19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Календарно-тематичне планування з хімії для 8 класу (програма ЗПР, інд форма, 1 год)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з хімії для 8 класу. У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). «Хімія. Основи здоров’я». Укладачі: Т.В.Сак, 2016.). Індивідуально або групова форма навчання. 1 година на тиждень
Перегляд файлу

                                                                                                                                                      «Затверджую»

                                                                                                                                Директор школи 

 

 

 

Індивідуальний

календарно-тематичний навчальний план

учня 8 класу (програма: ЗПР)

 

 

 

 

 

                                                                                    Складено вчителем:

 

Перевірено: заступником директора з НВР

 

Ознайомлено:  _______________________

 

 

 

 

Календарний план обговорювався на засіданні

МО математично-природничого циклу (засідання №1 від)

 

 

н.р.

 

 

Хімія

Усього – 33 години

1 година на тиждень

(У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). «Хімія. Основи здоров’я». Укладачі: Т.В.Сак, 2016.)

 

№ уро

ку

Тема уроку

Вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

К-сть год

Дата

прове-

дення

Примітки

І семестр

Повторення основних питань курсу хімії 7 класу

1.

Повторення програмного матеріалу за 7 клас

 

 

1

 

 

Тема 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

2.

Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро.
Молярна маса

Учень: називає одиницю вимірювання кількості речовини, молярний об’єм газів за нормальних умов, число Авогадро; пояснює сутність фізичної величини кількість речовини;
встановлює взаємозв’язок між фізичними величинами (масою, молярною масою, об’ємом, кількістю речовини); обчислює  число атомів (молекул) у певній кількості речовини, молярну масу, масу і кількість речовини, об’єм газу за нормальних умов, відносну густину газу

Пізнавальна діяльність: вчити пояснювати сутність фізичної величини кількість речовини; розкривати взаємозв’язок між фізичними величинами (масою, молярною масою, об’ємом, кількістю речовини); коригувати самоконтроль (плануючий, поточний, кінцевий) під час виконання розрахункових задач.

1

 

 

3.

Молярний об’єм газів

1

 

4.

Відносна густина газів. Розрахунки за хімічними формулами. Самостійна робота

1

 

Тема 2. Основні класи неорганічних сполук

5.

Оксиди, їх склад, назви

Учень: називає оксиди, кислоти, основи, солі за сучасною науковою українською номенклатурою, деякі індикатори;
описує поширеність представників основних класів неорганічних сполук  у природі;наводить приклади основних і кислотних оксидів, оксигеновмісних і безоксигенових, одно-, дво-, триосновних кислот, розчинних і нерозчинних основ, амфотерних гідроксидів, солей; складає формули цих сполук; розрізняє реакції заміщення, обміну, нейтралізації; основні й кислотні оксиди, розчинні й нерозчинні основи, амфотерні гідроксиди, середні солі;  характеризує фізичні та хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей;
складає відповідні рівняння реакцій; класифікує неорганічні речовини;
встановлює зв’язок між простими і складними речовинами, класами неорганічних сполук; складає план експерименту, проводить його, робить висновки; розв’язує експериментальні задачі;
висловлює судження про значення хімічного експерименту як джерела знань, про вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; дотримується запобіжних заходів під час роботи з кислотами і лугами.
пояснює залежність між складом, властивостями та застосуванням речовин;
прогнозує перебіг хімічних реакцій солей та кислот з металами, використовуючи ряд активності; оцінює значення неорганічних сполук; обчислює за рівняннями хiмічних реакцій масу, кількість речовини та об’єм газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини одного з реагентів чи продуктів реакції; розпізнає дослідним шляхом кислоти і луги за допомогою індикаторів.

Пізнавальна діяльність: вчити: аналізувати якісний склад неорганічних сполук; класифікувати неорганічні речовини;
розкривати генетичний зв’язок між простими і складними речовинами, класами неорганічних сполук; зв’язок між простими і складними речовинами, класами неорганічних сполук;

розкривати причинно-наслідкові зв’язки (вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини);
коригувати самоконтроль

(плануючий, поточний, заключний) під час виконання розрахункових задач, складання хімічних формул та хімічних реакцій; корекція саморегуляції (складання плану експерименту, проведення, висновки та оцінка виконаного).

1

 

 

6.

Кислоти, їх склад, назви та класифікація

1

 

 

7.

Солі (середні), їх склад, назви

1

 

 

8.

Основи, їх склад, назви та класифікація

1

 

 

9.

Класифікація оксидів. Фізичні та хімічні властивості оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами іншими оксидами. Оксиди в природі. Використання оксидів

1

 

 

10.

Фізичні та хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами та основами, солями. Поняття про ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Використання кислот

1

 

 

11.

Фізичні властивості основ. Класифікація основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ під час нагрівання. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Використання основ

1

 

 

12.

Поняття про амфотерні гідроксиди. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу

1

 

 

13.

Тематичне оцінювання 1

1

 

 

14.

Фізичні та хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення

1

 

 

15.

Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук.

1

 

 

II семестр

Тема 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома

16.

Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени

Учень: формулює визначення періодичного закону; описує структуру періодичної системи;
наводить приклади стабільних та радіоактивних нуклідів, лужних, інертних елементів, галогенів;
характеризує сутність прийому класифікації та його роль у науці, закону як форми вираження наукових знань про природу; стан електронів у атомах; будову атомів (№ 1—20) і розподіл електронів у них; елемент за його положенням у періодичній системі; складає електронні та графічні електронні формули атомів; повідомляє про фізичну суть періодичного закону;
пояснює закономірності періодичної системи, залежність властивостей елементів та їхніх сполук від електронної структури атомів; аналізує інформацію, закладену в періодичній системі, та використовує її для характеристики хiмічного елемента; оцінює значення  періодичного закону;

усвідомлює значення та небезпеку радіонуклідів.

Пізнавальна діяльність: вчити аналізувати структуру періодичної системи;

розкривати закономірності періодичної системи, залежність властивостей елементів та їхніх сполук від електронної структури атомів;
вчити аналізувати інформацію, закладену в періодичній системі, та використовує її для характеристики хімічного елемента;

 робити висновки про значення періодичного закону;

коригувати самоконтроль під час виконання практичних завдань.
 

1

 

 

17.

Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

1

 

 

18.

Будова атома: ядро і електронна оболонка.  Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число

1

 

 

19.

Сучасне формулювання періодичного закону Ізотопи (стабільні та радіоактивні)

1

 

 

20.

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів. Поняття про радіус атома. Стан електронів у атомі

1

 

 

21.

Енергетичні рівні та підрівні. Структура періодичної системи

1

 

 

22.

Взаємозв’язок між розміщенням елементів у періодичній системі та властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном та Оксигеном

1

 

 

23.

Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома

1

 

 

24.

Значення періодичного закону. Життя і наукова діяльність Д. І. Менделєєва

1

 

 

25.

Тематичне оцінювання 2

1

 

 

Тема 4. Хімічний зв’язок і будова речовини

26.

Електронна природа хімічного зв’язку. Поняття про електронегативність елементів

Учень: наводить приклади сполук із ковалентним та йонним хімічним зв’язком;
визначає ступені окиснення атомів елементів у сполуках за їх формулами, вид хімічного зв’язку в типових випадках ;складає бінарні формули речовин за ступенями окиснення атомів елементів; використовує поняття електронегативності при складанні хiмічних формул; пояснює утворення йонного, ковалентного неполярного, ковалентного полярного зв’язків;
характеризує особливості ковалентного та йонного зв’язків; пояснює електронну природу хімічних зв’язків;
прогнозує властивості речовин залежно від виду хімічного зв’язку і типу кристалічної ґратки.

Пізнавальна діяльність: вчити аналізувати поняття електронегативності та використовувати його при складанні хімічних формул;
коригувати самоконтроль під час визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки; складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення атомів елементів.

1

 

 

27.

Ковалентний зв’язок, його види — полярний і неполярний

1

 

 

28.

Йонний зв’язок. Кристалічні ґратки

1

 

 

29-30.

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки

2

 

 

31.

Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення атомів елементів

1

 

 

32.

Тематичне оцінювання

1

 

 

33.

Підсумковий урок

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Планування
Інкл
Додано
5 квітня
Переглядів
117
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку