24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Календарно-тематичне планування з геометрії для 8 класу (програма ЗПР, інд. форма навчання, 1 год)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з геометрії для 8 класу. У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). «Алгебра. Геометрія.8-9». Укладачі:Сак Т.В., Прохоренко Л.І, ВащенкоВ.М. 2016. Індивідуальна форма навчання. 1 година на тиждень.
Перегляд файлу

                                                                                                                                                      «Затверджую»

                                                                                                                                Директор школи 

 

 

 

Індивідуальний

календарно-тематичний навчальний план

учня 8 класу (програма: ЗПР)

 

 

 

 

 

                                                                                               Складено вчителем:

 

Перевірено: заступником директора з НВР

 

Ознайомлено:  _______________________

 

 

 

 

Календарний план обговорювався на засіданні

МО математично-природничого циклу (засідання №1 від)

 

 

н.р.

 

 

Геометрія

Усього – 33 години

1 година на тиждень

(У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). «Алгебра. Геометрія.8-9». Укладачі:Сак Т.В., Прохоренко Л.І, ВащенкоВ.М.  2016.)

 

№ уро

ку

Тема

Вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

К-сть

год

Дата

прове-

дення

Примітки

І семестр

Повторення основних питань курсу геометрії 7 класу

1.

Повторення програмного матеріалу за 7 клас

 

 

1

 

 

Чотирикутники

Тема 1. Паралелограм. Теорема Фалеса. Трапеція

2.

Чотирикутник та його елементи

Учень:

розпізнає опуклі і неопуклі чотирикутники; знає означення і властивості  чотирикутників,знає ознаки паралелограма, властивості середньої лінії трикутника і трапеції; застосовує властивості і ознаки зазначених у змісті програми чотирикутників до розв’язування задач на доведення, обчислення, побудову; доводить теорему Фалеса.

Сенсомоторний розвиток: будує в зошиті чотирикутник та його елементи, паралелограм, прямокутник, ромб, трапецію; розрізняє зазначені геометричні фігури на малюнках; користується необхідними креслярськими приладдями під час побудови.

Пізнавальна діяльність: систематизує та доповнює знання про чотирикутники та їх властивості; засвоює та використовує теореми під час доведення; застосовує вивчені означення і властивості під час розв’язання задач.

Мовленнєвий розвиток: знає означення чотрикутника, прямокутника, ромба, квадрата, трикутника і трапеції; усно описує чотирикутник і його елементи; формулює означення і властивості вказаних у змісті чотирикутників, центральних і вписаних кутів, вписаного і описаного чотирикутників, середньої лінії трикутника і трапеції; називає ознаки паралелограма, вписаного і описаного чотирикутників; обгрунтовує доведення теореми Фалеса;  використовує засвоєні терміни під час відповідей.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

1

 

 

3.

Паралелограм. Властивості паралелограма

1

 

4.

Ознаки паралелограма. Площа паралелограма

1

 

5.

Прямокутник і його властивості

1

 

6.

Ромб, квадрат і їх властивості

1

 

7.

Контрольна робота № 1

1

 

8.

Теорема Фалеса

1

 

9.

Середня лінія трикутника, її властивості

1

 

10.

Трапеція. Середня лінія трапеції

1

 

11.

Центральні й вписані кути. Вписаний чотирикутник

1

 

12.

Описаниий чотирикутник

1

 

13.

Контрольна робота  № 2

1

 

 

 

 

 

Тема 2. Подібність трикутників

14.

Узагальнена теорема Фалеса.

Учень:

має уявлення про подібність геометричних фігур;

Сенсомоторний розвиток: будує подібні фігури; будує подібні трикутники за ознаками подібності за допомогою креслярських інструментів.

Пізнавальна діяльність: ознайомлюється з поняттям перетворення подібності в геометрії, його видами та властивостями; навчається застосовувати ознаки подібності трикутників до розв’язування задач.

1

 

 

15.

Подібні трикутники. Ознаки подібності трикутників

1

 

 

 

II семестр

16.

Застосування подібності трикутників:

– середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику

знає ознаки подібності трикутників; застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач.

Мовленнєвий розвиток: розпізнає і усно описує подібні трикутники; формулює означення і властивості подібності трикутників; доводить ознаки подібності трикутників, теореми про середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику.

1

 

 

17.

Застосування подібності трикутників:

– властивість бісектриси трикутника

1

 

 

18.

Самостійна робота

1

 

 

Тема 3. Многокутники. Площі многокутників

 

 

 

 

08.02.17

19.

Многокутник і його елементи. Опуклі й неопуклі многокутники. Сума кутів опуклого многокутника

Учень:

має уявлення про многокутники; знає означення правильного многокутника, теорему подібності правильних опуклих многокутників; будує правильний чотирикутник, трикутник, шестикутник; пояснює, що таке площа многокутника; формулює теореми передбачені змістом даної теми; розв’язує задачі застосовуючи вивчені формули.

Сенсомоторний розвиток: будує у зошиті правильний чотирикутник, трикутник, шестикутник; розпізнає многокутники на малюнках.

Пізнавальна діяльність: систематизує і розширює знання про многокутники; навчається зображувати та знаходити на малюнках многокутник і його елементи, многокутник вписаний в коло, і многокутник, описаний навколо кола; оволодіває вміннями розв’язувати задачі на знаходження площі многокутників, спираючись на засвоєні властивості і формули; використовує вивчені означення і властивості під час розв’язування задач.

 Мовленнєвий розвиток: описує многокутник і його елементи; називає основні властивості площ опуклих і неопуклих многокутників; формулює означення і теореми передбачені програмовим матеріалом; доводить теореми про площі паралелограма, трикутника, трапеції, суми кутів опуклого многокутника; називає вивчені формули; під час усного доведення теорем використовує засвоєні математичні терміни. 

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

1

 

 

20.

Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників

1

 

 

21.

Поняття площі многокутника. Основні властивості площ.

1

 

 

22.

Площа прямокутника, паралелограма

1

 

 

23.

Площа трикутника

1

 

 

24.

Площа трапеції

1

 

 

25.

Розв’язування задач

1

 

 

26.

Контрольна робота  № 3

1

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Розв’язування прямокутних трикутників

27.

Синус, косинус, тангенс гострого кута прямокутного трикутника

Учень:

має уявлення про синус, косинус, тангенс госторого кута прямокутного трикутника; знає доведення теореми Піфагора; усвідомлює алгоритм розв’язування прямокутних трикутників; розв’язує прямокутні трикутники; застосовує відомий алгоритм розв’язування до нових задач.

Сенсомоторний розвиток: будує в зошиті геометричні фігури за допомогою креслярських інструментів; будує прямокутний трикутник, перпендикуляр і похилу; виконує всі необхідні рухи для розв’язання завдань.

Мовленнєвий розвиток: описує похилу; формулює властивості перпендикуляра і похилої; називає означення синуса, косинуса і тангенса гострого кута прямокутного трикутника; обгрунтовує доведення теореми Піфагора; використовує нові терміни під час відповідей; обгрунтовує розв’язування задач.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

1

 

 

28.

Теорема Піфагора

1

 

 

29.

Перпендикуляр і похила. Нерівність трикутника

1

 

 

30.

Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

1

 

 

31.

Значення синуса, косинуса і тангенса деяких кутів

1

 

 

32.

Розв’язування прямокутних трикутників. Самостійна робота

1

 

 

33.

Підсумкове повторення й оцінювання за рік

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Геометрія, 8 клас, Планування
Інкл
Додано
7 квітня 2019
Переглядів
1193
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку