29 вересня о 18:00Вебінар: Крок уперед чи стоїмо на місці: реалії роботи вчителя початкової школи

Календарно-тематичне планування уроків української мови в 11-му класі (1 і 2 семестри)

Про матеріал
11 к л а с Українська мова (академічний рівень) (70 год на рік, 2 год на тиждень) Календарно-тематичне планування для 11-го класу складено відповідно до Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 10-11 класи. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль - іноземна філологія); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень / Г.Т.Шелехова, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. - Київ: Грамота, 2011.
Перегляд файлу

Українська мова. 11 клас. 2 семестр 2018-2019н.р.

11 к л а с

Українська мова (академічний рівень) (70 год на рік, 2 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 11-го класу складено відповідно до Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 10-11 класи. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль - іноземна філологія); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень / Г.Т.Шелехова, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. - Київ: Грамота, 2011.

Пор.

Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітки

Повторення вивченого в 10 класі

 1.  

04.09

Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики. Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність.

 

 1.  

06.09

РМ №1 (усно). Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог - обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми.

ДІАЛОГ

ДІАЛОГ

Стилістика мови. Культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики

 1.  

11.09

Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа. Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах.

 

 1.  

13.09

Ступені порівняння прикметників. Стягнені і нестягнені форми. Написання складних прикметників.

 

 1.  

18.09

РМ №2 (усно). Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків).

УСНИЙ ПЕРЕКАЗ

УСНИЙ ПЕРЕКАЗ

 1.  

20.09

Займенники і контекст. Синоніміка займенникових форм: неозначених, заперечних, означальних; вказівних займенників і прикметників; пропуск особових займенників; зайве вживання займенників. Правопис займенників.

 

 1.  

25.09

РМ №3-4 (усно+письмово). Контрольний стислий переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків та ін.).

ЗОШИТ

 

 1.  

27.09

ЗОШИТ

 1.  

02.10

Написання -н- у прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках. Не і ні з різними частинами мови.

 

 1.  

04.10

Контрольна робота №1. Повторення вивченого у 10-му класі. Стилістика мови. Культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики (тестування). Читання мовчки текстів діалогічного і монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.

ТЕМАТИЧНА

ТЕМАТИЧНА

 1.  

09.10

Аналіз контрольної роботи. Стилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка дієприкметників: дієприкметникових зворотів і підрядних означальних речень. Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.

 

 1.  

11.10

 

 

 1.  

16.10

 1.  

18.10

Синоніміка дієприслівників: дієприслівниковий зворот і підрядні речення обставинні. Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.

 

 1.  

23.10

 

 1.  

25.10

РМ №5 (письмово). Читання мовчки текстів діалогічного і монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису прочитаного: докладний запис, конспект, тези, докладний і короткий плани.

ЗОШИТ

ЗОШИТ

 1.  

06.11

РМ №6 (усно). Усний твір на морально-етичну тему публіцистичного стилю мовлення.

 

 1.  

08.11

РМ №7 (письмово). Письмовий твір публіцистичного стилю на морально-етичну тему.

 

 1.  

13.11

Контрольна робота №2. Морфологічні засоби стилістики (тестування). Аудіювання тексту наукового стилю.

ТЕМАТИЧНА

ТЕМАТИЧНА

Стилістика простих речень

 1.  

15.11

Аналіз контрольної роботи. Види простих речень і відтінки значень їх. Пунктограми в простому реченні.

 

 1.  

20.11

Синоніміка двоскладних і односкладних речень.

Синоніміка неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових речень.

 

 1.  

22.11

Синоніміка означено-особових і безособових речень.

 

 1.  

27.11

РМ №8-9 (усно+письмово). Контрольний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.

ЗОШИТ

 

 1.  

29.11

ЗОШИТ

 1.  

04.12

Синоніміка мовних засобів вираження: присудка; другорядних членів; інверсія замість прямого порядку слів; синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів.

 

 1.  

06.12

Підсумкова контрольна робота за І семестр. Контрольний диктант.

 

 1.  

11.12

Аналіз контрольної роботи. Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій, емоційно-експресивиий характер їх. Пунктограми у простому реченні.

 

 1.  

13.12

Контрольна робота №3. Стилістика простих речень (тестування). Створення власних діалогічних висловлювань.

 

 1.  

18.12

РМ №10-11 (усно+письмово). Доповідь на тему, пов'язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової, науково-популярної літератури), прийоми встановлення і збереження контакту з аудиторією.

 

 1.  

20.12

 

 1.  

27.12

Аналіз контрольної роботи. Повторення та узагальнення вивченого.

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

І СЕМЕСТР

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

І СЕМЕСТР


11 к л а с

Українська мова (академічний рівень) (70 год на рік, 2 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 11-го класу складено відповідно до Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 10-11 класи. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль - іноземна філологія); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень / Г.Т.Шелехова, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. - Київ: Грамота, 2011.

 

Пор.

Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітки

Стилістика складних речень

 1.  

22.01

Смислові відношення між частинами складних речень.

 

 1.  

24.01

РМ №12 (усно). Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільну або морально-етичну теми, його композиція.

 

 1.  

29.01

РМ №13 (усно). Основні способи виступу.

 

 1.  

31.01

Синоніміка складносурядних і складнопідрядних речень.

ЗОШИТ

ЗОШИТ

 1.  

05.02

Синоніміка складних безсполучникових і складносурядних речень.

 

 1.  

07.02

Синоніміка складних безсполучникових і складнопідрядних речень.

 

 1.  

12.02

Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами.

 

 1.  

14.02

Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з'єднують складні сполучникові речення.

 

 1.  

19.02

РМ №14 (письмово). Реферат на тему, пов'язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової, науково-популярної літератури), особливості його побудови і мовне оформлення.

 

 1.  

21.02

Пунктограми у складному реченні.

 

 1.  

26.02

Контрольна робота №4. Стилістика складних речень (тестування). Створення власних діалогічних висловлювань.

ТЕМАТИЧНА

ТЕМАТИЧНА

Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення

 1.  

28.02

Аналіз контрольної роботи. Пряма і непряма мова, призначення й граматично-смислові особливості її.

ЗОШИТ

ЗОШИТ

 1.  

05.03

РМ №15 (усно). Твір-стаття в газету на морально-етичну тему публіцистичного стилю мовлення.

УСНИЙ ТВІР

УСНИЙ ТВІР

 1.  

07.03

Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові.

 

 1.  

12.03

РМ №16 (письмово). Ділові папери. Офіційний лист.

 

 1.  

14.03

Синоніміка речень з прямою мовою, реплік у діалозі і непрямій мові.

 

 1.  

19.03

РМ №17 (письмово). Ділові папери. Протокол (складний). Витяг із протоколу.

 

Стилістика мовлення (функціональна). Культура мовлення

 1.  

21.03

Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, співвідношення й особливості їх. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування) і мовні.

ЗОШИТ

ЗОШИТ

 1.  

02.04

РМ №18 (письмово). Телефонна розмова як один з видів усного ділового мовлення. Лист електронною поштою і мобільним телефоном (sms). Основні вимоги до культури спілкування телефоном і в інтернеті.

 

 1.  

04.04

Стилі мовлення: розмовний, науковий, офіційно-діловий, художній і публіцистичний, підстилі їх. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, характерні мовні засоби їх, основні жанри.

 

 1.  

09.04

Мовлення правильне і комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення (змістовність, логічність, багатство і різноманітність, точність, виразність, доречність), основні ознаки їх (практично).

 

 1.  

11.04

Контрольна робота №5. Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення. Культура мовлення (різнорівневі завдання). Створення власних монологічних висловлювань.

ТЕМАТИЧНА

ТЕМАТИЧНА

Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови

 1.  

16.04

Аналіз контрольної роботи. Лексикологія і фразеологія. Морфологічна будова слова.

 

 1.  

18.04

РМ №19-20 (усно+письмово). Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків та ін.).

 

 1.  

23.04

 

 1.  

25.04

РМ №21 (письмово). Бібліографія.

 

 1.  

30.04

Написання слів з найуживанішими орфограмами. Частини мови. Слово, словосполучення.

ЗОШИТ

ЗОШИТ

 1.  

02.05

Підсумкова контрольна робота за 2 семестр. Контрольний диктант.

 

 1.  

07.05

РМ №22 (письмово). Ділові папери. Доручення. Розписка.

 

 1.  

14.05

Аналіз контрольного диктанту. Речення. Просте речення. Члени речення. Складне речення. Система розділових знаків. Текст, його будова.

 

 1.  

16.05

Контрольна робота №6. Стилістика мовлення. Культура мовлення. Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей з української мови (тестування).

 

 1.  

21.05

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей з української мови.

 

 1.  

23.05

РМ №23 (усно). Аудіювання текстів діалогічного і монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису почутого: докладний запис, конспект, тези, докладний і короткий плани.

 

 1.  

28.05

РМ №24 (усно). Правила мовленнєвої поведінки у спілкуванні: етичні мовленнєві формули (під час вітання, звертання, залучення слухачів до полеміки, відповіді на запитання; вдячність, вибачення, обіцянка, відмова, заперечення тощо).

 

 1.  

30.05

Підсумковий урок.

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

2 СЕМЕСТР

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

2 СЕМЕСТР

 

doc
До підручника
Українська мова (академічний та профільний рівень) 11 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
15 січня 2019
Переглядів
1285
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку