Календарно-тематичне планування уроків алгебри 10 клас профільний рівень І семестр

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків алгебри в 1о класі (профільний рівень) на 1 семестр складено згідно програми "Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів" (Профільний рівень)., за підручником "Алгебра 10 клас" А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. Планування розраховане на 6 годин алгебри на тиждень та містить очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів зазначені у програмі. Матеріал призначений для вчителів, які працюють у 10 класі (профільний рівень)

Перегляд файлу

“УЗГОДЖЕНО” 

Заст. директора з НВР 

___________________

 

«_____»___________ 20___ р.

        “ЗАТВЕРДЖЕНО”                                          

Директор 

___________________

 

«_____»___________20___р.

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УРОКІВ АЛГЕБРИ В 10 КЛАСІ

 (профільний рівень)

 

вчитель _________________________________

 

 

 

 

Складено за програмою ”НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ
для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень”

 

Підручник:  Алгебра і початки аналізу: Підручник для  10 класу загальноосвітніх навчальних закладів: профільний рівень / А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський,  В.Б. Полонський.

 

 

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Функції, многочлени, рівняння і нерівності

54

3

2

Степенева функція

30

2

3

Тригонометричні функції

30

2

4

Тригонометричні рівняння і нерівності

36

2

5

Границя та неперервність функції. Похідна та її застосування

48

3

6

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу

12

1

РАЗОМ:

210

13

 

 

 

І семестр

з/п

Тема, зміст навчального матеріалу

Дата

Примітки

Учень (учениця):

зображує на діаграмах або числовій прямій об’єднання і переріз множин та ілюструє поняття підмножини;

формулює означення підмножини, об’єднання і перерізу множин; знаходить об’єднання і переріз числових множин; користується різними способами задання функцій; формулює означення числової функції, зростаючої та спадної функцій, парної та непарної функцій;

знаходить область визначення функціональних залежностей, значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення; встановлює за графіком функції її властивості; виконує і пояснює перетворення графіків функцій; досліджує функції і використовує одержані результати при побудові графіків функцій;

застосовує властивості функцій та многочленів до розв’язування рівнянь і нерівностей;

описує зміст понять «рівняння-наслідок» і «рівносильні перетворення рівнянь та нерівностей»; використовує їх при розв’язуванні рівнянь та нерівностей; розв’язує нерівності за допомогою методу інтервалів; рівняння і нерівності, які містять знак модуля і параметри;

будує нескладні графіки рівнянь та нерівностей із двома змінними; користується методом математичної індукції для доведення тверджень.

Тема 1. ФУНКЦІЇ, МНОГОЧЛЕНИ, РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ — 54 год.

 1.  

Множина та її елементи.

 

 

 1.  

Підмножина. Операції над множинами

 

 

 1.  

Взаємно однозначна відповідність між елементами множин. Рівнопотужні множини. Скінчені та нескінчені множини

 

 

 1.  

Числові множини. Множина дійсних чисел

 

 

 1.  

Множини та операції над ними.

 

 

 1.  

Розв'язування вправ. Самостійна робота

 

 

 1.  

Числові функції. Область визначення і множина значень функції.

 

 

 1.  

Способи задання функцій. Графік функції. Нулі функцій

 

 

 1.  

Зростання і спадання функцій. Проміжки знакосталості. Найбільше та найменше значення функції

 

 

 1.  
 1. Парні та непарні функції

 

 

 1.  

Властивості і графіки основних видів функцій.

 

 

 1.  

Перетворення графіків функцій

 

 

 1.  

Побудова графіків функцій з допомогою перетворення.

 

 

 1.  

Графіки функцій з модулем. Перетворення графіків функцій

 

 

 1.  

Побудова графіків функцій з модулем

 

 

 1.  

Побудова графіків функцій

 

 

 1.  

Узагальнення. Множини. Функції та їх властивості.

 

 

 1.  

Контрольна робота №1  “Множини. Функції та їх властивості”

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи

 

 

 1.  

Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння — наслідки

 

 

 1.  

Застосування властивостей функцій для розв’язування рівнянь

 

 

 1.  

Рівносильні перетворення рівнянь і нерівностей

 

 

 1.  

Метод інтервалів

 

 

 1.  

Розв'язування нерівностей методом інтервалів

 

 

 1.  

Рівняння що містять знак модуля

 

 

 1.  

Розв'язування рівнянь, що містять знак модуля

 

 

 1.  

Нерівності, що містять знак модуля

 

 

 1.  

Розв'язування нерівностей, що містять знак модуля

 

 

 1.  

Рівняння з параметрами

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь з параметрами

 

 

 1.  

Нерівності з параметрами

 

 

 1.  

Розв’язування нерівностей з параметрами

 

 

 1.  

Розв'язування рівнянь і нерівностей

 

 

 1.  

Узагальнення. Розв'язування рівнянь і нерівностей

 

 

 1.  

Контрольні робота № 2  «Рівняння та нерівності»

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи

 

 

 1.  

Графіки рівнянь з двома змінними

 

 

 1.  

Графіки нерівностей з двома змінними

 

 

 1.  

Системи рівнянь. Графічне розв'язання

 

 

 1.  

Системи рівнянь. Основні методи розв'яання

 

 

 1.  

Розв’язування систем рівнянь різними способами

 

 

 1.  

Розв’язування систем рівнянь. Самостійна робота

 

 

 1.  

Системи нерівностей

 

 

 1.  

Розв'язання систем нерівностей

 

 

 1.  

Розв'язання систем нерівностей

 

 

 1.  

Розв'язування систем рівнянь і нерівностей

 

 

 1.  

Ділення многочленів. Теорема Безу та наслідки з неї

 

 

 1.  

Алгебраїчні рівняння

 

 

 1.  

Розв'язання алгебраїчних рівнянь

 

 

 1.  

Метод математичної індукції

 

 

 1.  

Застосування методу математичної індукції для доведення

 

 

 1.  

Узагальнення. Графіки рівнянь і нерівностей з двома змінними.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 3  «Графіки рівнянь і нерівностей з двома змінними. Теорема Безу. Метод математичної індукції»

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи

 

 

Тема 2. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ – 30 годин

Учень (учениця):

формулює означення кореня п-го степеня, арифметичного кореня п-го степеня, степеня з раціональним показником, властивості коренів та степеня з раціональним показником;

обчислює, оцінює та порівнює значення виразів, які містять корені та степені з раціональними показниками; зображує графік степеневої функції;

розв’язує ірраціональні рівняння та нерівності, зокрема з параметрами; застосовує властивості функцій до розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей.

 1.  

Степенева функція з натуральним показником

 

 

 1.  

Степенева функція з цілим показником

 

 

 1.  

Означення кореня п-ого степеня. Арифметичний корінь п-ого степеня

 

 

 1.  

Властивості кореня п-ого степеня

 

 

 1.  

Застосування властивостей коренів п-ого степеня

 

 

 1.  

Тренувальні вправи

 

 

 1.  

Перетворення радикалів

 

 

 1.  

Тотожні перетворення виразів, які містять корені п-ого степеня

 

 

 1.  

Перетворення виразів, які містять скорені п-ого степеня

 

 

 1.  

Функція

 

 

 1.  

Тренувальні вправи

 

 

 1.  

Означення та властивості степеня з раціональним показником

 

 

 1.  

Тренувальні вправи

 

 

 1.  

Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником

 

 

 1.  

Тренувальні вправи

 

 

 1.  

Контрольна робота № 4 «Степенева функція. Корінь п –ого степеня»

 

 

 1.  

Ірраціональні рівняння

 

 

 1.  

Розв'язування рівнянь методом заміни

 

 

 1.  

Розв'язування ірраціональних рівнянь із використанням властивостей відомих функцій і оцінки значення лівої та правої частин рівняння

 

 

 1.  

Метод рівносильних перетворень при розв'язуванні ірраціональних рівнянь

 

 

 1.  

Розв'язування ірраціональних рівнянь

 

 

 1.  

Ірраціональні нерівності

 

 

 1.  

Універсальний метод розв'язування ірраціональних нерівностей (метод інтервалів)

 

 

 1.  

Розв'язування ірраціональних нерівностей

 

 

 1.  

Розв'язування ірраціональних рівнянь з параметром

 

 

 1.  

Розв'язування ірраціональних нерівностей з параметром

 

 

 1.  

Системи ірраціональних рівнянь

 

 

 1.  

Розв'язування систем ірраціональних рівнянь

 

 

 1.  

Узагальнення. Ірраціональні рівняння і нерівності

 

 

 1.  

Контрольна робота № 5  «Ірраціональні рівняння і нерівності»

 

 

Тема 3. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ – 30 годин

Учень (учениця):

виконує перехід від радіанної міри кута до градусної і навпаки; встановлює відповідність між дійсними числами і точками на одиничному колі;

обчислює значення тригонометричних виразів за допомогою тотожних перетворень;

формулює означення синуса, косинуса, тангенса і котангенса кута числового аргументу; властивості тригонометричних функцій; властивості періодичних функцій; будує графіки періодичних функцій;

ілюструє властивості періодичних функцій за допомогою графіків; перетворює тригонометричні вирази.

 1.  

Радіанне вимірювання кутів.

 

 

 1.  

Тригонометричні функції числового аргументу. Синус, косинус, тангенс, котангенс кута

 

 

 1.  

Знаки значень тригонометричних функцій

 

 

 1.  

Парність і непарність тригонометричних функцій

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Роєнко Наталія
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Алгебра, 10 клас, Планування
До підручника
Алгебра і початки аналізу (профільний рівень) 10 клас (Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М.С.)
Додано
25 серпня 2018
Переглядів
2048
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку