16 березня о 18:00Вебінар: Соціалізація учнівства засобами топонімічних досліджень у позаурочній діяльності

Календарно-тематичне планування з геометрії для 7 класу (програма ЗПР, індивідуальна форма навчання, 1 год)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з геометрії для 7 класу. У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції. Індивідуальна форма навчання. 1 година на тиждень.
Перегляд файлу

                                                                                                                                                      «Затверджую»

                                                                                                                                Директор школи 

 

 

 

Індивідуальний

календарно-тематичний навчальний план

учня 7 класу (програма: ЗПР)

 

                                                                                                                       Складено вчителем:

Перевірено: заступником директора з НВР

 

Ознайомлено:  _______________________

 

 

Календарний план обговорювався на засіданні

МО математично-природничого циклу (засідання №1 від)

 

 

н.р.

 

Геометрія

Усього – 33 години

1година на тиждень

(У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). “Математика. Алгебра. Геометрія». Укладачі: Сак Т.В., Прохоренко Л.І., Ващенко В.М. 2015.)

№ уро-

ку

Тема

Вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

К-сть

год

Дата прове-

дення

Примітки

І семестр

Тема 1.  Найпростіші геометричні фігури та їх властивості

1.

Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх властивості

Учень (учениця):

має уявлення про відрізок, точку, кут; знає назви геометричних фігур; знає означення геометричних фігур вказаних у змісті програми; вміє зображувати та знаходити на малюнках точки, прямі, відрізки, промені, кути;

знаходить довжину відрізка, градусну міру кута;

розв’язує нескладні задачі (за зразком).

 

Сенсомоторний розвиток. Удосконалювати вміння: креслити прямі, відрізки, промені за допомогою лінійки  в зошиті у клітинку; користуватися косинцем, лінійкою, транспортиром; будувати трикутник, кут; знаходити на малюнках точки, прямі, відрізки, півпрямі, промені. Розвиток математичного мислення. Розвивати вміння виділяти систему понять, уявляти їх у вигляді сукупності атрибутів і дій, вчити: описувати алгоритм дій, пояснювати схему логічного висновку.

Пізнавальний розвиток. Вчити: розрізняти та будувати геометричні фігури за їх властивостями; виконувати обчислення геометричних величин; систематизувати наочні уявлення про основні властивості найпростіших геометричних фігур; вчити застосовувати основні властивості точок і прямих, взаємне розміщення точок на площині під час практичного виконання завдання; відкладати і вимірювати відрізки, кути, прямі; вправляти у використанні отриманих знань під час розв’язання практичних завдань з інших шкільних дисциплін.  Мовленнєвий розвиток.

Вчити: називати зазначені у змісті геометричні фігури, їх означення; характеризувати взаємне розміщення точки, прямої, відрізка, променя; використовувати засвоєні математичні терміни під час відповідей; обґрунтовувати розв’язування геометричних задач.

1

 

 

2.

Вимірювання відрізків і кутів.  Відстань між двома точками

1

 

 

3.

Бісектриса кута. Вимірювальні, креслярські та допоміжні інструменти, що використовуються в геометрії

1

 

 

4.

Розвязування вправ. Самостійна робота

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.  Взаємне розміщення прямих на площині

 

5.

Суміжні кути, їх властивості

Учень (учениця): користується теоремами про суміжні і вертикальні кути під час розв’язання практичних завдань;

знає ознаки перпендикулярних і паралельних прямих; будує за допомогою лінійки і косинця перпендикулярні та паралельні прямі; користується креслярськими інструментами для побудови геометричних фігур вказаних у змісті; знаходить відстань від точки до прямої; використовує властивості відрізка, кута, прямої під час вимірювання та побудови; пояснює поняття аксіома, теорема, означення, ознака (за допомогою вчителя);

розв’язує нескладні задачі (за зразком / інструкцією вчителя).

 

Сенсомоторний розвиток. Вчити: будувати суміжні та вертикальні кути, паралельні та перпендикулярні прямі, перпендикуляр до прямої і паралельні прямі за допомогою лінійки і косинця. Розвиток математичного мислення.

Вчити аналізувати умову завдання, виділяти основні епапи, з яких складено дане завдання, планувати послідовність дій; розвивати вміння виконувати завдання за зразком / за даними визначеними в умові завдання; розвивати математичне мислення засобами геометричного рисунка: вчити аналізувати рисунок, позначити на ньому рівні елементи, прямі кути, паралельні відрізки та інші характерні особливості рисунка і окремих його елементів; доводити відношення виділених на рисунку елементів фігур (проаналізувати чим ще є або чим ще могли б бути дані елементи); вчити прийомам переосмислювання елементів задачі: співвідносити окремі елементи рисунка (відрізки, кути тощо) з іншими елементами, включати їх до складу інших фігур, розглядати в різноманітних зв’язках з іншими елементами.

Пізнавальний розвиток. Вчити: будувати паралельні і перпендикулярні прямі, кути за допомогою креслярських інструментів; обґрунтовувати взаємне розміщення вказаних у змісті геометричних фігур, використовуючи їх властивості; застосовувати вивчені означення і властивості під час розв’язування тематичних задач; застосовувати знання до виконання завдань суміжних дисциплін. Мовленнєвий розвиток .Вчити: наводити приклади геометричних фігур, вказаних у змісті; формулювати близько до тексту означення, які визначені темою;    називати властивості суміжних і вертикальних кутів, паралельних і перпендикулярних прямих, кутів утворених при перетині паралельних прямих січною; пояснювати поняття: аксіома, теорема, означення, ознака; використовувати нові терміни під час відповідей.

1

 

 

6.

Вертикальні кути, їх властивості

1

 

 

7.

Паралельні прямі, їх властивості

1

 

 

8.

Перпендикулярні прямі, їх властивості

1

 

 

9.

Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої

1

 

 

10.

Кут між двома прямими, що перетинаються

1

 

 

11.

Кути, утворені при перетині двох прямих січною

1

 

 

12.

Ознаки паралельності прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною

1

 

 

13.

Контрольна робота № 1

1

 

 

Тема 3.  Трикутники. Ознаки рівності трикутників

14.

Трикутник і його елементи. Рівність геометричних фігур

 

 

1

 

 

15.

Ознаки рівності трикутників

1

 

 

ІІ семестр

Тема 3.  Трикутники. Ознаки рівності трикутників

16.

Ознаки рівності трикутників

Учень (учениця):

має уявлення про рівність трикутників; розуміє термін «ознака»; знає означення різних видів трикутників, бісектриси, висоти, медіани трикутника; будує в зошиті рівносторонні, рівнобедрені, прямокутні трикутники; позначає їх елементи;

розпізнає рівні трикутники;

доводить рівність трикутників, спираючись на відповідні ознаки

(за зразком);

розв’язує нескладні задачі (за зразком / інструкцією вчителя).

 

Сенсомоторний розвиток. Удосконалювати вміння будувати у зошиті в клітинку за допомогою лінійки, косинця, транспортира рівносторонні, рівнобедрені, прямокутні трикутники; позначати їх кути, висоту, бісектрису і медіану. Розвиток математичного мислення. Вчити розв’язувати типові задачі на доведення і побудову, розвивати вміння доказово міркувати, спираючись на теоретичні факти (аксіоми, теореми, означення). Пізнавальний розвиток. Розширювати знання про трикутники та їх властивості; ознайомлювати з ознаками рівності трикутників; формувати вміння доводити рівність трикутників, спираючись на ознаки; розвивати   логічне мислення засобами доведення,  однією з невід’ємних якостей якого є доказовість (вправляти на конкретних прикладах в результаті ознайомлення з конкретними доведеннями). Мовленнєвий розвиток. Вчити: характеризувати рівносторонні, рівнобедрені, прямокутні трикутники та їх елементи; називати їх на малюнках; читати та пояснювати теореми, аксіоми.

1

 

 

17.

Види трикутників

1

 

 

18.

Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки

1

 

 

19.

Висота, бісектриса і медіана трикутника

1

 

 

20.

Ознаки рівності прямокутних трикутників

1

 

 

21.

Властивості прямокутних трикутників

1

 

 

22.

Сума кутів трикутника

1

 

 

23.

Зовнішній кут трикутника та його властивості

1

 

 

24.

Нерівність трикутника

1

 

 

25.

Контрольна робота № 2

1

 

 

Тема 4.  Коло і круг. Геометричні побудови

26.

Коло. Круг

Учень (учениця):

має уявлення про коло, круг, розрізняє їх; будує центр, радіус, діаметр кола, хорду (додати); знає назви зазначених фігур; обчислює за формулою площу круга (за зразком) (видалити); будує зазначені геометричні фігури за допомогою креслярських інструментів; називає означення кола, радіуса, діаметра, дотичної до кола; називає властивість дотичної до кола;  показує на малюнках коло та його елементи; розв’язує основні задачі на побудову (за зразком / інструкцією вчителя); обгрунтовує правильність виконаних побудов для основних задач (за допомогою вчителя).

 

Сенсомоторний розвиток. Удосконалювати вміння креслити коло, круг за допомогою циркуля; будувати в зошиті коло описане навколо трикутника, дотичну до кола, коло вписане в трикутник за допомогою креслярських інструментів. Розвиток математ. мислення. Формувати вміння самостійно знаходити і будувати доведення;   розвивати прийоми розумових дій які лежать в основі уміння доводити, методів доведень і їх застосування (використовувати готові доведення як моделі); вчити самостійно шукати доведення за аналогією з вивченим.

Пізнавальний розвиток. Вправляти знання про коло, круг; вчити знаходити центр, радіус, діаметр кола; обчислювати площу круга; розширювати уявлення про геометричні фігури; закріплювати вміння побудови трикутника за трьома сторонами; побудови бісектриси даного кута; поділу даного відрізка навпіл; побудови перпендикулярної прямої; побудови паралельних прямих; вчити застосовувати засвоєні означення і властивості під час розв’язання міжпредметних задач.

Мовленнєвий розвиток. Вчити: робити висновок, що дане твердження доведене, оскільки весь ланцюжок достатніх умов для виконання висновку задовольняється в силу умови доводжуваного твердження;

обґрунтовувати розв’язування геометричних задач; використовувати засвоєні математичні терміни під час відповідей.

1

 

 

27.

Дотична до кола, її властивість

1

 

 

28.

Коло, описане навколо трикутника.

Коло, вписане в трикутник

1

 

 

29.

Задача на побудову та її розв’язування

1

 

 

30-31.

Основні задачі на побудову

2

 

 

32.

Геометричне місце точок.

 

1

 

 

33.

Підсумковий урок

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

docx
Пов’язані теми
Геометрія, 7 клас, Планування
Інкл
Додано
2 квітня 2019
Переглядів
1342
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку