Календарно-тематичне планування курсу за вибором (факультативного) «Юний географ-краєзнавець» для учнів 8 класів на 2023-2024 н.р.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування курсу за вибором (факультативного) «Юний географ-краєзнавець» для учнів 8 класів на 2023-2024 н.р. Складено За навчальною програмою курсу за вибором (факультативного) «Юний географ-краєзнавець» (6-11 класи) Схвалено Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІМЗО від 10.03.2019 №22.1/12-Г-168) Авторська творча майстерня педагогів Чобан Р. Д, Подолюк С. М., Слободян Г. Д. 1 год. на тиждень
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

курсу за вибором (факультативного) «Юний географ-краєзнавець» для учнів 8 класів на 2023-2024 н.р.

 

Складено За навчальною програмою курсу за вибором (факультативного) «Юний географ-краєзнавець» (6-11 класи)

Схвалено Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІМЗО від 10.03.2019 №22.1/12-Г-168) Авторська творча майстерня педагогів Чобан Р. Д, Подолюк С. М., Слободян Г. Д.

1 год. на тиждень

 

 

№ п/п

К-сть год.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Орієнтовний зміст теми

Дата

Вступ. Тема 1. Географічне положення рідного краю (3год).

 

Знаннєвий компонент:

знає: 

● що таке «рідний край», «своя місцевість»

● джерела знань про рідний край та свій населений пункт

Діяльнісний компонент:

● знаходить свою місцевість на картах різного масштабу

● визначає напрями із свого населеного пункту на різні географічні об’єкти,

 координати своєї школи

● користується пошуковими програмами мережі Інтернет для збору інформації про свій край

● класифікує джерела знань про рідний край

Ціннісний компонент:

● оцінює географічне положення свого населеного пункту, рідного краю з точки зору сприятливості чи несприятливості природніх умов

● зіставляє зображення свого населеного пункту на різних картах та аналізує їх

1.

 

07.09

Що вивчає курс «Юний географ-краєзнавець». Поняття «географічне краєзнавство», «своя місцевість», «рідний край». Загальні відомості про територію рідного краю. Гімн та герб своєї області. Розміщення свого населеного пункту, місцевості та рідного краю  на земній кулі, материку, території України, області. Географічні координати своєї школи.

 

 

2.

 

14.09

Джерела знань про рідний край. Карти. Зображення своєї місцевості на космічних знімках та картах різного змісту, масштабу та  призначення. Рідний край на древніх картах.

Друковані та рукописні краєзнавчі дослідження. Матеріали мережі Інтернет про свій край.

 

 

3.

21.09

Практичні роботи

● Визначення на картах географічного положення свого населеного пункту, району, області. Позначення обласного центру, свого населеного пункту, меж області на контурній карті. Визначення напрямів із свого населеного пункту до різних географічних об’єктів земної кулі.

● Пошук інформації про свій населений пункт із мережі Інтернет та складання каталогу.

 

 

Тема 2. План та карта. Орієнтування на місцевості (5 год).

 

Знаннєвий компонент:

● знає і розуміє поняття: масштаб, топокарта, план місцевості, легенда

Діяльнісний  компонент:

● визначає відстані, висоти, азимути, координати на топокарті

● визначає сторони горизонту на відкритій та закритій місцевостях за допомогою компаса

 ● характеризує свою місцевість на основі зчитування інформації із карт

● орієнтується за сторонами горизонту без компаса  на основі різних ознак місцевості

● зчитує інформацію з топокарт та аналізує її 

● користується GPS-навігатором для визначення координат

Ціннісний компонент:

● оцінює важливість вміння людини орієнтуватися на місцевості як умову власної безепеки

4.

28.09

Масштаб. Плани та топографічні карти своєї місцевості різних масштабів.

 

5.

05.10

Визначення відстаней, висот, азимутів, координат. Орієнтування на місцевості за допомогою компаса та без нього

 

6.

12.10

Читання легенди карт. Аналіз інформації, зображеної на карті. Територія своєї місцевості на плані та карті.

 

7.

19.10

Геоінформаційні та  сучасні навігаційні системи.

 

8.

 

 

02.11

Практичні роботи. 

● Орієнтування на відкритій та закритій місцевостях за допомогою компаса.

 

Тема 3. Основи організації пошуково-дослідницької краєзнавчої роботи (3 год) 

 

Знаннєвий компонент:

знає:

● елементарні  правила роботи, що необхідні для проведення наукових досліджень

● правила безпеки  під час польових досліджень

Діяльнісний компонент:

  користується  бібліотечними каталогами для збору наукової інформації

● користується фотоапаратом з метою фіксації наукових фактів

● вміє надати першу долікарську допомогу 

Ціннісний компонент:

 визначає особливості зібраних колекційних матеріалів під час польових досліджень

● володіє елементарними туристськими навиками з метою безпечного перебування в польових умовах

● розуміє важливість безпечної організації бівуака під час польових досліджень

9.

09.11

Теоретичні основи досліджень. Практична робота 

Робота з бібліотечними каталогами, науковою літературою. 

   

Роль наукових досліджень для людини. Збір наукової інформації. Вибір теми досліджень. Правила збору наукових матеріалів. Спостереження, опитування анкетування, експеримент. Інформаційне забезпечення для досліджень. Літературні джерела. Робота в бібліотеці, архіві. Бібліографія, література. Правила оформлення науково-дослідницьких робіт. Спілкування із вченими.

 

10.

16.11

Польові методи досліджень. Практична робота.  

Напрацювання туристичних навиків подолання природних перешкод на місцевості (на вибір: брід, навісна переправа, рух по колоді і т.п.).

Як організувати експедицію. Походи, екскурсії. Правила безпеки під час польових досліджень. Пішохідний та інші види туризму як способи краєзнавчих досліджень. Долання природних перешкод на місцевості. Бівуак. Розкладання намету в різних умовах. Організація харчування. Медичні та гігієнічні навики туриста. Допомога потерпілому.

 

 

11.

 

23.11

 

 Організація збору польового колекційного матеріалу.

Практична робота

● Напрацювання навиків фотофіксації наукової інформації у польових умовах (правильна передача масштабу, кольору, важливості інформації та ін.).

Правила оформлення польових матеріалів. Польовий щоденник.

Фотографія та рисунок як засіб фіксації наукової інформації. 

Камеральна обробка інформації. Правила оформлення чистових матеріалів.

 

 

Тема 4. Геологія, рельєф, гірські породи та мінерали (4 год.)

Знаннєвий компонент:

знає:

● особливості геологічної будови рідного краю

● форми рельєфу своєї місцевості

● основні геологічні процеси на території рідного краю

Діяльнісний компонент:

● вміє користуватися гірським компасом

● визначає та класифікує найпоширеніші мінерали,  гірські породи та  корисні копалини свого краю на основі їх ознак та  властивостей

● характеризує форми та елементи рельєфу своєї місцевості

● формує та класифікує колекції зібраних гірських порід та мінералів своєї місцевості

описує відслонення за типовим планом 

Ціннісний компонент:

● висловлює судження про естетичну привабливість мінералів та гірських порід 

12.

30.11

Геологічний розвиток території рідного краю та своєї місцевості в минулому. Вік території, основні гірські породи на поверхні та глибинах. Палеонтологічні відповідники.

 

13.

07.12

Макро-, мезо- та мікрорельєф. Абсолютні та відносні, переважаючі, максимальні та мінімальні висоти. Експозиція, крутизна схилів. Особливості будови долин річок та струмків своєї місцевості, тераси. Зсувні, змивні, ерозійні процеси та явища. Антропогенні зміни рельєфу.

 

14.

14.12

Гірські породи і мінерали. Практична робота

Збір колекції мінералів та гірських порід  рідного краю та своєї місцевості.

 Властивості мінералів та гірських порід. Вивітрювання, переміщення і нагромадження гірських порід. Особливості поширення та залягання гірських порід у своїй місцевості.

 

15.

21.12

Відслонення та його опис. Корисні копалини. Практична робота Опис відслонення.

 

Тема 5. Погода та клімат (4 год.)

Знаннєвий компонент:

● знає погодні та кліматичні особливості свого краю

● розуміє специфіку проявів кліматотвірних чинників своєї місцевості та краю

Діяльнісний  компонент: 

● знімає показники з метеорологічних приладів

● описує стан погоди за певний період часу

● спостерігає за погодою та супутніми природними явищами

● веде календар погоди та фенологічні спостереження

● аналізує власні зібрані дані про погоду та кліматичні особливості рідного краю та своєї місцевості.

● характеризує стан погоди, кліматичні особливості свого краю

Ціннісний компонент:

● характеризує значення спостережень за погодою для життєдіяльності людини

● оцінює клімат та погоду як сприятливу чи несприятливу умову для проживання та ведення господарства

● прогнозує погоду на основі місцевих прикмет 

 

 

 

Погода, спостереження за нею. Практична робота

● Ведення календаря погоди та аналіз його даних.

Стихійні кліматичні явища та процеси. Метеорологічні прилади. Прогнозування погоди і народні прикмети. Місцеві ознаки зміни погоди. Календар спостережень за погодою.

 

 

 

Фенологічні спостереження. Спогади старожилів про погоду в минулому.

Практична робота● Записи спогадів старожилів про особливості погоди та клімату своєї місцевості.

 

 

 

 

Особливості місцевих прикмет та фенологічних даних про погоду. Вплив кліматотворчих чинників і процесів на формування клімату нашого краю.

 

 

 

Основні кліматичні показники своєї місцевості. Різниця в кліматі в залежності від рельєфу, експозиції схилів.

 

 

 

Кліматичні сезони і кліматичне районування.

 

 

 

Несприятливі кліматичні явища і процеси. Господарська оцінка клімату. Мікрокліматичні відмінності. 

 

Тема 6. Води нашого краю (3 год.)

 

Знаннєвий компонент:

● характеризує особливості поверхневих і підземних вод своєї місцевості, їх гідрологічний режим 

● називає визначні водні об’єкти свого краю

Діяльнісний  компонент:

● спостерігає за водоймами своєї місцевості 

● характеризує особливості поверхневих і підземних вод своєї місцевості 

● визначає витрату води джерела чи струмка

● визначає зміни водного режиму місцевості внаслідок діяльності людини

Ціннісний компонент:

● висловлює судження щодо бережливого ставлення до вод свого краю

● оцінює екологічний стан вод своєї місцевості

● висловлює судження про можливості використання вод свого краю як джерела прибутку

● пропонує способи розв’язання екологічних проблем водойм краю

● оцінює водний режим місцевості з точки зору його позитивного та негативного впливу на ведення господарства

 

 

Річка та її притоки, струмки. Особливості гідрологічного режиму. Паводки та повені.  Витрата води. Річкові басейни. Перехоплення річок. Робота річки чи струмка. Підземні води. Джерела. Озера, болота та водосховища. Використання води та зміна людиною гідрологічного режиму місцевості. Екологічні проблеми поверхневих та підземних вод.

 

 

 

Практична робота

Визначення дебіту джерела та витрати води в струмку поплавковим методом.

 

 

 

Особливі водні об’єкти свого краю та місцевості. Місцеві гідрологічні пам’ятки природи. Проблеми водопостачання. Охорона водних об’єктів свого краю.  Практична робота

● Вивчення особливостей гідросітки своєї місцевості та оцінка її екологічного стану.

 

 

Тема 7. Рослинний, тваринний світ, ґрунти в межах ПТК (5 год.)

Знаннєвий компонент:

знає:

● найхарактерніші для даної місцевості види рослин (зокрема лікарських) і тварин

● рослини і тварини краю, занесені до Червоної книги

● що таке ґрунт, його склад

● основні типи природних комплексів рідного краю

Діяльнісний компонент:

розрізняє на місцевості 

найпоширеніші види (дерев, чагарників, трав) рослин і тварин, типів ґрунтів

● характеризує  і порівнює ландшафти в межах своєї місцевості 

● класифікує мікротопоніми місцевості за ознаками ландшафтних особливостей та людської діяльності

● дотримується правил безпеки у випадках контакту з отруйними рослинами та дикими тваринами

● характеризує взаємозв’язки між рослинами і тваринами та іншими компонентами природи

 Ціннісний компонент:

● дотримується правил охорони рослин, тварин, ґрунтів та ландшафтів в цілому

● оцінює мальовничість та привабливість ландшафтів з метою рекреаційної діяльності 

● прогнозує можливі якісні та кількісні зміни ландшафтів своєї місцевості в майбутньому

 

 

Загальна характеристика живих організмів нашого краю. Рослинний світ та його різноманітність. Лікарські рослини, їх значення та використання. Отруйні рослини. Культурні та дикорослі рослини. Ендеміки та релікти. Значення рослин в житті людини та в природі. 

 

 

 

 

    Різноманітність тваринного світу. Характеристика фауни місцевості. Рослини та тварини Червоної книги.

Практична робота (на вибір)

● Ознайомлення із лікарськими рослинами та їх застосуванням. ● Робота із визначником рослин в лісі, луках, заплавах.

● Візуальні спостереження за тваринами.

 

 

 

Ґрунт, його склад та властивості. Значення ґрунтів у житті та діяльності людини. Найпоширеніші ґрунти своєї місцевості. 

 

 

 

 

 Ландшафти. Висотна поясність Карпат. Приналежність території до великих ПТК – зон, провінцій, областей, ландшафтів в межах загального фізико-географічного районування. Фації, урочища та місцевості свого населеного пункту та його околиць.

 

 

 

Мікротопоніми, їх походження. Назви на місцевості, що означають окремі природні комплекси. Границі урочищ, фацій. Особливості прояву окремих компонентів природи, зокрема рослинного, тваринного світу в межах природних комплексів. 

 

Тема 8. Екологічні проблеми та охорона середовища (3 год.)

 

 

 

Знаннєвий компонент:

знає:

● особливості змін природи своєї місцевості за історичний час 

● основні екологічні проблеми свого краю

● визначні природоохоронні території своєї місцевості та рідного краю

Діяльнісний  компонент:

● виявляє джерела забруднення навколишнього середовища на території рідного краю та своєї місцевості

● виявляє ступені антропогенного впливу на ландшафти своєї місцевості 

● пропонує способи розв’язання проблем збереження ландшафтів, мінімізації антропогенного впливу на них

Ціннісний  компонент:

● висловлює судження про наслідки впливу людини на природу

 ● висловлює судження про потенційні заповідні території свого краю та місцевості

 

 

  

Основні проблеми, що пов’язані із впливом людини на природу своєї місцевості. Заселення території в минулому та вплив господарської діяльності на зміну ландшафтів. Ступінь антропогенних змін населеного пункту та його околиць. Стан водойм, природних комплексів, ґрунтів та динаміка їх змін. 

Практична робота

● Засвоєння правил поведінки на природі під час екскурсії в заповідну територію.

 

 

 

 

Визначні місцеві об’єкти природи (скелі, височини, урвища, болота, джерела, старі  дерева, місця для огляду краєвидів і т.п.). Заповідні території.  Потенційно можливі заповідні території в майбутньому.

 

 

 

Практична робота ●Складання картосхеми екологічного стану своєї місцевості

 

Тема 9. Населення краю: історія та сучасність (2год.)

 

Знаннєвий компонент:

знає:

● чисельність мешканців свого села (міста), району, області, її зміни, причини цих змін

● основні історичні події на території свого краю

● видатних історичних діячів свого краю 

● етнографічні особливості мешканців рідного краю

Діяльнісний  компонент:

● фіксує інформацію про побут, традиції, господарську діяльність минулого жителів краю з народних уст

 ● характеризує значення природи і її багатств для господарської діяльності людей

Ціннісний компонент:

● характеризує свій родовід та його географію 

● висловлює власні судження про нову інформацію, здобуту під час зустрічей з видатними людьми, екскурсій та подорожей

● ілюструє прикладами особливості побуту, звичаїв та традицій своєї місцевості

 

 

Заселення людиною території рідного краю та своєї місцевості. Етапи історичного розвитку. 

    Населення. Історія розвитку населених пунктів. Виникнення, походження назви, історія свого населеного пункту.

 

 

 

 

Особливості мови, побуту, звичаїв та традицій, одягу, домашніх промислів та ремесел у своїй місцевості. Садиба, житло, інтер’єр. Фольклор. Сучасні звичаї та традиції. Твій родовід і його географія. Видатні люди свого краю. Практична робота

 Збір етнографічних матеріалів про наш край та свій населений пункт.

 

Тема 10. Господарство (3год.)

 

Знаннєвий компонент:

знає:

● традиційні та сучасні заняття і професії мешканців краю

● основні виробництва та найбільші господарські об’єкти рідного краю, свого населеного пункту 

● визначні історико-культурні пам’ятки нашого краю та своєї місцевості

Діяльнісний компонент:

● із різних джерел напрацьовує інформацію про сучасне господарство нашого краю

● характеризує найосновніші риси природи, історичні події та господарські виробництва у вигляді тез історико-географічного нарису про свій край чи місцевість 

● порівнює структуру і розвиток господарства краю в різні історичні періоди 

Ціннісний компонент:

● робить висновки про значення природи і її багатств для господарської діяльності людей

● висловлює судження про інформацію, отриману під час екскурсій, подорожей, відвідування пам’ятних місць, музеїв

● оцінює значення розвитку туризму свого краю для економіки регіону, держави

 

 

Природні ресурси території рідного краю. Сучасні види виробничої діяльності місцевого населення. Роль господарства свого краю у господарстві держави. Наш край як туристичний регіон всеукраїнського та світового значення.

 

 

 

Практична робота

● Написання короткого історико-географічного нарису про свій край, населений пункт

 

 

 

Екскурсії:

Подорож пам’ятними місцями краю

Відвідування музеїв рідного краю.

 
 

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 8 клас, Планування
Додано
15 вересня 2023
Переглядів
776
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку