1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Календарно-тематичне планування

Про матеріал

Планування складено на 2019-2020 навчальний рік відповідно до нової програми.

Перегляд файлу

Українська мова

6 клас

(Відповідно до  навчальної  програми:  Українська  мова.  5 -9 класи. 

Програма  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів  з  українською

мовою  навчання.    К.:  Видавничий  дім  «Освіта»,  2013 

(зі  змінами, затвердженими наказом МОН  України  від 07.06.2017 №804)

 

122 год на рік

3,5 год на тиждень

 

І семестр – 64 год (4  год)

ІІ семестр – 58 год (3 год)

 

 

Форми контролю

 

І

 

ІІ

Перевірка мовної теми

 

4

4

Письмо:

 переказ

 

1

 

1

 твір

 

1

Правопис:

диктант

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говоріння:

 

І семестр

ІІ семестр

 

діалог – 1

читання вголос – 1

 

усний переказ – 1

усний твір – 1

 

 

№ п/п

Зміст навчального матеріалу

К – сть

год

Дата

Примітка

1

Вступ. Краса й багатство української мови

1

 

 

2

Урок мовленнєвого розвитку №1. Види мовленнєвої діяльності. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресат мовлення, адресант мовлення, тема та основна думка висловлення, мета й місце спілкування

1

 

 

3

Урок мовленнєвого розвитку №2. Повторення вивченого про типи мовлення 

1

 

 

4

Урок мовленнєвого розвитку №3. Складання й розігрування діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної з обміном думками, життєвим досвідом учнів щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі Інтернет

1

 

 

 

Повторення, узагальнення й

поглиблення вивченого

 

 

 

5

Словосполучення. Речення. Головні і другорядні члени речення. Просте речення

1

 

 

6

Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні

1

 

 

7

Складне речення. Пряма мова. Діалог

1

 

 

8

Урок мовленнєвого розвитку №4. Ділові папери. Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті (на шкільній дошці оголошень) про очікувану подію

1

 

 

9

Правопис префіксів, суфіксів, голосні в коренях і на межі значущих частин слова та основ

1

 

 

 

Лексикологія

 

 

 

10

Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів

1

 

 

11

Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживання слів у невластивих значеннях тощо) та умовне позначення її (практично)

1

 

 

12

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і

1

 

 

13

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): правопис знака м’якшення й апострофа

1

 

 

14

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження

1

 

 

15

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми

1

 

 

16

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова, діалектні, професійні слова й терміни, просторічні слова

1

 

 

17

Пароніми (практично)

1

 

 

18

Контрольна робота № 1.  Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого. Лексикологія

1

 

КР №1

 

Фразеологія

 

 

 

19-20

 

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Фразеологічний словник

2

 

 

21

Урок мовленнєвого розвитку №5. Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично)

1

 

 

22

Урок мовленнєвого розвитку №6. Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення. Будова елементарного роздуму

1

 

 

23

Джерела українських фразеологізмів

1

 

 

24

Урок мовленнєвого розвитку №7. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

1

 

 

25

Прислів’я, приказки, афоризми, крилаті вислови як різновиди фразеологізмів 

1

 

 

26

Урок мовленнєвого розвитку №8. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі («Чому я пишаюся своїм товаришем», «Який вчинок можна вважати героїчним», «У яких вчинках виявляється людська шляхетність») з використанням фразеологізмів

1

 

 

27

Урок мовленнєвого розвитку №9. Аналіз письмового твору

1

 

 

28

Фразеологіз­ми в ролі членів речення

1

 

 

 

Словотвір. Орфографія

 

 

 

29

Змінювання і творення слів. Твірне слово

1

 

 

30

Основні способи словотворення

1

 

 

31

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слов

1

 

 

32

 Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом –ин (а) від прикметників на –ський, -цький; буквосполученням –чн- (-шн-)

1

 

 

33

Зміни приголосних при творені відносних прикметників із суфіксами -ськ, -цьк, -зьк та іменників -ств(о), -цтв(о), -зтв(о)

1

 

 

34

Контрольний текстовий диктант

1

 

Диктант

35

Складні слова. Сполучні -о, -е в складних словах

1

 

 

36

Творення і правопис складноскорочених слів

1

 

 

37

Правопис складних слів разом і через дефіс

1

 

 

38

Написання слів з пів-

1

 

 

39

Контрольна робота №2. Фразеологія. Словотвір. Орфографія  

1

 

КР №2

 

Морфологія. Орфографія

Іменник

 

 

 

40

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

 

 

41

Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення). Збірні іменники

1

 

 

42

Урок мовленнєвого розвитку №10. Будова опису приміщення. Визначення ролі іменників в описі приміщення

1

 

 

44

Велика буква і лапки у власних назвах

2

 

 

45

Рід іменників. Іменники спільного роду

1

 

 

46-47

Урок мовленнєвого розвитку №11-12. Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення

2

 

Контр. переказ

48

Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини

1

 

 

49

Відмінки іменників. Кличний відмінок. Відмінювання іменників

1

 

 

 

50

Контрольна робота №3. Іменник

1

 

КР №3

 

51

Поділ іменників на відміни й групи

1

 

 

52

Відмінювання іменників І відміни

1

 

 

53-54        

Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни

2

 

 

55

Урок мовленнєвого розвитку №13. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі

1

 

 

56

Відмінювання іменників III відміни

1

 

 

57

Відмінювання іменників IV відміни

1

 

 

58

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини

1

 

 

59

Особливості написання іменників у кличному відмінку

1

 

 

60

Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові

1

 

 

61

Не з іменниками

1

 

 

62

Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -ення(я), -н(я), -инн(я),

-ив(о), -ев(о)

1

 

 

63

Правопис складних іменників (повторення й поглиблення)

1

 

 

64

Контрольна робота 4. Іменник

1

 

КР №4

Усний переказ

Діалог

 

Прикметник

 

 

 

65

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

 

 

66-68

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників із однієї групи в іншу

3

 

 

69

Урок мовленнєвого розвитку №14. Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису)

1

 

 

70 - 71

Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх

 

2

 

 

72-73

Відмінювання прикметників

2

 

 

74

Урок мовленнєвого розвитку №15. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

1

 

 

75

Прикметники твердої і м’якої груп

1

 

 

76

Контрольна робота № 5. Прикметник

1

 

КР №5

77

Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники

1

 

 

78

Написання прикметників із суфіксами:

-еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-,

-цьк-, -зьк-

1

 

 

79-80

Урок мовленнєвого розвитку №16-17. Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить опис природи

2

 

Контролн. переказ

81

Урок мовленнєвого розвитку №18. Аналіз письмового переказу

1

 

 

82

Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), -ин-,-ін-,

-ичн-

1

 

 

83-84

Написання не з прикметниками

2

 

 

85

Урок мовленнєвого розвитку №19. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною на матеріалі відомих полотен українських пейзажистів А. Куїнджі,                              С. Васильківського, І. Айвазовського та ін.

1

 

 

86

Урок мовленнєвого розвитку №20. Аналіз письмового твору

1

 

 

87

Написання -н- і -нн- у прикметниках

1

 

 

88-89

Написання складних прикметників разом і через дефіс

2

 

 

90

Написання прізвищ прикметникової форми

1

 

 

91

Контрольна робота № 6. Прикметник

1

 

КР №6

 

Числівник

 

 

 

92

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

 

 

93

Числівники кількісні й порядкові

1

 

 

94

Контрольний текстовий диктант

1

 

Диктант

95

Узгодження числівників з іменниками

1

 

 

96

Числівники прості, складні і складені

1

 

 

97-99

Відмінювання числівників

3

 

 

100

Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. Роздільне написання складених числівників

1

 

 

101

Написання разом порядкових числівників з тисячний

1

 

 

102103

Правильне вживання числівників на позначення дат і часу

2

 

 

104

Контрольна робота № 7. Числівник

1

 

КР №7

 

Займенник

 

 

 

105

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

 

 

106

Розряди займенників за значенням

1

 

 

107

Урок мовленнєвого розвитку №21. Контрольний письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі ( «Що я роблю для здійснення своєї мрії», «У чому полягає гідність людини», «Що важливіше – наполегливість чи скромність») з використанням займенників, що належать до різних розрядів

1

 

Контр. твір

108

Урок мовленнєвого розвитку №22. Аналіз письмового твору

1

 

 

109

Особові займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах особових займенниках

1

 

 

110

Зворотний займенник себе, його відмінювання.

Присвійні займенники, їх відмінювання

1

 

 

111 112

Вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників

2

 

 

113

Урок мовленнєвого розвитку №23. Есе світоглядного змісту (орієнтовні теми: «Кого можна назвати патріотом рідної землі», «У чому полягає життєвий успіх»)

1

 

 

114

Питальні й відносні займенники, їх відмінювання

1

 

 

115 116

Заперечні й неозначені займенники, їх правопис і відмінювання

2

 

 

117

Написання займенників із прийменниками окремо

1

 

 

118

Контрольна робота № 8.  Займенник

1

 

КР №8

 

Повторення в кінці року

 

 

 

119

Лексикологія . Фразеологія

1

 

 

120121

Словотвір та орфографія

1

 

 

122

Морфологія й орфографія

 

2

 

Усний твір

Чит. вголос

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Крижанівська Олена
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
23 серпня 2019
Переглядів
1969
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку