26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Календарно-тематичне планування Геометрія 9 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування Геометрія 9 клас 70 годин (2 години на тиждень): I семестр — 32 години, II семестр — 38 годин. Навчальна програма: Математика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвіт-ніх навчальних закладів (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804). Навчальний підручник: Бевз Г. П. Геометрія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2017.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

 Геометрія

9 клас

70 годин (2 години на тиждень): I семестр — 32 години, II семестр — 38 годин.

 

Навчальна програма: Математика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).

Навчальний підручник: Бевз Г. П. Геометрія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2017.

 

Дата

Зміст навчального матеріалу

Примітка

1 семестр

Учень/учениця:

наводить приклади співвідношень, указаних у змісті;

пояснює:

·   що таке синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°; рівняння фігури;

·   як можна задати на координатній площині: пряму; коло;

формулює теореми про:
відстань між двома точками; координати середини відрізка;

записує та пояснює:

·   формули координат середини відрізка, відстані між двома точками;

·   рівняння кола, прямої;

зображує та знаходить на малюнках геометричну фігуру (пряму, коло) за її рівнянням у заданій системі координат;

обчислює:

·      координати середини відрізка;

·      відстань між двома точками, заданих своїми координатами;

доводить теорему про: відстань між двома точками; координати середини відрізка;

застосовує вивчені формули й рівняння фігур до розв’язування задач

 

Тема 1. КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ (11 год)

1

 

Синуси, косинуси і тангенси кутів від 0° до 180°.

 

2

 

Синуси, косинуси і тангенси кутів від 0° до 180°.

 

3

 

Синуси, косинуси і тангенси кутів від 0° до 180°.

 

4

 

Тригонометричні тотожності.

 

5

 

Тригонометричні тотожності.

 

6

 

Тригонометричні тотожності.

 

7

 

Декартові координати.

 

8

 

Декартові координати.

 

9

 

Відстань між точками.

 

10

 

Рівняння кола.

 

11

 

Рівняння прямої. Самостійна робота № 1.

 

12

 

Розв’язування задач.

 

13

 

Контрольна робота № 1.

 

Тема 2. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ (14 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: рівних, протилежних, колінеарних векторів;

пояснює:

·      що таке: вектор; модуль і напрям вектора; одиничний вектор; нуль-вектор; колінеарні вектори; протилежні вектори; координати вектора; сума і різниця векторів; добуток вектора на число;

·      як задати вектор;

·      як відкласти вектор від заданої точки;

·      за якими правилами знаходять: суму векторів; добуток вектора на число;

формулює:

·      означення: рівних векторів; скалярного добутку векторів;

·      властивості: дій над векторами;

зображує і знаходить на малюнках: вектор; вектор, рівний або протилежний даному, колінеарний із даним, у т. ч. за його координатами; вектор, що дорівнює сумі (різниці) векторів, добутку вектора на число;

обчислює:

·   координати вектора, суми (різниці) векторів, добутку вектора на число;

·   довжину вектора, кут між двома векторами;

обґрунтовує: рівність, колінеарність векторів;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

14

 

Вектори.

 

15

 

Вектори.

 

16

 

Координати вектора.

 

17

 

Координати вектора.

 

18

 

Додавання і віднімання векторів.

 

19

 

Додавання і віднімання векторів.

 

20

 

Множення вектора на число.

 

21

 

Множення вектора на число. Самостійна робота № 2.

 

22

 

Скалярний добуток векторів.

 

23

 

Скалярний добуток векторів.

 

24

 

Застосування векторів.

 

25

 

Застосування векторів.

 

26

 

Розв’язування задач.

 

27

 

Контрольна робота № 2.

 

Тема 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ (12 год)

Учень/учениця:

пояснює, що означає «розв’язати трикутник»;

формулює теорему: косинусів; синусів;

записує та пояснює формули площі трикутника (Герона; за двома сторонами і кутом між ними);

зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

обчислює: довжини невідомих сторін та градусні міри невідомих кутів трикутника; площі трикутників;

застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач

28

 

Теорема косинусів.

 

29

 

Теорема косинусів.

 

30

 

Теорема синусів.

 

31

 

Теорема синусів.

 

32

 

Розв'язування трикутників.

 

33

 

Розв'язування трикутників.

 

34

 

Формули для знаходження площі трикутника.

 

35

 

Формули для знаходження площі трикутника.

 

36

 

Розв’язування задач. Самостійна робота № 3.

 

37

 

Розв’язування задач.

 

38

 

Розв’язування задач.

 

39

 

Контрольна робота № 3.

 

Тема 4. Правильні многокутники.

Довжина кола. Площа круга (12 год)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: дуга кола; довжина кола; площа круга; правильний многокутник (трикутник, чотирикутник, шестикутник), вписаний у коло та описаний навколо кола;

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності вказані у змісті фігури;

обчислює:  радіус кола за стороною вписаного в нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; радіус кола за стороною описаного навколо нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; довжини кола і дуги кола; площі круга, сектора

будує; правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник;

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач

40

 

Правильні многокутники та їх властивості.

 

41

 

Правильні многокутники та їх властивості.

 

42

 

Правильні многокутники та кола.

 

43

 

Правильні многокутники та кола.

 

44

 

Правильні многокутники та кола.

 

45

 

Довжина кола і дуги кола.

 

46

 

Довжина кола і дуги кола.

 

47

 

Площа круга та його частин.

 

48

 

Площа круга та його частин.

 

49

 

Розв’язування задач. Самостійна робота № 4.

 

50

 

Розв’язування задач.

 

51

 

Контрольна робота № 4.

 

Тема 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ (7 год)

Учень/учениця:

наводить приклади:· фігур та їх образів при геометричних переміщеннях, указаних у змісті; фігур, які мають центр симетрії, вісь симетрії; рівних фігур;

пояснює, що таке: переміщення (рух); образ фігури при геометричному переміщенні; фігура, симетрична даній відносно точки (прямої); симетрія відносно точки (прямої); паралельне перенесення; поворот; рівність фігур;

формулює:

·   означення: рівних фігур; симетрії відносно точки (прямої); паралельного перенесення; повороту;

зображує і знаходить на малюнках фігури, в які переходять дані фігури при різних видах переміщень;

обґрунтовує: симетричність двох фігур відносно точки (прямої); наявність у фігури центра (осі) симетрії; рівність фігур із застосуванням переміщень;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

·   властивості: переміщення;

52

 

Переміщення та його властивості.

 

53

 

Симетрія відносно точки.

 

54

 

Симетрія відносно прямої.

 

55

 

Поворот.

 

56

 

Паралельне перенесення.

 

57

 

Рівність фігур.

 

58

 

Контрольна робота № 5.

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу (12 год)

59

 

Чотирикутники. Властивості і площі чотирикутників.

 

60

 

Трикутники. Види трикутників. Площа трикутника.

 

61

 

Прямокутний трикутник. Теорема Піфагора.

 

62

 

Теореми косинусів і синусів.

 

63

 

Розв’язування трикутників.

 

64

 

Правильні многокутники.

 

65

 

Розв’язування вправ на знаходження площ реальних об’єктів.

 

66

 

Декартові координати на площині.

 

67

 

Геометричні перетворення.

 

68

 

Вектори на площині.

 

69

 

Підсумкова контрольна робота.

 

70

 

Підбиття підсумків за рік.

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Мельник Галина
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
doc
Пов’язані теми
Геометрія, 9 клас, Планування
До підручника
Геометрія 9 клас (Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г.)
Додано
28 серпня
Переглядів
415
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку