публіцистичного стилю, що містить незмінювані іменники.

 

 

90

Закінчення іменників чоловічого роду  ІІ відміни в родовому відмінку. Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням (терміна – терміну, феномена – феномену).

 

 

91

Паралельні закінчення іменників чоловічого роду давального відмінка (-ові, -еві (-єві), -у(-ю); іменників знахідного відмінка (назв побутових предметів (узяв олівець – узяв олівця, написав лист – написав листа); іменників місцевого відмінка однини (на коні – на коневі, в ліжку – на ліжкові, в гаї – в гаю, на торзі – на торгу); іменників місцевого відмінка множини (кістьми – костями, крильми – крилами, чобітьми – чоботями тощо).

 

 

92

Контрольна робота. Написання есе про явище природи, що викликає найбільше захоплення й здивування.

 

 

93

Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку.

 

 

94

Словозміна іменників ІV відміни. Усне висловлювання на тему «Весняне пробудження природи».

 

 

95

Особливості кличного відмінка.

Складання розповіді про подорож Україною або світом із зазначенням назв мешканців відвіданих місць.

 

 

96

Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові. Підготовка до усного контрольного твору.

 

 

Практична риторика

 

 

97

Суперечка як вид комунікації.

 

 

98

Різновиди суперечки. Визначення теми й мети суперечки, предмета суперечки.

 

 

99

Аргументи й докази. Аналіз аргументів суперника.

 

 

100

Формування позиції, погляду на проблему; збирання матеріалу, аргументів для виступу; збирання інформації про учасників суперечки.

 

 

101

Полемічні прийоми. Спростування позиції суперника; формулювання запитань суперникові.

 

 

102

Тренувальні вправи.

 

 

103

Контрольна робота №4 (тестові завдання). Морфологічна норма. Практична риторика.

 

 

104

Аналіз контрольних робіт. Дискусія на тему «Гроші. Навіщо збирати? Де зберігати? На що витрачати? Як заощаджувати?», «Мовна мода – це добре чи погано?».

 

 

105

Узагальнення вивченого протягом року.

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. НВК Вчителі
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Українська мова (академічний рівень) 10 клас (Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.)
Додано
24 вересня 2019
Переглядів
2723
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку