Календарно-тематичне планування 7 клас геометрія

Про матеріал
Календарно-тематичне планування 7 клас геометрія за підручником Мерзляк 2020. 2 год на тиждень
Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування

з геометрії на 7-А/Б/В клас

 на ІІ семестр на 2022-2023 н.р.

(2 години на тиждень, ІІ семестр – 38 год)

 

Програма: Математика 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів(оновлена). Затверджена Наказом Міністерства науки і освіти України від 07.06.2017 № 804

Підручник: А.Г.Мерзляк. Геометрія : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. /.А.Г.Мерзляк – Х.: Гімназія, 2021 .-240с.

№ уроку

7В/7АБ

 

Тема уроку

 

 

Дата

Примітки

 

ПОВТОРЕННЯ  (2 год)

31/33

Суміжні та вертикальні кути

 

 

32/34

Ознаки рівності трикутників

 

 

ІІ семестр

Тема 3. Паралельні прямі. Сума кутів трикутника (16 год)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності: суміжні та вертикальні кути, паралельні та перпендикулярні прямі;

пояснює:

що таке теорема, означення, ознака, наслідок, умова і вимога теореми, пряме і обернене твердження, доведення теореми;

· суть доведення від супротивного;

формулює:

· означення: суміжних і вертикальних кутів, паралельних і перпендикулярних прямих, перпендикуляра, відстані від точки до прямої;

·властивості: суміжних і вертикальних кутів; паралельних і перпендикулярних прямих, кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною;

·ознаки паралельності прямих

вимірює та обчислює відстань від точки до прямої;

зображує та знаходить на малюнках: паралельні й перпендикулярні прямі; перпендикуляр; кути, утворені при перетині двох прямих січною;

обґрунтовує паралельність і перпендикулярність прямих;

доводить: властивості суміжних і вертикальних кутів; паралельних прямих; перпендикулярних прямих;

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач

Ключові компетентності (компоненти)

Спілкування державною мовою:

Уміння: грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях:

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі і які можна розв’язати засобами математики; будувати та досліджувати математичні моделі природних явищ і процесів.

Інформаційно-цифрова компетентність:

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Уміння вчитися впродовж життя:

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та 11 способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність.

Ініціативність і підприємливість:

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності

Соціальна і громадянська компетентності:

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях

Обізнаність і самовираження у сфері культури:

Уміння: здійснювати необхідні розрахунки для встановлення пропорцій, відтворення 13 сфері культури перспективи, створення об’ємно-просторових композицій; унаочнювати математичні моделі, зображати.

Екологічна грамотність і здорове життя:

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі статистичних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень.

Наскрізні лінії:

Екологічна безпека й сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров'я і безпека

Підприємливість і фінансова грамотність

 

33/35

Паралельні прямі

 

 

34/36

Ознаки паралельних прямих

 

 

35/37

Ознаки паралельних прямих. Розв’язування задач

 

 

36/38

Властивості паралельних прямих

 

 

37/39

Властивості паралельних прямих.

 

 

38/40

Розв’язування задач

 

 

39/41

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

 

40/42

 Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника та його властивості.

 

 

 

41/43

Сума кутів трикутника. Нерівність трикутника. Практична робота «Сума кутів трикутника. Нерівність трикутників»

 

 

42/44

Співвідношення між сторонами та кутами трикутника

 

 

43/45

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

 

44/46

Прямокутний трикутник. Ознаки рівності прямокутних трикутників

 

 

45/47

Розв’язування задач

 

 

46/48

Властивості прямокутних трикутників

 

 

47/49

Розв’язування завдань. Підготовка до контрольної роботи

 

 

48/50

Контрольна робота №4

 

 

Тема 4. Коло та круг (20 год)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

формулює:

·      означення: кола, круга, їх елементів; дотичної до кола; серединного перпендикуляра до відрізка; кола, описаного навколо трикутника, і кола, вписаного в трикутник;

·      властивості: серединного перпендикуляра до відрізка; бісектриси кута; дотичної до кола; діаметра і хорди кола; серединних перпендикулярів до сторін трикутника; бісектрис кутів трикутника;

зображує та знаходить на малюнках: коло та його елементи; дотичну до кола; коло, вписане в трикутник; коло, описане навколо трикутника;

виконує циркулем і лінійкою задачі на побудову вказані у змісті;

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач, зокрема практичного змісту

49/51

Аналіз контрольної роботи .Геометричне місце точок

 

 

50/52

Геометричне місце точок. Самостійна робота 

 

 

51/53

Коло та круг.

 

 

52/54

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

 

53/55

Властивості кола. Дотична до кола

 

 

54/56

Властивості кола. Дотична до кола

 

 

55/57

Властивості кола. Дотична до кола. Самостійна робота

 

 

56/58

 Коло, описане навколо трикутника

 

 

 

57/59

Коло описане навколо трикутника. Розв’язування задач

 

 

58/60

Коло, вписане в трикутник

 

 

59/61

Коло, вписане в трикутник. Самостійна робота

 

 

60/62

Розв’язування задач

 

 

61/63

Розв’язування завдань. Підготовка до контрольної роботи

 

 

62/64

Контрольна робота №5

 

 

63/65

Аналіз контрольної роботи

 

 

64/66

Розв’язування задач на побудову

 

 

65/67

Розв’язування задач на побудову

 

 

66/68

Метод геометричних місць точок у задачах на побудову

 

 

67/69

Повторення

 

 

68/70

Повторення вивченого за 2 семестр

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Геометрія, Планування
Додано
8 березня 2023
Переглядів
234
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку