20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Календарно-тематичне планування уроків української мови в 5 класі

Про матеріал

Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання: Українська мова . 5-9 класи. - К.:Видавничий дім «Освіта», 2017 ( затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).

Кількість годин на тиждень – 4.

Перегляд файлу

 

 

 

Календарно-тематичне планування уроків української  мови в 5 класі

учителя КУ В-Піщанська ЗОШ І-ІІ ступенів м. Суми, Сумської області                  Скляр Любові Миколаївни

 

 

Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання:

 

Українська  мова . 5-9 класи. -  К.:Видавничий дім «Освіта», 2017                        ( затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).

 

 

Основний  підручник:

 

 Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова :підручник для 5 класу загальноосвітнього навчального закладу.-К.:Грамота, 2013.-296 с.

 

Кількість годин на тиждень – 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

 

Дата

 

Коригування

Зміст навчального матеріалу

Тема уроку

Рекомендовані види роботи.

 

 

1

 

 

 

Вступ.

Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України.

Відповіді на питання за змістом прослуханих висловлень.

Розкриття значення прослуханих та прочитаних прислів’їв, афоризмів, влучних висловів про роль мови в житті людини і суспільства та значення державної мови для громадян України (усно).

Записування речень, висловлень.

2

 

 

РМ №1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне.

Обов’язкові види роботи.

Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів (діалог етикетного характеру з використанням етикетних формул).

 

3

 

 

РМ №2. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування:ввічливість, привітність, доброзичливість, уважність до співрозмовника, стриманість, тактовність (практично).

4

 

 

РМ №3.Читання мовчки та вголос. Відповіді на запитання за змістомпрочитаного.Продовженнявисловлення за поданим початком.

Рекомендовані види роботи.

Читання мовчки та вголос. Відповіді на запитання за змістом прочитаного.

Складання висловлення за  ілюстрацією (або коміксом).

Продовження висловлення за поданим початком.

Складання розповіді на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів (орієнтовні теми: «Де і як я провів(ла) літні канікули», «Чим запам’яталося мені літо»).

Колективне складання словничка найпоширеніших етикетних формул (привітання, прощання, вибачення, висловлення вдячності та ін.).

Складання й розігрування діалогів (телефонних розмов), що передбачають уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам.

Повторення вивченого в початкових класах.Текст. Речення. Слово. (4 год.)

5

 

 

Усні й письмові висловлення, текст.

Зміст, заголовок тексту. План тексту.

Рекомендованівиди роботи.

Добір заголовка тексту. Колективнескладання простого плану прослуханого або прочитаного тексту.

Складання висловлення (тексту) за змістом прислівя.

Складання тексту-розповіді про свою школу (клас) із використанням запропонованих (самостійно дібраних) прислівїв.

Доповнення речення самостійно дібраними словами.

Складанняречень за опорними словами.

 

6

 

 

РМ №4.Текст. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту.

Тема, основна думка тексту, мікротема. Простий план тексту.

7

 

 

Поділ зв’язного висловлення (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення.

8

 

Діалог

РМ №5.Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті. Усна й письмова форми тексту (висловлення).

9

 

 

Слово як компонент речення. Лексичне значення слова.

10

 

 

РМ №6.Типимовлення: розповідь, опис, роздум, оцінка предмета (явища).Осбливості будови опису предмета .

11

 

 

РМ №7.Уснийвибірковийпереказхудожнього тексту, що міститьопис предмета, за колективноскладеним планом.

12

 

 

Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту.

13

 

 

Контрольна тестова робота №1. Повторення вивченого в початкових класах. Текст. Речення. Слово.

 

Лексикологія  (8 год.).

14

 

 

Лексичне значення слова.

 

Рекомендованівиди роботи.

Аудіювання й читання тексту,у якому використано слова, вжиті в переносному значенні.

Складання й розігруваннядіалогу-розпитування про корисністьрізнихвидів спорту (правила користуванняшкільноюбібліотекою, правила користуваннямобільним телефоном та ін.) з використаннямзапропонованих (або самостійно дібраних) синонімів, антонімів.

Складання й розігруваннядіалогуетикетного характеру з використаннямсинонімічнихетикетних формул вітання, прохання, вдячності (у музеї, бібліотеці, магазині, спортзалі та ін.) з урахуваннямвіку та статусу співрозмовника.

Робота з деформованим текстом (замінаповторюванихслівсинонімами, використаннясинонімів як засобузв’язкуречень у тексті).

Складанняусногоописупредмета (квітки, куща калини, осінньоголистя і т. ін.) за картиною. 

15

 

 

Однозначні й багатозначні слова (повторення). Використання  багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). 

16

 

 

Лексична помилка та умовне позначення її (практично).Тлумачний словник.

17

 

 

Групи слів за значенням. Синоніми.Ознайомлення зі словникомсинонімів.

18

 

 

Групи слів за значенням. Антоніми.Ознайомлення зі словником антонімів.

19

 

Усний переказ

РМ №8.Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом).

20

 

 

Групи слів за значенняммоніми.Ознайомлення зі омонімів.

21-22

 

 

РМ №9-10.Контрольний докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом).

23

 

 

РМ №11. Аналіз контрольного переказу.

24

 

 

Групи слів за значенням.  Пароніми. Ознайомлення зі словником паронімів.

25

 

 

Повторення та узагальнення вивченого з теми.

26

 

 

Контрольна тестова робота №2.Лесикологія

Будова слова. Орфографія (9 год.)

27

 

 

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей).

Рекомендовані види роботи.

Редагування речень, що містятьспільнокореневі слова й форми одного слова.

Визначення в реченнях (текстах) і добір слів, що містять антонімічні суфікси та префікси.

Аудіювання текстів фольклорних творів (колискових пісень, забавлянок, утішок), що містять слова із суфіксами, які надають слову значень  зменшуваності й пестливості. 

Створення казки, текст якої містить слова, що надають слову значення збільшеності та згрубілості.

Конструювання речень-компліментів (для привітання з днем народження, святом) з використанням слів із префіксом пре-.

Складання опису тварини для Вікіпедії та опису тварини як героя оповідання (усно). Порівняння складених висловлень.

Створення розповіді про відвідування зоопарку з використанням незмінних слів (назв тварин).

28

 

 

Значущі частини слова.

29

 

 

Спільнокореневі слова й форми слова.

30

 

 

Незмінні й змінні слова.

31

 

 

Правопис значущих частин слова (повторення).

32

 

 

РМ №12. Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі).

33

 

 

РМ №13.Аналізписьмовоготвору-опису предмета (тварини).

34

 

 

Правопис значущих частин слова (повторення).

35

 

 

Написання префіксів пре-, при-, прі-.

36

 

 

Написання префіксів пре-, при-,

прі-. Тренувальні вправи.

37

 

 

Повторення та узагальнення вивченого з теми.

38

 

 

Контрольна тестова робота №3. Будова слова. Орфографія

 

 

 

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

39

 

 

Звуки мови й звуки мовлення.

Голосні й приголосні звуки.

Рекомендовані види роботи.

Виразне читання текстів з дотриманням правил орфоепії.

Виявлення й аналіз помилок у наголошуванні слів у своєму мовленні та мовленні інших людей.

Складання й розігрування діалогів з використанням  слів, у вимові яких часто трапляються помилки (випадок, черговий,  вимова, запитання, завдання та ін.).

Колективне укладання переліку часто вживаних слів, у наголошуванні яких трапляються помилки.

Проговорювання скоромовок, виконання артикуляційних вправ.

Запис аудіолиста-привітання з дотриманням правил орфоепії.

Складанняречень і мікротекстів, що містять слова, у вимові яких трапляються помилки.

Укладання памятки щодо дотримання найпоширеніших чергувань приголосних звуків.

Упорядкування за абеткою імен героїв улюблених мультфільмів.

40

 

 

Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі (повторення); вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г.

41

 

 

Позначеннязвуківмовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука).

42

 

 

Співвідношеннязвуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї  та щ (повторення).

43

 

 

Склад.

44

 

 

Основні правила переносу.

45

 

 

Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка (практично).

46

 

 

Вимова  наголошених і ненаголошених голосних.

47

 

 

Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.

48

 

 

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

49

 

 

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

50

 

 

Позначення  на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів.

51

 

 

Позначення  на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів.

52

 

 

Орфографічний словник.

Орфограма (практично).

53

 

 

Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення.

54

 

 

Контрольний диктант.

55

 

 

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків.

56

 

 

Уподібнення приголосних звуків.

57

 

 

Вимова і правопис префіксів роз-, без-.

58

 

 

Вимова і правопис префіксів роз-, без-.

59

 

 

Спрощення в групах приголосних.

60

 

 

Спрощення в групах приголосних.

61

 

 

Повторення та узагальнення вивченого з теми.

62

 

 

Контрольна тестова робота №4. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

63

 

 

РМ №14.Особливості будови розповіді та елементарного роздуму.

64

 

 

Повторення та узагальнення вивченого за І семестр.

 

 

 

ІІ семестр

 

 

з/п

 

Дата

 

Коригування

Зміст навчального матеріалу

Тема уроку

Рекомендовані види роботи.

 

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

65

 

 

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично).

Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и].

Рекомендовані види роботи.

Виразне читання текстів з дотриманням правил орфоепії.

Складання й розігрування діалогів з використанням  слів, у вимові яких часто трапляються помилки (випадок, черговий,  вимова, запитання, завдання та ін.).

Проговорювання скоромовок, виконання артикуляційних вправ.

Запис аудіолиста-привітання з дотриманням правил орфоепії.

Складанняречень і мікротекстів, що містять слова, у вимові яких трапляються помилки.

Укладання памятки щодо дотримання найпоширеніших чергувань приголосних звуків.

 

66

 

 

РМ №15. Особливості будови розповіді та елементарного роздуму.

67

 

 

Чергування [о], [е] з [і].

68

 

 

Чергування [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів.

69

 

 

Чергування[г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′].

70

 

 

РМ №16. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

71

 

 

Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі (правила милозвучності).

72-73

 

 

РМ №17-18.Контрольний твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною», «Чому потрібно захищати слабших», «Чому потрібно  вивчати іноземну мову»

74

 

 

РМ №19. Аналіз контрольного твору.

75

 

 

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я.

76

 

 

Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення).

77

 

 

РМ №20. Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови.

78

 

 

Правила вживання апострофа.

79

 

 

Правила вживання апострофа.Навчальний диктант.

80

 

 

Узагальнення вивченого з теми.

81

 

 

Контрольна тестова робота №5. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Відомості із синтаксисуй пунктуації (6 год.)

82

 

 

Словосполучення.Відмінність словосполучення від слова й речення.

Рекомендовані види роботи.

Складання висловлення з використанням опорних словосполучень (наприклад: улюблені книжки, відповіді на запитання, запам’ятаю назавжди).

 Створення тексту інформації для шкільного веб-сайта або шкільної газети про цікавий випадок із життя класу з використанням різних за метою висловлення речень.

Аудіозапис для шкільної радіогазети повідомлення, що містить окличні й неокличні речення.

 

83

 

 

Головне й залежне слово в словосполученні.

84

 

 

Речення, його граматична основа (підмет і присудок).

85

 

 

Способи вираження підмета та присудка.

86

 

 

Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення). 

87

 

 

РМ №21. Письмовий твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому необхідно знати історію свого народу», «Чому потрібно знати звичаї свого народу», «Чого не можна купити за гроші», «Чому потрібно берегти природу»).

88

 

 

РМ №22.Аналіз письмового твору.

89

 

 

Види речень за метою висловлення; за емоційним забарвленням: окличні й неокличні (повторення).

90

 

 

Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично).Навчальний диктант.

Другорядні члени речення (7 год.)

91

 

 

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина.

Рекомендовані види роботи.

Діалог-розпитування (орієнтовні теми: «Домашня тварина, про яку ти мрієш» (з використанням реплік-речень, що містять означення), «Твоє улюблене заняття» (з використанням реплік-речень, що містять додатки), «Як пройти до музею» (з використанням реплік-речень, які містять обставини).

 

92

 

 

Додаток.

93

 

 

 Способи вираження додатка.

94

 

 

Означення.

95

 

 

Способи вираження означення.

96

 

 

Обставина.

97

 

 

Способи вираження обставин.

98

 

 

Узагальнення вивченого з теми.

99

 

 

Контрольна тестова робота №6. Відомості із синтаксисуй пунктуації.Другорядні члени речення.

 

Речення з однорідними членами (11 год.)

100

 

 

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і).

Рекомендовані види роботи. 

Аудіюванняуривка з твору сучасної дитячої літератури, що містить однорідні члени речення.

Формулювання відповідей на запитання за змістом прослуханого уривка з використанням однорідних членів речення.

Складання висловлення «Мої улюблені квіти» («Шкільний сад», «Що ми побачили в лісі») з використанням узагальнювальних слів при однорідних членах речення.

Складання тексту вітальної листівки з нагоди Дня матері з використанням звертань.

Складання інформації до шкільного веб-сайта про цікавий випадок з життя класу (з використанням вставних слів і словосполучень).

 

101

 

 

Кома між однорідними членами.

102

 

 

Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами.

103

 

 

Двокрапка й тире при узагальню­вальних словах у реченнях з однорідними членами.

104-105

 

 

РМ №23 -24. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.

106

 

 

РМ №25. Аналіз контрольного переказу.

107

 

 

Звертання. Непоширені й поширені звертання.

108

 

 

Розділові знаки при звертанні (повторення).

109

 

 

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично).

110

 

 

Виділення вставних слів на письмі комами.

111

 

 

Розділові знаки при вставних словах та  звертаннях.

112

 

 

РМ №26. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів.

113

 

 

 

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

114

 

 

Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

115

 

 

РМ №27.Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці).

116

 

 

Узагальнення вивченого з теми.

117

 

 

Контрольна тестова робота №7.Речення з однорідними членами.

Пряма мова.Діалог (7 год.)

118

 

 

Пряма мова.Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

Рекомендовані види роботи.

Складання розповіді «Мудрі батькові поради» («Улюблені пісні моєї мами», «Чого навчив мене мій тренер») з використанням речень, що містять пряму мову.

Інсценування байки, текст якої містить діалог.

 

119

 

 

Правильне інтонування речень із прямою мовою.

120

 

 

Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

121

 

 

Пряма і непряма мова.

122

 

 

Діалог.

Тире при діалозі.

123

 

 

Тире при діалозі.

124

 

 

Контрольний диктант.

125

 

 

Узагальнення вивченого з теми.

126

 

 

Контрольна тестова робота №8.Пряма мова. Діалог.

Повторення й узагальнення вивченого в кінці року (6 год.)

127

 

 

Повторення й узагальнення вивченого в кінці року. Лексикологія.

Рекомендованівиди роботи.

Тлумачення лексичного значення ужитих у реченнях (текстах) слів, добір синонімів, антонімів.

Читання речень (текстів) з дотриманням правил вимови слів та інтонування речень.

Написання речень і текстів з поясненням написання слів та вживання розділових знаків.

128

 

 

Будова слова й орфографія.

129

 

 

Фонетика й графіка.

 

 

 

Орфоепія й орфографія.

130

 

 

Синтаксис і пунктуація.

131

 

 

Узагальнення вивченого за рік.

 

docx
Додано
19 травня 2018
Переглядів
889
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку