Календарно-тематичне планування з біології

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з біології.

Розраховане на паралелі.

Від 6 до 11 класу.

Складене за програмами:

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ. БІОЛОГІЯ 6– 9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804;

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ. ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту (зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 826 від 14.07.2016)

Перегляд файлу

«Погоджено»                                                                                                          «Затверджено»

_____________                                                                                          ______________ (дата)

Заступник директора з НВР                                                           _________________ (підпис)

Масло Л. В.________________                                                     Директор школи СЗШ № 50

                                                                                                                                                               Підгора М. А.

 

 

 

 

Загальноосвітній навчальний заклад №50 м. Києва

Календарно-тематичне планування

З __________________________________

На 2017-2018 н.р.

У _____________________________________________________________

(класах)

Учителя ______________________________________________________

 

 

 

Складено за програмою:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Розглянуто на засіданні МО вчителів кафедри природничих наук

(протокол №_____ від___________________)

Голова МО: Печура О. А. __________________________

6 клас

(70 год. – 2 год. на тиждень, з них 6 год. – резервні)

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Дата

 

 

Вступ (4 год.)

1

Біологія – наука про життя. Основні властивості живого.

 

 

2

Науки, що вивчають життя. Методи біологічних досліджень.

 

 

3

Різноманітність життя (на прикладах представників основних груп живої природи).

 

 

4

Поняття про віруси

 

 

Тема 1. Клітина (10 год.)

1

Клітина – одниця живого.

 

 

2

Історія вивчення клітини.

 

 

3

Збільшувальні прилади  (лупа мікроскопи).

Практична робота №1. Будова світлового мікроскопа та робота з ним.

 

 

4

Загальний план будови клітини.

Лабораторне дослідження. Будова клітини (листка елодеї, плоду горобини, кавуна, помідора тощо).

 

 

5

Будова рослинної тваринної клітини.

Практична робота № 2. Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа.

 

 

6

Основні властивості клітини: ріст, поділ.

 

 

7

Основні властивості клітини: обмін з навколишнєм середовищем).

 

 

8

Основні положення клітинної теорії.

 

 

9

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

10

Контрольна робота «Клітина».

 

 

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності (8 год.)

1

Бактерії – найменші одноклітинні організми.

 

 

2

Одноклітинні організми (на прикладі хламідомонади, представників діатомових водоростей).

 

 

3

Одноклітинні організми ( на прикладі евглени, амеби, інфузорії).

Лабораторне дослідження. Спостереження інфузорій.

 

 

4

Приклади представників одноклітинних. Паразитичні одноклітинні організми.

 

 

5

Середовища існування одноклітинних організмів, їх процеси життєдіяльності, особливості будови, роль у природі та житті людини.

Міні-проект. 1. Чому скисає молоко?

2. Корисний йогурт. 3. Живі фільтри.

 

 

6

Колоніальні організми, перехід до багатоклітинності.

 

 

7

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

8

Контрольна робота «Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності».

 

 

Тема 3. Рослини (20 год.)

1

Рослина – живий організм.

 

 

2

Фотосинтез як характерна особливість рослин.

 

 

3

Живлення та дихання рослин.

 

 

4

Рухи рослин.

 

 

5

Будова рослини.

 

 

6

Тканини рослин.

Дослідницький практикум.  Транспорт речовин по рослині.

 

 

7

Органи рослин.

 

 

8

Корінь, пагін: будова та основні функції.

Лабораторне дослідження. Будова кореня, пагона, бруньки.

Дослідницький практикум.  Спостереження за розвитком пагона з бруньки.

 

 

9

Різноманітність і видозміни вегетативних органів.

Лабораторне дослідження. Будова цибулини.

Дослідницький практикум. Дослідження процесу росту вегетативних органів.

 

 

10

Розмноження рослин: статеве.

 

 

11

Розмноження рослин: нестатеве.

 

 

12

Вегетативне розмноженя рослин.

Дослідницький практикум. Вегетативне розмноження рослин. Дослідження умов проростання насінин.

 

 

13

Квітка.

Лабораторне дослідження. Будова квітки.

 

 

14

Суцвіття.

 

 

15

Запилення. Запліднення.

 

 

16

Насінина.

 

 

17

Плід.

 

 

18

Способи поширення.

 

 

19

Узагальнення і систематизація знань

Міні-проект. 1. Листопад. 2. Квіти і комахи. 3. Рослини-мандрівники. Рослини-хижаки.

 

 

20

Контрольна робота «Рослини»

 

 

Тема 4. Різноманітність рослин (12 год.)

1

Способи класифікації рослин (за середовищем існування, будовою, розмноженням, тощо).

 

 

2

Водорості (зелені, бурі, червоні). Мохи.

Лабораторні дослідження. Будова зелених нитчастих водоростей, моху.

 

 

3

Папороті, хвощі, плауни.

Лабораторне дослідження. Будова папоротей.

 

 

4

Голонасінні.

Лабораторне дослідження. Будова пагоів і шишок хвойних рослин.

 

 

5

Покритонасінні (Квікові).

Практична робота №3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин.

 

 

6

Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури).

Практична робота №4. Вибір видів кімнатних рослин для вирощуванняв певних умовах.

 

 

7

Життєві форми рослин.

 

 

8

Рослинні угруповування.

 

 

9

Значення рослин для існування життя на планеті Земля.

Міні-проект. 1. Як утворились торф і камяне вугілля? 2. Викопні рослини.

 

 

10

Значення рослин для людини.

 

 

11

Узагальнення і систематизація знань. 

 

 

12

Контрольна робота «Різноманітність рослин»

 

 

Тема 5. Гриби (9 год.)

1

Особливості живлення та життєдіяльності грибів.

 

 

2

Особливості будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло.

Лабораторне дослідження. Будова шапинкових грибів.

 

 

3

Розмноження та поширення грибів.

 

 

4

Групи грибів: симбіотичні – мікоризоутворюючі шапинкові гриби.

 

 

5

Групи грибів: лишайники.

 

 

6

Групи грибів: сапротрофні – цвільові гриби, дріжджі; паразитичні (на прикладі трутовиків і збудників мікозів людини).

 

 

7

Значення грибів у природі та житті людини.

Практична робота №5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості.

Міні-проект. Гриби у біосфері та житті людини.

 

 

8

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

9

Контрольна робота «Гриби»

 

 

Узагальнення (2 год.)

1

Будова та життєдіяльність організмів.

 

 

2

Будова та життєдіяльність організмів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 клас

(70 год. – 2 год. на тиждень, з них 6 год – резервні)

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Дата

 

 

Вступ (4 год.)

1

Основні відмінності тварин від рослин та грибів.

 

 

2

Особливості живлення тварин.

 

 

3

Будова тварин: клітини, тканини.

 

 

4

Будова тварин: органи та системи органів.

 

 

Тема 1. Різноманітність тварин (26 год.)

1

Способи класифікації тварин (за середовищем існування, способом пересування, способом життя тощо).

 

 

2

Кишковопорожнинні. Особливості будови та способу життя.

 

 

3

Кишковопорожнинні. Різноманітність, роль у природі та значення в житті людини.

 

 

4

Кільчасті черви. Особливості будови та способу життя.

Лабораторне дослідження. Зовнішня будова та рух кільчастих червів (на прикладі дощового червяка або трубочника).

 

 

5

Кільчасті черви. Різноманітність, роль у природі та значення у житті людини.

 

 

6

Членистоногі: Ракоподібні. Особливості будови та способу життя.

 

 

7

Членистоногі: Ракоподібні. Різноманітність, роль у природі та значення в житті людини.

 

 

8

Членистоногі: Павукоподібні. Особливості будови та способу життя.

 

 

9

Членистоногі: Павукоподібні. Різноманітність, роль у природі та значення у житті людини.

 

 

10

Членистоногі: Комахи. Особливості будови та способу життя.

Практична робота №1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя комах.

 

 

11

Членистоногі: Комахи. Різноманітність, роль у природі та значення у житті людини.

 

 

12

Молюски. Особливості будови та способу життя.

Лабораторне дослідження. Будова черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.

 

 

13

Молюски. Різноманітність, роль у природі та значення у житті людини.

 

 

14

Паразитичні безхребетні тварини. Особливості будови та способу життя.

 

 

15

Паразитичні безхребетні тварини. Різноманітність, роль у природі та значення у житті людини.

 

 

16

Риби. Особливості будови та способу життя.

 

 

17

Риби. Різноманітність, роль у природі та значення у житті людини.

 

 

18

Амфібії. Особливості будови та способу життя. Різноманітність, роль у природі та значення у житті людини.

 

 

19

Рептилії. Особливості будови та способу життя. Різноманітність, роль у природі та значення у житті людини.

 

 

20

Птахи. Особливості будови та способу життя.

Практична робота №2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів.

 

 

21

Птахи. Різноманітність, роль у природі та значення у житті людини.

 

 

22

Ссавці. Особливості будови та способу життя.

 

 

23

Ссавці. Різноманітність, роль у природі та значення у житті людини.

 

 

24

Практична робота №3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у звязку з пристосуванням до різних умов існування.

 

 

25

Узагальнення і систематизація знань.

Мні-проект. 1. Тварини рекордсмени.

2.  Як утворюються коралові острови?

3.  Як утворюються перлини? 4. Тварини-будівельники. 5. Зуби ссавців.

 

 

26

Контрольна робота «Різноманітність тварин»

 

 

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин (16 год.)

1

Живлення і травлення.

 

 

2

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму.

 

 

3

Різноманітність травних систем.

 

 

4

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність. Значення процесів дихання.

 

 

5

Транспорт речовин у тварин.

 

 

6

Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.

Практична робота №4. Порівняння будови кровоносної системи  хребетних тварин.

 

 

7

Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.

 

 

8

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи.

Практична робота №5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

 

 

9

Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин.

 

 

10

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.

Лабораторне дослідження. Особливості покривів тіла тварин.

 

 

11

Органи чуття їх значення.

 

 

12

Нервова система, її значення, розвиток у різних тварин.

Практична робота №6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин (на муляжах/моделях).

 

 

13

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Ситатеві клітини та запліднення.

 

 

14

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення). Періоди та тривалість життя тварин.

Лабораторне дослідження. Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб)

 

 

15

Узагальнення та систематизація знань.

Міні-проект. 1. Майстерність маскування. 2. Як бачать тварини?

 

 

16

Контрольна робота «Процеси життєдіяльності тварин»

 

 

Тема 3. Поведінка тварин (10 год.)

1

Поведінка тварин, методи її вивчення.

 

 

2

Вроджена і набута поведінка. Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин.

Лабораторне дослідження. Спостереження за поведінкою тварин.

Міні-проект. Чому мігрують тварини?

 

 

3

Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство), територіальна, соціальна.

Практична робота №8. Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відео-матеріалами або описом).

 

 

4

Типи угруповань тварин за К. Лоренцем.

Міні-проект. Угрупування тварин.

 

 

5

Ієрархія у групі. Комунікація тварин.

 

 

6

Використання тваринами знарядь праці.

Міні-проект. Як тварини користуються знаряддям прац?.

 

 

7

Елементарна розумова діяльність.

 

 

8

Еволюція поведінки тварини, її пристосувальне значення.

 

 

9

Узагальнення і систематизація знань.

Міні-проект. 1. Як спілкуються тварини? 2. Як вчаться пташенята?

3. Турбота про потомство. 4. Як тварини вихначають тривалість руху?

 

 

10

Контрольна робота «Поведінка тварин»

 

 

Тема 4. Організм і середовище існування (6 год.)

1

Поняття про екосистему та чинники середовища.

 

 

2

Ланцюги живлення. Кругообіг речовині потік енергії в екосистемі.

 

 

3

Співіснування організмів в угрупованнях. Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика.

Міні-проект. Як тварини пристосовані до життя в різних умовах?

 

 

4

Природоохоронні території. Червона книга України.

Міні-проект. Заповідні території України.

 

 

5

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

6

Контрольна робота «Організм і середовище існування»

 

 

 

Узагальнення (2 год.)

 

1

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин – свідчення єдності живої природи.

 

 

2

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин – свідчення єдності живої природи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 клас

(70 год. – 2 год. на тиждень, з них 4 год. – резервні)

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Дата

 

 

 

Вступ (2 год.)

 

1

Біосоціальна природа людини. Науки, що вивчають людину. Методи дослідження організму людини.

 

 

2

Значення знань про людину для збереження її здоровя

 

 

Тема 1. Організм людини як біологічна система (7 год.)

1

Організм людини як біологічна система. Різноманітність клітин організму людини. Тканини. Органи. Фізіологічні системи.

 

 

2

Поняття про механізми регуляції.

Лабораторне дослідження. Ознайомлення з препаратами тканин людини.

 

 

3

Нервова регуляція. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга.

 

 

4

Гуморальна регуляція. Поняття про гормони.

 

 

5

Імунна регуляція.

 

 

6

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

7

Контрольна робота «Організм людини ґк біологічна система»

 

 

 

Тема 2. Опора та рух (6 год.)

 

1

Значення опорно-рухової системи, її будова та функції. Кістки, хрящі. Огляд будови скелета. Зєднання кісток.

 

 

2

Функції та будова скелетних мязів. Робота мязів. Втома мязів. Основні групи скелетних мязів.

Лабораторне дослідження. Мікроскопічна будова кісткової, хрящової та м’язової тканин.

Проект. Гіподинамія – ворог сучасної людини.

 

 

3

Розвиток опорно-рухової системи людини з віком.

 

 

4

Надання першої допомоги при ушкодженнях опорно-рухової системи. Профілактика порушень опорно-рухової системи.

Лабораторне дослідження. Розвиток втоми при статичному та динамічному навантаженні; вплив ритму й навантаження на розвиток втоми.

Проект. Рухова активність – основа фізичного здоровя.

 

 

5

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

6

Контрольна робота «Опора та рух»

 

 

Тема 3. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини          (3 год.)

1

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини – основна властивість живого. Харчування й обмін речовин. Їжа та її компоненти.

 

 

2

Склад харчових продуктів. Значення компонентів харчових продуктів. Харчові та енергетичні потреби людини.

Дослідницький практикум. Самоспостереження за співвідношенням ваги і росту тіла.

Проект. Збалансоване харчування.

 

 

3

Узагальнення і систематизація знань. Т

 

 

 

Тема 4. Травлення (6 год.)

 

1

Значення травлення. Система органів травлення.

 

 

2

Процес травлення: ковтання, перистальтика, всмоктування.

Лабораторне дослідження. Зовнішня будова зубів (за муляжами, моделями)

 

 

3

Регуляція травлення.

Дослідницький практикум. Дія ферментів слини на крохмаль.

 

 

4

Харчові розлади та їх запобігання.

 

 

5

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

6

Контрольна робота «Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини. Травлення»

 

 

Тема 5. Дихання (4 год.)

1

Значення дихання. Система органів дихання.

 

 

2

Газообмін у легенях і тканинах. Дихальні рухи. Нейрогумолярна регуляція дихальних рухів.

 

 

3

Профілактика захворювань дихальної системи.

 

 

4

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

Тема 6. Транспорт речовин (7 год.)

1

Внутрішнє середовище організму. Поняття про гомеостаз. Кров, її склад та функції. Лімфа.

 

 

2

Зсідання крові. Групи крові та переливання крові.

 

 

3

Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунтет. Імунізація. Алергія. СНІД.

 

 

4

Система кровообігу. Серце: будова та функції. Робота серця. Будова та функції кровоносних судин. Рух крові.

Лабораторне дослідження. Вимірювання частоти серцевих скорочень.

Лабораторна робота. Мікроскопічна будова крові людини.

 

 

5

Кровотечі. Серцево-судинні хвороби та їх профілактика.

Дослідницький практикум. Самоспостереження за частотою серцевих скорочень упродовж доби, тижня.

 

 

6

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

7

Контрольна робота «Дихання. Транспорт речовин».

 

 

Тема 7. Виділення. Терморегуляція (4 год.)

1

Виділення – важливий етап обміну речовин. Будова та функції сечовидільної системи. Захворювання нирок та їх профілактика.

 

 

2

Значення і будова шкіри. Терморегуляція.

Проект. Визначення типу шкіри на різних ділянках обличчя та складання правил догляду за власною шкірою.

 

 

3

Перша допомога при термічних пошкодженях шкіри (опіки, обмороження), тепловому та сонячному ударі.

Захворювання шкіри та їх профілактика.

 

 

4

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

Тема 8. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система (5 год.)

1

Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини.

 

 

2

Спинний мозок. Головний мозок.

Лабораторне дослідження. Вивчення будови спинного та головного мозку людини (за муляжами, моделями, пластинчастими препаратами).

 

 

3

Поняття про соматичну нервову систему. Вегетативна нервова система.

 

 

4

Профілактика захворювань нервової системи.

 

 

5

Узагальнення і систематизація знань.

Контрольна робота «Виділення. Терморегуляція. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система»

 

 

Тема 9. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи (7 год.)

1

Загальна характеристика сенсорних систем, їхня будова.

 

 

2

Зорова сенсорна система. Око. Гігієна зору.

Лабораторне дослідження. Визначення акомодації ока. Виявлення сліпої на сітківці ока.

 

 

3

Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху.

Лабораторне дослідження. Вимірювання порога слухової чутливості.

 

 

4

Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху.

 

 

5

Сенсорні системи дотику, температури, болю.

Дослідницький практикум. Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри.

 

 

6

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

7

Контрольна робота «Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи».

 

 

Тема 10. Вища нервова діяльність (7 год.)

1

Поняття про вищу нервову діяльність і її основні типи.

 

 

2

Умовні та безумовні рефлекси.

Лабораторне дослідження. Визначення реакції зіниць на світло.

 

 

3

Інстинкти.

 

 

4

Мова. Навчання та пам'ять. Мислення та свідомість.

Лабораторне дослідження. Дослідження різних видів памяті.

 

 

5

Сон. Біоритми.

Дослідницький практикум. Визначення типу вищої нервової діяльності та властивостей темпераменту.

 

 

6

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

7

Контрольна робота «Вища нервова діяльність»

 

 

Тема 11. Ендокринна система (3 год.)

1

Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції.

 

 

2

Профілактика захворювань ендокринної системи. Взаємодія регуляторних систем.

Проект. Йододефіцит в організмі людини, його наслідки та профілактика.

 

 

3

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

Тема 12. Розмноження та розвиток людини (4 год.)

1

Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини. Запліднення. Менструальний цикл.

 

 

2

Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції. Постембріональний розвиток людини. Репродуктивне здоровя.

 

 

3

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

4

Контрольна робота «Ендокринна система. Розмноження та розвиток людини»

 

 

 

 

Узагальнення (1 год.)

 

1

Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму

 

 

 

9 клас

(70 год. – 2 год. на тиждень, з них 2 год. – резервні)

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Дата

 

 

Вступ (2 год.)

1

Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології та її місце серед інших наук.

 

 

2

Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень.

 

 

 

Тема 1. Хімічний склад клітини (8 год.)

 

1

Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки.

 

 

2

Органічні молекули. Вуглеводи та ліпіди.

 

 

3

Поняття про біологічні макромолекули – біополімери.

 

 

4

Білки, їхня структурна організація та основні функції.

 

 

5

Ферменти, їхня роль у клітині.

Лабораторні дослідження. Властивості ферментів.

 

 

6

Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації АТФ.

Практична робота №1. Розвязання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот.

 

 

7

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

8

Контрольна робота «Хімічний склад клітин»

 

 

 

Тема 2. Структура клітин (6 год.)

 

1

Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії.

 

 

2

Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана, цитоплазма та основні клітинні органели.

 

 

3

Ядро, його основна структурна організація та функції.

 

 

4

Типи клітин та їх порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.

Лаборторна робота №1. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин.

 

 

5

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

6

Контрольна робота «Структура клітин»

 

 

Тема 3. Принципи функціонування клітини (6 год.)

1

Обмін речовин та енергії. Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах.

 

 

2

Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання.

 

 

3

Фотосинтез: світлова та темнова фаза. Хемосинтез.

 

 

4

Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах.

 

 

5

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

6

Контрольна робота «Принципи функціонування клітини»

 

 

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації (11 год.)

1

Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів.

 

 

2

Транскрипція.

 

 

3

Основні типи РНК.

 

 

4

Генетичний код. Біосинтез білка.

 

 

5

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК.

 

 

6

Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз.

Лабораторні дослідження. Фази мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі).

 

 

7

Мейоз. Рекомбінація ДНК.

 

 

8

Статеві клітини та запліднення. Етапи індивідуального розвитку.

 

 

9

Практична робота №2. Розвязування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції.

 

 

10

Узагальнення та систематизація знань.

 

 

11

Контрольна робота «Збереження та реалізація спадкової інформації»

 

 

Тема 5. Закономірності успадкування ознак (10 год.)

1

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі. Закони Менделя.

 

 

2

Ознака як результат взаємодії генів.

 

 

3

Поняття про зчеплення генів і кросинговер.

 

 

4

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.

Практична робота №3. Складання схем схрещування.

 

 

5

Форми мінливості.

Лабораторне досліження. Мінливість в рослин і тварин.

 

 

6

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.

 

 

7

Спадкові захворювання людини.

 

 

8

Генетичне консультування. Сучасні методи молекулярної генетики.

 

 

9

Узагальнення і систематизація знань.

Проект. Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак (за вибором учня)/родовід родини видатних людей (за вибором учня)

 

 

10

Контрольна робота «Закономірності успадкування ознак»

 

 

Тема 6. Еволюція органічного світу (7 год.)

1

Популяції живих організмів та їх основні характеристики.

 

 

2

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін.

 

 

3

Механізми видоутворення. Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна.

 

 

4

Роль палеонтрології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції.

 

 

5

Еволюція людини. Етапи еволюції людини.

 

 

6

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя.

 

 

7

Узагальнення і систематизація знань.\

Контрольна робота «Еволюція органічного світу»

 

 

 

Тема 7. Біорізноманіття (4 год.)

 

1

Основи еволюційної філогенії та систематики.

 

 

2

Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти.

 

 

3

Неклітинні форми життя: віруси. Огляд основних еукаріотичних таксонів

 

 

4

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи (7 год.)

1

Екосистема. Різноманітність екосистем.

 

 

2

Харчові звязки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.

 

 

3

Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори.

 

 

4

Стабільність екосистем та причин її порушення

Проект. Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості.

 

 

5

Біосфера як цілісна система. Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

 

 

6

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

7

Контрольна робота «Біорізноманіття. Надорганізмові біологічні системи».

 

 

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини (6 год.)

1

Поняття про селекцію Введення в культуру рослин. Методи селекції рослин.

 

 

2

Одомашнення тварин. Методи селекції тварин. Огляд традиційних біотехнологій.

 

 

3

Основи генетичної та клітинної інженерії.

 

 

4

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині. Генетично модифіковані організми.

 

 

5

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

6

Контрольна робота «Біологія як основа біотехнології та медицини»

 

 

Узагальнення (1 год.)

1

Основні загальні властивості живих систем.

 

 

 

 

 

10 клас

(52 год. – 1,5 год.  на тиждень, з них 4 год. – резервні)

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Дата

 

 

Вступ (2 год.)

1

Система біологічних наук. Звязок біологічних наук з іншими науками.

 

 

2

Методи біологічних досліджень. Рівні організації живої природи.

 

 

Розділ 1. Молекулярний рівень організації живої природи

Тема 1. Неорганічні речовини (3 год.)

1

Елементарний склад організмів. Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах: макроелементи, мікроелементи.

 

 

2

Роль неорганічних речовин (води, кисню, мінеральних солей) у життєдіяльності організмів.

 

 

3

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

Тема 2. Органічні речовини (8 год.)

1

Органічні речовини, що входять до складу організмів, їх різноманітність та біологічне значення.

 

 

2

Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів органічних молекул: ліпідів, моносахаридів.

 

 

3

Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів органічних молекул: амінокислот нуклеотидів.

Лабораторна робота №1. Визначення деяких органічних речовин та їх властивостей.

 

 

4

Будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів макромолекул (біополімерів): полісахаридів, білків, нуклеїнових кислот.

 

 

5

Принцип дії ферментів, їх роль у життєдіяльності організмів.

Лабораторна робота №2. Вивчення властивостей ферментів.

 

 

6

Практична робота №1. Розвязування елементарних вправ з реплікації та транскрипції.

 

 

7

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

8

Контрольна робота «Неорганічні речовини. Органічні речовини»

 

 

Розділ 2. Клітинний рівень організації живої природи.

Тема 1. Загальний план будови клітин. Поверхневий апарат. Ядро.          (5 год.)

1

Загальний план будови клітин. Методи цитологічних досліджень.

 

 

2

Хімічний склад, будова і функції клітинних мембран (біомембран). Транспорт речовин через мембрани.

Лабораторна робота №3. Будова клітин прокаріотів і еукаріотів.

 

 

3

Функції та особливості будови поверхневого апарату клітин організмів різних царств живої природи. Будова і функції ядра клітин еукаріотів.

 

 

4

Значення нуклеоїду клітин прокаріотів. Особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів.

 

 

5

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

Тема 2. Цитоплазма клітин (7 год.)

1

Складники цитоплазми: цитозоль, цитоскелет, мембранні, немембранні органели, включення.

 

 

2

Будова і функції цитоскелету. Будова клітинного центру, його роль в організації цитоскелету.

 

 

3

Хімічний склад, будова і функції рибосом. Синтез білків.

 

 

4

Будова і функції одномембранних органел клітин (гранулярна і гладенька ендоплазматичні сітки, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі).

 

 

5

Будова і функції двомембранних органел клітини.

 

 

6

Гліколіз. Клітинне дихання. Фотосинтез. Значення фотосинтезу.

Практична робота №2. Розвязування елементарних вправ з трансляції.

 

 

7

Узагальнення і систематизація знань.

Контрольна робота «Загальний план будови клітини. Поверхневий апарат. Ядро. Цитоплазма клітин»

 

 

Тема 3. Клітина як цілісна система (6 год.)

1

Функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів. Клітинний цикл еукаріотів.

 

 

2

Хімічний склад і будова хромосом на різних стадіях клітинного циклу.

Лабораторна робота №4. Будова хромосом.

 

 

3

Мітоз. Мейоз.

Лабораторна робота №5. Мітотичний поділ клітин.

 

 

4

Обмін речовин і енергії в клітині – енергетичний і пластичний обмін.

 

 

5

Сучасна клітинна теорія як уточнення і доповнення клітинної теорії Т. Шванна.

 

 

6

Узагальнення і систематизація знань.

Контрольна робота «Клітина як цілісна система»

 

 

Розділ 3. Організмовий рівень організації живої природи.

Тема 1. Неклітинні форми життя (4 год.)

1

Віруси, їхній хімічний склад, будова, життєві цикли. Роль в природі й житті людини.

 

 

2

Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних захворювань людини.

 

 

3

Пріони.

 

 

4

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

Тема 2. Одноклітинні організми (4 год.)

1

Характеристика прокаріотів. Особливості організації і життєдіяльності прокаріотів. Роль бактерій у природі та в житті людини.

 

 

2

Профілактика бактеріальних захворювань людини. Особливості організації і життєдіяльності одноклітинних еукаріотів. Колоніальні одноклітинні організми.

 

 

3

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

4

Контрольна робота «Неклітинні форми життя. Одноклітинні організми»

 

 

Тема 3. Багатоклітинні організми ( 8 год.)

1

Багатоклітинні організми без справжніх тканин. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами.

 

 

2

Стовбурові клітини. Диференціація клітин. Принципи взаємодії клітин.

 

 

3

Утворення тканин  у тварин.

 

 

4

Будова і функції тканин тварин. Гістотехнології.

Лабораторна робота № 6. Будова тканин тваринного організму.

 

 

5

Утворення, будова і функції тканин рослин, їх здатність до регенерації.

Лабораторна робота №7. Будова тканин рослинного організму.

 

 

6

Регуляція функцій у багатоклітинних огранізмів.

 

 

7

Колонії багатоклітинних організмів.

 

 

8

Узагальнення і систематизація знань.

Контрольна робота «Багатоклітинні організми».

 

 

Узагальнення (1 год.)

1

Принципи організації, функціонування і властивості молекулярного, клітинного, організмового рівнів організації живої природи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 клас

(52 год. – 1,5 год. на тиждень, з них 4 год. – резервні)

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Дата

 

 

Розділ 3. Організмовий рівень організації живої природи.

Тема 4. Розмноження організмів (3 год.)

1

Немтатеве розмноження організмів.

 

 

2

Статеве розмноження організмів. Будова і утворення статевих клітин.

Лабораторна робота №8. Будова статевих клітин.

 

 

3

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

Тема 5. Закономірності спадковості (7 год.)

1

Основні поняття генетики.

 

 

2

Методи генетичних досліджень.

 

 

3

Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи.

 

 

4

Хромосомна теорія спадковості.

 

 

5

Зчеплене успадкування.

Практична робота №3. Розвязання типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування).

 

 

6

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

7

Контрольна робота «Розмноження організмів. Закономірності спадковості»

 

 

Тема 6. Закономірності мінливості (4 год.)

1

Комбінативна мінливість.

 

 

2

Мутаційна мінливість. Види мутацій.

 

 

3

Мутагени. Модифікаційна мінливість.

Лабораторна робота №9. Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.

 

 

4

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

Тема 7. Генотип як цілісна система (6 год.)

1

Поняття про ген.

 

 

2

Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу.

 

 

3

Химерні та трансгенні організми.

 

 

4

Генетичні основи селекції організмів.

 

 

5

Основні напрямки сучасної біотехнології.

 

 

6

Узагальнення і систематизація знань.

Контрольна робота «Закономірності мінливості. Генотип як цілісна система»

 

 

Тема 8. Індивідуальний розвиток організмів (6 год.)

1

Заліднення.

 

 

2

Періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: ембірогенез і постембріональний розвиток.

Лабораторна робота №10. Ембріогенез хордових.

 

 

3

Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму.

 

 

4

Діагностування вад розвитку людини та їх корекція.

 

 

5

Життєвий цикл у рослин і тварин. Ембріотехнології. Клонувння.

 

 

6

Узагальнення і систематизація знань.

Контрольна робота «Індивідуальний розвиток організмів»

 

 

Розділ 4. Надорганізмові рівні організації живої природи

Тема 1. Популяція. Екосистема. Біосфера (10 год.)

1

Екологічні чинники.

 

 

2

Поняття про середовище існування, шляхи пристосувань до нього організмів.

 

 

3

Біологічні адаптивні ритми організмів. Популяція. Характеристика популяцій.

 

 

4

Статева і вікова структура популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції.

 

 

5

Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань. Взаємодії організмів в екосистемах.

 

 

6

Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем.

 

 

7

Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах.

 

 

8

Продуктивність екосистем.

 

 

9

Загальна характеристика біосфери. Вчення В. І. Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса. Збереження біорізноманіття.

 

 

10

Узагальнення і систематизація знань.

Контрольна робота «Популяція. Екосистема. Біосфера»

 

 

 

Розділ 5. Історичний розвиток органічного світу

Тема 1. Основи еволюційного вчення (7 год.)

1

Становлення еволюційних поглядів. Основні положення синтетичної гіпотези еволюції.

 

 

2

Природний добір. Вид, видоутворення.

 

 

3

Мікроеволюція.

 

 

4

Адаптації як результат еволюційного процесу.

 

 

5

Макроеволюційний процес.

 

 

6

Сучасні уявлення про фактори еволюції.

 

 

7

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

Тема 2. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу (4 год.)

1

Гіпотези виникнення життя на Землі. Еволюція одноклітинних та багатоклітинних організмів.

 

 

2

Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем.

 

 

3

Система органічного світу як відображення його історичного розвитку.

 

 

4

Узагальнення і систематизація знань.

Контрольна робота «Основи еволюційного вчення. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу»

 

 

 

Узагальнення курсу (1 год.)

 

1

Основні властивості живих систем. Модливості й перспективи застосування досягнень біології.

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, Планування
Додано
13 серпня 2018
Переглядів
341
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку