Календарно-тематичне планування уроків української мови у 6-му класі (1 і 2 семестри)

Про матеріал

6 к л а с
Українська мова (122 год, 3,5 год на тиждень)
Календарно-тематичне планування для 6-го класу складено відповідно до
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 5-9 класи / Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, В.І.Новосьолова, Т.Д.Гнаткович, Н.Б.Коржова, А.С.Пономаренко, К.В.Таранік-Ткачук. – К., 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07. 06. 2017 р.).

Перегляд файлу

Українська мова. 6-А клас. 2 семестр 2018-2019н.р.

6 к л а с

Українська мова (122 год, 3,5 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 6-го класу складено відповідно до

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 5-9 класи / Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, В.І.Новосьолова, Т.Д.Гнаткович, Н.Б.Коржова, А.С.Пономаренко, К.В.Таранік-Ткачук. – К., 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07. 06. 2017 р.).

 

Пор.

Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітки

Вступ

 1.  

03.09

Краса і багатство української мови.

 

 1.  

05.09

РМ №1 (усно). Види мовленнєвої діяльності (повторення й поглиблення вивченого). Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресант мовлення (той, хто говорить або пише), адресат мовлення (той, до кого спрямоване мовлення), тема та основна думка висловлення, мета й місце спілкування (практично).

 

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого

 1.  

06.09

Словосполучення й речення. Головні члени речення. Просте речення.

 

 1.  

07.09

Звертання, вставні слова, однорідні члени речення в простому реченні. Складання листа до осені з використанням риторичних звертань та однорідних членів речення (письмово).

 

 1.  

10.09

РМ №2 (усно). Повторення вивченого про стилі і типи мовлення. Аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру, у яких поєднано різні типи

мовлення (розповідь, опис, елементи роздуму).

 

 1.  

12.09

Складне речення. Розділові знаки у складному реченні.

 

 1.  

13.09

Пряма мова. Основні орфограми та пунктограми (за вибором учителя).

 

 1.  

14.09

РМ №3 (усно).Складання й розігрування діалогу етикетного характеру відповідно до запропонованої ситуації спілкування (вітання, знайомство й представлення, пропозиція допомоги людині, що опинилася в скрутній ситуації). Складання й розігрування діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов'язаної з обміном думками, життєвим досвідом учнів щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі інтернет. Складання й розігрування діалогів (телефонних розмов), що передбачають уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам.

ДІАЛОГ

ДІАЛОГ

 1.  

17.09

Діалог. Основні орфограми та пунктограми (за вибором учителя).

 

 1.  

19.09

Контрольна робота №1. Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого (тестування). Навчальне читання мовчки.

ТЕМАТИЧНА

ТЕМАТИЧНА

Лексикологія. Фразеологія

 1.  

20.09

Аналіз контрольної роботи. Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів.

 

 1.  

21.09

Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживання слів у невластивих значеннях тощо) та умовне позначення її (практично). Редагування речень і текстів, у яких допущено лексичні помилки.

Написання слів, що ввійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і. Правопис знака м'якшення у словах іншомовного походження.

 

 1.  

24.09

РМ №4 (письмово). Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично).

 

 1.  

26.09

Правопис апострофа у словах іншомовного походження. Подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження. Добирання українських відповідників до вжитих у реченнях (текстах) іншомовних слів.

 

 1.  

27.09

РМ №5 (письмово). Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення. Будова елементарного роздуму.

 

 1.  

28.09

Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми.

ЗОШИТ

ЗОШИТ

 1.  

01.10

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова, діалектні слова.

 

 1.  

03.10

Професійні слова й терміни, просторічні слова.

 

 1.  

04.10

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Джерела українських фразеологізмів. Ознайомлення із фразеологічним словником.

 

 1.  

05.10

РМ №6 (письмово).Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

УСНИЙ ПЕРЕКАЗ

УСНИЙ ПЕРЕКАЗ

 1.  

08.10

Прислів'я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів.

Фразеологізми в ролі членів речення. Редагування речень і текстів, у яких неправильно вжито фразеологізми.

 

 1.  

10.10

Контрольна робота № 2. Лексикологія. Фразеологія. (тестування). Створення діалогів етикетного характеру.

ТЕМАТИЧНА

ТЕМАТИЧНА

Словотвір. Орфографія

 1.  

11.10

Аналіз контрольної роботи. Змінювання і творення слів. Твірне слово.

 

 1.  

12.10

Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний (відкидання від твірного слова префіксів, суфіксів і закінчення), складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу.

 

 1.  

17.10

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.

 

 1.  

18.10

РМ №7 (письмово). Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому я пишаюся своїм товаришем», «Який вчинок можна вважати героїчним», «У яких вчинках виявляється людська шляхетність») з використанням фразеологізмів.

 

 1.  

19.10

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполученням -чн- (-шн-). Створення оповідання про віртуальну мандрівку Україною з використанням іменників, утворених від поданих прикметників (наприклад: полтавський - Полтавщина; вінницький -Вінниччина та ін.).

 

 1.  

22.10

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о).

 

 1.  

24.10

РМ №8 (усно).Аналіз письмового твору.

 

 1.  

25.10

Складні слова. Сполучні о, е в складних словах.

 

 1.  

26.10

Творення складноскорочених слів, правопис складноскорочених слів.

ЗОШИТ

ЗОШИТ

 1.  

05.11

Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-. Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Словотвір. Орфографія».

 

 1.  

07.11

Контрольна робота №3. Словотвір. Орфографія (різнорівневі завдання). Читання та обговорення текстів, що належать до різних стилів.

ТЕМАТИЧНА

ТЕМАТИЧНА

Іменник

 1.  

08.11

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про самостійні частини мови в попередніх класах. Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне позначення її (практично).

 

 1.  

09.11

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

 1.  

12.11

Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення). Велика буква та лапки у власних назвах. Складання інформаційного допису до шкільної газети або шкільного веб-сайта про подію з життя класу з використанням іменників - власних назв (імен і прізвищ однокласників, географічних назв і т. ін.).

 

 1.  

14.11

Збірні іменники. Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.

 

 1.  

15.11

РМ №9-10 (усно+письмово). Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення.

 

 1.  

16.11

 

 1.  

19.11

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

 

 1.  

21.11

Відмінки іменників. Кличний відмінок. Особливості написання іменників у кличному відмінку.

 

 1.  

22.11

Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни й групи.

 

 1.  

23.11

Відмінювання іменників І відміни.

 

 1.  

26.11

Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду II відміни.

 

 1.  

28.11

 

 1.  

29.11

Відмінювання іменників ІІІ - IV відмін.

 

 1.  

30.11

Контрольна робота №4. Іменник (І частина) (тестування). Складання та розігрування жартівливого діалогу «З ким варто й не варто дружити» з використанням іменників спільного роду.

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

 1.  

03.12

Аналіз контрольної роботи. Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників.

 

 1.  

05.12

 

 1.  

06.12

РМ №11 (усно). Будова опису приміщення.

 

 1.  

07.12

Підсумкова контрольна робота за І семестр. Контрольний диктант.

 

 1.  

10.12

Аналіз контрольного диктанту. Відмінювання іменників, що мають лише форму множини.

 

 1.  

12.12

Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові.

 

 1.  

13.12

Складання власного родоводу з додержанням правил написання чоловічих та жіночих імен по батькові.

 

 1.  

14.12

Не з іменниками.

 

 1.  

17.12

Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -ення(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о).

 

 1.  

19.12

Правопис складних іменників (повторення й поглиблення).

 

 1.  

20.12

 

 1.  

21.12

Контрольна робота №5. Іменник (ІІ частина) (тестування). Складання листа до близької людини про враження від екскурсії до зоопарку з використанням незмінюваних іменників.

 

 1.  

24.12

РМ №12 (усно).Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі. Визначення ролі іменників в описі приміщення.

 

 1.  

26.12

РМ №13 (письмово).Ділові папери. Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті (на шкільній дошці оголошень) про очікувану подію (екскурсію учнів до музею, відвідання театру, організацію поїздки до Канівського музею Тараса Шевченка на території Шевченківського національного заповідника та ін.).

 

 1.  

27.12

РМ №14 (усно). Поняття про офіційно-діловий стиль.

 

 1.  

28.12

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Іменник».

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

І СЕМЕСТР

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА


Пор.

Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітки

Прикметник

 1.  

 

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

 1.  

 

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу.

 

 1.  

 

Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх.

 

 1.  

 

РМ №15 (усно). Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису). Читання мовчки прозових і поетичних текстів, що містять описи природи, визначення в них прикметників, з'ясування їхньої ролі в описах.

 

 1.  

 

Відмінювання прикметників. Прикметники твердої й м'якої груп.

 

 1.  

 

РМ №16 (усно). Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

ЧИТАННЯ ВГОЛОС

 1.  

 

РМ №17-18 (усно+письмово). Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить опис природи.

 

 1.  

 

 

 1.  

 

Перехід прикметників в іменники. Творення прикметників (практично).

 

 1.  

 

Контрольна робота №6. Прикметник як частина мови (1 частина) (різнорівневі завдання). Складання характеристики знайомої або відомої людини з використанням прикметників у різних відмінкових формах.

ТЕМАТИЧНА

ТЕМАТИЧНА

 1.  

 

Аналіз контрольної роботи. Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-.

 

 1.  

 

Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), -ин-,-ін-, -ичн-.

 

 1.  

 

РМ №19-20 (усно+письмово). Контрольний письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною на матеріалі відомих полотен українських пейзажистів А. Куїнджі, С.Васильківського, І. Айвазовського та ін. Аналіз контрольного переказу.

УСНИЙ ТВІР

 1.  

 

 1.  

 

Написання не з прикметниками.

 

 1.  

 

Написання -н- і -нн- у прикметниках. Створення мікротексту з висловленням захоплення, схвалення вчинку знайомої людини (знаменної події), з використанням прикметників типу несказанний, незрівнянний, неоціненний.

 

 1.  

 

Написання складних прикметників разом і через дефіс. Написання прізвищ прикметникової форми.

 

 1.  

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Прикметник».

 

 1.  

 

Контрольна робота №7. Прикметник (2 частина) (тестування). Складання й розігрування діалогів на тему шкільного життя з використанням прикметників, що перейшли в іменники.

ТЕМАТИЧНА

ТЕМАТИЧНА

Числівник

 1.  

 

Аналіз контрольної роботи. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

 1.  

 

Числівники кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові.

 

 1.  

 

Числівники прості, складні й складені.

 

 1.  

 

Відмінювання числівників.

 

 1.  

 

 

 1.  

 

Відмінювання числівників. Тренувальні вправи.

 

 1.  

 

РМ №21 (письмово). Аналіз контрольного твору. Письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі (орієнтовні теми: «Що я роблю для здійснення своєї мрії», «У чому полягає гідність людини», «Що важливіше – наполегливість чи скромність») з використанням займенників, що належать до різних розрядів.

 

 1.  

 

Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках.

 

 1.  

 

Роздільне написання складених числівників. Написання разом порядкових числівників з -тисячний.

 

 1.  

 

Узгодження числівників з іменниками.

 

 1.  

 

Правильне вживання числівників на позначення дат і часу. Створення інформаційного допису типу оголошення про певну подію з використанням числівників на позначення дат і часу для розміщення в соцмережі.

 

 1.  

 

 Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Числівник».

 

 1.  

 

Контрольна робота №8. Числівник (тестування). Складання списку потрібних для родини на тиждень продуктів із зазначенням кількості та цін з додержанням правил узгодження числівників з іменниками.

ТЕМАТИЧНА

ТЕМАТИЧНА

Займенник

 1.  

 

Аналіз контрольної роботи. Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

 1.  

 

Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні; питальні й відносні; заперечні; означальні й неозначені (ознайомлення).

 

 1.  

 

 

 1.  

 

Відмінювання займенників усіх розрядів.

 

 1.  

 

 

 1.  

 

РМ №22 (письмово). Есе світоглядного змісту (орієнтовні теми: «Кого можна назвати патріотом рідної землі», «У чому полягає життєвий успіх»)

 

 1.  

 

Приставний н у формах особових і вказівних займенників.

 

 1.  

 

Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр. Контрольний диктант.

 

 1.  

 

Аналіз контрольного диктанту. Написання разом і через дефіс неозначених займенників.

 

 1.  

 

Правопис заперечних займенників.

 

 1.  

 

Написання займенників із прийменниками окремо. Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Займенник».

 

 1.  

 

 

 1.  

 

Контрольна робота №9. Займенник (тестування). Аудіювання тексту, що містить займенники.

 

Повторення в кінці року

 1.  

 

Аналіз контрольної роботи. Лексикологія. Редагування речень (текстів), у яких допущено лексичні та граматичні помилки.

 

 1.  

 

Фразеологія.

 

 1.  

 

РМ №23 (усно). Аналіз письмового твору. Складання діалогів-розпитувань у сімейному колі на побутові теми (наприклад: «Як минув день», «Чого ми сьогодні навчились», «Як уберегтися від захворювань») з використанням питальних і  відносних  займенників.

 

 1.  

 

Словотвір та орфографія.

 

 1.  

 

Морфологія й орфографія.

 

 1.  

 

Підсумковий урок.

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

2 СЕМЕСТР

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

2 СЕМЕСТР

 

doc
Додано
8 січня 2019
Переглядів
2068
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку