Календарно-тематичне планування корекція розвитку для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів 8-й клас

Про матеріал
КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІ ЗАНЯТТЯ «ПСИХОМОТОРНИЙ ТА СЕНСОРНИЙ РОЗВИТОК» для 5-10 класів для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів Автори-упорядники: Литвин І.М., Хронік Т.Є., Донець Г.С. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист МОН від 25.08.2020 №1/9-469 )
Перегляд файлу

8 клас

(70 год. на рік, 2год. на тиждень)

з/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

К-ть годин

Очікувані результати розвитку учнів

Спрямованість корекційно- розвиткової роботи

1

Обстеження дітей;

комплектація підгруп для корекційних занять

1

 

 

2

Розвиток моторики

14

 

 

 

Розвиток великої моторики.

Вправи попередніх років навчання.

Присідання на одній нозі (правій, лівій) з опорною рукою.

Ходьба по гімнастичній лаві вдвох, розходженням.

Ходьба по похилій площині вгору, вниз.

Ходьба протиходом.

Метання м’яча по підлозі, вгору в корзину

Повзання: з підлізанням під перешкоди.

3

Учень/учениця:

Називає (усно, жестово чи з допомогою піктограми) основні просторові, часові та якісні ознаки рухових дій,

Виконує ходьбу протиходом та по гімнастичній лаві вдвох з розходженням, ходьбу по похилій площині вгору, вниз.

Виконує присідання та вставання. Виконує метання малого м’яча по підлозі та його ловіння. (за допомогою чи за показом учителя).

Виконує метання м’яча  в корзину (самостійно чи  за допомогою

вчителя).

 

Розвиток активності та стійкості довільної уваги.

Розвиток пізнавальної активності.

Розвиток просторової уяви. Розвиток кінетичних та кінестетичних відчуттів.

Тренування вестибулярного апарату.

Розвиток координації рухів. Розвиток узгодженості рухових дій, здатності до одночасних рухів.

Розвиток здатності зберігати

рівновагу в статичних


 

 

 

Вміє повзати різними способами змінюючи напрям.

(наслідуючи вчителя чи самостійно)

положеннях і в русі.

Формування навички правильної постави.

Розвиток предметних дій по наслідуванню при спонуканні та організації їх з боку вчителя.

Виховання здатності до співпраці

в групі парі)

 

Тренування навички

3

Учень/учениця:

Розвиток пізнавальних інтересів.

розслаблення і напруження.

Називає основні частини тіла, задіяні

Розвиток просторового

Виконання елементів

при виконанні вправи (при підказці

орієнтування.

гімнастичних та спортивно-

вчителя);

Розвиток тактильного відчуття.

прикладних вправ з предметами

Називає основні ознаки задіяних при

Розвиток предметних дій по

(м’ячем, стрічкою) під музично-

виконанні вправ частин тіла та

наслідуванню при спонуканні та

ритмічний супровід.

використаних предметів (за

організації їх з боку вчителя.

 

допомогою чи при підказці вчителя).

Розвиток координації рухів.

 

Виконує елементи гімнастичних та

Розвиток цілеспрямованості

 

спортивно-прикладних вправ з

рухів рук, здатності до взаємодії

 

предметами (наслідуючи вчителя чи

обома руками.

 

самостійно)

Розвиток здатності до

 

 

одночасних рухів.

 

 

Розвиток просторово-часової

 

 

орієнтації, точності відтворення

 

 

просторових, часових і силових

 

 

параметрів рухів.


 

 

 

 

Виховання навичок спілкування та роботи в групі (колективі).

 

Ритмопластичні вправи

3

 

 

 

Танцювальні рухи в парах, в групі. Елементи українського танцю.

Імітація рухів вовка, зайчика, лисички.

*Імітація жабки.

*Імітація рухів вітряка.

 

Учень/учениця:

Сприймає кіно- та відеозаписи Розрізняє початок та кінець музичного твору (за підказкою чи під контролем учителя);

виконує елементи української хореографії: основні позиції рук та ніг,

Змінює ритм і темп рухів відповідно музично-ритмічному супроводу (наслідуючи чи за показом учителя).

Імітує рухи(при підказці чи наслідуючи учителя).

Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище та власне тіло.

Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток здатності до сприймання та довільної імітації образу знайомого предмета (тварини), його аналізу та співставлення.

Розвиток образної пам’яті. Розвиток координації рухів: Розвиток узгодженості рухових дій.

Розвиток здатності зберігати рівновагу в статичних положеннях і в русі.

Закріплення навички правильної постави.

Естетичний розвиток.


 

 

 

 

Корекція психоемоційного стану. Розвиток адекватних емоційних реакцій.

Розвиток вміння співвідносити слово з реальним предметом, дією, істотою.

Розвиток вербальних і невербальних  засобів спілкування.

Виховання колективізму, доброзичливості.

 

Кистьова та пальчикова

гімнастика

2

 

 

 

Вправа «Кулак- ребро- долоня»

«Велосипед» «Кільця» «Оркестр» Вправи на взаємодію «Вухо-ніс». Вправи для самомасажу рук.

Вправи пальчикової гімнастики з віршами.

Імітаційні рухи кистей рук ( миття рук, прання, одягання рукавичок)

 

Учень/учениця:

Виконує задані вправи самостійно чи з допомогою дорослого.

Виконує вправи пальчикової гімнастики самостійно чи з допомогою вчителя.

Вміє узгоджувати свої дії з діями іншого учня (за допомогою чи при підказці вчителя);

Виконує з допомогою чи самостійно

вправи для розвитку міжпівкульної взаємодії.

Розвиток мисленнєвих операцій на основі послідовного виконання рухових дій.

Розвиток координації рухових дій:

Розвиток кінестетичного контролю при засвоєнні рухових навичок.

Розвиток дрібної моторики рук. Формування позитивного психоемоційного стану.

Виховання наполегливості,


 

 

 

Виконує масаж рук з допомогою чи за наслідуванням.

Вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ (за нагадуванням учителя).

*Намагається виконувати вправи ,

супроводжуючи їх мовленням.

здатності до вольового зусилля, дисциплінованості

 

«Чарівні візерунки»

Створення композиції в крузі прямокутнику, квадраті з природного матеріалу різної форми та текстури.

3

Учень/учениця:

називає властивості картону та паперу (твердий, м’який), засоби праці (лінійка, олівець, ножиці)

ріже ножицями папір самостійно. намагається розмічати папір лінійкою з допомогою вчителя.

Уміє самостійно підбирати матеріал різної форми та текстури.

Самостійно чи з допомогою визначає структуру візерунка (повторення, чергування елементів), форму та текстуру елементів.

Уміє доводити розпочату справу до кінця.

*виготовляє вироби із паперу за наочною опорою.

Розвиток узгодженості рухових дій.

Розвиток кінестетичного контролю при засвоєнні рухових навичок

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій на основі послідовного виконання рухових дій.

Розвиток уміння орієнтуватись в просторі на основі зорової та кінестетичної  чутливості. Естетичний розвиток. Збагачення та конкретизація запасу жестових              знаків              і піктограм.Виховання

наполегливості,     здатності     до

вольового зусилля,


 

 

 

 

дисциплінованості.

3

Тактильно-рухове сприймання

5

 

 

 

Сенсорні вправи,  які допомагають  розвитку тактильного відчуття.

Мішечки з різними крупами. Прикраса з бісеру.

2

Учень/учениця:

уміє на дотик впізнати крупи (вибрати піктограму):

уміє підбирати предмети по аналогії, словесній інструкції ( самостійно або

* за допомогою дорослого).

уміє самостійно виконувати певні завдання, пояснювати чи показувати жестами послідовність виконання.

. Вміє виготовити прикрасу з бісеру

Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо). Розвиток зорового  сприйняття та тактильно-вібраційної

чутливості.

Розвиток  усвідомленого розуміння змісту зверненого мовлення.

Розвиток вербальних і невербальних  засобів спілкування.

Виховання колективізму,

доброзичливості

 

Сенсорні вправи для вдосконалення навичок письма:

Вправи на з’єднання

«Складні віражі» (Провести по доріжці не відриваючи руку лінії)

Графічні вправи на папері в

2

Учень/учениця:

креслить лінії з’єднуючи ними малюнки самостійно, за зразком чи з допомогою дорослого.

намагається виконувати лінії не відриваючи руки;

креслить лінії на папері у велику

клітинку (за зразком і пунктирними

Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток кінестетичного контролю при засвоєнні рухових навичок.

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз,    синтез,    класифікація,

порівняння     тощо).     Розвиток


 

клітинку.

Накреслити задані елементи у рядку зошита по пунктирних лініях.

Виконання різних елементів букв Малювання по клітинках.

 

лініями; за зразком за опорними точками)  за зразком.

пише букви самостійно чи з допомогою;

Намагається відтворювати по клітинках заданий малюнок

зорового сприйняття та тактильно-вібраційної

чутливості.

Розвиток усвідомленого розуміння змісту зверненого мовлення.

Виховання наполегливості,

здатності до вольового зусилля, дисциплінованості

 

Робота з пластиліном, тістом, глиною.

Виконання сюжетних аплікацій, орнаментів.( заповнення

рельєфного малюнку пластиліном)

Ліплення букв. Складання складів.

1

Учень/учениця:

знає властивості глини та пластиліну, тіста, засоби праці називає (показує) їх.

має уявлення про просторове розташування деталей

з допомогою вчителя.

виконує сюжетні аплікації

заповнює малюнок пластиліном, підбираючи колір

*виготовляє букви з глини (пластиліну, тіста) разом з учителем.

Розвиток кінестетичного контролю при засвоєнні рухових навичок

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій на основі послідовного виконання рухових дій.

Розвиток уміння орієнтуватись в просторі на основі зорової та кінестетичної чутливості. Естетичний розвиток.

Збагачення та конкретизація запасу жестових знаків і піктограм.

Виховання наполегливості,

здатності до вольового зусилля,


 

 

 

 

дисциплінованості.

4

Сприймання форми, величини, кольору; конструювання предметів

20

 

 

 

Завдання з різними будівельними наборами. (металічний

конструктор, «лего»

З’єднання деталей різними способами

Конструювання з опорою на зразок та інструкцією

4

Учень/учениця:

Розрізняє,(називає) площинні геометричні фігури

співставляє малюнок предмету з формою самостійно чи з допомогою вчителя.

використовує засвоєний словник в межах знайомого мовленнєвого матеріалу за допомогою альтернативних комунікацій.

Знає способи з’єднання деталей конструктора.

Виділяє в навколишньому предмети певної форми.

Конструює предмети побуту з допомогою геометричних фігур за зразком та інструкцією.

Вміє використовувати отримані знання в повсякденній діяльності.

Уміє класифікувати предмети за

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище.

Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо). Розвиток уміння орієнтуватись в просторі на основі зорової та кінестетичної чутливості. Розвиток вміння співвідносити слово з реальним предметом.

Збагачення та конкретизація запасу жестових знаків і піктограм.


 

 

 

формою.

 

 

Порівняння      предметів за кількома критеріями (форма, висота, величина). Порівняльний ступінь.

Виготовлення об’ємної листівки

4

Учень/учениця:

Уміє порівнювати предмети за двома критеріями , використовуючи слова:ширше-вужче, товще-тонше, більше - менше.

Намагається   аналізувати, порівнювати,  класифікувати предмети за двома   критеріями, здійснювати серіацію предметів.

*Утворює ступені порівняння (Високий – вищий – нижчий,довгий – довший- коротший, великий- більший) за допомогою глобальних табличок

З допомогою вчителя виготовляє виріб.

Уміє працювати в колективі.

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище.

Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток кінестетичного контролю при засвоєнні рухових навичок.

Збагачення та конкретизація запасу жестових знаків і піктограм.

Виховання здатності до співпраці в групі парі), навичок культури спілкування.

 

Створення      композицій з килимкового конструктора. Колективна робота.

3

Учень/учениця:

порівнює предмети за кількома параметрами.

називає або підбирає глобальні таблички з назвами фігур.

Уміє *шляхом накладення і на «око»

порівнювати предмети за кількома

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище.

Розвиток мисленнєвих операцій

(аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо). Розвиток


 

 

 

параметрами.

уміє самостійно, за інструкцією чи з допомогою     педагога складати візерунок, використовуючи отримані знання.

*Використовує в активному словнику

слова для порівняння вужче, ніж; ширше, ніж.

уміння орієнтуватись в просторі на основі зорової та кінестетичної чутливості. Розвиток вміння співвідносити слово з реальним предметом.

Збагачення та конкретизація

запасу жестових знаків і піктограм.

 

Конструювання об'ємних предметів із складових частин. Робота за інструктивною картою, зразком. Уміння передавати об’ємність предметів.

Виготовлення об'ємних фігур(конус, циліндр)

4

Учень/учениця:

Називає об’ємні фігури .

Вирізає деталі  по  прямих та заокруглених лініях, наклеює деталі. Виготовляє ціле із геометричних фігур, за інструкційною картою.

Знає технологію конструювання виробів з окремих деталей.

*Використовує засвоєний словник в межах зрозумілого мовленнєвого

матеріалу, застосовуючи доступну

форму (усне, жестове) мовлення, піктограми (за допомогою вчителя);

*Виконує завдання за допомогою дорослого.

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище.

Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток кінестетичного контролю при засвоєнні рухових навичок.

Розвиток вміння співвідносити слово з реальним предметом.

Збагачення та конкретизація запасу жестових знаків і піктограм.

Виховання здатності до співпраці

в    групі     (в    парі),     навичок


 

 

 

 

культури спілкування.

 

Конструювання об'ємних предметів із складових частин. Робота за інструктивною картою, зразком.

Дидактичні ігри «Визнач правильно»

2

Учень/учениця:

уміє порівнювати величини предметів за кількома параметрами.

Співставляє, групує за розміром, формою та кольором предмети побуту.

*За зразком і самостійно складає нові фігури.

Уміє аналізувати зразок, працювати із схемами.

Самостійно визначає зайвий предмет

або предмет, якого не вистачає.

*Виконує завдання самостійно чи за допомогою дорослого.

Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток кінестетичного контролю при засвоєнні рухових навичок.

Розвиток уміння орієнтуватись в просторі на основі зорової та кінестетичної чутливості. Розвиток вміння співвідносити слово з реальним предметом.

 

"Подорож в країну кольору". Відтінки кольорів (темно-синій,

світло-зелений і тп.) Зафарбовування малюнків.

Виконання малюнку (осінній, літній ліс).

Змішування фарб, отримання нового кольору. «Намалюй веселку».

Використання кольорової гами у

3

Учень/учениця:

Розрізняє та називає кольори та відтінки.

Здійснює серіацію табличок за кольором з допомогою;

Підбирає олівці відповідного кольору Зафарбовує, не виходячи за рамки малюнку.

Використовує в активному словнику

слова-назви кольорів і їх відтінків.

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище.

Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо). Розвиток уміння орієнтуватись в просторі на   основі   зорової чутливості.

Розвиток вміння   співвідносити


 

підборі тканин.

 

Підбирає кольорову гаму.

*Виконує завдання за зразком.

слово з реальним предметом. Збагачення та конкретизація запасу жестових знаків і

піктограм.

5

Розвиток зорового сприймання

і зорової пам’яті

5

 

 

 

Формування навичок зорового аналізу і синтезу. Ігри «Знайди пару», «Тінь»

Коректурні карти.

1

Учень/учениця:

вміє групувати предмети за спільними ознаками.

запам’ятовує пари предметів.

вміє знаходити тінь предмета.

уміє знаходити в коректурній карті малюнок, букву.

*Виконує завдання самостійно або за допомогою дорослого.

Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток елементарних уявлень про навколишнє  середовище. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння              тощо).                                          Розвиток усвідомленого розуміння змісту зверненого мовлення.                            Розвиток вербальних                            і              невербальних засобів спілкування.                            Виховання здатності до співпраці в групі (в парі),                                          навичок                                                        культури

спілкування.

 

Знаходження відмінних і спільних ознак предметів.

«Порівняй предмети».

Знаходження «зайвої» іграшки, картинки.

«Пара до пари», «Що в мішечку?»

2

Учень/учениця:

знаходить відмінні і спільні ознаки групи предметів (самостійно або *за допомогою вчителя).

Уміє запам’ятовувати пари слів,

картинок,

Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище. Розвиток мисленнєвих операцій Корекція зовнішнього прояву

емоцій.


 

У мішечку містяться дві іграшки або дві букви ( пластикові або вирізані з картону) тощо. Вчитель показує все те, що він поклав у мішечок, учень запам’ятовує протягом хвилини. Потім обмацує

їх і ліпить із пластиліну з пам'яті

 

Самостійно виліплює по памяті букву.

Вміє працювати в парі, в групі. Розуміє правила проведення дидактичних ігор і дотримується їх.

Розвиток вербальних і невербальних  засобів спілкування.

Виховання здатності до співпраці в групі парі), навичок культури спілкування.

 

 

Визначення розташування предметів в просторі.

Дидактична гра «В магазині» «В лікарні»).

2

Учень/учениця:

Може самостійно або *за допомогою дорослого визначити розташування предметів в просторі.

Намагається запам’ятати і по пам’яті відтворити місце розташування  предметів  в приміщенні.

Уміє аналізувати зразок, працювати із схемами розташування предметів, порівнювати малюнок і реальне розташування предметів.

Намагається виконувати правила

під час рольових ігор.

 

Розвиток уваги, пам’яті. Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище. Розвиток мисленнєвих операцій Корекція зовнішнього прояву емоцій.

Розвиток вербальних і невербальних  засобів спілкування.

Виховання здатності до співпраці в групі парі), навичок культури спілкування.

6

Сприймання особливих

властивостей предметів

7

 

 

 

Закріплення поняття «глибокий-

мілкий»

2

Учень/учениця:

Практично уміє диференціювати

Розвиток елементарних уявлень

про навколишнє середовище


 

Складання серіаційної стрічки Складання казки розповіді за

серіцєю малюнків (мнемо таблицями).

 

поняття «глибокий мілкий».

Уміє утворювати і позначати словом порівняльний ступінь: : глибокий глибше самий глибокий; мілкий наймільчіший.

Складає розповідь з певним сюжетом.

*Уміє грати в сюжетно-рольові ігри,

дотримуючись правил.

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо). Розвиток тактильно-вібраційної

чутливості. Розвиток вміння співвідносити слово з реальним предметом.

 

Поняття маси. Терези.

Зв'язок із життям: Зважування предметів, речовин.

2

Учень/учениця:

Розуміє поняття важкий, легкий предмет.

Розташовує предмети за їх масою від легкого до важкого і навпаки (побудова серіаційного ряду).

Має поняття про терези. Намагається важити предмети на терезах з допомогою вчителя

*Виконує завдання самостійно чи за допомогою дорослого.

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо). Розвиток зорового сприйняття та бари стичних відчуттів Розвиток вміння співвідносити слово з реальним предметом Розвиток вербальних і невербальних

засобів спілкування.

 

Матеріал «теплові таблички», малюнки, побутові предмети.

Температура. Термометри для

вимірювання температури тіла,

2

Учень/учениця:

Уміє “на дотик” визначати, який предмет (холодний, гарячий, теплий). Упізнає термометри для вимірювання

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище Розвиток пізнавальних інтересів

Розвиток мисленнєвих операцій


 

води, повітря.

 

температури тіла, води.

групує предмети (холодний-гарячий- теплий)

*Виконує завдання за допомогою дорослого.

Використовує засвоєний словник в межах знайомого мовленнєвого матеріалу.

Знає правила поводження з гарячими

предметами, термометрами.

(аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо). Розвиток зорового сприйняття та нюховихрецепторів. Розвиток вміння співвідносити слово з реальним предметом Розвиток вербальних і невербальних засобів спілкування.

 

Диференційоване сприймання ароматів (запах фруктів, квітів, парфюмеріі). Правила гігієни.

1

Учень/учениця:

Вміє вибирати предмет за запахом

*за допомогою і за словесною інструкцією.

Розрізняє за запахом предмети на відстані з допомогою дорослого.

Диференціює запахи (запах квітів, парфюмеріі) з допомогою.

Використовує в словнику слова, що позначають аромати.

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище Розвиток пізнавальних інтересів Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо). Розвиток зорового сприйняття та нюховихрецепторів. Розвиток вміння співвідносити слово з реальним предметом Розвиток вербальних і невербальних

засобів спілкування.

7

Розвиток слухового сприймання і слухової пам’яті

5

 

 


 

 

Занурюємося в світ звуків. Розрізнення мовних і музичних звуків.

Дидактичні ігри «Який музичний інструмент звучить»

Пластичне інтонування і виконання  ритмічно- танцювальних рухів. Дидактична гра «Крокуєм-танцюєм»

Визначення заданого звуку в ряді

слів.

 

2

Учень/учениця:

Намагається виконувати ритмічно- танцювальні рухи за показом дорослого.

Розпізнає звучання музичних інструментів.

Уміє відтворити простий ритмічний супровід плесканням, вистукуванням, тупотінням тощо.

Намагається виділити задані звуки у

словах плесканням з допомогою дорослого.

Розвиток узгодженості рухових дій. Розвиток рухових навичок Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток слухового сприймання.

Розвиток вміння співвідносити

слово з реальним предметом

 

Розвиток слухового сприймання. Диференціація звуків мови.

Виділення звуку за інструкцією вчителя.

2

Учень/учениця:

Розрізняє звуки мови.

Визначає звук за інструкцією вчителя.

Вміє працювати з інструктивними картками.

Знає голосні й приголосні звуки, розрізняє їх

співвідносить букви і звуки

Розвиток елементарних уявлень про мовні звуки

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток   слухового сприймання.  Розвиток вміння співвідносити букви і звуки Розвиток вербальних і невербальних                              засобів

спілкування.

 

Робота з комп’ютером .

1

Учень/учениця:

Розвиток елементарних уявлень


 

Розпізнавання голосів свійських тварин, птахів, звуків природи. Дидактична гра «Знайди малюнок за голосом».

 

Розпізнає голоси тварин, птахів, звуків природи.

Самостійно чи з допомогою дорослого підбирає ілюстрацію.

Вміє порівнювати за силою та тембром звуки.

про навколишнє середовище Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо). Розвиток слухового сприймання.

Розвиток вміння співвідносити

слово з реальним предметом

8

Сприймання простору

7

 

 

 

Частини тіла людини і тварини. Дидактичні ігри «Поліклініка»

«У ветеринара»

2

Учень/учениця:

Знає назви частин тіла людини і тварини, окремих органів; Намагається звернутися до лікаря з допомогою вчителя.

Намагається вести діалог (письмово чи з допомогою альтернативних комунікацій;

Орієнтується у власному тілі, показує йогочастини.

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище та власне тіло.

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо). Розвиток уміння орієнтуватись в просторі на основі зорової та кінестетичної                            чутливості. Розвиток              вербальних              і невербальних                                          засобів

спілкування.

 

Орієнтування за межами навчального закладу.

Дорога, магазин, пошта.

3

Учень/учениця:

Знає правила поведінки на дорозі, в громадських місцях;

Розвиток елементарних уявлень

про навколишнє середовище та власне тіло.


 

 

 

Знає призначення закладів;

Співставляє ілюстрацію і назву; Намагається вести діалог (письмово чи з допомогою альтернативних комунікацій);

Намагається за допомогою вчителя орієнтуватися на дорозі, в магазині , на пошті

Розвиток просторової пам’яті. Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток уміння орієнтуватись в просторі на основі зорової чутливості.

Розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення просторових, часових параметрів

рухів.

 

Виконання різних ігрових вправ на переміщення в просторі з використанням прийменників.

2

Учень/учениця:

За словесною інструкцією переміщує предмети в просторі, знаходить певні предмети.

визначає положення предметів відносно один до одного.

*Виконує завдання на переміщення в просторі за інструкцією.

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище та власне тіло.  Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо). Розвиток просторово- часової орієнтації, точності відтворення                            просторових, часових параметрів рухів. Збагачення та конкретизація запасу жестових знаків і

піктограм.

9

Сприймання часу

6

 

 

 

Сезонні зміни в природі в різні

3

Учень/учениця:

Розвиток елементарних уявлень


 

пори року. Місяці.

 

Підбирає малюнки відповідно сезонних змін.

Знає характерні ознаки кожної пори року.

*Впізнає та показує на малюнках ознаки, які характеризують кожну пору року.

Намагається розподіляти сезонні зміни в природі за місяцями;

Виконує завдання за допомогою

дорослого або самостійно.

про навколишнє середовище Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо). Розвиток вміння співвідносити слово з реальним предметом Збагачення та конкретизація запасу жестових знаків і піктограм.

 

Поняття часу. Режим дня. Годинник.. Поняття часу «Що довше: доба–година–хвилина ».

Дидактична гра «Стрілки годинника».

3

Учень/учениця:

Знає назви частин доби;

Намагається називати міри часу, співвідносити міри часу з допомогою дорослого.

Намагається визначати час за годинником.

Переміщує стрілки годинника за інструкцією самостійно чи з допомогою вчителя.

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо). Розвиток вміння співвідносити слово з реальним предметом

Збагачення та конкретизація запасу жестових знаків і

піктограм.


На кінець року Учень/учениця:

може: ходити по гімнастичній лаві вдвох, з розходженням, по похилій площині вгору, вниз; метати м’яч вгору в корзину, повзати з підлізанням під перешкоди; імітувати рухи тварин; виконувати вправи кистьової гімнастики для розвитку міжпівкульної взаємодії;              створювати композиції в крузі; вирізати ножицями по нанесених лініях; визначати структуру візерунку (повторення, чергування елементів), форму              та текстуру елементів;              впізнати крупи на дотик; заповнювати

рельєфний малюнок пластиліном; виготовляти ціле із геометричних фігур, за інструкційною картою, зразком; створювати композиції з килимкового конструктора; визначати зайвий предмет або предмет, якого не вистачає; групувати предмети за

спільними ознаками; розмічати папір; розфарбовувати не виходячи за рамки малюнку; диференціювати поняття «глибокий – мілкий»; групувати предмети (холодний-гарячий- теплий); вибирати предмет              за запахом;              впізнавати звуки природи;; запам’ятовувати і відтворювати ряд предметів, серіаційну стрічку; відтворювати простий ритмічний супровід плесканням, вистукуванням, тупотінням; співвідносити букви і звуки; визначити і називати частини тіла людини, тварини; визначити положення предметів відносно один до одного; підбирати малюнки відповідно сезонних змін; назвати частини доби; працювати в парі, в колективі.

намагається: присідати на одній нозі (правій, лівій) з опорною рукою; називати частини тіла, задіяні при виконанні вправи; виконувати танець з елементи української хореографії; змінювати ритм і темп рухів відповідно музично-ритмічному супроводу; виконувати лінії не відриваючи руки; писати букви та їх елементи; співставляти малюнок предмета з формою; співставляти, групувати, порівнювати за кількома параметрами предмети; підбирати глобальні таблички з назвами кольорів, розмірів; утворювати ступені порівняння; працювати за інструктивною картою, зразком; аналізувати зразок, працювати зі схемами; знаходити в навколишній дійсності різні предмети за формою, дотиком; розрізняти та називати відтінки кольорів; відтворити по пам’яті місце розташування предметів в приміщенні; складати казки – розповіді за серіцєю малюнків; важити предмети на терезах; виділяти задані звуки у словах плесканням; порівнювати за силою та тембром звуки; орієнтуватися на дорозі, в магазині, на пошті.


 

docx
Пов’язані теми
Психологія, Планування
Інкл
Додано
3 квітня
Переглядів
38
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку