5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Календарно-тематичне планування

Про матеріал
Планування складено відповідно до нової програми на 2019-2020 навчальний рік.
Перегляд файлу

 

УКРАЇНСЬКА  МОВА

5 КЛАС

(Відповідно до  навчальної  програми:  Українська  мова.  5 -9 класи. 

Програма  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів  з  українською

мовою  навчання.    К.:  Видавничий  дім  «Освіта»,  2013 

(зі  змінами, затвердженими наказом МОН  України  від 07.06.2017 №804)

Всього годин – 122

І семестр – 4 год (64 год)

ІІ семестр – 3 год (58 год)

 

Форми контролю

 

К-сть

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми (контрольна робота)

4

4

Письмо:            переказ

1

1

                           твір

-

-

Правопис:        диктант

1

1

Усний переказ

Інд.

 

Діалог

Інд.

 

                       Усний твір

 

Інд.

                       Читання вголос

 

Інд.

 

№ з/п

 

 

                                            Тема уроку

 

К-сть

год

Дата

 

Примітка

 

1

Вступ. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України

1

 

 

2

Урок мовленнєвого розвитку № 1.  Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування: ввічливість, привітність, доброзичливість, уважність до співрозмовника, стриманість, тактовність (практично)

1

 

 

3

Урок мовленнєвого розвитку № 2. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів (діалог етикетного характеру з використанням етикетних формул)

1

 

 

4

Урок мовленнєвого розвитку № 3.  Читання мовчки та вголос. Відповіді на запитання за змістом прочитаного

 

 

 

 

Повторення вивченого в початкових класах.  Текст. Речення. Слово

 

 

 

5

Усні й письмові висловлення, текст.

Зміст, заголовок тексту. План тексту.

Поділ зв’язного висловлення (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення

1

 

 

6

Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту

1

 

 

7

Урок мовленнєвого розвитку № 4. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом

1

 

 

 

Лексикологія

 

 

 

 

8

Лексичне значення слова. Однозначні та багато­значні слова

1

 

 

9

Уживання багатозначних слів у пря­мому й переносному значеннях.  Тлумачний словник

1

 

 

10

Лексична помилка та її умовне позначення (практично)

1

 

 

11

Синоніми. Ознайомлення зі словником  синонімів

1

 

 

12

Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів

 

1

 

 

13

Урок мовленнєвого розвитку № 5.  Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом)

1

 

 

14

Омоніми. Ознайомлення зі словником омонімів

1

 

 

15

Урок мовленнєвого розвитку № 6.  Докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом)

1

 

 

16

Урок мовленнєвого розвитку № 7.  Аналіз письмового переказу

1

 

 

17

Пароніми.  Ознайомлення зі словником паронімів

 

1

 

 

18

Контрольна робота № 1. Повторення вивченого в початкових класах.  Текст. Речення. Слово.  Лексикологія

1

 

 

КР №1

 

Будова слова. Орфографія

 

 

 

 

19

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення  — значущі частини слова

1

 

 

20-21

Корінь. Спільнокореневі слова  й форми слова

2

 

 

22

Суфікс

1

 

 

23

Префікс

1

 

 

24

Незмінні й змінні слова

1

 

 

25

Урок мовленнєвого розвитку №8.    Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі)

1

 

 

26

Урок мовленнєвого розвитку №9. Аналіз письмового твору-опису предмета (тварини)

1

 

 

27

Правопис значущих частин слова (повторення)

1

 

 

28-29

Написання префіксів пре-, при-, прі-

2

 

 

30

Контрольна робота №2.  Будова слова. Орфографія

1

 

КР №2

 

 

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Звуки мови й звуки мовлення

 

 

 

31

Голосні й приголосні звуки

1

 

 

32

Приголосні тверді й м'які

1

 

 

33

Приголосні  дзвінкі й глухі

1

 

 

34

Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г

1

 

 

35

Урок мовленнєвого розвитку № 10.  Особливості будови розповіді та елементарного роздуму

1

 

 

 

Позначення звуків мовлення на письмі

 

 

 

36

Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв

1

 

 

37-38

Звукове значення букв я, ю, є, ї  та щ

2

 

 

39

Урок мовленнєвого розвитку №11.  Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

1

 

 

 

Склад. Наголос

 

 

 

40

Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка (практично)

1

 

 

41-42

Урок мовленнєвого розвитку №12-13.  Контрольний переказ

2

 

Контрольний переказ

43

Вимова  наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів

1

 

 

44

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

1

 

 

45-46

Позначення  на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів

2

 

 

47

Урок мовленнєвого розвитку № 14. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною», «Чому потрібно захищати слабших», «Чому потрібно  вивчати іноземну мову»)

1

 

 

48

Урок мовленнєвого розвитку № 15. Аналіз письмового твору

1

 

 

49

Орфографічний словник. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення

1

 

 

50

Контрольна робота №3.  Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

1

 

КР №3

 

Вимова приголосних звуків

 

 

 

51

Уподібнення приголосних звуків

1

 

 

52

Контрольний текстовий диктант

1

 

Диктант

53

Вимова і правопис префіксів роз-, без-

1

 

 

54

Урок мовленнєвого розвитку №16.  Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови

1

 

 

55-56

Спрощення в групах приголосних

2

 

 

 

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків

 

 

 

57

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування [о] —[а], [е] —[і], [е] —[и]

1

 

 

58

Чергування  [о],[е] з [і]

1

 

 

59

Чергування [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів

1

 

 

60

Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′]

1

 

 

61

Контрольна робота №4.  Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

1

 

КР №4

 

62-63

Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі (правила милозвучності)

2

 

 

64

Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-), роз (розі-)

1

 

Усний переказ

Діалог

65

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я

1

 

 

66

Основні правила переносу

1

 

 

67-68

Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення)

2

 

 

69-70

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом

2

 

 

71-72

Правила вживання апострофа

2

 

 

73

Контрольна робота №5.  Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

1

 

КР №5

 

Відомості  з синтаксису й пунктуації

Словосполучення.

Речення, його граматична основа

 

 

 

74

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення

1

 

 

75-76

Головне й залежне слово в словосполученні

2

 

 

77-78

Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

2

 

 

79

Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

1

 

 

80-81

Урок мовленнєвого розвитку №17-18. Письмовий твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому необхідно знати історію свого народу», «Чому потрібно знати звичаї свого народу», «Чого не можна купити за гроші», «Чому потрібно берегти природу»)

2

 

Контрольний твір, якщо в метод. реком. друкарська помилка

82

Урок мовленнєвого розвитку №19.   Аналіз письмового твору

1

 

 

83

Види речень за метою висловлення; за емоційним забарвленням: окличні й неокличні (повторення)

1

 

 

84

Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично)

1

 

 

 

Другорядні члени речення

 

 

 

85

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини

1

 

 

86

Другорядні члени речення. Означення

1

 

 

87

Другорядні члени речення. Додаток

1

 

 

88

Другорядні члени речення. Обставина

1

 

 

89-90

Другорядні члени речення

2

 

 

91

Контрольна робота № 6.  Відомості  з синтаксису й пунктуації

1

 

КР №6

 

Речення з однорідними членами.  Звертання. Вставні слова та сполучення слів.

Складні речення

 

 

 

92-93

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами

2

 

 

94

Урок мовленнєвого розвитку №20.  Аудіювання уривка з твору сучасної дитячої літератури, що містить однорідні члени речення

1

 

 

95-96

Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальню­вальних словах у реченнях з однорідними членами

2

 

 

97-98

Урок мовленнєвого розвитку №21-22.  Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення

2

 

Контрольний переказ

99-100

Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення)

2

 

 

101

Урок мовленнєвого розвитку №23. Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці)

1

 

 

102-103

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично). Виділення вставних слів на письмі комами

2

 

 

104

Урок мовленнєвого розвитку №24. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів

1

 

 

105-106

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

2

 

 

107

Контрольна робота № 7.  Відомості  з синтаксису й пунктуації

1

 

КР №7

 

Пряма мова. Діалог

 

 

 

108-109

Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою

2

 

 

110

Відмінність між прямою та непрямою мовою

1

 

 

111-112

Діалог. Тире при діалозі . Розділові знаки в реченнях при діалозі

2

 

 

113

Речення із прямою мовою  (діалогом)

1

 

 

114

Контрольний текстовий диктант

1

 

Диктант

 

Повторення й узагальнення вивченого в кінці року

 

1

 

 

115

Лексикологія

1

 

 

116

Будова слова й орфографія

1

 

 

117

Фонетика й графіка

1

 

 

118

Орфоепія й орфографія

1

 

 

119-120

Синтаксис і пунктуація

2

 

 

121

Контрольна робота №8.  Пряма мова. Діалог. Повторення й узагальнення в кінці року

1

 

КР №8

122

Аналіз контрольної роботи

1

 

Усний твір

Читання вголос

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Basiuk Iryna Ivanivna
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
23 серпня 2019
Переглядів
4717
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку