2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Календарно-тематичне планування уроків з хімії. Профільний рівень. 10 клас

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків хімії в 10 класі для профільного рівня складено згідно програми "Навчальна програма з хімії для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів" (Профільний рівень).

Окремо винесено розподіл годи за темами.

Перегляд файлу

Планування з хімії. 10 клас

Профільний рівень

4 год. Всього 140 год

Повторення основних відомостей про  органічні сполуки 7 год.

Тема 1. Теорія будови органічних сполук 10 год

Тема 2. Вуглеводні 26 год

Тема 3.  Гетероциклічні сполуки 4 год

Тема 4. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка 7 год

Тема 5.  Оксигеновмісні органічні сполуки 42

Тема 6. Нітрогеновмісні органічні сполуки 18 год

Тема 7. Синт. високомолек. речовини та полімерні матеріали на їх основі 11 год

Тема 8. Органічна хімія в сучасному суспільстві 15 год

 

 

Повторення основних відомостей про  органічні сполуки

 1. Склад, властивості, застосування вуглеводнів: метану, етену та етину
 2. Склад, властивості, застосування оксигеновмісних органічних речовин: етанолу та етанової кислоти
 3. Склад, властивості, застосування вищих карбонових кислот.
 4. Склад, властивості, застосування нітрогеновмісних органічних речовин: амінокислот та білків.
 5. Склад, властивості, застосування жирів, білків, вуглеводів.
 6. Розрахункові задачі. Розв'язування розрахункових задач різних типів, що вивчалися в основній школі.
 7. Самостійна робота.

Тема 1. Теорія будови органічних сполук

 1. Короткі відомості з історії становлення й розвитку органічної хімії.
 2. Теорія як вища форма наукових знань.
 3. Передумови створення теорії хімічної будови органічних сполук.
 4. Теорія хімічної будови органічних сполук О.Бутлерова.
 5. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.
 6. Ізомерія. Приклади ізомерії неорганічних і органічних речовин.
 7. Тренувальні вправи на складання формул ізомерів.
 8. Основні напрями розвитку теорії хімічної будови органічних речовин, її значення.
 9. Розрахункові задачі. Установлення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.
 10. Урок узагальнення та систематизації знань.

Тема 2. Вуглеводні

 1. Класифікація вуглеводнів.
 2. П. р. 1. Розділення й очищення речовин. Перегонка при атмосферному тиску. Перекристалізація.
 3. Алкани. Метан.   Хімічна, електронна, просторова будова молекули.  -Гібридизація електронних орбіталей атома Карбону. Основні характеристики ковалентного зв’язку: довжина, енергія, полярність, просторова напрямленість. Гомолітичне та гетеролітичне розривання ковалентного зв’язку.
 4. Гомологічний ряд метану: фізичні властивості гомологів, залежність фізичних властивостей від складу та хімічної будови молекул; загальна формула алканів. Просторова будова насичених вуглеводнів. Структурна ізомерія алканів. Поняття про конформації. Систематична номенклатура.
 5. Поняття про методи ідентифікації та встановлення структури органічних сполук (якісний та кількісний аналіз, хроматографія, спектральні методи).
 6. Хімічні властивості алканів: повне і часткове окиснення, хлорування, нітрування, термічний розклад, ізомеризація. Механізм реакції заміщення.
 7. Галогенопохідні алканів. Індукційний ефект. Реакції з активними металами, водою, лугами.
 8. П. р. 2. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах.
 9. Добування алканів. Біогаз. Застосування алканів та їхніх галогенопохідних. Добування синтез-газу й водню з метану.
 10. Самостійна  робота
 11. Циклоалкани, їхній склад, будова, ізомерія. Поняття про конформації циклогексану. Залежність властивостей циклоалканів від будови циклів. Добування і застосування циклоалканів.
 12. Алкени. Етен. Хімічна, електронна, просторова будова молекули.  -Гібридизація електронних орбіталей атома Карбону. Подвійний карбон-карбоновий зв’язок,  - та  -зв’язки. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Фізичні властивості. Структурна і просторова (цис- транс-) ізомерія, номенклатура алкенів.
 13. Хімічні властивості алкенів: повне і часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів, води, полімеризація. Правило В.Марковнікова. Механізм реакції приєднання за подвійним зв’язком. Добування та застосування алкенів.
 14. П. р. 3. Добування етену та досліди з ним.
 15. Алкадієни. Будова молекул алкадієнів зі спряженими зв’язками. Хімічні властивості: окиснення, приєднання, полімеризація. Застосування алкадієнів. Природний каучук.
 16. Алкіни. Етин. Хімічна,   електронна, просторова будова молекули.  - Гібридизація електронних орбіталей атома Карбону. Потрійний карбон-карбоновий зв’язок.
 17. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Фізичні властивості, ізомерія, номенклатура алкінів.
 18. Хімічні властивості: повне і часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів, полімеризація.
 19. Добування та застосування етину.
 20. Арени. Бензен, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості.
 21. Хімічні властивості бензену: окиснення, приєднання, заміщення. Добування, застосування бензену.
 22. Гомологи бензену. Взаємний вплив атомів у молекулі (на прикладі толуену). Уявлення про орієнтацію замісників у бензеновому ядрі.
 23. Поняття про вуглеводні з кількома бензеновими ядрами (нафтален, антрацен).
 24. Взаємозв’язок і взаємоперетворення насичених, ненасичених, ароматичних вуглеводнів.
 25. Розрахункові задачі. Установлення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.
 26. Контрольна робота

 

Тема 3.  Гетероциклічні сполуки

 1. Загальні відомості про гетероциклічні сполуки.
 2. Гетероцикли як складники біологічно активних речовин, барвників, ліків.
 3. Піридин як представник нітрогеновмісних гетероциклічних сполук. Порівняння хімічних властивостей бензену та піридину (повне та часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, утворення солей).
 4. Захист проекту. Історія хлорофілу.

 

Тема 4. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 1. Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання.
 2. Нафта. Склад, властивості нафти. Фракційна перегонка нафти.
 3. Крекінг. Ароматизація нафтопродуктів. Продукти нафтопереробки, їхнє застосування. Детонаційна стійкість бензину.
 4. Кам’яне вугілля, його переробка, продукти переробки.
 5. Основні види палива та їхнє значення в енергетиці країни. Проблеми добування рідкого палива з вугілля та інших джерел.
 6. Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці й транспортуванні вуглеводневої сировини та використанні продуктів переробки.
 7. Захист проекту. Сланцевий газ: за і проти.

 

Тема 5.  Оксигеновмісні органічні сполуки

 1. Класифікація оксигеновмісних органічних сполук. Поняття про функціональну (характеристичну) групу.
 2. Спирти. Гідроксильна функціональна (характеристична) група. Насичені одноатомні спирти, їхній склад, хімічна будова. Електронна будова гідроксильної групи.
 3. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів; первинні, вторинні, третинні спирти. Електронна природа водневого зв’язку, його вплив на фізичні властивості спиртів.
 4. Хімічні властивості спиртів: повне і часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідроген галогенідами.
 5. Добування та застосування спиртів. Фізіологічна дія спиртів.
 6. Етиленгліколь і гліцерол. Їхні фізичні та хімічні властивості.
 7. Фенол, його склад, будова. Фізичні властивості фенолу. Хімічні властивості: взаємодія з натрієм, розчином лугу, бромною водою, ферум(Ш) хлоридом, нітрування.
 8. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу. Добування та застосування фенолу.
 9. Контрольна робота.
 10. Навчальний проект. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу.
 11. Альдегіди і кетони. Склад, хімічна й електронна будова альдегідів і кетонів. Карбонільна група, її особливості.
 12. Ізомерія, номенклатура альдегідів і кетонів. Фізичні властивості.
 13. Хімічні властивості альдегідів і кетонів. Реакції окиснення і відновлення. Поліконденсація метаналю з фенолом.
 14. Добування альдегідів і кетонів. Застосування метаналю, етаналю, пропанону.
 15. Карбонові кислоти. Насичені одноосновні карбонові кислоти, їх склад, хімічна й електронна будова. Карбоксильна група, її особливості. Фізичні властивості карбонових кислот, їхня номенклатура.
 16. Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, солями, спиртами.
 17. Залежність сили карбонових кислот від складу і будови їхніх молекул. Взаємний вплив карбоксильної і вуглеводневої груп.
 18. Багатоманітність карбонових кислот (вищі, ненасичені, двоосновні, ароматичні). Застосування і добування карбонових кислот.
 19. П. р. 4. Розв’язування експериментальних задач.
 20. Самостійна робота
 21. Естери. Реакція естерифікації. Склад, хімічна будова естерів.
 22. Гідроліз естерів.
 23. П. р. 5. Синтез етилетаноату.
 24. Застосування естерів.
 25. Жири, їх склад, хімічна будова.
 26. Гідроліз (омилення), гідрування жирів. Переестерифікація жирів. Біодизельне пальне.
 27. Біологічна роль жирів.
 28. Вуглеводи. Класифікація вуглеводів. Глюкоза, її склад, фізичні властивості й поширеність у природі.
 29. Будова глюкози як альдегідоспирту. Циклічні форми глюкози. Поняття про оптичну ізомерію.
 30. Хімічні властивості глюкози: повне і часткове окиснення, відновлення, взаємодія з гідроксидами металічних елементів, бродіння (спиртове і молочнокисле), етерифікація та естерифікація.
 31. Застосування глюкози, її біологічне значення.
 32. Короткі відомості про фруктозу, рибозу та дезоксирибозу.
 33. Сахароза, її склад, будова. Фізичні властивості. Поширеність у природі.
 34. Хімічні властивості: гідроліз, утворення сахаратів. Добування цукру з цукрових буряків (загальна схема).
 35. Крохмаль, його склад. Будова крохмалю. Фізичні властивості.
 36. Хімічні властивості: гідроліз (кислотний, ферментативний), реакція з йодом. Біологічне значення крохмалю.
 37. Целюлоза, її склад. Будова целюлози. Фізичні властивості.
 38. Хімічні властивості: окиснення, гідроліз, естерифікація, термічний розклад. Застосування целюлози та її похідних.
 39. П. р. 6. Розв’язування експериментальних задач.
 40. Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна.
 41. Розрахункові задачі. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.
 42. Контрольна робота.

 

Тема 6. Нітрогеновмісні органічні сполуки.

 1. Класифікація нітрогеновмісних органічних сполук.
 2. Нітросполуки, їх склад. Найважливіші представники нітросполук, їх застосування.
 3. Аміни, їх склад, хімічна, електронна будова, класифікація, номенклатура.
 4. Аміни як органічні основи. Взаємодія амінів з водою і кислотами.
 5. Ароматичні аміни. Анілін, його склад, електронна будова молекули, фізичні властивості.
 6. Хімічні властивості аніліну: взаємодія з мінеральними кислотами, бромною водою, реакція сульфування, окиснення.
 7. Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну. Добування амінів. Реакція М.Зініна. Значення аніліну в органічному синтезі.
 8. Поняття про анілінові барвники.
 9. Амінокислоти. Склад, будова молекул. Ізомерія амінокислот, номенклатура.
 10. Особливості хімічних властивостей амінокислот, зумовлені поєднанням аміно- і карбоксильної груп. Біполярний йон. Пептиди. Пептидний зв»язок. Пептидна група.
 11. Добування α-амінокислот, їх біологічне значення.
 12. Білки. Білки як високомолекулярні сполуки.
 13. Рівні структурної організації білків.
 14. Властивості білків: гідроліз, денатурація, кольорові реакції.
 15. Успіхи у вивченні та синтезі білків. Поняття про біотехнологію.
 16. Нуклеїнові кислоти. Склад нуклеїнових кислот. Будова подвійної спіралі ДНК.
 17. Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів.
 18. Навчальний проект. Дія йонізуючого випромінювання на органічні сполуки.

 

Тема 7. Синтетичні високомолекулярні речовини та полімерні матеріали на їх основі

 1. Особливості високомолекулярних сполук, їхня відмінність від низькомолекулярних сполук.
 2. Класифікація полімерів. Хімічна будова полімерів. Лінійна, просторова та розгалужена будова полімерів.
 3. Залежність властивостей полімерів від їхньої будови. Термопластичні й термореактивні полімери.
 4. Методи синтезу високомолекулярних речовин: полімеризація, поліконденсація. Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирен, поліакрилова кислота та її похідні, фенолоформальдегідні смоли. Склад, властивості, застосування.
 5. Синтетичні каучуки, їхні властивості та застосування. Гума.
 6. Синтетичні волокна. Поліестерні та поліамідні волокна, їх склад, властивості, застосування.
 7. Поняття про композиційні полімерні матеріали.
 8. Поняття про клеї, герметики, лакофарбові матеріали.
 9. Поняття про маркування пластмас.
 10. П. р. 7. Розпізнавання деяких пластмас і волокон.
 11. Урок систематизації та узагальнення знань

 

Тема 8. Органічна хімія в сучасному суспільстві

 1. Роль органічної хімії в розв’язуванні проблем сталого розвитку суспільства.
 2. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їх використання у сільському господарстві на основі вимог щодо охорони природи.
 3.  Пестициди, інсектициди, гербіциди, фунгіциди, регулятори росту рослин, кормові добавки.
 4. П. р. 8. Функціональний аналіз органічних речовин.
 5. Поняття про фосфорорганічні сполуки.
 6. Поняття про синтетичні лікарські засоби (на прикладі ацетилсаліцилової кислоти).
 7. П. р. 9. Властивості ацетилсаліцилової кислоти. 
 8. Харчові добавки. Речовини, що поліпшують зовнішній вигляд, смак, фізичні й хімічні властивості  тощо харчових продуктів. Е-числа. Калорійність їжі.
 9. Забруднення навколишнього середовища. Стійкі органічні забруднювачі. Діоксини. Забруднення навколишнього середовища продуктами згоряння.
 10. Смог. Забруднення води та ґрунтів. Токсикоманія та запобігання їй.
 11. Багатоманітність органічних речовин, причини багатоманітності. Природні і синтетичні органічні речовини.
 12. Рівні структурної організації органічних речовин (молекулярний, полімерний, супрамолекулярний) та їхня  ієрархія.
 13. Генетичні зв’язки між органічними та органічними й неорганічними речовинами.
 14. П. р. 10. Розв’язування експериментальних задач: генетичні зв’язки між органічними речовинами, дослідження їхніх властивостей.
 15. Урок систематизації та узагальнення знань.
docx
Пов’язані теми
Хімія, Планування
Додано
11 липня 2018
Переглядів
771
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку