18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВИХ ЗАНЯТЬ З КОРЕКЦІЇ РОЗВИТКУ для учня 9 класу (порушення опорно-рухового апарату)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування складено на основі Програми з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку» (базова) для учнів 5-9 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Автори: Чеботарьова О.В., Іоганова Н. А., Топчій Н.Г.- Київ-2016. (для 9 класу); з адаптацією згідно з індивідуальних особливостей розвитку дитини. Кількість годин на тиждень - 2 години. Усього - 70 годин/навчальний рік.
Перегляд файлу

БОБРОВИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВИХ ЗАНЯТЬ

З КОРЕКЦІЇ РОЗВИТКУ

для учня 9 класу

(порушення опорно-рухового апарату)

C:\Users\IРЦ\Desktop\АТЕСТАЦІЯ\МОЯ АТЕСТАЦІЯ\ДО друку\0100b18y-26b4-779x446.jpg

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ  Шимко Наталія Віталіївна

Кількість годин на тиждень - 2 години

 

СКЛАДЕНО календарно-тематичне планування на основі  Програми з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку» (базова) для учнів 5-9 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушенням опорно-рухового апарату  Автори: Чеботарьова О.В., Іоганова Н. А., Топчій Н.Г.- Київ-2016.  (для 9 класу); з адаптацією згідно з індивідуальних особливостей розвитку дитини.  

Дата проведення

№ з/п

К-ть годин/занять

Напрями корекційно-розвивальної роботи

 

Зміст

корекційно-розвивальної роботи

Завдання

корекційно-розвивальної роботи

 

 

1-2

2

Діагностичний етап

(первинна діагностика)

Діагностика когнітивної сфери та емоційно-вольової сфер(первинна).

Діагностика мовленнєво-комунікативної сфери особистості (первинна).

Зняття психоемоційної напруги. Пізнання індивідуальних особливостей «Я-концепції».

Аналіз динаміки розвитку дитини, вивчення сильних сторін та позитивних змін.

 

 

3-6

4

Організація освітньої

діяльності

Тренінг з організації робочого місця.

 

Використання інтерактивних вправ для удосконалення освітньої діяльності (умінь аналізувати, співставляти).

 

Використання інтерактивних вправ для удосконалення освітньої діяльності  (умінь приймати рішення, виконувати).

 

Використання інтерактивних вправ для удосконалення освітньої діяльності  (умінь самоконтролю).

Планувати навчальну та самоосвітню навчальну діяльність з урахуванням рекомендацій учителя. Брати активну участь в організації колективної пізнавальної діяльності. Ставити загальні та часткові завдання самоосвітньої діяльності. Адаптувати основні правила навчальної праці під свої індивідуальні особливості. Вносити необхідні зміни в зміст, обсяг навчального завдання, в послідовність та час його виконання.

 

7-17

11

Робота з джерелами інформації

Відтворення визначеної за планом інформації.

 

Відтворення визначеної за планом інформації.

 

Стислий переказ тексту різного стилю (у тому числі на основі прослуханих радіо- і телепередач).

 

Стислий переказ тексту різного стилю (у тому числі на основі прослуханих радіо- і телепередач).

 

Стислий переказ отриманої з різних джерел інформації.

 

Стислий переказ отриманої з різних джерел інформації.

 

Складання плану, тез, конспекту, виписки на основі отриманої інформації з газет і журналів, правильне оформлення, систематизація та зберігання джерел.

 

Складання плану, тез, конспекту, виписки на основі отриманої інформації з газет і журналів, правильне оформлення, систематизація та зберігання джерел.

 

Створення власних виступів, презентацій.

 

Створення власних виступів, презентацій.

 

Створення власних виступів, презентацій.

Володіти всіма видами навчального читання; вдосконалювати техніку вилучення інформації з тексту. Самостійно засвоювати нескладні навчальні теми; передавати зміст навчального матеріалу в графічній формі та інших формах згортання інформації. Слухати лекцію, доповідь з опорою на план; поєднувати сприйняття змісту лекції з записами основних положень у вигляді плану, тез або конспекту; регулярно звертатися до ТЗН, використовуючи їхній зміст у навчально-виховному процесі. Вчитися здобувати інформацію з різноманітних джерел.

Учитися працювати з літературою, складати план, тези, конспект, виписки, робити вирізки з газет і журналів, правильно оформляти, систематизувати та зберігати їх. Систематично використовувати науково-популярну літературу, звертатися до науково-технічної літератури. Працювати з періодичними виданнями. Поширювати свої знання на основі самостійно складеного індивідуального плану читання.                                                  Уміти писати відгук на прочитану книгу; готувати реферат на різні теми за одним-двома джерелами; вміти опрацьовувати різноманітні джерела інформації, зіставляти її; готувати стислу доповідь за планом і виступати з нею; володіти навичками роботи з електронним каталогом.

 

18-30

13

Розвиток зв’язного мовлення

Вправи на розвиток комунікативних вмінь на основі використання зорових опор (план розповіді).

 

Вправи на розвиток комунікативних вмінь на основі використання зорових опор (тези).

 

Вправи на розвиток комунікативних вмінь на основі використання зорових опор (таблиці з інформацією).

 

Вправи на розвиток комунікативних вмінь на основі використання зорових опор (графіки досліджень).

 

Вправи на розвиток комунікативних вмінь на основі використання зорових опор (графіки досліджень).

 

Виконання письмових завдань: списування, виписки цитат.

 

Виконання письмових завдань: запис під диктовку.

 

Виконання письмових завдань: переказ.

 

Виконання письмових завдань: тези.

 

Виконання письмових завдань: конспект.

 

Виконання письмових завдань: відгук.

 

Виконання письмових завдань: рецензія.

 

Виконання письмових завдань: автобіографія.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток вміння відповідати на питання творчого характеру, вести діалог з метою закріплення вивченої навчальної теми, будувати повідомлення на основі типового плану; складати зв’язні тексти на зразок індивідуальної або порівняльної характеристики; будувати відповідь з використанням навчальних радіо-, відео-та телепередач.

Володіти основними видами письмових робіт: списування, диктант, переказ та твір.

 

31-53

23

Розвиток когнітивних процесів

Вправи на розвиток різних видів  пам’яті.

 

Вправи на розвиток різних видів  пам’яті.

 

 

Вправи на розвиток різних видів  пам’яті.

 

Вправи на встановлення логічної послідовності подій.

 

Вправи на встановлення логічної послідовності подій.

 

Вправи на встановлення логічної послідовності подій.

 

Формування умінь міркувати і доводити свою думку.

 

Формування умінь міркувати і доводити свою думку.

 

 Формування умінь міркувати і доводити свою думку.

 

Вправи на розвиток уяви та сприймання.

 

Вправи на розвиток уяви та сприймання.

 

Вправи на розвиток уваги.

 

Вправи на розвиток уваги.

 

Вправи на розвиток уваги.

 

Вправи на розвиток мисленнєвих прийомів.

 

Вправи на розвиток мисленнєвих прийомів.

 

Вправи на розвиток мисленнєвих прийомів.

 

Вправи на удосконалення навичок критичного мислення.

 

Вправи на удосконалення навичок критичного мислення.

 

Вправи на удосконалення навичок критичного мислення.

 

Вправи на удосконалення навичок логічного мислення.

 

Вправи на удосконалення навичок логічного мислення.

 

Вправи на удосконалення навичок логічного мислення.

 

 

Удосконалювати вміння визначати головне, продовжувати формування елементарного теоретичного аналізу різноманітної інформації; розвивати вміння кодувати отриману інформацію у вигляді схеми, таблиці, діаграми, опорного конспекту; вчитися читати опорні схеми; використовувати порівняння з метою знаходження загального та особливого в подіях, процесах, явищах; використовувати порівняння з метою знаходження загального та особливого в подіях, процесах, явищах; здійснювати порівняння на основі текстів та ілюстрацій, карт, таблиць; створювати нескладні порівняльні характеристики. Порівнювати навчальну інформацію, отриману з різних джерел інформації. Розвиток вміння формулювати проблемні запитання до прочитаного тексту, пояснення вчителя. Розвивати поняття абстрактного та конкретного, вдосконалювати навички емпіричної конкретизації. Вдосконалювати досвід індуктивно-дедуктивного доведення та доведення за аналогією.  Розвиток вміння доводити від протилежного, висловлювати свою обґрунтовану гіпотезу, самостійно будувати план розв’язання проблемних завдань.

 

54-60

7

Розвиток емоційно-вольової сфери

Інтерактивні вправи на розрізнення емоцій людей (сором’язливість, сум, страждання, цікавість і т. д.).

 

 Інтерактивні вправи на розрізнення емоцій людей (сором’язливість, сум, страждання, цікавість і т. д.).

 

 Вправи на розвиток здатності розуміти емоційний стан іншого.

 

Психоемоційні вправи на зняття тривожності, агресивності, психоемоційного напруження.

Психоемоційні вправи на зняття тривожності, агресивності, психоемоційного напруження.

 

Вправи на емпатійність.

 

Вправи на м’язову релаксацію.

 

Набувати навичок управління своєю емоційною сферою; вчитися розуміти, відчувати свої та чужі емоції, правильно їх виражати і повноцінно співчувати.

 

 

 

61-66

6

Розвиток  контрольно-оцінювальних вмінь

Вправи на розвиток техніки самоаналізу;

 

Вправи на розвиток техніки самоаналізу;

 

Вправи на розвиток техніки самоаналізу;

 

Вправи на розвиток навичок контролю та самоконтролю.

 

Вправи на розвиток навичок контролю та самоконтролю.

 

 

Вправи на розвиток навичок контролю та самоконтролю.

 

 

Оволодівати різними формами контролю. Перевіряти результати вирішення проблеми за узагальненими зразками. Навчитися давати оцінку своїм знанням, вчинкам, діям; оцінювати свій настрій, свої бажання, прагнення.

 

67-70

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

70 годин/

70 занять.

Діагностичний етап (вторинна діагностика)

Моніторингове дослідження ефективності корекційно-розвиткової роботи.

Діагностика когнітивної та емоційно-вольової сфер (вторинна).

Діагностика когнітивної та емоційно-вольової сфер (вторинна).

Діагностика мовленнєво-комунікативної сфери особистості (первинна).

Діагностика мовленнєво-комунікативної сфери особистості (первинна).

Зняття психоемоційної напруги. Пізнання індивідуальних особливостей «Я-концепції».

 

 

docx
Пов’язані теми
Психологія, Планування
Інкл
Додано
22 січня
Переглядів
228
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку